ဟဲ႕ေကာင္ ငေၾကာင္ၾကီး.. နင့္ကုိ ယီးဗဲ။ မနက္ေစာေစာ စီးစီး အျမွားဓဂါ ေမတၱာပို႕ ရြတ္ဖတ္သရဇၨယ္ခ ်ိန္၊ သူေဒၚေဂါင္းၾတား ပြားျမွားဂ ်ိန္ အရုတ္တ အႏွပ္တ ဆဲဆုိသံ ထြက္ေပၚလာအိ။ ချမွာ… အမ္တီေလာ ္ဗီျမ.. အေနာ ့္မွာ ဘာအျပစ္ ရွိလုိ႕လဲ။ ေၾကာင္ၾကီး တအံ့တဩ ထိတ္လန္႕တုန္လႈပ္သြားမိသည္။ ေဂဇက္ရြာမွာ ဒီလုိမ ်ိဳးလည္း ရွိေသးသဂုိး။ ေအေဗာင္ေၾကးၾကီး နင့္လႈပ္ရပ္ေတြ လ ်က္တန္းကလ ်က္.. ေၾကာင္ၾကီး ေယာင္ရမ္း၍ လ ွ်ာသပ္မိသြား၏။ ဆိတ္ေအးေအးထား ေလာ ္ဘီျမ… ဝံေလ ထြက္ေလ မွန္မွန္ရႈ.. ဟုတ္ပီလား၊ ဆိတ္ထဲက ၁..၂.. ၃..၄ ရြတ္.. ပီးမွ ေျပာခ ်ဥ္တာေျပာ.. အေနာ ္ေစာင့္ေနမဲ။ ေျပာေလ ေလာ ္ဘီျမ ပုိေဒါသထြက္ေလ.. ေဒါသထြက္သီမွ ေဆြ႕ေဆြ႕ဗင္ ခုန္ေနပီ။

ဒီကိစၥ ေၾကာင္ၾကီး လြန္တယ္၊ အထည္ခ ် ဳပ္ ဆတ္ယုန္သူေဌး ခုိနီဒုံမွ ဝံဖဲ႕၏။ မင္းအေနနဲ႕ အဲလုိ မေျပာသင့္ဗူး.. ၿမက ယဥ္ယဥ္ေက ်းေက ်း ေျပာတာ၊ နင္သာ နင္ပဲငဆ ပ ်ံပက္လုိ႕ ျဖစ္တာ။ ေၾကာင္ၾကီး ဆြံ႕အသြားခါ…. ဟုတ္ပါတယ္ အေနာ ္ယုိင္းပ ်မိပါတယ္။ ေအးဟုတ္တယ္ နင့္လုိ ဘုရားမဲ႕ တ ်ားမဲ႕ သပ္တဝွာ မႈတ္ဖူး.. ဟုိက္.. လွည့္ၾကည့္လုိက္ေတာ႕…. ထမီတျပင္ျပင္ႏွင့့္ လူမုိက္လွံခင္ေဇာ ္။။ လူလုိရင္ ေျပာကြ ဆုိဂါ တဖက္ပိတ္မဲသြပ္၊ ျခိမ္းပုတီး ႏွင့္ ကြင္သဘုံအတုတုိ႕ လက္သီးတျပင္ျပင္ႏွင့္ ဆြမ္းဂ ်ီေလာင္းယံအသင့္။ ေလမားမားကမူ လာေခ်ာင္းၾကည့္သူမ ်ားကုိ တီဗြီထဲက အသံေတြပါရွင္.. ဘာမွမဟုတ္ စုိအိ။ ဗုိဂေဒၚသာဂူး၊ ပီအာရ္ေပါဟိတ္မင္းခ့ံေၾကာ ္၊ သပ္ေခ ်ာင္ခ ််ဳ ဳိဂ ်ီး ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ျဖိဳးဂ ်ီးတုိ႕ကား ေအးေအးလူလူယပ္ခပ္ ၾကည့္ေနသည္။ မားႏုိဂ ်ီးကမူ ဂ ်ဴ ႏုိေလးအား ကားေပၚတင္လ ်က္ ဃလုိင္စင္ေလး တကိုင္ကုိင္ႏွင့္ ကားျဖင့္ တက္ၾကိတ္ေပးရမလား ပဏၰာလႈပ္အိ။ ေၾကာင္ၾကီးေလး ချမွာမွာ မ ်က္လုံးေလး ကလယ္ကလယ္… ငါ ဘာမ ်ား မွားသြားလုိ႕ရဲ…အဟင့္။

အားလုံး ျပီးျပီဆုိမွ ေၾကာင္ၾကီး ေျခလက္ ေလးဖက္စလုံး ၾကိဳးတုပ္ တုတ္လ ွ်ဳိလ ်က္ ရြာတြင္းသုိ႕ ေခၚေဆာင္သြားၾကသည္။ ေဟ႕ ဒီမွာၾကည့္ထားဂ ်.. ငါ့ကုိ အာခံသူ ဒီလုိျဖစ္မည္။ တရြာလုံး တုပ္တုပ္မ ွ် မလႈပ္ဝံ႕.. ေၾကာင္ၾကီးေဘာ ္ေဘာ ္ႏူးဗာဂီဂါး အိပ္လ ွ်ာထဲ ဒုိက္ထုိးလြန္သျဖင့္ မထႏုိင္ျပီ.. က ်ားမေဝါင္းမွာမူ ဓါးဝယ္သား ဆားယံဆုိဂါ တခါမွ မစီးဖူးေသာ လိင္ပ ်ံေပၚ ေရာက္ေနအိ။ ၾကံရွိေသာ ၾဆာဂ ်ီး ဆ ်ာမမ ်ားအားလုံး ေဘးကင္းရန္ကြာ ပ ်ပ္ဂဒိန္ကိစၥသာ လုံးပန္းၾကေတာ ့သည္။ ရြာႏုိင္ငံေရးဂါး ေလာ ္ဘီျမ လာဘ္ထဲ ေရာက္ေျခပီ။ အတုိက္အခံ ကထူးဆမ္းပင္လ ်င္ ဒီတေခါက္ေတာ ့ ပါတီက ်ိ မဲေပးပါျမည္ ေလေျပထုိးအိ။ ရွစ္ပူးမ ်ား မပါ၍ ရြာထိပ္မွ ဆဲဆုိဖူးသူ ေဆာ ္ဒီပ ်ံ အူးမြပ္ခဲဂါး ဆုိက္အသစ္ဆုိဂါ ေမာ္နီတာႏွင့္ ျမွက္ႏွာ မခြာေဒါ့၊ ထုိဆုိက္ကား ပြန္းဆုိက္တည္း..။ အူးမ ်ိဳးႏွင့္အူးမုိက္ကား ကယ္ဖုိ႕ေဝးစြ.. မ ်က္ႏွာလုိျမက္ႏွ ် တုတ္ပင္ ဝံထမ္းေပးၾကသည္။ တမတ္ တမတ္ႏွင့္ စစ္တမတ္သားေလာက္ပင္ ကတိမတည္ေသာ လူဂ ်ီးျမွားေဗတီး။

ထုိသုိ႕ ေလာ ္ဘီျမအား တရြာလုံး ဖိန္႕ဖိန္႕တုံေအာင္ ေၾကာက္ေနဂ ်ိန္ဝယ္ ေမခလာ ႏွပ္သမီးအသြင္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္သူမွာ ေမ ွ်ာ္လင့္ မထားသည့္ တုိင္းရင္းသူေလး ကြင္မကင္းေကာင္ ႏွင့္ ကျခင္မလုလု တုိ႕ျဖစ္သည္။ ေၾကာင္ၾကီးအား ျမင္းျမင္းျခင္း က ်ားက ်ားျခင္း ေမတၱာသပ္ဝံမိဂ ်အိ။ ေၾကာင္ အစာမေကၽြးရ ဆုိသျဖင့္ ၎တုိ႕ကုိယ္ဒြင္ ေထာပတ္၊ပ ်ားရည္၊ၾကက္ဥ၊ဒိန္ခ ်ဥ္ စသည္တုိ႕ လိမ္းက ်ံလ ်က္ အေစာင့္ ပါးဂြက္အာဏွာသား တလႈပ္သဗုံ ဝွီဂါေၾကးမုံဂ ်ီး အလစ္တြင္ ေၾကာင္သေဘာယွိ အလွဴ ဒါႏွ ျပဳ ဂ ်သီ။ ေၾကာင္ၾကီးအဖုိ႕ ေရြးဆရာ လန္းမရွိ.. မ ်က္ေစ႕စုံမိတ္လ ်က္ မရြံမလ ွ်ာ အဟာရ မျပတ္ေရး သည္းခံတီးရေလ၏။ ကာလာသားသမီး အေပါင္း ေတြးေနျမည့္ ဟုိဆိတ္ကား လားလားျမွ မဝံေျခ.. ပလပ္ ပလပ္.. အဟုတ္ တဂယ္ ဖ ်ားစူးတီး။

ေၾကာင္လ ွ်ာ မေျပာင္ပါ အေမွာင္မွာ ေရာင္ျဖာ

ေၾကာင္လ ွ်ာ မေျပာင္ပါ အေမွာင္မွာ ေရာင္ျဖာ

 ဝ

ေလာ ္ဘီျမမွာ အၾကံေအာင္ျပီဆုိဂါ လြန္စြာေပ ်ာ္ေန၏။ ဟိ.. ငါေတာ ့ သူေဂါင္းျပဳ ခံရေဒါ့မယ္… အနည္းဆုံးေဒါ့ အင္ဃလွံသန္အမွက္ ဖစ္မွာ…။  ေဟ႕ ဒီအခ ်ိန္မွာ တေသြးတသံတမိန္႕ကြ၊ ေစာဒက မတက္နဲ႕.. ဇက္ျပဳတ္သြားမယ္.. ဘာမွက္သလဲ။ ဓါးၾကိမး္ ၾကိမ္းလုိက္..  ေရာ ့ပဲၾကီးေလွာ ္စား.. ေရတြင္းက ေရခပ္ေသာက္.. ပီးရင္ ငါ့စဂါး နားေထာင္။ ငါ့ ဆန္႕ၾကင္ရင္ ကူျမဴ နစ္ ဘုရားမဲ႕ အဖ ်က္သမား အေခ ်ာင္သမား…။ ေတဒါေတာင္ ေၾကာင္ေတ ဝက္ေတ ေတရမည္။ ျခိမ္းလုိက္ ေခ ်ာက္လုိက္ ဟိန္းလုိက္ ေဟာက္လုိက္ႏွင့္ အမုိက္တိမ္သလႅာ ဖုံးလႊမ္းေနသေလာက္ ထမင္းေဟ႕ ဟင္းေမ႕ သာယာေနကာ နတ္မင္းစည္းစိမ္ ခံစားေနသူကေဒါ့ အစာျဖတ္ေရျဖတ္ ခံထားရသည္ဆုိသိ အာေခ ်ာင္ လ ွ်ာေခ ်ာင္ ကြန္ျမဴ ေၾကာင္ ျဖစ္ေပေဒါ့သဒီး…။

ဇာတ္လမ္းပီးပါပီ။ (ဝံခန္ခ ်က္။။။ အီစာကုိ လ ွ်ာသပ္လ ်က္ ေယးသီ။)

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF