ဟုိဒင္း စစ္တပ္ကုိ ငိုးမလုိ႕ ေျပာသာက ဒင္းရုိ႕ ပစၥည္းအေလးအပင္ေတြ မတဲ႕အခါ ငုိး ငုိးနဲ႕ ေအာ ္ပီးမလုိ႕ ငုိးမတပ္မေဒၚလုိ႕ ေခၚတာ၊ ကာခ ်ဳပ္ၾကီးကေဒါ့ ႏွံျမည္ေခၚရတာ ေထာက္လုိ႕ အတုိေခၚတာ… တပ္ထဲမွာလည္း ဗမက၊ ဗခက စသျဖင့္ ေခၚၾကတယ္ မႈတ္လား… အဲလုိမွ ေျပရာေျပေဂ ်ာင္း ေျပာျမရင္…..

မင္းတုိ႕ တပ္မေဒၚကုိ ငုိးမ တပ္မေဒၚလုိ႕ ဒီေနလ ွ်ာက ေပၚတင္ေခၚတယ္။ ကာခ ်ဳပ္ မအလ ကုိလည္း လွည္းဘီးလုိ႕ ေျပာတယ္ကြာ။ အဲေဒါ့ ဘာျဖစ္လဲ….

cat12

မွတ္ခ ်က္။ မအူပင္က သူရဲေကာင္း မေခ ်ာစႏၵီထြန္းကို ဝန္းရံၾကပါ။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 601 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး