၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေဂါက္ပြဲ ပီးဆုံးဂဲ႕ ပါပီ.. ဝုတ္ ဝုတ္။ အာဏွာလႊဲေျပာင္းေလ ်း ကေတာ႕ မေသခ ်ာ။ သမဒဘေျပာင္နဲ႕ ႏုိင္ငံေလ ်းပါတီမ ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲအျပီး အဆုိးဓျမအဖြဲ႕ ေပါေရးဆုိဂြင့္ရွိသူ အူးလ ်ဲထြြဋ္ကုိ သတင္းေထာက္က အႏုိင္လ ်ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚစုနဲ႕ ဘယ္ေတာ႕ ေတြ႕မည္လဲ ေမးေသာ႕ ေရြးေဂါက္ပြဲလႈပ္ငမ္းစဥ္မ ်ား မျပီးေသးေၾကာင္း ေငြစားလ ်င္းကိစၥမ ်ား ရွင္းလ ်ံ ၾကံေသးေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ဒီေတာ႕ ဆင့္ဟာေထြးေမ ွ်ာ္သလုိ ၾကီးေလးဂ ်ီးဆုံေတြ႕ပြဲ ေမ ွ်ာ္မေနဂ ် နဲ႕..။ အူးေရႊမန္းနဲ႕ေတာ႕ ေရွ႕တဗတ္အတြင္း ေတြ႕ပါလိမ့္မည္ သုိ႕ေသာ ္တပ္ကိုင္ထားသူ မအလကာခ ် ဳပ္ႏွင့္ အာဏွာလာဘ္ဝယ္ရွိ ေျပာင္သမဒ ပုိအခလ ်ာက ်သီေလွ..။

အန္အယ္လ္ဒီတံဆိပ္ ခုတုံးလႈပ္၍ တုိင္းျပည္ မတည္မျငိမ္ျပဳလ ်ံ ၾကိဳးစားမႈမ ်ား ရွိႏုိင္သည္ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေနာက္၃လ ျငိမ္ျငိမ္သက္သက္ေနၾကလ ်ံ အန္အယ္လ္ဒီမွ စာထုတ္သည္၊ ဘြားေဒၚကုိယ္ဒုိင္ကလွည္း ေသေသဝပ္ဝပ္ေနဖုိ႕ တုိက္တြန္းသည္။ ေရြးေဂါက္ပြဲ မတုိင္ခဂင္ ရက္ပုိင္းအလုိတြင္ ပါတီတံဆိပ္ အလံမ ်ားကုိ ငုိးမေရြးေကာ ္အျပစ္လ ွ်ာျမေစယံ ျဖဳတ္ၾက ရွင္းၾကသည္။ ဖဘတြင္ေတာင္ ဒီခ ်ဳပ္ပရုိဖုိင္း လဲပစ္ေအာင္ တုံးသည့္ ေအာင္က ်ားၾကဴ မ်ားစြာလွည္း ေတြ႕လ ်သည္။  Activist ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၾကည့္လ ်င္ေတာ႕ အားလ ် ဆရာမေကာင္း။ ခြပ္ေဒါင္းေတာ ္လွံေရးမွ သုိးငယ္ေတာ ္လွံေရးဘြ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ေနၾကျပီ။ တကယ္ေတာ႕လွည္း ဒီခ ်ဳပ္ကို အားေပးေထာက္ခံသူ အမ ်ားစုက ေတာင္းယူရဲသည့္ အဆင့္သာ ရွိသည္ မဟုတ္ေလာ..။ ဒါကုိ စစ္ဗုိလ္ဇုတ္မ်ား ေကာင္းေကာင္းသိသည္… ဒီအားနည္းခ ်က္ကုိ အသုံးခ် အခြင့္အေလ်း ယူသြားမွာ ဆုိးလ ်သည္၊ ယူလည္း ယူေတာ႕မည့္ အသြင္ ျဖစ္ေနဗ ်ီ။။။

ဘယ္လုိယူမလဲ..။ အသပ္ စည္းဇိမ္ စတာေတြ အာမခံခ ်က္ ယွိပီးသား၊ စစ္တပ္ကိုလွည္း ကုိင္ထားဆဲမုိ႕ ဒါေတာ႕ အထူးအေထြ လႈပ္ေတာင္းဟံမယွိ။ ေတာင္းဖုိ႕ အေျခအေနလွည္း ေမ ်ာက္ေသး။ ျဖစ္ႏုိင္တာ ကက္ဘိနက္အဖြဲ႕ဝံ အူးေလ ်ႏွင့္ ဌာနဆုိင္လွ်ာ ယာဒူးျမွား ရႏုိင္ဓျမရဖုိ႕ ၾကိဳးစားဂ ်ျမည္။ ေတာင္းတာေပး မေပးလ ်င္ ကဖ ်က္ရဖ ်က္ လႈပ္ပါေတာ႕မည္။ ဘြားေဒၚ ဘယ္လုိ သေဘာထား ရွိျမည္လွည္း….။ ေရြးေဂါက္ပြဲတြင္ေဒါ့ တြက္ထားသည့္အတုိင္း အခ်ိန္ဆြဲမည့္အေရး ေတြးပူလ ်က္ သေဘာထားၾကီးဖုိ႕ ေျပာဆုိလ ်က္ အႏုိင္လ် ဒီခ ်ဳပ္ အမွတ္ေလာင္းအခ ်ဳိ႕ အမတ္ျဖစ္ခြင့္ ဆုံးရႈံးရသည္။ ယခုလုိ ေသာင္ျပိဳကမ္းျပိဳ မႏုိင္လ ်င္ေတာ႕ ျပန္ဖုိက္မည့္သေဘာရွိလုိ႕ ဒါေတာ႕ ဗ်ဴ ဟာပုိင္း မွားသည္ မဆုိႏုိင္။ စုိးရိမ္ ဆရာေကာင္းသည္က ေရြးေကာ ္အုတ္ကထ အူးတင္ေအး ေနာက္ဆုံးေျပာစဂါး.. ေရြးေဂါက္ပြဲရလာဘ္ တုိင္တန္းမႈမ်ား ရွိေနပါပီတဲ႕။ တခါ အူးလွေဆြကလွည္း အင္တာဗ်ဴ းတခုမွာ အန္အယ္လ္ဒီ အႏိုင္လ ်နယ္ေျမ ဆယ္ေနလ ်ာထက္မနည္း အုပေဒနဲ႕ မညီမညြတ္ အႏုိင္ရသြားေၾကာင္း ေျပာထားသည္။ ဒီေတာ႕ ေနာင္ တလ၊ တလခြဲအတြင္း ရျပီးခုံမဆုံးဖုိ႕ ဖုိက္တင္ပေလး ရအူးျမည္။ အာဏွာလႊဲေျပာင္းေလ ်း အသာထားလုိက္အူး…

စစ္တပ္ေအာက္ ေနလာတာ ရာစုႏွစ္တဝက္ေၾကာ ္ျပီ..ဒါလွည္း စစ္တပ္ သေဘာသဘာဝ မသိေသး။ ေျခာ႕တုိင္း ေဗါမတုိင္းသာ ရလ ်င္ ျမန္ၾကံ႕ျပည္ ဒီမုိကေရစီရလုိ႕ စစ္အာဏွာပင္ ေနာက္တေခါက္သိမ္းျပီးေနျပီ..။ အတြင္းအျပင္ဖိအား မေပါင္းစပ္ႏုိင္သျမ ဒင္းရုိ႕ မလႈပ္..။ ယူအက္စ္ႏွင့္အီးယူ တုံ႕ျပန္မႈေရခ ်ိန္ စစ္တပ္ တြက္ဆထားျပီး ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဂ်ပန္၊ အာဆီလ ်ံဆုိတာက ဒင္းတုိ႕ သိပီးသား။ တလႈပ္ထံမွ ခုခ ်ိန္ထိ ဂုံျပဳစကား မထြက္လာ.. ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာပီးဆုံးေၾကာင္း ဘာညာသာဓါႏွင့္ ပီးသြားသည္။ အာဏွာလႊဲေျပာင္းေလ ်း ထင္သေလာက္ ေခ ်ာေမြ႕ျမန္ဆန္ဖြယ္ မရွိ သိမ်ားထားေလွသလား..။ စစ္တပ္ဗ်ဴ ဟာက တတ္ႏိုင္သေလာက္ အခ်ိန္ဆြဲေရး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀မွာထဲက ႏုိင္ငံေလ်းအာဏွာ လႊဲေပးရမည္ကုိ ေျပာင္ဂ ်ီးအဆုိးဓျမအဖြဲ႕ႏွင့္ တဆင့္ခံသည္၊ ၂၀၁၆မွာ ေနာက္ထပ္ တုံးတခု ထားလိပ္အူးျမည္။ ကုိယ့္ဖက္က လႈပ္ႏုိင္သည္က ဘယ္လုိတုံးမ ်ဳိးမွ ထပ္အျခမခံဖုိ႕…။ ဒါတာင္ မလ ်သည့္အစုန္း စစ္တပ္အဆိပ္သား ဒီသက္တမ္းမွာ မေလ ်ာ႕ႏုိင္ဘူး တင္းခံဂ ်အူးမည္။ ကုလားအုတ္ ပုံျပင္လုိပဲ တဖက္ကေလ ွ်ာ႕ေလ ပုိတုိးေလ ျဖစ္ပါမည္။

ေလာေလာဆယ္ ဂရုျပဳသင့္တာ ေရြးေဂါက္ပြဲ တုိင္တန္းမႈမ်ား..။ ဖြတ္ဖက္က တုိင္တန္းမႈမ်ားကုိ ဘယ္လုိ ကုိင္တြယ္မည္နည္း.. ေရြးေကာ ္ငွက္ကထ အူးတင္ေအး ဘာေကာင္လွည္း ဘယ္ကလာသလဲ လူတုိင္းသိသည္ ဒါေၾကာင့္ ခံစစ္ေလ ်ာ တုိက္စစ္ပါ ျပင္ထားလ ်မည္။ ျဖစ္ႏုိင္လ ်င္ သူတုိ႕ႏုိင္ေသာ နယ္ေျမအားလုံး တုိင္ခ ်က္ဖြင့္ပါ၊ အကုန္မလႈပ္ႏုိင္လ ်င္ သူတုိ႕ႏုိင္တဲ႕ အထက္ႏွင့္ေအာက္လႊတ္ေတာ ္ေနလွ်ာ ၄၁ေနလ ွ်ာစလုံး ဖြင့္ပါ။ ေနာက္ပုိင္းညိွလုိ႕ရလ ်င္ တမ ်ဳိးေပါ့..။ မအူပင္ ဖြတ္ကုိယ္စားလွယ္ သမဒရႈံးဝံက ်ီး အူးသိမ္းညႊန္႕ကုိ အမတ္ေလာင္းအရည္အျခင္း မညီလုိ႕ တုိင္ေတာ႕ အခ်ိန္ေနာက္က်မႈ အေၾကာင္းျပပီး လႊတ္ေပးတာ သင္ခန္းစာယူၾက။ အန္အယ္လ္ဒီ ဝန္းလ်ံ သူမ်ားကလည္း မဲေပးယုန္နဲ႕ တာဝံေက်ပီ၊ အေမ႕သား ေဂါင္းျဖစ္ပီ ပြဲပီးမီးေသ မလႈပ္ၾကႏွင့္၊ ဆိတ္စြမ္းအားယွဥ္မ်ားကလည္း ဆိတ္ထဲက စုေတာင္းတာ နည္းနည္းေလွ်ာ အလႈပ္နည္းနည္းပုိ လႈပ္ျပဂ ်.. တုိက္ပြဲက အခုမွစတာ….။

ေရြးေဂါက္ပြဲ ဘယ္သူႏုိင္လုိ႕ ဘယ္သူရႈံး သရဲ… အႏုိင္မွ စေျပာလ ်င္ေတာ႕ ထင္သည့္အတုိင္း ဒီခ ်ဳပ္ ႏုိင္သည္၊ ဒါေတာင္ တြက္ထားသည့္အထဲ အနိမ့္စုန္းအဆင့္ ၁၉၉၀ေရြးေဂါက္ပြဲရာႏႈန္းကုိ မေၾကာ္ႏုိင္… တခုေတာ႕ရွိသည္ စစ္တပ္ၾကိဳတင္မဲသာ မပါလ ်င္ ၉၀%အထိ ႏိုင္ ႏုိင္သည္။ အက္စ္အန္အယ္လ္ဒီ က ်ားေခါင္းပါတီ မရႈံးပါ၊ သူတုိ႕အတြင္းေလ ်းမွဴ း စုိင္းညႊန္႕လြင္ကေတာ႕ ထင္သေလာက္ မႏုိင္၊ သူတုိ႕လွည္း အန္အယ္လ္ဒီ ဆူနာမီ မိသြားသည္ဟု ေျပာသည္။ သူ႕ျပိုင္ဖက္ က ်ားျဖဴ ပါတီကေတာ႕ ေနာက္ေကာက္က ်သည္၊ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္း ရလဘ္ျဖစ္သည္။ ေရြးေဂါက္ပြဲနီးခ်ိန္ ရွမ္းျပည္ျမိဳ႕နယ္ အခ ်ိဳ႕တြင္ တုိက္ပြဲအေၾကာင္းျပ ေရြးေဂါက္ပြဲ မလႈပ္ရန္ ဒင္းတုိ႕စနက္မကင္းးမႈအေပၚ ရွမ္းလူထု ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္း ခံလ ်ျပီ။ ရခုိင္ပါတီ ေအအန္ပီ ေမ ွ်ာ္လင့္သလုိ ႏုိင္သည္ ဒါေပမွဲ႕ အထင္ၾကီး ဆရာမေကာင္း။ ဘာသာေရး လူမ ်ဳိးေရး ခုတုံးလႈပ္သြားသည္မုိ႕ ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိယ္သိဟုသာ ေျပာခ်င္သည္။ စစ္တပ္လုိပဲ ငါတုိ႕မွာ သလ ်ံဇာတရွိတယ္ ငါတေဂါေကာလုိ႕ ရမည္ထင္ေနသည္.. အဲလုိဆက္သြား မထူးဇာတ္လမ္း ခင္းလ ်မည္။

ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီ ခြက္ခြက္လံွ ရႈံးပါသည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ရေသာ ၄၃ေနလ ွ်ာကုိပင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္လ ွ်ပ္ေပါင္း ျပည့္မွီဖြယ္မရွိ။ သဂ ်ီးအူးမာမြတ္ ဟုိဖက္ပုိ႕စ္မွာေတာ႕ ၁၉၉၀ ေရြးေဂါက္ပြဲမွာ ၾကံ႕ဖြတ္နဲ႕ အလားသ႑န္တူတဲ႕ တစညပါတီ (ယခင္မဆလ) ဆယ္ေနလ ွ်ာ ရသည္တဲ႕။ အဲတုံးက လႊတ္ေတာ ္တခုသာ ရွိသည္ စုစုေပါင္း ၄၈၅ေနလ ွ်ာ ထင္သည္။ ဒီခ ်ဳပ္က ၃၉၂ေနလ ွ်ာႏုိင္သည္။ (သူ႕ကုိယ္ပြား အမ ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီကလွည္း တေနလ ွ်ာထက္မနည္း ႏုိင္တာမွတ္မိသည္။) ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၈၂%ေက ်ာ္…။ ၂၀၁၅ပြဲမွာေတာ႕ တစည တေနလ ွ်ာမွ မရ.. ဒီေတာ႕ တစည ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္း ရႈံးခဲ႕ျပီ.. ေနာက္ပုိင္း ပါတီ ရပ္တည္ေလ ်းပင္ မေသျခာ..။ ေနလ ွ်ာတင္လားဆုိေတာ႕ မဟုတ္ေသး မဲအေရအတြက္မွာလည္း တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာနဲ႕ သိန္းဂဏန္းပင္ ျပည့္ဘုံျမ။ အကၽြႏုပ္ တခါ ေပါဘူးပါသီ.. ျမန္ၾတံ႕မဲဆႏၵရွင္ထဲမွာ ကိုယ့္ဖုိ႕ကုိယ္ပဲၾကည့္သူ နည္းနည္းေျခာက္လ ်င္ကုိ ဖင္တုံေအာင္ေၾကာက္သူ သန္းနဲ႕ခ ်ီရွိသည္။ အဲဒီ႕သူမ ်ား ၁၉၉၀တုံးက မဆလကုိ မဲေပးသလုိ ၂၀၁၅တြင္လွည္း ဖြတ္ကုိ ေပးခဲ႕ၾကသည္။ ဖြတ္ပါတီကို အေၾကာင္းအမ ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မဲထည့္ခဲ႕သူမ်ား ၃၀%ေလာက္ပင္ ရွိႏုိင္သည္။ ဆုိေတာ႕ တနည္းအားျဖင့္ ၿမန္ၾကံ႕ျပည္သူမ ်ား ႏုိင္ငံေလ ်း ေရခ ်ိန္ အေရအတြက္အားျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ သိပ္မရွိ။ ဦးပူက ်င္းထန္အိ ဇုိးမီးခ ်င္းအဖြဲမွ လြဲလုိ႕ အျခားတုိင္းရင္းသား ပါတီငယ္မ်ားလည္း ရႈံးသည္ ေျပာရမည္။ သုိ႕ေသာ္ လာမည့္သက္တမ္းငါးႏွစ္ကုိ တုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီခ်ဳပ္အေပၚ မဲပုံေပး၍သာျဖစ္သည္။ အန္အယ္လ္ဒီကုိ ကန္ဒေဂါစလႈပ္ခဲ႕ေသာ အန္ဒီအက္ဖ္ပါတီ အသစ္၊အဟာင္း အရွက္တကြဲ ရႈံးသည္။ ေျပာင္အၾကံေပး ေနဇင္လတ္၏ ေလက ်ီးမုိးက ်ီး ခါေတာ ္မွီ အန္ဒီပီပါတီ မရႈမလွ ရႈံးသည္။ ဘာသာေရး လူမ ်ိးေရး ေဆးေပါင္းစုံထုိးလည္း မကယ္ႏုိင္။ တစည၊ အန္ဒီအက္ဖ္၊ အန္ဒီပီ တုိ႕ကား အသံသာရွိ အဆံမရွိ သၾကၤန္အေျမာက္မ်ားေပတည့္..။

ပုံ – ေရွ႕ျဖစ္ေပါဟိတ္ ႏုိင္ငံေလ ်း သုခမိန္ ဦးေၾကာင္ၾကီး

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF