Myanmar DCR Co., Ltd မွ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္မွဳႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရွင္းလင္းပြဲ
ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ ဘြဲ.လြန္္တက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္
ITႏွင့္ ဂ်ပန္စာတြင္စိတ္၀င္စားေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

Myanmar DCR Co.,Ltd(Yangon)မွ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္မွုရွင္းလင္းပြဲကို
ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္၊၊

ေန႔ရက္           – ၂၀၁၀ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္။ (တနဂၤေႏြေန.)
ပထမအၾကိမ္ရွင္းလင္းပြဲ    – ၁၀း၀၀ မွ ၁၂း၀၀ နာရီ (Reception Time ၉း၃၀
နာရီ)
ဒုတိယအၾကိမ္ရွင္းလင္းပြဲ  – ၁၄း၀၀ မွ ၁၆း၀၀ နာရီ (Reception Time ၁၃း၃၀
နာရီ)
ေနရာ                            -The Strand Hotel (၉၂၊ ကမ္းနားလမ္း၊
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ.နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ.။)

ပထမအၾကိမ္ ႏွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ရွင္းလင္းပြဲ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ Daiichi Computer Resources (DCR)ကုမၸဏီီလီမိတက္သည္
၀န္ထမ္းဦးေရ ၁၄၀၀ႏွင့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြက္ေရာင္းအား 116M$
ရရွိေသာေအာင္ျမင္ေနသည္. ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ DCR Co.,Ltd မွ Myanmar DCR
Co.,Ltd ကို ၁၄.၇.၂၀၀၈ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၁၀၀
ရာခိုင္ႏွုန္းဂ်ပန္လူမ်ိဳးပိုင္ ကုမၸဏီီအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
ယခုလက္ရွိတြင္ ၀န္ထမ္း(၁၇၀)ဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

အဓိကလုပ္ငန္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ System Development လုပ္ငန္းမ်ားကို
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွထူးခြၽန္၍အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ
၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေနာင္တြင္ဂ်ပန္-
ျမန္မာအသြားအျပန္ျပဳလုပ္ကာအလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း
ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္၄လပုိင္း၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္မွုႏွင့္ ပတ္သက္၍ —-
ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(တတိယႏွစ္) သို့မဟုတ္ Thesis ျပဳလုပ္ေနေသာ
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား။
ဂ်ပန္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ အေတြ ့အၾကံဳမရွိေသးေသာ္လည္း သခၤ်ာ၊
အဂၤလိပ္စာတြင္ အေျခခံေကာင္း၍ IT တြင္ စိတ္၀င္စားေသာ
တကၠသိုလ္ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ Thesis ျပဳလုပ္ေနေသာ
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္မွဳႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ရွင္းလင္းပြဲဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္္(တတိယႏွစ္)၊သို့မဟုတ္ Thesis ျပဳလုပ္ေနေသာ
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား
အဓိကထားေသာ္လည္း ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
အသက္အရြယ္ႏွင့္  အရည္အခ်င္းကုိလိုက္၍ အထူးစဥ္းစားေပးမွုမ်ား ရွိသည္။

ယခုရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရန္ကုန္ရွိေက်ာ္ၾကားေသာ
ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ Win Japanese Language School ႏွင့္
Momiji Japanese Language Centerတို႔မွလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ေလ်ာက္ထားသူအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္မ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
       Japan ဘာသာစကားႏွင့္ IT တြင္စိတ္၀င္ိစားၿပီး Programmer/System Analyst/
IT Consultant အျဖစ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခ်င္သူူ၊
ဂ်ပန္စီးပြားေရးကိုစိတ္၀င္စားသူူ
       မည္သည့္တကၠသိုလ္မွမဆို ဘြဲ.ရၿပီးသူ (သို.) 2011 April တြင္
ေက်ာင္းၿပီးမည့္သူ
       Master ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ 2011 April တြင္ Thesis
ၿပီးဆံုးမည္႔သူ
       အသက္အကန္.အသတ္အေနျဖင့္2011 March 31 တြင္ ၂၃ ႏွစ္မျပည္႔ေသးသူ
(ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား -၂၅ ႏွစ္မျပည္႔ေသးသူ)
       တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္ အဂၤလိပ္၊ သခၤ်ာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊
ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္မ်ားမွ အနည္းဆံုးဂုဏ္ထူး(၂)ခု ရရွိသူ
       ယခင္ႏွစ္မ်ား(၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀)တြင္ Myanmar DCR မွက်င္းပခဲ့ေသာ
၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုဖူးျခင္း မရွိေသာသူ
       အျခား company တြင္ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းမရွိသူ

(ရွင္းလင္းပြဲသို႔တက္ေရာက္ရန္ လူဦးေရကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ ေလ်ာက္ထားသူ
သာတက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။)

ရွင္းလင္းပြဲတက္ေရာက္ရာတြင္ ယူေဆာင္လာရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား
–       မွတ္ပံုတင္ကတ္ မူရင္းႏွင့္မိတၱဴ
–       တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္လက္မွတ္မိတၱဴ
–       တကၠသိုလ္၀င္တန္းအမွတ္စာရင္း မိတၱဴ
(၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္မွဳတြင္ အသက္အကန္႔အသတ္ရွိပါသျဖင့္
မပ်က္မကြက္ယူေဆာင္လာပါရန္)

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမွဳမရွိဘဲ
၀န္ထမ္းအျဖစ္၀င္ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိလွ်င္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ
ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းပြဲသို႔တက္ေရာက္ရန္
လူဦးေရကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာတြင္ ၁၃.၉.၂၀၁၀မွ
၁၆.၉.၂၀၁၀အတြင္း လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းၾကပါရန္။

Myanmar DCR Co., Ltd.
408B, 4th Floor, Yuzana Tower No.69, Shwe Gone Daing Road, Bahan
Township, Yangon, Myanmar
PHONE: 558229 (Registration Form အားကုမၸဏီတြင္သာ လက္ခံမည္)
စာရင္းလက္ခံခ်ိန္ ။     ။   ၉း၀၀ မွ ၁၁း၃၀ နာရီ
၁၃း၃၀ မွ ၁၆း၀၀ နာရီ

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 943 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

   Send article as PDF