ဒီရက္ပုိင္း ႏုိင္ငံေရး ထူးျခားသတင္းကတာ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္တာ္ ဥကဌဟာင္း အူးရႊမန္း လႊတ္တာ ္ဥပရးရာနဲ႕ အထူးကိတ္စ ကာ ္မရွင္ ဥကထ ခန္႕အပ္လုိက္ၾကာင္းရယ္၊ ဘြားဒၚ သမတရာထူး လမ္းပြင့္ဖုိ႕ ျပည္နယ္၊တုိင္း ဝံၾကီးခ ် ဳပ္နရာ အခ ် ဳိ႕ စစ္တပ္မွတာင္းသည္ ဆုိတဲ႕ သတင္းပါပဲ။ ဟုိပုန္းနည္းပညာစစ္ကာလိပ္မွာ စီနီလ ွ်ာ၊ ဂ ် ဴ နီရာ အနုိင္က ်င့္ ႏွိပ္စက္မႈ၊ ေဒၚစုကုိ သတ္မည္ျခိမ္းေျခာက္တဲ႕ ေတာင္ငူ ဒုတုိင္းမွဴ းသား သတင္းနဲ႕အတူ မေန႕က နမ့္ခမ္းနဲ႕ လတ္ပြတ္တာမွာ မီးေလာင္တဲ႕ ဆိတ္မခ ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ သတင္းမ်ားလဲ တက္လာပါတယ္။

ဦးရႊမန္း သတင္းနဲ႕ စရလ ်င္ အမ ်ားျပာတဲ႕ ရြးကာ ္ဥကထ အစား အာက္လႊတ္တာ ္မွာ နရာပးလုိက္ပါတယ္။ လႊတ္တာ ္အမတ္ မဟုတ္တာ႕လုိ႕ အဲလုိနရာ ၿဖစ္မည္ ထင္ၾကးပးမႈ မရွိခဲ႕။ ဒၚစုကုိ တရားဥပဒ စုိးမုိးရးကာ ္မတီ ဥကဌေနလ ွ်ာ ေပးခဲ႕တဲ႕အတုိင္း သူ႕ျပန္ေပးပုံ ရသည္။ ၁ႏွစ္တန္သည္ ၂နွစ္တန္သည္ ယာယီၿဖစ္ဖုိ႕မ်ားျပီး အစြမ္းအစ၊ ေစတနာေပၚ မူတည္ လမး္ပြင့္ပါလိမ့္မည္။ တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ ျပဳရမည့္ ေျခဥ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သူ႕လူ ကုိယ့္ဖက္သား ေနရာမွ ဦးေရႊမန္း အႏၽြရာယ္ ကင္းေစရန္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ ကင္းလႊတ္ခြင့္အၿဖစ္ ျမင္သူလည္း မရွားေပ။ လႊတ္ေတာ ္အျခားေကာ ္မတီမ ်ားတြင္ ဥကဌ၊ အတြင္းေရးမွဴ း ဖြဲ႕စည္းပုံ ရွိျပီး၊ ဦးေရႊမန္း ေကာ ္မရွင္မွာ ဒုဥကဌ ထည့္သြင္းထားတာ သတိျပဳမိ၏။ ဦးေရႊမန္း ၾကည့္ရတာ သိပ္ေတာ႕ သေဘာေတြ႕ဟန္ မရွိ၊ လစာပင္ မယူ။ ေမ ွ်ာ္မွန္းတာထက္ နိမ့္ေနလုိ႕ ၿဖစ္ပါမည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥကဌ ရာထူးေတြ ဆုိတာေတာ႕ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ ေစာေနေသးသည္။ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးမွာ ႏွစ္ဖက္စလုံး အားထုတ္ရမည့္ အရာၿဖစ္ျပီး ႏုိ႕မုိ႕ဆုိ ဒီမုိတဖက္ထဲ၊ ဒီခ ်ဳ ပ္ တဖက္ထဲ အနာခံရ မလုိလုိ…။

ဘြားဒၚ သမတရာထူး အတြက္ ပုဒ္မ၅၉(စ) ျပင္ရန္ ရန္ကုန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း၊ ကခ ်င္ ဝန္ၾကီးခ ်ဳပ္ ၄နရာ စစ္တပ္မွ တာင္းၾကာင္း သတင္းထြက္လာသည္။ အနည္းဆုံးတာ႕ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပခ ျဖစ္ရာ ကခ ်င္ႏွင့္ ရွမး္တြင္ စစ္တပ္အလုိ လုိက္ရမည္ဟု တြက္သူမ ်ားရွိသည္။ လႊတ္တာ ္တြင္ ၂၅% (ဥပဒျပဳ)၊ အစုိးရတြင္ စစ္ဖက္၊ ၿပည္ထဲရး၊ နယ္စပ္ လုံျခံဳရးဌာအားလုံး (အုပ္ခ ်ဳပ္ရး)၊ တရားရုံးခ ်ဳပ္တရားသူၾကီး၊ ျပည္နယ္တုိင္း ခရုိင္ တရားသူၾကီး၊ ဖြဲ႕စည္းပုံခုံရုံး တရားသူၾကီးမ ်ားအားလုံး စစ္တပ္ႏွင့္ဖြတ္ ၾသဇာမကင္း (တရားစီရင္ေရး)။ ေျခခံဥပေဒတြင္ စစ္တပ္အား အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကျငာ အာဏာသိမ္းခြင့္၊ ႏုိင္ငံလုံျခဳံေရးကိတ္စမ ်ား ဆုံးျဖတ္မည့္ ကာလုံအဖြဲ႕တြင္ တမဲ အသာစီး ယူထားေသးသည္။ ေနာက္ထပ္မ ်ားစြာ ရွိဦးမည္။ အဲဒီ အေနအထားေအာက္ သမတၿဖစ္ဖုိ႕ ကခ ်င္၊ ရွမး္ ဝန္ၾကီးခ ်ဳပ္ ၂ေနရာပဲ ေပးရဦးေတာ႕ မတန္ ဆုိခ ်င္သည္။ နယ္ခံလူထုႏွင့္ တုိင္းရင္းသား သူပုန္မ ်ား၏ ေမ ွ်ာ္လင့္ခ ်က္ မပ ်က္စီးရန္ ထည့္စဥ္းစားရမည္။ လုပ္မွ ၿဖစ္မည္ဆုိလ ်င္ ရဲႏွင့္နယ္စပ္ ဝန္ၾကီးဌာနမ ်ားႏွင့္လဲ၊ တြဲဖက္စီမံ အုပ္ခ ်ဳပ္ခြင့္ ရလ ်င္ သိပ္မဆုိး။ ဘြားေဒၚႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ စီအီးစီမ်ား ပုိသိၾကပါသည္။

ပုဒ္မ ၅၉  (စ) ျပင္ေရးတြင္ သမတၿဖစ္ေရးကုိ ေတာက္ေလ ်ာက္ ဦးစားေပး ေျပာဆုိမႈမ ်ားျပီး တုိးတက္မႈ နည္းပါးသည္ ဆုိလ ်င္ အခ်ိန္ရခုိက္ သမတ၏ အထက္ေနရာမွ စီမံခန္႕ခြဲမႈအား ေဇာင္းေပး လႈပ္ရွားပါက တဖက္ တုံ႕ျပန္မႈ ပုိမုိသိရွိႏုိင္ျပီး စစ္တပ္အေနႏွင့္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ အက ် ဳိးဆက္ ရွင္းလင္းလာမည္ ၿဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေနႏွင့္လည္း ႏုိင္ငံေရးပုံစံသစ္တခုကုိ ၾကဳိတင္ေလ႕လာ ရင္းႏွီးထားျပီး ၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။

 

ႏုိင္ငံရး အၾကားအျမင္ရ ပညာရွိကဝိ ေၾကာင္ၾကီး။။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး