ျမန္ၾတံ႕သမဒသစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းမည့္ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႕ နီးcatလာပီဂ ်။ သတင္းအမ ် ဳိးစုံ ထြက္ေပမွည့္ ပုပ္ကုိယ္ႏွစ္ဦး ႏွစ္ေယာက္ေပၚ တည္မွီတဲ႕ ႏုိင္ငံေရးပုံစံဆုိေတာ႕လည္း ခန္႕မွန္းရခက္တယ္။ သမဒဘယ္သူ ၿဖစ္မည္လဲ အသာထား၊ ၅၉/စ နဲ႕ျငိမွာလား ေက ်ာ္မွာလားေတာင္ အသိခက္တယ္။ အေသအခ ်ာ တြက္ထားတြက္ထား ေနာက္ဆုံးမိနစ္ ေျပာင္းလဲဆုံးဖ ်က္ခ ်က္ အေၿဖၿဖစ္လာႏုိင္လုိ႕ပဲ။ တုိးတက္တဲ႕စနစ္၊ ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ႕ တင္ၾကိဳ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးတယ္။ ဘုိလုိေတာ႕ခ္ရင္ေဒါ့ Risk management ေပါ႕ဂ ်ာ.. Uncertainty ေခၚတဲ႕ မေသခ ်ာမေရရာမႈေၾကာင့္ ရလာမည့္ ဆုိးက ် ဳိးၿဖစ္တန္ကိန္းကုိ ေလ ်ာ႕ပါးသက္သာေအာင္ စီမံထားတာပဲ။ ထားပါေတာ႕ ထားပါေဒါ့.. ဟုိက သခင္ဂ ်ီးေတြတုိင္းျပည္.. ဒီက ရြာငယ္ဇနပုဒ္ ျမန္ၾတံ႕ျပည္ဂေလး..။

လာဘ္တေလာ သိေနတဲ႕ သတင္းအရဆုိ (သိပ္မ ်ားမ ်ားေတာ႕ မဟုတ္.. အြန္လုိင္းမွာ ဦးဝင္းထိန္နဲ႕ ေတြ႕လုိက္၊ ဦးညဏ္ဝင္းနဲ႕ ေတြ႔လိုက္၊ ဦးထင္ေက ်ာ္နဲ႕ေတြ႕လုိက္.. ဘြားေဒၚနဲ႕ေတာ႕ မခ ်က္ၿဖစ္ေတာ႕ဘူး.. သူလဲ အလုပ္သိပ္မ ်ားသကုိး) သမတနဲ႕ ဒုသမတကုိ ေဒၚစုနဲ႕ အျခားအမ ် ဳိးသားတဦး အမည္တင္သြင္းလိမ့္မည္။ စစ္တပ္က ၅၉၊စ အေၾကာင္းျပ ကန္႕ကြက္လ ်င္ေတာ႕ ဒုတိယအခ ်ီ ျပန္ေရြးရမည္။ စစ္တပ္မွ သမတေနလ ွ်ာ ဘြားေဒၚကုိ လာဘ္ခံမလား၊ သတင္းေတြ အရေတာ႕ မၿဖစ္ႏို္င္ သုိ႕ေသာ ္ပုံစံၾကည့္ရတာ သူတုိ႕လည္း ယတိျပတ္ ဆုံးၿဖတ္ထားပုံ မရေသး။ လာဘ္ေတြ႕မွာ ေဒၚစု သမတၿဖစ္တာ သူတုိ႕အဖုိ႕ အေကာင္းဆုံးၿဖစ္မည္။ ႏုိ႕မုိ႕ဆုိ သမတအထက္မွ ေနလ ွ်ာယူ လႈပ္ရွားမည့္ ဘြားေဒၚေၾကာင့္ ဒင္းတုိ႕ လူဘုံအလယ္ မ ်က္ႏွာမထားဝံ႕ ၿဖစ္မည္။ အထူးသၿဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ဖရင့္၊ ေတြ႕ဆုံမႈမ ်ားမွတဆင့္ နာဂစ္အေၿခခံအုပေဒ၏ တရားမဝင္မႈကုိ မီးေမာင္းထုိးျပခံရမည္။ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ေဒၚစုကုိ ဘုရင္မသဖြယ္ ခရီးဦးၾကဳိဆုိျပဳ ဧည့္ခံလ ်င္ ေသာက္ရွက္ပုိကြဲမည္။ ခံစစ္ေနလ ွွ်ာ ယူရမည့္ စစ္တပ္အဖုိ႕ တဖက္တပ္ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ေဝဖန္သမႈ ျပဳျခင္းထက္ ကုိယ့္တာကုိယ္ လုံေအာင္လုပ္ရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ျပီ မဟုတ္ေလာ။။ (ငါကြ….)

ဒီခ ် ဳပ္အေနႏွင့္ စစ္တပ္၏ ကန္႕ကြက္မႈကုိ လာဘ္ခံပါက ပါတီဝါရင့္ အျခားေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး သမတႏွင့္ ဒုသမတၿဖစ္လာမည္။ ဒီေနလ ွ်ာမွာ မရွင္းတာ (အေနာ ္သဟုတုဗ မၾကြယ္ဝဒါလွဲ ၿဖစ္မည္။) ဒုသမတ ေရြးပုံ..။ နားလည္သေလာက္ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ မဲရရွိမႈအေပၚ မူတည္ေရြ႕ ဒုသမတ ၁ ႏွင့္ ၂ ၿဖစ္မည္။ သမတမေရြးခင္ ဒုသမတ ၃ေယာက္စလုံး ျပဳိင္တူေရြးလ ်င္ စစ္တပ္ေထာက္ခံသူ ဒုတိယသမဒ ၂ ၿဖစ္သြားမည္။ ဖြတ္အဆုိးဓျမ လက္ထက္မွာ ဒုသမတ စုိင္းမဲခုိး ထက္ ဒုသမတေဟာင္း ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး မဲပုိရလုိ႕ ဒုသမတ၂ ၿဖစ္သည္။ အုပ္ခ ် ဳပ္ေရးစနစ္မွာ အဲဒီ ဒုသမတ ၂ေယာက္ တန္းစီပုံ အေရးပါသည္ဆုိလ ်င္ ဒီခ ်ဳပ္အေနၿဖင့္ မဲေပးမႈကို အခ ်ိန္ခြဲ လုပ္မွရမည္။

ေဒၚစု သမတၿဖစ္ခြင့္ မရလ ်င္… ကာလုံတြင္ ဒီခ ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅ဦးႏွင့္ စစ္ေကာင္ ၆ေကာင္ ရွိမည္ၿဖစ္သည္။ သမတေဒၚစု ပါလ ်င္ပင္ တမဲ အလုိေလ ်ာက္ ရႈံးေနျပီမုိ႕ သိပ္ေတာ႕ ဆုံးရႈံးစရာ မရွိ။ ဘြားေဒၚ အေနႏွင့္ ကာလုံအဖြဲ႕ကုိ ပတ္ေရွာင္ကြင္း သြားလုိ႕ရသည့္ နည္းလမ္း မ ်ားစြာရွိသည္။ ဘယ္ေနရာ ၾကည့္ၾကည့္ လုိအပ္ေနေသာ ျမန္ၾတံ႕ျပည္တြင္ ကာလုံ မပါလဲ ၿဖစ္သည့္ ပေရာဂ ်က္မ ်ား ဒုႏွင့္ေဒး။ ကာလုံ သေဘာမတူ ထင္လ ်င္ မတင္ႏွင့္၊ ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ၿဖင့္လုပ္။ ျငိမ္းခ ်မ္းေရးလုိ ျမစ္ဆုံလုိ ကိတ္စမ ် ဳိးၾကေတာ႕လည္း အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြး.. သူတုိ႕အက ် ဳိးစီးပြားႏွင့္ တြဲေခၚယူ။ အစုိးရ တခုလုပ္ရမည့္ အက ်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ေျမယာအရႈပ္အရွင္း၊ ပြင့္လင္းမႈမဲ႕ စီမံကိန္းမ်ား.. ဒါေတြသည္ ဒီခ ်ဳပ္အစုိးရ လက္ဝယ္ ရွိသည္။ ၾကာလာတာနဲ႕အမ ွ် ကာလုံခံတပ္ ထင္သလုိ သုံးမရလ ်င္ စစ္ဘုိစုတ္မ ်ား ၄င္းတုိ႕ ဗ ်ဴ ဟာအမွား ျမင္လာမည္။ မျမင္လည္း ကုိယ္က လူထုေရြးထားတဲ႕ ဒီမုိကရက္အစုိးရ.. လူထုအားၿဖင့္ သြားလုိ႕ရသည္လမ္း အမာ်းအျပား။ ရပ္တည္ခ ်က္မွန္ ေစတနာမွန္ဖုိ႕သာလုိသည္။

အဲသလုိ ၿဖစ္လ ်င္ ကာလုံတြင္ ဒီခ ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ ္ဥကဌႏွစ္ဦး၊ သမတႏွင့္ဒုသမတ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး အဖြဲ႕ဝင္ ၿဖစ္မည္။ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးကုိ ေဒၚစု အနီးကပ္လက္ေထာက္ေဟာင္း ေဒါက္တာတင္မာေအာင္ သတင္းထြက္လာသည္မုိ႕ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ၂ေယာက္ရွိေကာင္း ရွိလာႏုိင္သည္။ ဒုႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးထက္ ပုိသည့္ တြဲဖက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ရာထူး အသစ္ၿဖစ္လာမည္ေလာ။ ၈၈ပြင့္လင္း ဦးကုိကုိၾကီး နွင့္ ေဒါက္တာတင္မာေအာင္ ျမင္မိသည္။

 

ပုံ – ျမန္ၾတံ႕ႏုိင္ငံေရး ကင္းမိတ္ကာ ေၾကာင္ၾကီး

 

 

 

 

 

 

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 647 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး