ကိုးန၀င္းရုပ္ေသး

၂၀၁၆၊ မတ္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ဦးထင္ေက်ာ္ (ထ+က=ကိုး) သည္ ကိုယ္စားလွယ္မဲေပါင္း (၃၆၀ = ကိုး)ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ခံရကာ ျမန္မာျပည္အတြက္တရား၀င္ ကိုးေယာက္ေျမာက္သမၼတျဖစ္လာေပသည္။
ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ျမန္မာသမၼတ၏အထက္တြင္ေနကာအုပ္ခ်ဳပ္မည္ဟု ကမၻာ့မီဒီယာတို႔အားတရား၀င္ေျပာထားေပရာ ယခုသမၼတသည္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ရုပ္ေသးသမၼတသာလွ်င္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ဤသုိ႔ၾကားသိဖူးပါသည္။

ျမန္မာသမၼတအား ျမန္မာလူထုမွတိုက္ရိုက္ေရြးေကာက္သည္မဟုတ္သလို ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေနရန္လည္းမလိုသျဖင့္ သမၼတတြင္ မူလေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအင္အားစုရွိရန္မလိုသည္ကိုေတြ႔ရမည္။
လႊတ္ေတာ္အမတ္တို႔မွ (အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ ႏွင့္ကိုက္ညီပါသည္ဆိုေသာ) အလိုရွိရာသူကို တိုက္ရိုက္တင္ေပးၾကရသည္။ လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္တြင္ပါတီတခုတည္းမွ၅၀%အထက္ကိုယ္စားလွယ္အင္အားႏွင့္အားေကာင္းေနပါလွ်င္ ထိုပါတီမွတင္သည့္သူသည္ ဒုသမၼတျဖစ္လာလိမ့္မည္။ သမၼတျဖစ္မည့္သူ၏ လူထုႏွင့္ထိေတြ႔မႈရွိထားရန္မလိုသည့္ အေျခအေနကိုအေျခခံဥပေဒမွပင္ ခြင့္ျပဳထားေပသည္။ သမၼတျဖစ္မည့္သူသည္ လူထုကိုမဲဆြယ္စည္းရံုး၍ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္မဆိုထားႏွင့္ လူထုမွာ မည္သူျဖစ္မည္ဟုသိပင္မသိခဲ့ၾကရေပ၊ သိရန္လည္းမလိုေပ၊

အဆိုပါမိုးက်ေရႊကိုယ္ေရြးဟန္မွာ သက္ဦးဆံပိုင္ပေဒသရာဇ္စနစ္၏အေငြ႔အသက္လႊမ္းမိုးလြန္းလွသည္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ တင္ေပးလိုက္ေသာ ဒုသမၼတ ၃ေယာက္မွ သမၼတတဦးေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရေပရာ ထိုေရြးၾကဟန္မွာလည္း ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်မမွ်တသည္ကို သတိျပဳမိသည္။
တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅%မွ ဒုသမၼတ ၁ေနရာ အလိုအေလွ်ာက္တင္ခြင့္ရထားကာ ထိုသို႔တင္ေပးလိုက္သည့္ သူတို႔၏ဒုသမၼတကိုပင္ သမၼတရာထူးအတြက္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခ်င္းမျပဳပါလွ်င္ တပ္မဲ၁၆၆ခုသည္အျခားဒုသမၼတ၂ဦးအနက္ တဦးအား သမၼတတင္ေျမွာက္လိုက္ႏိုင္ေသာ ဗီတိုအဆံုးအျဖတ္မဲျဖစ္သြားေပမည္။ ရွင္းပါအံ့ ..။ တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သူတို႔တင္ေသာ ဒုသမၼတကို မဲေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ မေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသူမွာဒုသမၼတအျဖစ္ကား ေသခ်ာေနမည္သာျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုေသာ္ တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မဲ ၁၆၆ ခုၾကီးသည္ သူ၏မိတ္ဖက္(သို႔) သူတို႔အလိုရွိသူ အျခား ၂ဦးထဲမွ တဦးကို သမၼတအျဖစ္ မဲျဖင့္ေရြးေကာက္တင္ၾကရာတြင္ ၂၅%ကိုတာႏွင့္ အလြန္ေရးပါေသာ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ေလာ။ လႊတ္ေတာ္ တရပ္တြင္ပါတီတခုသည္ ၅၀%ေက်ာ္ယံုမွ်ႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္သာရထားပါလွ်င္ သမၼတေနရာကို တပ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ဟူ၍ ေကာက္ခ်က္ဆြဲ၍ရသည္။ ထိုသုိ႔ဆိုေသာ္ (ယခုအေျခခံဥပေဒအရ) ေနာင္သမၼတေရြးပြဲမ်ားသည္ေမွာင္လွ်က္သာရွိေနေပသည္ တမု႔ံ။

ေအာက္ေျခခိုင္မွ သမၼတ

ယခုအခါ အေမရိကတြင္လည္းသမၼတေရြးပြဲအတြက္ ဆိုင္ရာပါတီတို႔က မဲဆြယ္ကန္င္ပိန္း ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးမ်ားလုပ္ေနၾကရသည္။
ဆိုင္ရာပါတီ၏ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ သမၼတေလာင္းမ်ား၏တိုက္ရိုက္စကားေဆြးေႏြးပြဲမ်ား။ မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ေမးခြန္းေျဖၾကားေဆြးေႏြးပြဲမ်ား(town hall meeting)ကို ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ေဟာေျပာေနၾကရသည္။

ယခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာတြင္က်င္းပမည္ ယူအက္စ္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရီပါ့ဗလစ္ကန္င္ပါတီ၏ပထမဆံုးဒီဘိတ္(စကားရည္လုပြဲ) ကို ၂၀၁၅ခု ၾသဂုတ္လတြင္စခဲ့ေပရာ ယခုမတ္လလယ္အထိသမၼတေလာင္းမ်ား၏စကားရည္လုပြဲေပါင္း၁၂ပြဲက်င္းပျပီးျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ အဆိုပါစကားရည္လုပြဲအပါအ၀င္ လူထုႏွင့္တိုက္ရိုက္ေတြ႔ဆံုၾကရသည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္အင္တာဗ်ဴဳးမ်ားသည္ ေရတြက္၍မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္မ်ားပါသည္။ အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲတို႔သည္ လူထုႏွင္ သမၼတေလာင္းမ်ားတိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ရင္း အျပန္အလွန္သင္ၾကား ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္ႏွီးေႏွာေနၾကျခင္းမ်ားသာတည္း။ ဤသို႔ျဖင့္ သမၼတေလာင္းမ်ား မိမိကိုယ္ႏႈိက္၏အရည္အေသြးကိုျမွင့္တင္ရသကဲ့သို႔ လူထု၏တကယ့္ရင္တြင္းဆႏၵႏွင့္ တဖက္ပါတီ၀င္မ်ား ကမၻာ့အျခားႏိုင္ငံမ်ား ပညာရွင္မ်ား၏ အယူအဆအေတြးအေခၚတို႔ကို ေကာက္ယူ၊ ၾကားနာစိစစ္သင္ယူရျခင္းလည္းမည္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ့သမၼတတက္လုပ္မည့္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေနျခင္းမ်ားကို မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္နားေထာင္ေနသူ ေဆြးေႏြးၾကသူ လူထုအမ်ားစုၾကီးအတြက္လည္းႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္လြန္စြာျမင့္လာမည္မွာ ေသခ်ာသည္။
သမၼတျဖစ္မည္႔သူသည္ ထိုအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ေန႔အထိ ညအိပ္ခ်ိန္မရွိသေလာက္ႏွင့္ လူသန္းဂဏန္းတို႔၏ ဦးေႏွာက္ဦးေခါင္းေပါင္းစပ္အားတို႔ျဖင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္အလုပ္လုပ္သင္ယူသြားရသျဖင့္ တရက္အလုပ္ခ်ိန္ ၁၂နာရီမွ်ႏွင့္ တႏွစ္စာတြက္ၾကည့္လွ်င္ပင္ နာရီေပါင္း ၄၃၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ မည္မွ် အသိသညာတိုး၍ ျပည့္၀ေနမည္ကို ေတြးၾကည့္သိႏိုင္သည္။ သမၼတျဖစ္ျပီးေနာက္၀ယ္ထိုေဆြးေႏြးထားသည့္ အေတြ႔အၾကံဳ အေတြးအေခၚတို႔သည္ အာဏာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ႏွင့္ေပါင္းစပ္သြားကာ တိုင္းျပည္အတြက္အေကာင္းဆံုး အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ သမၼတအျဖစ္သို႔ေရာက္၏။

သို႔ႏွင့္အေမရိကျပည္ေထာင္စုသည္ ႏွစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ခရီးကို ထိုးက်သြားသည္မရွိ တိုး၍တက္၍သာခ်ီႏိုင္ေနျခင္းဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္ေလာ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္သြားမည့္သူတို႔ အတုမယူသင့္သေလာ။

ၾကိဳးဆြဲရေတာ့မည့္သူ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္မွာမူ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ပါတီ၏မဲဆြယ္ပြဲမ်ားသာမက သူမအသက္၇၀ႏွင့္မမွ်တေလာက္ေအာင္ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားအထိပင္ အေရာက္ဆင္း၍ လူထုႏွင့္တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ခဲ့ရသည္။
ေမးျမန္းဆက္သြယ္ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္လည္း ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ကာ အစိုးရ၊ အၾကီးအကဲအသီးသီးတို႔ႏွင့္လည္း ႏွီးေႏွာဆက္ဆံရသည္။

စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ဖိႏွိပ္ေခ်ဖ်က္ခံထားေသာ NLD ပါတီကိုလည္း ျပာပံုဘ၀မွ ျပန္ဆြဲတင္ယူရသည္။ တျပိဳင္တည္းတြင္ သူမအားအက်ဥ္းခ် ပိတ္ပင္ခဲ့ဖူးေသာ သူမ်ားႏွင့္လည္း ျပန္လည္ညိွႏိႈင္းရသည္။

ျမန္မာလူထုၾကီးအမ်ားစုႏွင့္ ကမၻာ့လူထုအမ်ားစုၾကီးက ျမန္မာသမၼတေနရာသည္ သူမႏွင့္အထိုက္သင့္ဆံုးေသာေနရာဟု သိၾက ခြင့္ျပဳေနၾကလင့္ကစား သူမ သမၼတမျဖစ္ခဲ့။
လူထုက သူမ၏ လုပ္အားႏွင့္တန္ဖိုးတို႔သိလွ်က္ ခ်ီးေျမွာက္ၾကလိုျခင္းရွိလွ်က္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒအရ တုိင္းျပည္အၾကီးအကဲေနရာမရႏိုင္ခဲ့။
အမ်ားျပည္သူသေဘာတူမွ်ခြင့္ျပဳသည္တို႔ကို ဆန္႔က်င္ထားသည့္အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေနေၾကာင္း လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္တို႔က ျပေနေပသည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ၊ သမၼတရာထူးသည္ အေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းျပည္၏အၾကီးအကဲရာထူးသာလွ်င္ျဖစ္၏။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မူလေနရာသည္ ျမန္မာျပည္၏တိုင္းျပည္အၾကီးအကဲေနရာမွ်သာမဟုတ္၊ ထိုထက္မ်ားစြာၾကီးျမတ္ေသာ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္အပါအ၀င္ ကမၻာႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အားလံုးလိုလိုကေလးစားဦၤးစားေပးခံရေသာေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာရွိျပီးသူအား ျမန္မာ့သမၼတေနရာကိုေပးျခင္းသည္ နိမ့္က်ေနေသာ ျမန္မာျပည္ကုိ အဆင့္တဆင့္ေရာက္ေအာင္ဆြဲတင္ရာအတြက္ အသံုးခ်ျခင္း/အသံုးက်ျခင္းသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
လြတ္လပ္ေရးအရယူရာတြင္ဦးေဆာင္အခန္းမွပါ၀င္ခဲ့သူ တိုင္းျပည္၏အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္၊ လြတ္လပ္ေရးဖခင္၏ သမီးရင္း သမိုင္းမ်ိဳးရိုးအစဥ္ဆက္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိေနလြန္းသူအားႏိုင္ငံ့အေပၚသစၥာရွိျခင္းတည္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္(ပုဒ္မ ၅၉(စ))ေအာက္ျဖင့္ သမၼတေနရာမေပးႏိုင္ဟု ဆံုးျဖတ္ၾကသည္ဆုိသည္မွာ သမိုင္း၀င္မည့္ပ်က္လံုးသာလွ်င္ျဖစ္သတည္း။

၀ဋ္သည္လည္တတ္၏

တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ သမိုင္းတြင္က်န္ရစ္ခဲ့ျပီျဖစ္သလို သမိုင္းရိုင္းကိုေရးျပီးလည္းျဖစ္ခဲ့ပါျပီ။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းၾကီးတခုလက္လႊတ္လိုက္ရျပန္ျပီ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိပင္ သမၼတမျဖစ္ေအာင္ ဟိုလိုလွည့္ဒီလိုတို႔ မည္သုိ႔အေၾကာင္းျပၾကေစဦး ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုၾကီးတို႔မွာ ထိုလွည့္ကြက္၊ ညစ္ကြက္မ်ားကိုအခ်ိန္ကုန္ခံလိုက္ၾကည့္ေလ့လာေနၾကပါရန္အခ်ိန္မရွိ။ သူတို႔ထုတ္ယူလိုက္မည့္အေျဖမွာ လြယ္လြယ္ရွင္းရွင္း တခုတည္းသာရွိေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာစစ္တပ္အား ယံုၾကည္စရာအေၾကာင္းမရွိေသး ဟူအံ့့။ ဤသည္မွာ ကံ-ကံအက်ိဳး။ Cause and effect တည္း။

၁၀ေက်ာ္၅ႏွစ္ပါတ္လည္

ျမန္မာတြင္ အေျခခံဥပေဒ၂ခုဤသုိ႔ရွိခဲ့ဖူးသည္။
၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၄၈ မွစအသက္၀င္ကာ ၁၉၆၂ခုႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းအာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ဖ်က္သိမ္းခံရသည္။ သက္တမ္းအားျဖင့္ကား၁၅ႏွစ္။
၁၉၇၄ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၇၄ မွစအသက္၀င္ကာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေမာင္အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ဖ်က္သိမ္းခံရသည္။ သက္တမ္းအားျဖင့္ကား၁၅ႏွစ္။
ယခု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒသည္ ၂၀၀၈ မွစအသက္၀င္ေနပါသည္။ သက္တမ္းကား ၉ႏွစ္ရွိေပျပီ။
အစဥ္အလာအရဆိုလွ်င္ ဤ အေျခခံဥပေဒသည္ေနာက္သမၼတသက္တမ္း ၂ခုထိပင္ေရာက္သြားႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္။

“a legal system without legal textbooks”.

အေျခခံဥပေဒဟူသည္ လူထုၾကားမွတကယ္တိုးထြက္လာကာ ထိုထိုလူတို႔၏စရိုက္ယဥ္ေက်းမႈတို႔ႏွင့္ အေျခခံအခ်က္တိုင္း ကိုက္ညီရေပမည္။
သို႔မွသာမိမိတို႔၏အေျခခံဥပေဒကို မူလစိတ္ဓာတ္အတြင္းမွတာ၀န္ယူေစာင့္ေလွ်ာက္ကာ သက္တမ္းၾကာသြားလိုရင္းျဖစ္မည္။
ႏိုင္ငံသား အဦးစီတိုင္း၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရလွ်က္ ထုိမွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံသားတို႔ကလည္း တဖန္ျပန္၍ေစာင့္ေရွာက္ပါသည္။
ထိုသည္သာလွ်င္ တိုင္းျပည္သားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ျဖစ္ျငား ျမန္မာျပည္တြင္ ဤစာခ်ဳပ္မရွိကင္းလြတ္လွ်က္ေနေပသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အမည္နာမ( Myanmar / Burma)ကိုပင္ အေျခခံဥပေဒမွ တိုင္းသူျပည္သားတိုင္းသေဘာတူညီပါ၏ေလာဟု အာမခံခ်က္မေပးထားႏိုင္။
ျမန္မာ့ေျမတြင္ေမြးဖြားၾကီးျပင္းသူအားလည္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၌တာ၀န္ယူေပးထားျခင္းမရွိ။ တိုင္းရင္းသားတို႔အားလည္း ေျမပိုင္ဆိုင္မႈတို႔၌ အာမခံထားခ်က္မရွိ။
ဤသို႔ႏွင္ႏွင္တာ၀န္မယူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အား အဘယ္သူသည္အဘယ္သို႔အားျဖင့္ အမိ/အဖႏိုင္ငံေတာ္ဟူ၍သစၥာေစာင့္သိအံ့နည္း။
သစၥာသည္ ဇာတိခ်က္ေၾကြေမြးရာေျမကလာသည္။ ေမြးရာေျမမွ မိမိအေပၚအသိအမွတ္မျပဳသမွ် ထိုအသင္သူသည္ေသာင္ျပင္လြတ္ေတာ့သည္။
ကမၻာတန္းႏွင့္ညီေသာ ဥပေဒလုပ္ထံုးစာခ်ဳပ္တို႔ျဖင့္ ေနာက္ဆြဲရဦးမည့္အေျခခံဥပေဒမွ အာမခံရမည္။

အေျခခံဥပေဒၾကာရွည္တည္တံ့လိုလွ်င္ ျပည္သူလူထုဘ၀ကို အာမခံႏိုင္ေသာ ျပည္သူ႔ထံမွလာသည့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္သည့္ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ရမည္။
NLD သည္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္မွီက မူလအေျခခံ၄ခ်က္ပါေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းကို ထုတ္ဖူးသည္။ “တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုး ေအးခ်မ္းလံုျခံဳစြာ လက္တြဲေနထိုင္ေရးကိုအာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ေပၚထြန္းေရး” ဟုပါသည္။ ထိုမ်က္ေျခကိုကား မျပတ္သင့္။

kai

About kai

Kai has written 973 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.