Catဘိနတ္ ဝံဂ ်ီးစာရင္းမွာ ေဒၚစု ၄ေနလ ွွ်ာ ပူးတြဲကုိင္ေၾကာင္း သတင္းတက္ေတာ႕ ျပဳံးမိတယ္.. မူလ အကမ္းလွမ္း ခံရသူေတြ ျငင္းလုိက္လုိ႕တဲ႕၊ ဘေျပာင္လက္ထက္မွာဆို တမ ် ဳိးၿဖစ္မည္။ ဘြားေဒၚအစုိးရ လက္ထက္ ခ ်မ္းသာဖို႕ထက္ အခုိင္းခံရဖို႕မ ်ား၊ မုန္႕ထက္ တုတ္ ပုိေသခ ်ာေတာ႕ စဥ္းစားမည္ဆုိလည္း စဥ္းစားစရာ။ ပုိဆုိးတာ စစ္တပ္အက ် ဳိးစီးပြားနဲ႕ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ရင္ ဝံက ်ီးအရင္ ညွပ္မွာေလ။ အဆီတဝင္းဝင္း သဲတရွပ္ရွပ္မုိ႕ သဲပုံထဲကဆီ မက္ေလာက္စရာမရွိ တြက္တာလည္း မမွား…။ သမုိင္းမွာ သူတုိ႕ကုိ အာဏာမမက္ ဝန္ဂ ်ီးရာထူး ျငင္းပယ္ခဲ႕သူမ ်ားလုိ႕ မွတ္ေက ်ာက္တင္ ခံရေလမလား…။ sandwich

ႏုိင္ငံျခားေရး၊ စြမ္းအင္၊ လ ွ်ပ္စစ္၊ သမတရုံး ေလးခုစလုံး ဘြားေဒၚကုိင္တာ ေရတုိသာၿဖစ္မည္။ အလုပ္မွာ သီးသန္႕အထူးျပဳ Specialist နဲ႕ ေယဘူယ ်အုပ္ခ ်ဳပ္ Generalist ၂ပုိင္းရွိတယ္။ အလယ္အလတ္အဆင့္ ဂ ်န္နရယ္လစ္ကုိ ထိပ္ပုိင္းက ငုံၾကည့္တဲ႕အခါ စပါယ္ရွယ္လစ္အၿဖစ္သာ ျမင္ရတယ္။ အဲလုိပဲ အလယ္အလတ္ စပါယ္ရွယ္လစ္ကုိ ေအာက္ေျခက ေမာ႕ၾကည့္ရင္ ဂ ်န္နရယ္လစ္ ၿဖစ္ျပန္ေရာ။ ဝန္ဂ ်ီးအဆင့္သည္ အဲလုိပဲ.. သမတေနရာက ၾကည့္ရင္ က႑အလိုက္ ေပၚလစီေရးရာ ကၽြမ္းက ်င္သူ.. သမတသည္ အားလုံးကုိ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲသူ။ ေဒၚစုအဆင့္က သမတေနရာ.. လ ွ်ာဖ ်ားေလးနဲ႕စား ဥေႏွာက္ေလးနဲ႕လုပ္ က ်န္သူအားလုံးက ဝုိင္းဝန္းေထာက္ပံ႕ေပး။ ေဒၚစုမွာ က႑တခုျခင္းအတြက္ ကၽြမ္းက ်င္မႈ အေတြ႕အၾကဳံမရွိ၊ တြဲဖက္ဝန္ဂ ်ီးေတြခန္႕လည္း ေပးရမည့္အခ်ိန္အတြက္ မတန္…ျပီးေတာ႕ အန္အယ္လ္ဒီမူဝါဒႏွင့္ ကုိက္သည္လည္းမထင္။ အုပ္ခ ်ဳပ္ေရးအာဏာ မတည္ျငိမ္ခင္ ယာယီကုိင္ထားေပးတာ ၿဖစ္မည္။ ျပည္ပမွ ဝင္လာမည့္သူမ ်ားအတြက္ လူဝံမႈဥပေဒျပင္ျပီးသည့္အခါ ဝန္ဂ ််ီး၊ တြဲဖက္ဝန္ဂ ်ီး၊ ဒုဝန္ဂ ်ီးစာရင္း ထပ္ထြက္လာပါမည္။

တဆက္ထဲ ေတြးမိတာ ကံအက ် ဳိးေပး သေဘာတရား။ ကံ လုိ႕မေျပာေနာ ္ သူေပးတဲ႕အက ် ဳိးကုိ ေျပာမယ္။ ျပဳသူအသစ္ ၿဖစ္သူအေဟာင္း စကားအရေတာ႕ ခြဲမရ။ စစ္အဆုိးဓျမ လက္ထက္ ခံလုိက္ရတဲ႕ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ.. ေသသူေသ ပ ်က္သူပ ်က္.. အေကာင္းပတိ က ်န္ရစ္သူ၊ ျပန္ေကာင္းလာသူ ခပ္ရွားရွားရယ္။ ဒီဘက္ေခတ္ ႏုိင္ငံေရးသမားၾကေတာ႕ အေတာ္သက္သာသြားျပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ ဒီမုိကရက္ လႊတ္ေတာ ္အမတ္ ၅၀၀မွာ ႏုိင္က ် ဥ္း ၁၅၀ ပဲပါတယ္။ က ်န္သူေတြ မခံရ မေျပာ.. အားလုံး အထုိက္အေလ ်ာက္ေတာ႕ ခံရသည္သာ။ သုိ႕ေပမဲ႕ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရအမတ္၉၀ရာႏႈန္း ဘာမွၿဖစ္မလာ၊ ေပးဆပ္ အနစ္နာခံသြားရသည္။ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အေနနဲ႕ေျပာရင္ ေငြေတြထည့္မေလာက္ အိမ္၊ကားပါေရာင္းျခထည့္ ဒါလည္းမေလာက္ ေနာက္ဆုံးလူပါထည့္ရသည္။ အရင္းျပန္ရသူ လက္ခ ် ဳိးေရႏုိင္သည္။ ၾကားၿဖတ္ကစလုိ႕ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္သူ၊ ဒီခ ်ဳပ္ႏွင့္ေပါင္းသူၾကေတာ႕ နည္းနည္းစုိက္ မ ်ားမ ်ားရ။ ေငြေၾကးမရေတာင္ ဂုဏ္၊သိပ္ခါ၊ ဝါသနာပါရာလုပ္ခြင့္ ေမ ွ်ာ္လင့္သည့္အတုိင္း ၿဖစ္ျပီ.. ေၾသာ ္သူ႕ကံနဲ႕ သူ႕အက ် ဳိး..

ဒါနဲ႕မျပီး ထပ္ၿဖန္႕ၾကက္ စဥ္းစားလ ်င္ သူတုိ႕ထက္ ကံပုိေကာင္းမည့္သူမ ်ား ရွိလာႏုိင္သည္။ ဘြားေဒၚသက္တမ္း သူေကာင္းျပဳခံရသူေတြကေတာ႕ သိပ္မေခ ်ာင္.. အူစုိယုံ ရွိမည္။ ဘြားေဒၚအလြန္ (ဒီမုိလည္း မေသေသးရင္) လူ႕ထုံးစံအတုိင္း သူတလူ ငါတမင္း ၿဖစ္ၾကမည္၊ စီးပြားေရးကလည္း ေကာင္းေနျပီစုိပါစုိ႕… လႊတ္ေတာ္ အစုိးရ တရားေရး မီဒီယာ ေဒါက္ေလးတုိင္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက ်ာင္းသည္ ဆိုအုံးေတာ႕ အခုသက္တမ္း အာဏာပုိင္မ ်ားႏွင့္ မတူေရးခ ်မတူ… ခုိးေကာင္းမည့္ ၿဖစ္ျခင္း။ မခုိးလ ်င္လည္း အခြင့္ေရး အခြင့္ထူး ပုိရမွာေသခ ်ာသည္။ ခုလုိ ပုိတဲ႕ဓါတ္ဆီျပန္အပ္၊ မသုံးတဲ႕ကား ျပန္ေပး၊ လစာတဝက္ ျပန္ၿဖတ္၊ ကုိယ့္စားရိတ္နဲ႕ကုိယ္ဝယ္… ဒါေတြ ရွိေတာ႕မည္ မဟုတ္…။ အဲဒီၾကမွ ျမန္ၾကံ႕ျပည္ျပန္လာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္မည္။

 

ျမန္ၾတံ႕ႏုိင္ငံျပဳ သုခမိန္ ေၾကာင္ၾကီး

 

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး