ၿခစ္ခင္ေလးစား ယုံၾကည္ရတဲ႕ ေမာင္တုိ႕ မယ္တုိ႕ .. မင္းတုိ႕ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာတာ အကၽြႏု္ပ္ဦးေၾကာင္ၾကီး လြန္စြာ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ ၾကိဳဆိုတယ္။ ရဲေဘာ္တုိ႕ဟာ သိဒ္ဓိတင္ျပီးတဲ႕ ဓါးလုိ အသီးသီး ကုိယ္စီကိုယ္ငွ ႏုိင္ငံေရးမွတ္ေက ်ာက္ တင္ခံၿပီးသြားၿပီ။ ေထာင္တြင္းအနစ္နာခံ ေပးဆပ္မႈမ်ားဟာ ၈၈ေနာင္ေတာ္မ်ားလုိ မၾကီးက ်ယ္ေသးတာ မွန္ေပမဲ႕ ေရွ႕ဆက္လွမ္းရမည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ ် ဳပ္ျငိ္မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္ တည္တံ႕ခုိင္ျမဲေရး လႈပ္ရွားမႈမ ်ားဟာ သူတုိ႕ၾကံေတြ႕ရမႈထက္ ေသးငယ္ေလ ်ာ႕ပါးမွာ မဟုတ္ဖူး။ အခု ၾကဳံေတြ႕ေနတဲ႕ အြန္လုိင္းနဲ႕ဖဘ ေဝဖန္မႈမ ်ားကုိ ၆ဂရုစုိက္စရာ မလုိ။ အဲဒီ သူမ ်ားကပဲ မင္းတုိ႕ ရန္ကုန္ကုိခ ်ီအလာ လာဘ္ပတန္းသပိတ္စခန္းမွာ ရွိေနစဥ္ ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာ ခဲ႕ၾကသူမ ်ားၿဖစ္တယ္။ ၄င္းတုိ႕ဟာ ဘေျပာင္ေခတ္က စစ္ေဘာမနဲ႕ သာမထူးဘူး။ သူတုိ႕မွာ ခံယူခ ်က္ လမ္းစဥ္၊ မူဝါဒ မရွိဘူး။ ပုဂုိလ္ေရးကုိးကြယ္မႈ၊ အေပါင္းအေဖၚအားနဲ႕ က ်ီးအာသလုိ ဝုိင္းအာတတ္သူမ ်ား ၿဖစ္တယ္။ အယင္က စစ္ေဘာမ ဒီေန႕မွာေတာ႕ ထမုိခီမ ်ား ၾကီးစုိးတာ ျမင္ဓါတ္ရင္ ဥေပက္ခါျပဳ.. ကုိယ္႕လမ္းကုိ ဆက္ေလ ်ာက္ၾကပါ။ ျပန္မတုံ႕ျပန္နဲ႕.. ႏုိင္ငံေရးစကားနဲ႕ ေျပာလ ်င္ ရန္သူမဟုတ္ မိတ္ေဆြမ ်ား ၿဖစ္ေနေသးတယ္။ မိမိတုိ႕ ႏုိင္ငံေရးအဆင့္ကုိ ေဘာမေတြနဲ႕ သြားမညွိနဲ႕။ သံကုိသံဖ ်က္ သံေခ ်းတက္.. ဘြားေဒၚနဲ႕ဒီခ ် ဳပ္ကုိ ၾကက္သေရမဲ႕ေအာင္ သူတုိ႕ပဲ လုပ္ၾကဦးမွာ။

တခ ် ဳိ႕ေျပာတဲ႕ ေက ်းဇူးတင္စရာ မလုိဆိုတာ ဟုတ္တုတ္တုတ္၊ သူ႕အလုပ္သူလုပ္တာ ပုံမွန္။ ဒီမုိကေရစီအစုိးရေခတ္မွာ ႏုိင္က ်ဥ္းမရွိရ.. ခေလးကအစသိတယ္..ဒါကုိ မ႑ဳိင္တပ္ျပေနသူမ ်ား အေက ်းဇူးခံတင္လုိသူမ ်ား.. ေက ်းဇူးတင္စရာမလုိ ေျပာလုိ႕ ၾကားက နာသူမ်ား ေလသဲ ေလသဲ….။ ခုမလႊတ္လဲ ေနာင္လြတ္..။ တခုေတာ႕ ေသခ ်ာတယ္… ေဘာမေတြ မွတ္ထား… ႏုိင္ငံေရးလုပ္တဲ႕ ေက ်ာင္းသားမွာ ေက ်းဇူးခံ ေက ်းဇူးစား မရွိ။

ၾကဳံတုံး ေဝမ ွ် အၾကံျပဳခ ်င္တာ လြတ္လာဘ္တဲ႕ ေက ်ာင္းသားသမဂ္ဂ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး။ ဒီမုိကေရစီ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပန္မစတင္ခင္ အင္အားၾကီးမားတဲ႕ တခုတည္းေသာ သမဂ္ဂကုိ စည္းရုံးဖြဲ႕စည္းပါ။ မလြယ္ကူရင္ ေက ်ာင္းသားအမ ်ားစု ယုံၾကည္လာဘ္ခံတဲ႕ သမဂ္ဂကုိ ဦးေဆာင္ျပမွ ခုေျပာေနတဲ႕ ေသာက္အသံေတြ တိတ္သြားမယ္၊ လူရုိေသ ရွင္ရုိေသ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ ်ား ၿဖစ္လာမယ္။ နဂုိက ညီညႊတ္မႈ မရွိတဲ႕ လူမ ် ဳိးအက ်င့္စရုိက္နဲ႕ သပ္လ ွ် ဳိေသြးခြဲမႈေတြေၾကာင့္ မလြယ္တာေတာ႕ ေသျခာတယ္။ ဒါေပမဲ႕ အျခားနည္းလမ္း မရွိ။ ပညာေရးစနစ္ ေၿပာင္းလဲလုိသူမ ်ားဟာ ဦးေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ အယင္ျပသရမယ္။ ေက ်ာင္းသားထု ေထာက္ခံမႈကုိ ညီလာခံကတဆင့္ ေတာင္းဆုိတာ အခုိင္လုံဆုံးပဲ။

ယရင္ယ ျမယဥ္ျခ ယယျမျမျခ

ယရင္ယ ျမယဥ္ျခ ယယျမျမျခ

ဒီၾကားထဲ ဥပေဒပညာရွင္မ ်ား အကူအညီနဲ႕ တရားလာဘ္လြတ္ ျပဳက ်င့္ခဲ႕ေသာ ရဲနဲ႕ အုပ္ခ ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္မ ်ားကုိ တရားစြဲပါ။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး တြင္တြင္ေအာ ္ေနသူ ဒီခ ် ဳပ္အစုိးရကုိလည္း စမ္းသပ္ျပီးသားၿဖစ္မယ္။ တေန႕က လႊတ္ေတာ ္ဥကထ ဦးဝင္းျမင့္ ေျပာသြားတဲ႕ အျပစ္ရွိသူတရာ ဖမ္းေရးထက္ အျပစ္မဲ႕သူတဦး မခံရေရး ပုိအေရးၾကီးတယ္ မဟုတ္လား။ မိမိတုိ႕ နစ္နာမႈမ ်ားကုိ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး သက္ေသျပခ ်က္နဲ႕ ျပန္လည္ကုစား သင္ခန္းစာေပးပါ။

လမ္းတူရင္ ခရီးဆုံးမွာ ဆုံလိမ့္မည္ဆိုတဲ႕ ဘဘဦးဝင္းတင္ စကားအတုိင္း ဒီခ ် ဳပ္နဲ႕ တခ ်ိန္ခ ်ိန္ ျပန္လည္စုံေတြ႕ၾကဦးမယ္။ အနီဆန္တယ္ ေျပာလည္း မႈစရာမလုိ.. ယူအက္စ္သမတ အုိဘားမားလည္း အဲလုိ အစြပ္စြဲခံရဘူးတယ္။ လာဘ္ဝဲ လာဘ္ယာ အေရးမၾကီး.. ကူျမဴ နစ္ မၿဖစ္လ ်င္ျပီးေရာ။ ဒီမုိကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင့္ေရး၊ တန္းတူညီမ ွ်မႈ၊ အရပ္သားအုပ္ခ ်ဳပ္ေရးစနစ္ စတာေတြ တူညီလ ်င္ လုံေလာက္တယ္။ စစ္တပ္ဟာ အမာခံ အနာခံ ဝန္းရံေပးတဲ႕ ေက ်ာင္းသားကုိ အရင္ရွင္း…ျပီးမွ လူထုတခဲနက္ ေထာက္ခံပါတယ္ဆိုတဲ႕ ဒီခ ်ဳပ္ကုိ ၾကက္ေလးငွက္ေလးလုိ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးခ ်ိန္မွာ လြယ္လင့္တကူ ဖမ္းဆီးတာမုိ႕ မင္းတုိ႕တန္ဖိုး အြန္လုိင္းေလထြားသူထက္ ဒီခ ် ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ ်ား ပိုသိတယ္။ မၾကာခင္ နာဂစ္ေျခဥ ဖ ်က္သိမ္းေရး တုိက္ပြဲမွာ ေက ်ာင္းသားသမဂ္ တပ္ဦးမွာ ရွိေနရမွာမုိ႕ ဒီမုိကေရစီပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ အရင္းခံ.. ေက ်ာင္းသားထုကုိစည္းရုံး..မ ် ဳိးဆက္သစ္ မျပတ္ေစဘဲ လာလတံ႕ေသာ အဆုံးၿဖတ္ တုိက္ပြဲအတြက္ အသင့္ျပင္ပါလုိ႕ အၾကံျပဳ ႏႈိးေဆာ္ရင္း…  ။။

 

အေလးဏီၿဖင့္

ရဲရဲေတာက္ ဦးေၾကာင္ၾကီး

ျမန္ၾတံ႕ျပည္ ပ ်ံလယ္ထူေထာင္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္

 

 

 

 

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး