“လူ(၄)မ်ဳိး”
(၁) ကုိယ္က်ဳိးတစ္ခုတည္းကုိသာၿပဳလုပ္သူ၊ (အတၱဟိတသမား)
(၂) အၿခားသူ၏အက်ဳိးကိုသာၿပဳလုပ္သူ၊ (ပရဟိတသမား)
(၃) ကိုယ္က်ဳိးလည္းမၿပဳလုပ္၊ အမ်ားအက်ဳိးလည္းမၿပဳသူ၊ (လူမုိက္)
(၄) ကိုယ္က်ဳိးၿပဳလုပ္၍၊ အမ်ားအက်ဳိးလည္းၿပဳသူ၊ (လူလိမၼာ)

ကမၻာေလာကတြင္ လူ(၄)မ်ဳိးရွိသည္ဟု “အတၱဟိတသုတ္”တြင္ျပသည္၊၊
အတၱဟိတကိုၿပည့္စုံေစၿပီး၊ပရဟိတကုိၿပဳသူသည္ လူေလးမ်ဳိးတြင္ အသာဆုံးအၿမတ္ဆုံးလူမ်ဳိးၿဖစ္သည္ဟု ဗုဒၶေဟာသည္။
ထိုထိုအဓိပၸါယ္အရ ပရဟိတ၊ အျခားသူ၏အက်ိဳးကိုသာ ျပဳေသာသူသည္ ဘုရားၾကိဳက္ေသာအျမတ္ဆံုးမဟုတ္သည္မွာထင္ရွား၏။

အလႈဒါန ကိုယ့္အိမ္ကစ

But if any prouide not for his owne, & specially for those of his owne house, hee hath denied the faith, and is worse then an infidel. – 1 Timothy 5:8

အလႈဒါန ကိုယ့္အိမ္ကစ.. Charity begins at home ၏ မူလခရစ္ယန္က်မ္းပါစာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္က်ိဳးျပီးျပည့္စံုမွ သူတပါးအက်ိဳးလုပ္ၾကရန္သာျဖစ္၏။

အခြန္မွအလွဴျဖစ္

အေမရိကား၏ အျမတ္ခြန္စနစ္အရ အလုပ္လုပ္၍၀င္ေငြရွိသူအေမရိကန္တိုင္း ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ ရေပသည္။ တက္လာေသာ အစိုးရအသီးသီးတို႔၏ မူ၀ါဒအရ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ရမႈရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းအမ်ားကြာေသာ္လည္း ၀င္ေငြမ်ားလွ်င္ အခြန္ေငြပမာဏလည္းမ်ားသြားသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ေငြပိုေငြလွ်ံရွိသူတို႔အား အခြင့္အေရးတခုပိုေပးထားပါသည္။ မိမိ၏အပို၀င္ေငြကို အစိုးရသို႔၀င္ေငြခြန္၊ အျမတ္ခြန္အျဖစ္ေပးေဆာင္မည္ေလာ၊ မိမိအမည္အားျဖင့္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းပစ္မည္ေလာဟူ၍ျဖစ္၏။
ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား။ အက်ိဳးအျမတ္မယူ လူသားအက်ိဳးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသျဖင့္ အစိုးရမွ တိတိက်က်သတ္မွတ္ လိုင္စင္ေပးထားသည္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ မိမိ၏၀င္ေငြထဲမွလွဴေငြ/ကူေငြဖဲ႔ေပးလွ်င္ ထိုထိုအလွဴေငြသည္ အခြန္ေဆာင္ရာ၌တြက္ခ်က္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ၀င္ေငြမ်ားစြာရွိေနသူတို႔အား အလွဴဒါနျပဳႏိုင္ပါရန္ တြန္းအားေပးထားေသာ စနစ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔စနစ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ဘီလီယံနာသူေဌးၾကီးမ်ား သူတို႔အမည္ျဖင့္ေဖာင္ေဒးရွင္းေထာင္ကာလွဴၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္ေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းမ်ားစြာႏွင့္အတူနာမယ္က်န္ရစ္သူမ်ားလည္းရွိလာသည္။
ထိုစနစ္အရ 501(c) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ အလွဴရွင္မ်ားေငြလွဴဒါန္းၾကသည္။

Nonprofit 501(c) Organization

အစိုးရဆီတြင္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္စိစစ္ခံကာ တည္ေထာင္ႏိုင္သည့္ 501(c) ပါ အမ်ိဳးအစား၂၉ခုရွိေသာအဖြဲ႔အစည္းတို႔သည္ ရရွိလာေသာအလွဴေငြ/ရံပံုေငြမ်ားကို ဆိုင္ရာသင့္ေလွ်ာ္သည့္လူမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္အသံုးျပဳၾကရသည္။ အသံုးျပဳသည္ဆိုရာတြင္ သံုးခ်င္သေလာက္ ကုန္ေအာင္သံုးၾကျခင္းမဟုတ္ပါေလ။ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအျဖစ္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္အျပင္ ၾကားထဲမွ စင္ျပိဳင္အလွဴေငြလိုခ်င္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာလည္းရွိေနေသာေၾကာင့္တည္း။
သို႔ဆိုေသာ္ ထိုထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာ ပရဟိတသမားတို႔သည္ အမ်ားအက်ိုးအတြက္ဗုိက္ေမွာက္ခါ အိုးလွန္ေနၾကရမည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မိမိထမင္းအိုးအတြက္ ၀င္ေငြရအလုပ္တခုလုပ္ရင္း ပရဟိတအလုပ္လုပ္ရသည္ေလာ။ စဥ္းစားၾကည့္ရန္ရွိသည္။
အေမရိကား၏ စနစ္အရ 501(c)အဖြဲ႔အစည္းၾကီး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ထိုက္သင့္ေသာလစာေငြယူက အခ်ိန္ျပည့္လုပ္ႏိုင္သည္။
အလွဴေငြသြားရာလမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ရွိေသာ အေထြေထြကုန္က်စရိပ္မ်ားအတြက္ တိက်ေသာစည္းၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ကုန္က်ေငြထုတ္သံုးႏိုင္သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ အလွဴရွင္မွ အလွဴလက္ခံမည္သူထံသို႔ လက္၀ယ္အေရာက္ေပးႏိုင္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၆၅%ရွိပါလွ်င္ တရားမွ်တသည္ဟု ဆိုသည္။ အဖြဲ႔အစည္းသည္ ရေငြ၏ ၃၅% ႏွင့္ေအာက္ကိုသာ သံုးစြဲပါလွ်င္မွ်တသည္ဆိုပါစို႔၊ ထိုထို၀င္ေငြထြက္ေငြရွင္းတမ္းကုိ Form 990 ျဖင့္လူထုသို႔ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ၾကရသည္။
American Red Cross သည္ လွဴဒါန္းရေငြတို႔၏ 92.1% ကို ဆိုင္ရာပေရာ့ဂ်က္တို႔တြင္သံုးျပီး World Vision သည္ ၈၅%မွ် သံုးေပးေလ့ရွိသည္ကိုေတြ႔ၾကရသည္။

ဇီးသီးဗန္းေမွာက္

“ပြဲေဈးတန္းမွာ ဇီးသီးဗန္း ေမွာက္က်သလိုပဲ။ ေမွာက္လည္း က်ေရာ ဟိုလူကတဆုပ္ႏႈိက္စား ဒီလူက တဆုပ္ႏႈိက္စား ဇီးသီးက တဝက္ေလာက္ပဲ က်န္တယ္။ ဘက္ဂ်က္က အဲဒီလိုျဖစ္ေနတယ္။ ခြင့္ျပဳေပးတဲ့ၾကားထဲက ဟိုလူႏိႈက္စားဒီလူႏႈိက္စားနဲ႔ တဝက္ပဲ က်န္တယ္”ဟု ျမန္မာပထမလႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ေျပာဖူးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအတြက္ ခ်ေပးလိုက္ေသာ ဘက္ဂ်က္ေငြမ်ားကို ၀ိုင္းဆြဲၾကျပီး လုပ္ငန္းတကယ္လုပ္ရန္အတြက္ မက်န္ေတာ့သည္ကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ပရဟိတ အမ်ားအက်ိဳးဟုဆိုကာ ျမန္မာျပည္သို႔ ႏိုင္ငံတကာမွလွဴဒါန္းလိုက္ေသာ ပစၥည္းေငြေၾကးမ်ားတြင္ ဇီးသီးဗန္းေမွာက္သည့္ သေဘာေတြ႔ႏိုင္မည္။ ၀ိုင္းႏိႈက္စားလိုက္ၾကသည္မွာ မူလရည္ရြယ္လွဴရာေရာက္ေသာ္ ကြ်န္စုတ္သည့္သရက္ေစ့မွ်ေလာက္ေတာင္မက်န္ေတာ့သည့္ အျဖစ္တည္း။
အလွဴကိစၥျဖစ္၍တရားသေလာ။ မတရားသေလာ။ ေျပာရန္ခက္လွသည္။ အလွဴရွင္ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေက်နပ္ၾကည္ျဖဴၾကပါလွ်င္၎၊ ဆိုင္ရာ အျမတ္ခြန္ဌာနအဆင့္ဆင့္တို႔က ဥပေဒေၾကာင္းအရ စစ္ေဆးအဆင္ေျပေနပါလွ်င္၎ ကိစၥျပီးသည္ဟုသာဆိုရမည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ သရက္ေစ့ေျပာင္ အေခ်ာင္ရလိုက္သည္မဟုတ္ပါေလာ။

ယူ၍ကူသူမ်ား

အလွဴဒါနျပဳေနသူမ်ား၏ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ကို ရေအာင္ ဆိုင္ရာပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းတို႔မွ ေငြေတာင္းခံမႈ Project တို႔ျပဳစုတင္ျပၾကရပါသည္။ ထိုထို Project အလိုက္ အလွဴရွင္က ဆႏၵရွိပါလွ်င္ ေငြေၾကးေပးေပလိမ့္မည္။ အလွဴရွင္သည္ အစိုးရလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
(ထိုသုိ႔ျပဳၾကရာ၌ ႏို္င္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားတစံုတရာ ရည္ရြယ္ကာျပဳလုပ္ေသာ ပေရာဂ်က္တို႔မပါ၀င္သည္ကိုသတိျပဳရမည္။)
မိမိ၏ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ ကိုယ္စိတ္ ႏွလံုးသံုးပါးစလံုး ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာျဖင့္ အခ်ိန္၊ ေငြ၊ လူ အားသံုးအား စိုက္ထုတ္ေပးဆပ္သူ ပရဟိတသမားမ်ားသည္ မြန္ျမတ္သူမ်ားေလာေမးရန္ရွိသည္။ အာေတြ႔ (ပါးစပ္ေျပာ)အားျဖင့္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ ဗုဒၶအလိုႏွင့္၄င္း ခရစ္ယန္က်မ္းစာအားျဖင့္၎ မကိုက္ညီ။

ေပး၍လွဴသူမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲမႈ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္သည့္ႏိုင္ငံ World Giving Index (WGI) Score (2014-15) အျမင့္ဆံုး နံပါတ္(၁) ဟု ႏိုင္ငံတကာ စစ္တမ္း Gallup တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာတို႔၏ အလွဴသည္ မွန္ကန္ေသာအလွဴမ်ားေလာ။ ဘုရား(တို႔) ၾကိဳက္ေသာ အလွဴေလာ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္လွသည္။
လက္ေတြ႔က်က်ေျပာရလွ်င္ ဒါန အလွဴမ်ား မည္သို႔မည္ပံုျဖစ္ပ်က္ အက်ိဳးဆက္သြားသည္ကို လိုက္၍ၾကည့္ရမည္။ ေတြး၍ျမင္ၾကည့္ရမည္။ မိမိပင္ပန္းၾကီးစြာရွာထားရေသာ ေငြတျပားတခ်ပ္သည္ အလဟႆမျဖစ္စေကာင္း။
မိမိ၏ေငြျဖင့္တပါးသူက မည္သို႔မည္ပံုအသံုးခ်၍ ၾကီးပြား အက်ိဳးရွိသြားသည္ကို ၾကည္ရမည္။ ကုသုိလ္ယူရာတြင္ ကိုယ္ရျခင္းခ်ည္းထက္ သူဘယ္ေလာက္ရမလဲကိုၾကည့္သင့္သည္။ လက္ငင္းထင္သာျမင္သာအက်ိဳးကို ရွာၾကည့္ရမည္။
အေမရိကကဲ့သို႔ တိုးတက္ျပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဤအခ်က္ကို ဥပေဒလုပ္ထံုးတို႔ႏွင့္ထိမ္းေၾကာင္းထားပါသည္။
ထိုထိုလွဴလိုက္ေငြတို႔အားေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတြင္မသံုးႏိုင္ေအာင္။ အခြန္မေရွာင္ႏိုင္ေအာင္ ၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမေရာက္သြားေအာင္အစိုးရ၏ၾကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းပါေနသလို လက္ခံသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မည္သို႔သံုးစြဲေနသည္ကိုလည္း စနစ္တက်ေစာင့္ၾကည့္ထိမ္းေၾကာင္းထားမႈမ်ားပါေနသည္။
ေစတနာသံုးတန္ ျပတ္သားစြာနဲ႔ တြန္႔တိုမႈမရွိ လွဴေသာအလွဴတိုင္း ျမတ္ေသာအလွဴမျဖစ္ႏိုင္။ ရပ္တည္ခ်က္အမွားႏွင့္ေပးလွဴလိုက္ေသာအလွဴသည္ လြန္စြာအႏၱရာယ္မ်ားရ၏။ မိမိ၏၀င္ေငြသည္ စစ္တိုက္လူသတ္အၾကမ္းဖက္မ်ားဆီသို႔ေရာက္သြားသေလာ။ လူတဖက္သားအား ခြဲျခားအႏိုင္က်င့္ႏွိပ္စက္ရန္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အကူေငြျဖစ္သြားသေလာ။ တဖက္သူ၏သီလကိုက်ိဳးေပါက္ပ်က္စီးရန္အားေပးအလွဴျဖစ္သြာသေလာ စိစစ္ၾကည့္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာအလွဴမ်ားသည္ ဆိုင္ရာပါတီႏွင့္ ဆိုင္ရာဘာသာေရးအတြက္ ေကာင္းျမတ္ပါသည္ဟု ေျပာၾကႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္ျငား လူသားအမ်ားစုၾကီးအတြက္မူ အက်ိဳးရွိသြားသေလာ၊ ယုတ္သြားသေလာ ေျပာရန္လြန္စြာခက္သည္ကို ေတြ႔ၾကရမည္။

ဟင္းစားႏွင့္ကြန္ခ်က္

ျမန္မာျပည္ပြင့္လင္းလာျပီ။ အရပ္သားဒီမိုကေရစီအစိုးရျဖစ္ေနျပီ။ သို႔ေသာ္ ကမၻာတန္းအေနႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနကာ အစိုးရအပါအ၀င္ လူထု၏ကိုယ္က်င့္တရား၊ပညာေရး၊က်မ္းမာေရး အစစ နိမ့္က်လွ်က္ရွိေနေသး၏။
ထိုထိုအေျခအေနတြင္ ျပည္ပဖြံ႔ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံတို႔မွ အလွဴေငြမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ၊ ေခ်းေငြမ်ား ေႏွာင္ၾကိဳးပါ။ ေႏွာင္ၾကိဳးမဲ့အလံုးအရင္း၀င္လာေတာ့မည္ျဖစ္သလို ျပည္တြင္းျပည္ပ ပရဟိတ၊ NPO, NGO အမ်ိဳးစံုေအာင္ေပၚလာၾကပါလိမ့္မည္။
အေနမတတ္ၾကပါလွ်င္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံကဲ့သို႔ donor-driven (အလႉရွင့္ေငြႏွင့္ မွီခုုိလည္ပတ္ရေသာ) ႏိုင္ငံမွသည္ ေဖာက္ထြက္အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္မရွိျဖစ္ၾကကာ ေတာင္းစားမႈနဲ႔ လံုးလည္လိုက္ၾကရသည့္ဘ၀ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္း ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ားထံမွလည္း အခက္အခဲေတြ႔ေနသူ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို သနားသျဖင့္ လွဴရင္းေပးရင္း ဟိုမွာဖက္အလွဴခံယူေနရသူမ်ား၏ စိတ္ဓတ္တို႔ကို ဖ်က္စီးပစ္ရာေရာက္သြားႏုိင္သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။

ငါးေပးသည္ထက္ ကြန္ခ်က္ျပေသာ အလွဴမ်ိဳးကိုသာအလိုရွိအပ္ေပသည္။ ဥပမာ။ ။ ေရလိုလွ်င္ ကားႏွင့္ေရပို႔ေပးျခင္းမ်ိဳးအလွဴထက္ ေနာက္ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ပါ အသံုးတဲ့မည့္ ေရတြင္းတူး၊ေရကန္ေဖၚ ဆည္ေဆာက္ေျမာင္းသြယ္အလွဴမ်ိဳးသို႔ ဦးတည္လွဴသင့္သည္။
အနာဂတ္တေန႔တြင္ လူတဦးခ်င္း တီထြင္ထုုတ္လုုပ္အားနဲ႔ အဓိကလည္ပတ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ တိုင္းျပည္လူ႔ေဘာင္ျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္အားေပးလုပ္ၾကရမည္။
အလွဴလက္ခံသူ သနားစရာ့ျပည္သူမ်ားမျဖစ္ၾကေစလင့္။ လူနံပါတ္ႏွစ္လည္း မျဖစ္ေစလင့္…။  ။

kai

About kai

Kai has written 955 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.