ကရင္ျပည္ လႈိင္းဘြဲ႕ျမဳိ႕ ကြမ္းတာရြာ အဂၤလီကန္ခြစ္ယံဘုရားက ်ာင္းဝန္းထဲ ျမဳိင္ၾကီးငူဆရာတာ ္ဦးဆာင္ စတီတည္ၾကာင္း သစ္ထူးလြင္မွာ သလဒီနယူးစ္ဂ ်ာနယ္သတင္း ဖတ္ရတယ္၊ ဖဘမွာလည္း ပုိ႕စ္တက္တယ္။ အလဲဗင္းနဲ႕ ဆဲဗင္းဒးမွာတာ႕ မတြ႕သး.. တမင္ရွာင္တာ ၿဖစ္မယ္။ ခုခတ္ဘာသာရး သိပ္ၾကာက္ဖို႕ကာင္းလာပုံ လူတြရဲ႕ အတ္တ ဘာသာရးၿဖစ္ကုန္တယ္ ။ ဘာသာတုိင္းတာ႕ က ်မ္းစာ ကုိးကားျပာတာပဲ။ အရးၾကဳံတာ႕ သက္လုံမကာင္းၾက.. ဆုတ္ခတ္မုိ႕ ရွ႕ေလ ်ာက္ပုိဆိုးမည္။ သမုိင္းမွာ ဘာသာတုိင္း တုိင္းျပည္အုပ္ခ ်ဳပ္သူမ်ားကုိ အားကုိးရသည္။ ျမန္ၾတံ႕ျပည္ တခုထဲ မထင္ႏွင့္..  တကဗာလုံး အတူတူပင္။ သာမန္ မင္းျပာင္းမင္းလြဲ မသိသာပမဲ႕ ႏွစ္ရာခ်ီၾကာသာ ဘုန္းတန္ခုိးျပင္းထန္သည့္ အင္ပါယာမင္းမ်ား လက္ထက္တြင္ ဘုရင္ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ အျပာင္းအလဲလုိက္လုိ႕ အရႈပ္အထြးၿဖစ္တတ္သည္။ ကုိယ့္ဘာသာ မဟုတ္တဲ႕အခါ တဖက္ကုိ အလးမထား၊ ရည္ရြယ္ခ ်က္မ ်ဳိးစုံၿဖင့္ ကုိယ့္ဖက္ကုိ ခ ်ီးျမွာက္…။

ျမိဳင္ၾကီးငူဆရာေတာ ္က လႈိင္းဘြဲ႕ခ ်ာ့္ခ်္ေက ်ာင္း မူလသည္ ဗုဒ္ဓသာသနိက ေနရာဟုဆိုသည္၊ အေထာက္အထား မည္မ ွ်ခုိင္မာေၾကာင္း မသိရ။ တဖက္တြင္လည္း အဂၤလီကန္ခြစ္ယံဘုရားေက ်ာင္း ဇစ္ျမစ္သိရန္လုိသည္။ တရားဝင္ ခြစ္ယံသာသနိက အေဆာက္အဦးေလာ၊ မည္သည့္ေခတ္တြင္ မည္သူက တရားဝင္ သတ္မွတ္ခဲ႕သနည္း၊ မူလပုိင္ရွင္ မည္သူနည္း စသည့္အခ ်က္အလက္မ ်ား စုံစမ္းရမည္။ ျမဳိင္ၾကီးငူဆရာေတာ္ ေပါ့ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္… စရဏအားရွိသည္။ မဘသဘုန္းၾကီးဆိုတမ ် ဳိး…  ဒါေပမဲ႕ အိမ္မက္တခုထဲႏွင့္ေတာ႕ မလုံေလာက္…။

သာသနာရးဝံက ်ီး ႏွစ္ဖက္စလုံးႏွင့္ သြားတြ႕သင့္သည္၊ ၾကားလူလုပ္ စ႕စပ္ရး စားပြဲဝုိင္း လုပ္ပးရမည္။ ခုိင္လုံသာ အထာက္အထား ရွာဖြပးႏုိင္ဖို႕လုိအပ္သည္။ ရခုိင္ပဋိပက္ခလုိ လူသမွ ကာ္မရွင္ဖြဲ႕ရမည္ မဟုတ္၊ ျပသနာ မၾကီးခင္ လက္ဦးမႈအရယူ စုံစမ္းစစ္ဆးသင့္သည္။ ပုိင္ဆိုင္မႈ အထာက္အထား ဥပဒပုိင္းအရ၊ သမုိင္းၾကာင္းအရ၊ ေခတ္ကာလအရ မည္သုိ႕ရွိသနည္း.. အေၿဖတခု လုိအပ္ေနပါသည္။

ရြာဦးၾကာင္စရာတာ ္။။။

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး