မိုးအနည္းငယ္ ရြာလိုက္ရံုႏွင့္ ရႊံ႕ဗြက္ ဗရပြ တို႔က စက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ လမ္းမ်ားကို ပိုမို အက်ည္းတန္ ေနေစသည္။ ထို ရံႊ႕ဗြက္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္မႈ အျပည့္ျဖင့္ ေက်ာ္နင္းရင္း ထမင္းခ်ိဳင့္ ကိုယ္စီ ဆြဲ၍ အလုပ္ခ်ိန္ အမွီ ခပ္သြက္သြက္ လမ္းေလွ်ာက္လာခဲ့သည့္ အလုပ္သမ ကေလးမ်ား၏ မ်က္ဝန္းမ်ားထဲဝယ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အေရာင္တို႔က ကိုယ္စီရစ္ဝဲလ်က္ ရွိၾကသည္။ လစာထုတ္ရက္လည္း မဟုတ္၊ အပိုဆုေၾကး ေပးသည့္ အခ်ိန္အခါ လည္း မျဖစ္ႏိုင္ သို႔ပါလွ်င္ မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းက ထိုမိန္းကေလးတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္ပါမည္နည္။ သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔က အျခားမဟုတ္ေခ်။ စက္ရံုတြင္း အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းသစ္တစ္ခု ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး မဲေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအသစ္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အေရာင္တို႔က မ်က္ဝန္းမ်ားထဲမွ ဖိတ္လွ်ံထြက္က် ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ မွ်တေသာ စည္းကမ္းရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္မည္ ဟု မေသခ်ာလင့္ကစား မိမိတို႔အား ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္တတ္သည့္ အလုပ္ရွင္တို႔၏  လက္မွ လံုးဝဥႆံု ကယ္တင္ႏိုင္လိမ့္မည္ ဟူသည့္ အေတြးက ထို အလုပ္သမကေလးမ်ား၏ စိတ္ကို ႏိုးၾကား တက္ၾကြေစႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွ စ၍ အလုပ္သမား ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ အလုပ္သမားထု၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္တို႔တြင္ မေတြ႕ခ်င္ မျမင္ခ်င္မွ အဆံုး ဆက္တိုက္ ဆိုသလို ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ လြတ္လပ္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ လံုျခံဳမႈ အျပည့္အဝ ရွိႏိုင္သည့္ အလုပ္ခြင္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေလာက သဘာဝအရ အေကာင္းႏွင့္အတူ အဆိုးလည္း ဒြန္တြဲ လိုက္ပါလာတတ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္သည္ အလုပ္သမားတို႔၏ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုသံတို႔ႏွင့္ အတူ ပူးတြဲ ကပ္ပါလာေတာ့သည္။ အလုပ္သမား ယိုစီးမႈမွ စတင္၍ အလုပ္သမားဘက္ကို အေလးေပးသည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး အသီးသီး တို႔မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ရလဒ္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔အား အဟန္႔အတား တစ္ခုသဖြယ္ တားဆီးလ်က္ ရွိေတာ့သည္။ အေတာ္အတန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အလုပ္သမား ဥပေဒတို႔က အခ်ိဳ႕ေသာ ဟာကြက္တို႔ႏွင့္ အတူ အလုပ္ရွင္တို႔အား ထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲလ်က္ရွိသည္။ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးတို႔အတြက္လည္း အလုပ္သမား ေရးရာ ျပႆနာက အေတာ္အသင့္ ေခါင္းခဲစရာပင္ ရွိေနသည္။

ဥပမာ ဆိုၾကပါစို႔ အလုပ္ရံုတစ္ခု တနဂၤေႏြ အလုပ္ဖြင့္၍ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ အသီးသီးက သေဘာတူၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္ရွင္ဘက္ ကလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခေၾကး ေပးပါအံုးမည္ ဆိုေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳမိန္႕က မျဖစ္မေန ေတာင္းခံရေသးသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုခြင့္ျပဳမိန္႔ ဆိုသည္မွာလည္း မည္မွ် ဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္သည္ ဆိုပါေစမူ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေတာင္းခံတိုင္း ခြင့္ျပဳေလ့မရွိေခ်။ အမ်ားဆံုး တစ္လတြင္ တနဂၤေႏြ ႏွစ္ရက္သာ ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးေလသည္။ ထိုအခ်က္သည္ပင္လွ်င္ အလုပ္ျပီးေျမာက္မႈအတြက္ အရံအတား တစ္ခု သဖြယ္ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာ္ျငားလည္း အဘယ္ေၾကာင့္ အလုပ္ရံုဖြင့္၍ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မျပဳသလဲ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းသည္ ပေဟ႒ိသဖြယ္ ျဖစ္လ်က္ ရွိသည္။ ထို႔အတူ မေရရာ မသဲကြဲသည့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ ပေဟ႒ိမ်ားက လုပ္ငန္းအသီးသီးရွိ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဌာနမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စိန္ေခၚလ်က္ရွိေပသည္။

ထို႔အျပင္ မေပါ့ဆသင့္သည့္ အျခား စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္က အလုပ္သမားတို႔အတြက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည့္ အလုပ္ခြင္ ျပင္ပမွ အလုပ္သမားေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ပိုမို ဆိုးရြားေစႏိုင္၍ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရး ျပတ္ေတာက္ေစႏိုင္သည္ အထိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပသည့္ အလြယ္နည္းကို အားေပးေထာက္ခံၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားတို႔ အေရး ေကာင္းက်ိဳးလိုလားသူမ်ားဟု ဆိုေသာ္လည္း တိတ္ဆိတ္စြာ နစ္နာဆံုးရံႈးေနၾကရသည့္ အလုပ္သမား တို႔အတြက္ ကာကြယ္ ေပးခံရမႈ၊ ကူညီေဖးမခံရမႈမွာ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ ၎ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ပင္ အလုပ္သမားတို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိကုိမူ အခ်ိန္ယူ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ သလို ျပင္ဆင္ခြင့္ မရွိဘဲ ဝန္ၾကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ခ်ဳပ္ဆိုေနရသည့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ အလုပ္သမား အေလးေပး စီရင္ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းသည့္ ေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ား၊ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမို ေနရာဝင္ယူလိုၾကသည့္ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ထိုထုိေသာ ေမးခြန္းမ်ား ပုစာၦမ်ားက လြယ္မလိုႏွင့္ ခက္လ်က္ ရွိပါသည္၊ တိမ္မေယာင္ႏွင့္ နက္လ်က္ ရွိပါေတာ့သည္။ မွန္ကန္မႈ၊ မွ်တမႈႏွင့္ အေတာ္အသင့္ ေသြဖယ္ေနသည့္ အလုပ္သမား အေရးသည္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ကြာဟလ်က္ ရွိသည္။

ေရာင္နီဦး၏ အလင္းေရာင္သည္ လက္တကမ္း အလိုတြင္သာ ရွိေတာ့သည္။ ထို႔အတူ အသစ္ အသစ္ေသာ အေျခအေနတို႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑သည္လည္း သစ္လြင္ေတာက္ပ သင့္ေပသည္။ အလုပ္ရွင္ေရာ အလုပ္သမားပါ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ေဖးမ ေစာင့္ေရွာက္ရင္း လြတ္လပ္ေသာ မွန္ကန္ေသာ မွ်တေသာ အလုပ္ခြင္မ်ား ပိုမို ေပၚေပါက္ ၾကေစရန္ ဤစာစုျဖင့္ အသိေပး ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

About ေဟသီ

has written 4 post in this Website..

Steven Hawking ရဲ႕ အဆိုတစ္ခုကို သိပ္ၾကိဳက္တယ္။ " ဘဝ ရွိသ၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြလည္း ရွိေနအံုးမွာပါ" တဲ့

   Send article as PDF