ဒီခ ်ဳပ္အစုိးရ လုပ္နတဲ႕ ကြမ္းမစာရး လႈပ္ရွားမႈနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႕ ျပာျခင္တယ္။ ကြမ္းစားတာ ညစ္ပတ္တယ္၊ က ်န္းမာရး ထိခိုက္တယ္ လူတုိင္းလာဘ္ခံပမဲ႕ ကြမ္းမရာင္းရ တားျမစ္မႈကုိ အတာ ္မ်ားမ်ား ကန္႕ကြက္တာ တြ႕ရတယ္။ အစုိးရကုိယ္တုိင္လည္း မစားနဲ႕သာ ျပာတယ္ ကြမ္းနဲ႕ အသက္မြးသူကုိ ဘယ္လုိ အစားထုိး ၿဖရွင္းေပးမည္ဆိုတာ မည္မည္ရရ ရွိဟန္မတူ။ ဒီေနရာမွာ ကြမ္းနဲ႕ အသက္ေမြးသူနဲ႕ စီးပြားၿဖစ္သူ ၂ခုခြဲျမင္သင့္တယ္။ အသက္ေမြးသူဆိုတာ ကြမ္းစုိက္ေတာင္သူ၊ ကြမ္းနဲ႕ကြမး္အဆာပလာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူ ၿဖစ္တယ္။ တနည္းအားၿဖင့္ လာဘ္လုပ္လာဘ္စား အသက္ေမြးဝမ္းေက ်ာင္းသူေတြေပါ့။ စီးပြားၿဖစ္သူကေတာ႕ လာဘ္တဆုပ္စာ အခ ်ီၾကီး လုပ္ေနသူ၊ ကုန္သြယ္စီးပြားၿဖစ္သူကုိ ဆိုလုိတယ္။ အစုိးရ အေနနဲ႕ သာမန္လာဘ္လုပ္လာဘ္စားကိုသာ ၿဖည့္ဆည္းေပးရမည္၊ စီးပြားၿဖစ္ေနသူကေတာ႕ သူ႕ဆီက ျပန္ရတာနဲ႕ တုိငး္ျပည္အတြက္ နစ္နာတာ မတန္ဘူး၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ မလုိဘူး။ ကြမ္းနဲ႕ တြဲဖက္စားတဲ႕ ေဆးေတြ India ကလာတယ္။ ႏုိင္ငံျခားေငြလည္း ကုန္ေသး၊ တုိငး္ျပည္လည္း ညစ္ပတ္ ပ ်က္ဆီးက ်န္ခဲ႕တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြမ္းစားသုံးမႈ တုိက္ဖ ်က္ေရး လုပ္တဲ႕အခါ စီးပြားေရးသမားဆီက ထြက္လာမည့္ အသံကုိ နားေထာင္စရာ မလုိ။ ကြမ္းစားသူကုိ ဖယ္လုိက္ရင္ ကြမ္းစုိက္ေတာင္သူ (ထုံးလည္းပါေကာင္းပါမည္) အဓိကၿဖစ္ပါမည္။ သူတုိ႕အတြက္ အစားထုိးသီးႏွံ စီမံေပးဖို႕ သိပ္ခက္ခဲမည္ မထင္။ အေရးၾကီးတာ ကနဦးကာလ သူတုိ႕အစားထုိးစုိက္တဲ႕ စီမံခ ်က္သီးနွံ ေဈးကြက္ အာမခံခ်က္ရွိရမည္။ မစုိက္ျခင္သူကုိ အစုိးရေခ်းေငြနဲ႕ အျခားကူညီေထာက္ပံ႕မႈ မေပးနဲ႕။ 

ကြမ္းစားသူၾကတာ႕ ႏုိင္ငံတဝွမ္း ဆယ္သန္းေတာင္ ကမည္ မထင္။ တာနယ္တြမွာ အရုိးစြဲနသည္မုိ႕ တားရအတာ္ခက္မည္။ ကတ္တရာလမ္း ကြန္ကရစ္ ပလက္ဖါင္းမရွိ၊ အာက္ခံျမသားခ ်ည္းမုိ႕ ကြမး္ထြးတဲ႕အခါ သဘာဝအတုိင္း ပ ်ာက္ကြယ္သြားတာၾကာင့္ အမႈမဲ႕ အမွတ္မွဲ႕ ၿဖစ္ကုန္သည္။ ၿမန္ၾတံ႕ႏုိင္ငံဒၚကလည္း သိတဲ႕အတုိင္း ရန္ကုန္နဲ႕ မန္းတလးလုိ ျမဳိ႕ၾကီးကလြဲလုိ႕ အျခားေနရာမ်ား ျမဳိ႕နာမည္သာတပ္တယ္ ျမဳိ႕ထဲကလြဲရင္ က ်န္ေနရာအားလုံး ေျမခင္းလမ္းမ ်ားသည္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာသားျမဳိ႕တက္ ကြမး္တပ ်စ္ပ ်စ္ေထြးေကာင္းသည္ ထင္ၾကမည္။ လူဆိုတာ အက ်င့္ၿဖစ္လ ်င္ ျပင္ႏုိင္ခဲသည္။ ႏုိင္ငံျခားေရာက္လည္း မၿဖတ္ႏိုင္၊ ေနာက္ဆုံး တုိငး္ျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးပါ နာမည္ပ ်က္ရသည္။ မသိျခင္းထက္ မျပင္ႏုိင္ျခင္း ဆိုျခင္ပါသည္။ မျပင္ႏုိင္ျခင္းကလည္း ေဆာ ္ပေလာ္တီးမည့္သူ မရွိျခင္းေၾကာင္ ဆိုလ ်င္မမွားေပ။ နယူးေယာက္မွာ ဂ ်က္ဆင္ဟုိက္ဆိုတဲ႕ ကလားတန္းရွိသည္။ ကြမ္းယာခုိင္းလုိ႕ရသည္။ တယာ တက ်ပ္ဆိုလား။ ရယ္ဒီမိ္တ္အမႈန္႕လည္း ရွိသည္။ အဲဒီေနရာ အဝင္လမ္းမ ပိတ္ထားျပီး နားေနုစရာ ခုံတန္းမ်ားခင္းထားသည္၊ ပန္းအုိးမ်ားခ ်ထားသည္။ ဘာၿဖစ္သည္ ထင္သနည္း.. ထုံးစံအတုိငး္ ကြမ္းတံေတြးမ်ား ရွိသည္။ ျမန္ၾတံ႕တဦးတည္းေၾကာင့္ဟု မယူဆေစလုိ။ ဘဂၤါလီ၊ ကလား၊ ပါကစ္စတန္နီ၊ နီေပါ၊ တိဘက္၊ ျမန္ၾတံ႕ အစုံလာၾကသည္။ ေျပာခ်င္သည္မွာ ကြမ္းရွိလ ်င္ ကြမ္းတံေတြး ရွိမည္သာတည္း။

ၾကက္ဥ ၾကက္မ အစရွာ မရသလုိ ကြမး္တရားခံ ရွာမရလ ်င္ ဘိန္းၿဖဴ လုိပဲ စုိက္သူ ေရာင္းသူ သုံးသူ အကုန္လုံး အေရးယူရမည္ ၿဖစ္သည္။ ရာဇဝတ္မႈ မေျမာက္ေသာေၾကာင့္ နွိမ္နင္းပုံ ႏွိမ္နင္းနည္းသာ ကြာမည္။ စုိက္သူ ဝင္ေငြအစားထုိး စီမံေပး၊ ေရာင္းသူကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ ်ဳပ္… စားသုံးသူၾကေတာ႕ ဒဏ္တပ္အေရးယူမႈ ႏွင့္အတူ ပညာေပးမႈ က ်ယ္က ်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လုပ္ရမည္။ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္း အသြင္ၿဖစ္ဖို႕လုိသည္။ ေဆးလိပ္ အရက္လုိမ်ဳးိနွင့္ တြဲဖက္ထားႏုိင္သည္။ ယူအက္စ္တြင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ဆိုဒါအခ ်ိဳရည္ ဆန္႕က ်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈကုိ အတုယူႏုိင္သည္။ သိတဲ႕အတုိငး္ ဆိုဒါအခ်ဳိရည္သည္ ဟုိးအရင္ထဲက ေသာက္သုံးလာတဲ႕ အေဖ ်ာ္ယမကာ။ ကဘာမွာ လူသိမ်ားတဲ႕ အေမရိကန္ဘရင္းန္ လျပာပါဆို ကုိကာကုိလာႏွင့္ ပက္စီကိုလာ ေရွ႕တန္းတြင္ ရွိိိသည္။ ငယ္စဥ္ထဲက ၾကီးသည္အထိ အစားႏွင့္တြဲေသာက္သည္။ က ်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္သည္၊ ကုိလက္စထေရာ အလြန္တက္သည္၊ သၾကားဓါတ္ သိပ္မ်ားသည္။ ဝျခင္းတရားခံ ဒင္းၿဖစ္ေၾကာင္း သိခ်ိန္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၾကိဳးစားၾကသည္။ မ်ဳိးဆက္အလုိုက္ စြဲေနျပီမုိ႕ အေတာ ့္ကုိ မလြယ္ကူ။ ၿဖတ္ဖို႕ မေျပာႏွင့္ ၈၀ခုႏွစ္လြန္ႏွစ္မ်ားက ကုိကာကုိလာကုမဏီမွ ၄င္းတုိ႕၏ေဖ ်ာ္ရည္ အရသာေျပာင္းရန္ ၾကိဳးစားမႈကုိပင္ စားသုံးသူမ်ား၏ က ်ယ္က ်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ကန္႕ကြက္ဆန္ဒျပျခင္းခံရသၿဖင္ လာဘ္ေလ ်ာ႕ခဲ႕ရဖူးသည္။ ဒါေပမဲ႕ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းၿဖင့္ အစုိးရမွ မလုပ္မၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္တဲ႕အခါ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရလာသည္။ ျပည္သူလူထုကုိ က ်န္းမာေရး အခ ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္သည္၊ ပညာရွင္မာ်း ေဆြးေႏြးသည္၊ သၾကားႏွင့္ကယ္လုိရီ ပုိနည္းေသာ အခ ်ိဳရည္မ်ား ထုတ္လာရသည္။ ေလာကမွာ တခုလုိျခင္ တခုေလ ်ာ႕.. အရသာေကာင္းလ ်င္ က ်န္းမာေရးထိခုိက္၊ အရသာမေကာင္းမွသာ က ်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညႊတ္သည္မုိ႕ အခ ်ဳိရည္ေသာက္သုံးမႈ ဖြံ႕ၿဖဳိးျပီးကဗာတြင္ က ်ဆင္းလာသည္။

အဲဒါထက္ ပုိညွင္သာ အတုယူစရာ ကာင္းသည္က မ ်ဳိးဆက္သစ္အား ပညာပးမႈ ၿဖစ္သည္။ စားသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ခလးမ်ားႏွင့္ စားသည့္အခါ တြဲဖက္အနႏွင့္ ရ သို႕မဟုတ္ ႏြားႏုိ႕ တုိက္ရန္ အၾကံပး ပုိစတာမ်ား ထားရွိသည္။ မူလတန္း အထက္တန္း က ်ာင္းပုရဝုဏ္တြင္ ဆိုဒါအခ်ိဳရည္ မရာင္းရ။ မၾကာ ္ျငာရ။ တီဗြီ ၊ ဘလ္ဘုတ္လုိ အမ်ားျပည္သူ ျမင္ႏုိင္သည္ နရာမ်ားတြင္ ဆိုဒါအခ်ဳိရည္ၾကာ ္ျငာ ကန္႕သတ္သည္။ အဲဒီမ်ဳိးဆက္ သူ႕ကုိယ္သူ ထိန္းႏုိင္သြားျပီ၊ သူတုိ႕မိဘတုံးကလုိ အခ ်ိဳရည္ မစြဲ၊ ဆးလိပ္ မစြဲတာ႕။ မသာက္ရကာင္းမွန္း သိျပီ၊ မေသာက္ျခင္း ဖက္ရွင္ ယူရေကာင္းမွန္း သိျပီ။ မိဘေတြေခတ္မွာ မသိလုိ႕ တမ်ဳိး၊ ေၾကာ ္ျငာမွာ ေကာင္းဘြိဳင္မင္းသားပုံနဲ႕ ေဆးလိပ္ခဲ၊ ဆုိင္ကယ္စီးျပီး ေဆးလိပ္ရႈဆိုေတာ႕ ေယာက ္်ားပီသေအာင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ရ၊ လူၾကီးၿဖစ္ေအာင္ ေဆးလိပ္ရႈဖုိ႕မလုိ။ ယူအက္စ္မွာ ေဆးလိပ္ေသာက္လ ်င္ ႏွာေခါင္းဝိုင္း႕ရႈံ႕ဖို႕ ဝန္မေလးၾကေတာ႕။ အခြန္အခ နင္းကန္ခ ်ျပီး လြယ္လြယ္ဝယ္မရေအာင္ အေရာင္းထိန္းခ်ဳပ္တာလဲ ပါသည္။

ျမန္ၾတံ႕ျပည္မွာလည္း လူထုထာက္ခံမႈ တခဲနက္ရထားတဲ႕ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ က ်ယ္က ်ယ္ျပန္႕ျပန္ ပညာပးလုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္နသည္။ ျပန္ၾကားရးဝန္ၾကီးဌာန မဖ်က္တာ အဲဒီအတြက္ အသုံးခ်ႏုိင္သည္။ ကြမ္းစားမႈ အသက္၁၀ႏွစ္မွ စသည္ဆုိပါက ယန႕မွ စလုပ္လ ်င္ လက္ရွိအစုိးရ ငါးႏွစ္အခ်ိန္ရမည္၊ စစ္တပ္အာဏာ မသိမး္သးလုိ႕ နာင္ငါးႏွစ္ ထပ္အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဆုိက ၁၀ႏွစ္ ၿဖစ္မည္။ အဲဒီအခ်ိန္ အသက္၂၀တန္းအတြင္း ကြမ္းအလ႕အက ်င့္ ျပတ္ျပီ။ ထုိ႕ၾကာင့္ လူၾကီးမ်ား မစားစျခင္းတနည္း၊ ခေလးသူငယ္မ်ား မစားခ်င္ေစရန္ တနည္း မတူေသာ ပညာေပးမႈ ရွိသင့္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈကေတာ႕ မ ်ဳိးဆက္သစ္ ေသာက္ခေလးမ်ား အရြယ္ေရာက္ ႏွာပြခ ိ်န္တြင္ ျမင္ရမည္ ၿဖစ္သည္။ ဘယ္လုိ ပညာေပးမလဲ၊ ကြမး္စားျခင္းသည္ မေကာင္း၊ အရည္မရ အဖတ္မရ၊ ပုိက္စံကုိ ခံတြင္းညစ္ပတ္ ကင္ဆာၿဖစ္ေသ၊ အဲဒါေတြ ရုပ္ရွင္ ဗြီဒီယုိ ရုပ္ျပ ဇာတ္ေကာင္မ်ားမွ ၿဖန္႕ၿဖဴးရန္ လုိအပ္သည္။ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေရးၾကီးသည္။ ကုိရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားရုိးရာယဥ္ေက ်းမႈကုိ မပါမေနရ ပါခုိင္းေၾကာင္း အဲဒီနည္းၿဖင့္ ကိုရီးယားကုိ ကဗာသိေစသည္။ ထုိနည္းတူ ျမန္ၾတံ႕ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ ကြမ္းစားသူကုိ အက ်င့္ပ ်က္၊ ဆိုးသြမး္၊ ယုတ္မာ၊ ၾကာကူလီ၊ သစ္စာေဖါက္ ေနရာ ပံုမွန္ေဖၚျပေပးလ ်င္၊ ကြမ္းေၾကာင့္ၿဖစ္ေသာ ျပသနာမ်ား ဇာတ္လမ္းထဲ ပုံမွန္ထည့္ေပးႏုိင္လ ်င္ မီးမေလာင္ခင္တားသလုိ မၿဖစ္ခင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈၿဖင့္ အျမစ္ျပတ္ ၿဖတ္ေတာက္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

 

ေတာင္လ ်င္ကြမ္းမကုိင္ ဦးေၾကာင္ၾကီး.. ငါကြ

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး