ျမစ္ၾကီးနားမွာ က ်ာင္းသားနဲ႕ စစ္သား အခ ်င္းမ်ားရာကန စစ္သားပစ္ထည့္လုိ႕ ကခ ်င္က ်ာင္းသား တဦးသတယ္။ ျပသနာ အစက က ်ာင္းသားအျခငး္ျခင္း ရန္ၿဖစ္ရာက စစ္သားကုိ အကူအညီတာင္းလုိ႕ ဝင္ပါရင္း သနတ္လုခံရလုိ႕ ပစ္လုိက္တာ လုိ႕လည္းသတင္းထြက္တယ္။ စစ္တပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာတာ႕ ႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ အရးယူမယ္၊ သနတ္လုလုိ႕ ၿဖစ္ၾကာင္း တြ႕ရတယ္။ သတဲ႕က ်ာင္းသား နာက္က ်ာ က ်ည္ဒဏ္ရာ ၃ခ်က္နဲ႕ သတယ္တဲ႕။ စစ္သားဆီက သနတ္ကုိ ဝင္လုတာ မွားတယ္၊ ဒါနဲ႕ပဲ သနတ္နဲ႔ ပစ္ရရာလား။ လိုအပ္လုိ႕ ပစ္ရင္ အေပၚေထာင္ပစ္လုိ႕ရတယ္။ ခုဟာက ေက ်ာမွာဆိုေတာ႕ ကရင္ျပည္နယ္မွာ သတင္းလုိက္ရင္း စစ္တပ္ရဲ႕ ႏွိပ္စက္ဖမ္းဆီးခံရျပီး ေသနတ္လုလုိ႕ ပစ္သတ္ရပါတယ္ဆိုတဲ႕ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကုိပါၾကီးအမႈ ျပန္သတိရေစတယ္။ ဒီလုိပဲ လက္ပန္းေတာင္း ဝမ္ေပါင္အေရးမွာ လုံထိန္းပစ္လုိ႕ေသသူ ေတာင္သူေဒၚခင္ဝင္းအမႈ ဘယ္လုိလဲ။ လူေသေစတဲ႕ ေသနတ္ကိုင္ထားသူဟာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မလုိက္နာရင္ လူဆိုးဓျမပဲ၊ လက္နက္ကုိင္ေသာင္းက ်န္းသူဆုိတာ ဒင္းတုိ႕မွအစစ္..။

အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းကတာ႕ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တာင္းဆိုလႈပ္ရွားတာ မရွိသး။ အရပ္ဖက္တရားရုံးတင္ စစ္ဖို႕ စုေပါင္းေတာင္းဆိုတာေတာ႕ ေတြ႕ရျပီ။ ခုဟာက ပထမဆုံး ၿဖစ္တာမဟုတ္ ေနာက္ဆုံးၿဖစ္မွာလည္း မဟုတ္လုိ႕ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရအေနနဲ႕ တိတိက ်က ် လုပ္ဖို႕ လုိအပ္ေနျပီ။ အတုိက္အခံ ဘဝမွာ ေျပာခဲ႕ဆိုခဲ႕တဲ ဥပေဒစုိးမုိးေရး မွတ္ေက ်ာက္တင္ခံရမည့္ ကိစ္စၿဖစ္ပါတယ္။ ဆက္စပ္ေျပာရင္ ပဲခူးမွာၿဖစ္တဲ႕ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း၊ မဘသအဖြဲ႕လႈပ္ရွားမႈ စတာေတြပါ အၾကဳံးဝင္တယ္။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဥပေဒစုိးမုိးေရး အေျခခံလုပ္မည္ ဆိုတာာမုိ႕ အေျပာထက္ အလုပ္နဲ႕ ျပသရပါမည္။ အယင္က စစ္တပ္ေၾကာက္လုိ႕ အခုေၾကာက္ေနရတယ္ဆိုရင္ ေနာင္လည္းဆက္ေၾကာက္ေနရပါဦးမည္။

ခုပဲၾကည့္ေလ.. အစုိးရသစ္လက္ထက္ ေအာက္ေျခပုိင္းကိစ္စ ဥပမာ ေဆးဆုိင္၊ စည္ပင္ စတာေတြ အေရးယူေတာ႕ ဘာျပန္ အပက္ခံရတယ္မွတ္လဲ။ ငါတုိ႕ ငနင္းျပားေတြေတာ႕လုပ္တယ္၊ တကယ္ မဟုတ္မဟတ္လုပ္သၾကေတာ႕ လြတ္ေနတယ္ မတရားဘူးတဲ႕။ သစ္ခုိးခုတ္သူကလည္း ဖမ္ေတာ႕ သစ္ျပဳန္းေအာင္လုပ္တဲ႕ ခရုိနီၾကေတာ႕ ေကာင္းသလား ျပန္ေမးေနျပီ။ ဒီလုိပဲ လာဘ္စားတဲ႕ ဝန္ထမ္း အေရးယူရင္ သိန္းရာေထာင္ခ ်ီ လာဘ္စားတဲ႕ စစ္ဘုိေတြ ဘာမွ မၿဖစ္ပါလား ေမးေငါ့လိမ့္မည္။ အလားတူပဲ ကန္ထရုိက္တာေတြ အင္ဂ ်င္နီယာေတြ စီးပြားေရးသမားေတြ… ဘယ္သူမွ ျငိမ္ခံမွာ မဟုတ္။

ဒီမုိသမားထဲက အခ်ဳိ႕လည္း အြန္လုိင္းမွာ စစ္တပ္အေပၚ စာနာသလုိ၊ ကခ ်င္ေတြကုိ အျပစ္တင္သလုိ ေရးတာေတြ႕တယ္။ တခါမ်ား စစ္ေခြးတေကာင္ ကခ်င္ကိစ္စနဲ႕ ကုိပါၾကီး ဆက္ႏြယ္မႈကို ေခ်ပရာမွာ မုဆိုးမက ေသသူ ကုိပါၾကီးမိန္းမကုိ လႊတ္ေတာ ္အမတ္ေပးထားတယ္ ဆိုတဲ႕အေရးအသားကုိေတာင္ ဒီမုိအသိထဲက ျပန္ရွယ္တယ္။ စာပဲေၾကညက္ေအာင္ မဖတ္ေလသလား…။ ဥပေဒစုိးမုိးေရးသည္ တုိင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွာ အခရာက ်တယ္ ယုံၾကည္ရင္ အေရာင္အေသြး မခြဲဘဲ ျမင္ပါ။ ကခ ်င္ေကာင္ေလး ေသနတ္လုလုိ႕ ပစ္တာတရားတယ္ ထင္ရင္ သတင္းေထာက္ကုိပါၾကီး အသတ္ခံရတာ တရားတယ္ဆိုတဲ႕ သေဘာလား။ ကခ်င္မုိ႕ မသနားတာလုိ႕ စြပ္စြဲမႈကုိ ဘယ္လုိအေၾကာင္းျပခ ်က္နဲ႕ ေၿဖရွင္းမလဲ။ ၈၈အေရးအခင္းမွာ စစ္တပ္ပစ္ခတ္မႈကို အကာကြယ္ျပဳသူေတြ ေျပာတာ အမွတ္ရတယ္။ ငါတုိ႕ကြာတဲ႕ တကယ္ပစ္ရင္ အကုန္ေသျပီေပါ့တဲ႕၊ သက္သက္ညွာညွာ ပစ္ပါတယ္ ဆိုေတာ႕ သူတုိ႕ကုိပဲ ျပန္ရွိခုိး ေက ်းဇူးတင္ရဦးမလုိလုိ။။ အခုလည္း ကခ ်င္ကိစ္စမွာ ငါတုိ႕ကြာ တကယ္ပစ္ရင္ ရွစ္ေယာက္စလုံး ေသမွာေပါ့လုိ႕ ကာၾကဦးမွာလား။။။။

ခင္ဗ ်ားတုိ႕ စိတ္ထဲက သိလ ်က္ မသိလ ်က္နဲ႕ စစ္တပ္ဖားျခင္တဲ႕စိတ္၊ စစ္ဖင္လွန္ ဆားၿဖဴးလ ်က္ျခင္တဲ႕စိတ္ ေဖ ်ာက္ၾက။ စစ္တပ္ကုိ ေခ်ာ႕ရမည္ အခိိ်န္ရွိသလုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ရင္ဆုိင္မႈကုိလည္း ဖင့္ေလးမေနသင့္ဘူး။ မတရားမႈကုိ မဆိုင္သလုိ လက္ပုိက္ၾကည့္ရင္ ကုိယ့္အလွည့္ၾက သူမ်ားကလည္း ျပန္လစ္လွူရႈမွာပဲ။ ဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ျပည္သူ၊ အစုိးရ၊ မီဒီယာ ပူးေပါင္းလက္တြဲမွ လုိျခင္တဲ႕ ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါမည္။

ပုံ –

ေကအုိင္ေအဗိုလ္လုမဘဲေၾကာင္ၾကီး

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF