ဝမ္ေစြ႕ ဝမ္ေစြ႕ ဝမ္ေစြ႕ေစြ႕.. မွန္ဂ်ီးသခင္မ ဝမ္ေစြ႕ေစြ႕။ ၾကဳံေမးနဂါးျပည္ မူးမွက္ညီလာခံ၌ နဂါးဘုရင္မအား အရုိအေသေပးသံၿဖစ္၏။ အမတ္ေၾကာင္ၾကီးကား အျမီးပင္လႈပ္ဝံ႕၊ ၾကမ္းျပင္တြင္ ပ ်ားပ်ားဝပ္လ ်က္…အခ်ိန္က ခြစ္ေလး၏သကရာဇ္ ၅၀၀၁။။။။ ဗုဒ္ဓသာသနာကား ကြယ္ေလျပီ.. လူ႕ျပည္တြင္ မာမြပ္သခင္ၾကီး အရာတုိလာ လ ွွ်ာပြတ္ခုိမ္ လာဘ္ခေမာင္းခတ္ခ်ိန္တည္း…..။

မွန္ဂ်ီးနဂါးဘုရင္မ ေျခေဒၚရင္း ပ်ားပ်ားဝပ္ ခစားလ ်ွပ္

     မွန္ဂ်ီးနဂါးဘုရင္မ ေျခေဒၚရင္း ပ်ားပ်ားဝပ္ ခစားလ ်ွပ္

ၾကဳံေမးနဂါးျပည္မွာ လြန္ခဲ႕ေသာႏွစ္ ၂၅၀၀ ခန္႕က ျမန္ၾတံ႕ႏုိင္ငံေဒၚ ကျခင္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆုံေဒသဟု ေခၚတြင္ေသာ ေမခ၊ မလိခ ျမစ္ႏွစ္သြယ္ ဆုံရာ လြန္စြာလွပသည့္ ေကအုိင္ေအဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျခစ္လုမ ၾကီးစုိးခဲ႕ရာ မေနာေျမၿဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ယခုနဂါးဗ်င္မ မွန္ဂ်ီးမွာ မဟုတ္တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ၏ တာဝန္ေပးမႈၿဖင့္ ျမန္ၾတံ႕ျပည္အား အႏုိင္က ်င့္ကာ ျမစ္ဆုံေရကာတာေဆာက္ျပီး လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရုံတည္ျပီး သူ႕တရုတ္ျပည္ၾကီး မီးထိန္ထိန္လင္းေအာင္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္သြားသူၿဖစ္သည္။ အတီးအတ ျမန္ၾတံႏုိင္ငံသားမ်ားချမာ အဖုိးတန္ သဘာဝတြင္းထြက္ သယံဇာတမွန္သမ ွ် တရုတ္ျပည္ကိုေပး၊ မေကာင္းမကန္း အစုတ္ပလုတ္ ဂ ်ဳိက ်ိဳးနားရြက္ပဲ႕ မေပါေခ်ာင္ညံံ႕မ်ား ျပန္ရကာ ကံဆိုးသူေနာက္ မုိးလုိက္လုိ႕ရြာ ၿဖစ္ရေလသည္။ ထုိအျခင္းအလ ွွ်ာကုိ လာဘ္မခံႏုိင္သူ ျမန္ၾတံမ်ဳိးျခစ္ ေၾကာင္ၾကီးဦးေဆာင္ေရြ႕ လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခြဲတမ္း ပုိမုိရပိုင္ခြင့္ ေတာင္းဆုိသည္တြင္ မစားရသည့္အမဲ သဲနဲ႕ပက္ တရုတ္သူလ ွ်ဳိ ေၾကးမုံဂ်ီးမွ ျမစ္ဆုံေရကာတာအား ေဖါက္ခြဲခ်လုိက္သည္မုိ႕ ထုိေဒသတခုလုံး ေရေအာက္ ေရာက္ခဲ႕ရေလသည္။

ဆာဖတ္သူမ်ား နားရႈပ္ကုန္ျပီထင္၏.. မွန္ေပသည္ အီဇာတ္လမ္းတြင္ ပါဝင္ကျပ အသုံးေတာ္ခံမည့္ သူမ်ားမွာ မြပ္ဂဇက္ရြာသူားေဟာင္းမ်ား ၿဖစ္ျပီး ၄င္းတုိ႕ေသလြန္ေသာ္ တဏွာ၏ စြဲလန္းစိတ္ေၾကာင့္ သံသရာတပတ္လည္ ျပန္လည္စုံဆည္းၾကျခင္း ၿဖစ္ေပသည္။ သုိ႕ေသာ ္ကိေလသာတရား ဖုံးလြမ္းမႈေၾကာင့္ အတိတ္ကုိ မသိႏုိင္ၾက.. ေမာဟ၏ သားေဂါင္မ်ားေပတည္း။။ သိလ ်င္ မွန္ဂ ်ီးနဂါးမထံ ခစားေနသူ ေၾကာင္အမတ္ၾကီးဘဝ မေတြးဝံ႕ေခ်.. ေၾကာင္ဘာဘီက ်ဴး ၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။ နဂါးတုိ႕မ်က္ေစာင္း ကာလသုံးပါ မေရြး မဟုတ္ပါလား။။။

ဟဲ႕ ငေၾကာင္ၾကီး… မွန္လွပါဖ ်ား ဘုန္းေတာ ္ေၾကာင့္ မွန္ဂ်ီးသခင္မေျခေတာ ္ရင္း ခစားဝပ္တြားလ ်က္ရွိေၾကာင္းပါ။။ အိမး္… မွန္ဂ ်ီးနဂါး လြန္စြာသေဘာက ်သြားသည္။ တုိင္းေရးျပည္လ ွွ်ာ ေလ ွ်ာက္တင္စမ္းကြဲ႕..။ မွန္ပါ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ အားလုံးေကာင္းပါသည္ဖ ်ား။။။ မွန္ဂ်ီးနဂါး သေဘာေတာ္ေခြ႕သြားသည္မွာ ေျပာစရာမရွိေတာ႕… ေခါင္းတျငိမ့္ျငိမ့္ႏွင့္ ဟဲ႕ငေၾကာင္ၾကီး နင္သိပ္လိမ္မာ အရိပ္အကဲသိတယ္၊ ငါ့ကၽြန္ထဲမွာ နင္အေတာ္ဆုံးပဲ။ အမွန္ေတာ႕ ေၾကာင္ၾကီးေသာက္က ်င့္ မသိေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္၊ မွန္ဂ ်ီးသခင္မအား ေၾကာင္ၾကီး ဆိတ္ႏွင့္ပ်စ္မွားေနသည္မွာ ၾကာခဲ႕ပီ.. တီးလုိက္ရ ဖဲ႕လုိက္ရ ႏႊာလုိက္ရ ရွလြတ္လိုက္ရ…..။ ဒုံး.. ဂ ်ိမ္း ဒုိင္း….. ဟဲ႕ ေသာက္တုပ္ပလုပ္ ဘာသံတုံး…. နဂါးျပည္တေနရာ အထက္ဆီမွ ျပင္းထန္ဆူညံလွေသာ အသံ။ မွန္လွပါ ေၾကာင္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႕ နဂါးျပည္ရွိ ေခါင္းေလာင္းၾကီးအား ရွာေဖြတူးေဖၚေနသည့္ အသံမ်ားပါဖ်ား…။ သယ္.. ဆရာဝံရုိင္းလုိက္ေလ…။ အဘယ္သုိ႕ေသာသူသည္ လာဘ္ရဲဇက္ရဲ ငါသခင္မ၏ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ကုိ လုဝံ႕သနည္၊ မၾကံစည္ မအပ္ရာ မဟုတ္၏ေလာ။ မွန္ပါ.. ယခု တူးေနသူသည္ လူေသ ေျမၾသဇာၿဖစ္ ေရွ႕ဘြ ေနာက္ဘြ အယုံၾကည္မရွိသူ အက္ဂမဟာဒိတ္႒ိ ကုိေဘးႏြားကင္သူေဌး အုိအုိင္စီအဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္ မာမြတ္ခုိမ္ အမည္ရေၾကာင္းပါ။ သယ္… ဒီငမုိက္သားကုိ ငါကုိယ္တုိင္ သြားစုန္းမည္… စီးေတာ ္ႏြား ေအာင္ပုနဂါး ျပင္ေစ။ ေၾကာင္ၾကီးကား တုပ္တုပ္မလႈပ္… ။ ဆိတ္ထိန္းေတာ ္မူပါ မွန္ဂ်ီးသခင္မ… မာမြတ္ခိုမ္သည္ လြန္စြာဆိုးသြမ္း မုိက္ရုိင္းထြားၾကိဳင္း ဂ်ေလဘီသာသာ ၿဖစ္ေသာ ္လည္း ေခ်ာေမာလွပ သိမ္ေမြ႕ယဥ္ေက ်း ျမင္သူေငးရသည္၊ သူ၏သာမီး သန္ဆင္ခုိင္မ္ တပင္တုိင္ မင္းသမီးေလးကုိ ငွဲ႕ညွာသင့္ေၾကာင္းပါ။ သယ္….. ဟင္း… မွန္ဂ်ီးနဂါးဗ်င္မ ထိတ္ခနဲ႕ ၿဖစ္သြားေသာ္လည္း ရာဇ အိန္ေၿဒ အျမန္ထိမ္းလုိက္ရသည္။ ဟယ္.. ငါဘာၿဖစ္သြားပါလိမ့္။။ ဘာမွာမဟုတ္ မသဘာဝ ေဂ ်ဝင္ျခင္းေပတည္း။ ဟုတ္၏  အမွန္ေတာ႕ လြန္ခဲ႕ေသာ ႏွစ္၂၅၀၀ တရုတ္ ကူျမဴနစ္သူလ ွ်ိဳဘဝ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအေရးထဲက ေၾကာင္ၾကီးအား ၾကံၾကိတ္ခဲ႕ေလသည္။ ယခုမူ မဖုံးမဖိႏုိင္ ပြင့္အန္ထြက္ခါနီးေလျပီ။ အျခစ္၏ စြမ္းအား လြန္စြာၾကီးမားလွေပသည္… ဒန္ တန္႕ တန္…။

မွန္ဂ်ီးနဂါးသခင္မ ႏွင့္ ေၾကာင္

         မွန္ဂ်ီးနဂါးသခင္မ ႏွင့္ ေၾကာင္တုိင္ပင္ေနဘုံ

မွန္ေပသည္ ကုိေၾကာင္… (ေလသံ ေျပာင္းသြားသည္ကုိ သတိျပဳပါေလ) က ်မအေနနဲ႕ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေပမဲ႕ နဂါးျပည္ဂုဏ္သိပ္ခါအတြက္္ ရွိေသးတယ္။ အနည္းဆုံးေတာ႕ လူ႕ျပည္တက္ စုံစမ္းမွ ေတာ္ခါၾကမည္။ ယခုပင္ခ်က္ျခင္း မတိမ္းမေစာင္း ဗိန္းေဗါင္းၾကြစုိ႕ရယ္.. ႏြားၾကီးေအာင္ပု ခရီးျပင္း ႏွင္ေစ။ ေၾကာင္ၾကီးလည္း မျငင္းသာပဲ သူ၏ ကိုယ္လ ွ်ံေတာ ္မ ကင္းေကာင္နဂါးႏွင့္ လုလုနဂါးတုိ႕အား လူ႕ေလာကအလယ္ တင့္တယ္ေစရန္ နဂို သဘာဝအတုိင္းမွ ဘီကီနီ တူးပိစ္ အေပၚေအာက္ ဝတ္ေစလ ်က္ ဘယ္ညာႏွာဖက္ ျခံရံက တဦးအား ခါးဖက္၊ တဦးအား ပုခုံးဖက္ေရြ႕ မွန္ဂ်ီးဗ်င္မေနာက္ပါး နဂါးျပည္တြင္ တုိင္ဆီဆြဲေသာ အလြမ္းစက္နဂါးအား တားေရြ႕ ခ်ီလိုက္ရေလေတာ႕သည္။ အုိ.. ဟင့္.. ကၽြတ္စ္ကၽြတ္.. ကြယ္.. အဟင့္ (တုိင္စီထဲမွ အသံမ်ားၿဖစ္သည္။) ထုိခြီးစဥ္အတြင္း လမ္း၌ အက္စီးဒန္႕ ဆယ္ခါၿဖစ္ခဲ႕သည္၊ တုိင္စီနဂါး အလြမ္းစက္ ေနာက္ဘက္ၾကည့္မွန္ တခ်ိန္လုံး ၾကည့္ေနေသာေၾကာင့္တည္း….။ ႏွာဗူး…

ပဲခူးျမစ္ဝဟု ေခၚတြင္ေသာ ေနရာသုိ႕ ေရာက္ေခ်ျပီ။ ေၾကာင္ေၾကာင္ ထြက္ေလ.. ေရာက္ေနျပီ။ ေၾကာင္ၾကီး ေတာ္ေတာ ္ႏွင့္ တုိင္စီထဲမွ မထြက္ႏုိ္င္ေျခ။ ထြက္လာေတာ႕လည္း ေလးဖက္ေထာက္။ ေရာက္ရွိေၾကာင္းပါ မွန္ဂ်ီးသခင္မ။ တိန္… ဘယ္လုိၿဖစ္သနီး ေၾကာင္ေၾကာင္… မွန္လွပါ ေၾကာင္ေတာ္မ်ဳိး ဒူးနာေနေသာေၾကာင့္ မတ္တပ္ေကာင္းစြာ မရပ္ႏုိင္ေၾကာင္းပါ။ ဂ ်ေလာက္ ဂ ်ေလာက္… ဒူးေခါင္းထဲမွ အသံၿဖစ္သည္။ နင့္ဟာက ဒူးနာတာမွ မဟုတ္ဘဲ၊ ဒူးေခ်ာင္ေနတာပဲ… တယ္ခက္သကုိး။။။ ေၾကာင္ၾကီး မ်က္နွာ ေအာက္ခ်လ ်က္ … ေၾကာင္ေတာ္မ်ဳိး ေတတင့္ပါတီဖ်ား…။ ခုမွေတာ႕ မထူးျပီ၊ အစက လူေယာင္ေဆာင္ ေလ႕လာမလုိ႕၊ ကဲပါေလ ဒါဆို ငွက္လုိအသြင္ေျပာင္း ခ်က္ကင္ဝင္ရေအာင္။ ငွက္ၿဖစ္ေစ… အပ္ခ်ေလာင္း။

ေခါင္းေလာင္း ဆယ္ယူေရး ပေရာဂ်က္ မာန္ေနဂ ်ာ ဝွီဂါမုမ အလာacatပါ ႏႈတ္မွ တဖြဖြရြတ္ရင္း အေႏွာက္ယွက္ကင္းကင္း ေအာင္ျမင္ေစေရး ဆုေတာင္းေနမိသည္။ သူႏွင့္တြဲဖက္ကား ပဲခူးျမစ္ကုိ ဘီအုိတီစနစ္ၿဖင့္ လုပ္စားေနသူ ေမာင္းဝတ္။ သူလည္း အားက ်မခံ ဘူခါရုံလ ်က္ ေသာက္ေရသန္႕ဗူးထဲ ဝီစကီထည့္ကာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ ၾကြပါရွင္ ၾကြပါရွင္.. ပေရာဂ်က္ လုိကယ္လ္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ား ေရာက္လာျပီမုိ႕ ပ်ာပ်ာသလဲ ၾကိဳဆိုရသည္။ ခုိနီဒုံႏွင့္ ေလမားမား ဆို မသိသူမရွိ စီးပြားေရးေလာကတြင္ မသိသူမရွိ။ ယခုလည္း မာမြတ္ခုိမ္ႏွင့္ အခ်ီၾကီးတခ်ီ ပြေပါက္ၾကံၾကေလျပီ။ ခုိနီဒုံဂ်ီးမွ ေဟ႕.. ေမာင္းဝတ္နဲ႕ဝီွဂါ… အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခ ေပးစရာ မလုိဘူးေနာ ္… မေၾကနပ္ နဂါးနဲ႕တုိက္သပ္မယ္ ေျပာ… ၾကားလား။ ေလမားမားကလည္း တဖုံ… ဒီမွာ ငါးပိတပိသာ ယူလာတယ္၊ အလုပ္သမားေတြေကၽြးလုိက္.. ျပီးရင္ လုပ္ခတဝက္ၿဖတ္.. ကြန္ပလိန္းတက္ရင္ ခုိနီဒုံေျပာသလုိ ေျပာလုိက္။ ျမစ္ရႈခင္းက သာယာလုိက္တာကြ… ေဟာဟုိမွာ ဇင္ေယာ ္ငွက္ေလးႏွစ္ေကာင္ ပ်ံေနတာ လွလုိက္တာ။ မွန္ဂ်ီးနွင့္ေၾကာင္ ဇင္ေယာ္အတုႏွစ္ေကာင္မွာ ခုိနီခုိျပာႏွစ္ဦး ေျပာဆိုေနသံမ်ားကို ၾကည့္ရင္း အေျခခံအလုပ္သမားထုၾကီးအတြက္ ယာဥ္ထုမနာ ၿဖစ္လ ်က္ရွိသည္။ ကေတာက္စ္…

ခုိနီဒုံ ခုိျပာမား ႏွင့္ ခုိစိမ္းခုိင္မ္

                     ခုိနီဒုံ ခုိျပာမား ႏွင့္ ခုိစိမ္းခုိင္မ္

ေျပာရင္း ၾကည့္ရင္း ေလာဘတက္လာေတာ႕ ငွက္ႏွစ္ေကာင္ကုိ ေလသနတ္ပစ္ဖမ္းၾကေလသည္။ ဒိန္း.. ဒုိင္းေညွာင္…။ ေျပးဟ လႊားဟ.. တကယ္ေဆာ ္သဟ… နဂါးဆိုသည္မွာ တန္ခုိးရွိေသာ ္လည္း ရုတ္တရက္မုိ႕ ေျခဦးတည့္ရာ ေျပးရေတာ႕သည္။ ေၾကာင္ၾကီး ငါ့ေစာင့္ပါဦး… ေစာင့္လုိ႕ၿဖစ္ဖူး မွန္ဂ်ီးသခင္မ… ထိရင္ အကင္ခံရမွာ။ ဒီကေျပး.. ဟုိက ေမာ္ေတာ္ၿဖင့္လုိက္ပစ္… ေနာက္ဆုံး အေျခအေန မဟန္သည္မုိ႕ လူအသြင္ေျပာင္း ကုန္းေပၚတက္ေျပးရသည္။ ေဟာဟဲ ေဟာဟဲ… အေရးၾကဳံေတာ႕ သက္လုံမေကာင္း.. သာေခြယုိၿဖစ္ျပီ။ ကင္းေကာင္ႏွင့္ လုမဂါး မည္သုိ႕ရွိမည္မသိ။ ဒင္းတုိ႕အား မလွံႏိုင္ေအာင္ တီးခဲ႕သည္မုိ႕ ဖလာဘ္ျပေနမည္က ေသခ်ာသည္။ ဒီအတုိင္း ေျပးေနလုိ႕ မၿဖစ္ဘူး.. ေနာက္မွာ မူဆင္မ ႏွစ္ေယာက္ ႏြားသပ္မဲ႕အတုိင္း လုိက္လာေနျပီ။ ေနရာေကာင္းရွာ ပုန္းၾကစုိ႕ရဲ႕…။ ကံေကာင္းျခင္ေတာ႕ ျခံၾကီးတျခံ ေရွ႕မွာ… ဂြတ္ထ ဝက္ျခံၾကီးဟ။ နဂါးႏွစ္ေကာင္ လူအသြင္မွ ဝက္မ်ားၿဖစ္သြားသည္။ ဝီွဂါမႏွင့္ ေမာင္းဝတ္ ဘာတတ္ႏုိင္မည္နည္း။ ခုိနီဒုံႏွင့္ ေလမားမားထံမွ ေဘာက္ဆူးလဲ လုိျခင္၊ အလာတားျမစ္ထားသည္မုိ႕ ထိလည္းမထိရဲ။။။ ၾကံရာမရသိအဆုံး ဆိတ္စုိးမာန္ဆိုးၿဖင့္ လွံျပကာ ထြက္သြားၾကသည္။ မွန္ဂ်ီးနဂါးမွာ မ်က္လုံးေလး ကလယ္ကလယ္ႏွင့္… ေၾကာင္ၾကီးကေတာ႕ ခပ္တည္တည္ပင္ သူတုိ႕လွံျပသည္ကုိ ဖုံးကင္မရာႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားလုိက္သည္။ ဖဘမွာ ေတြ႕ၾကေသးတာေပါ့ကြာ…။

 

ေခါင္းေလာင္းၾကီး ဆယ္လုိ႕ ရမည္ေလာ… မည္သုိ႕မည္ပုံ ၾကံၾကမည္နည္း… ဘာေတြဆက္ၿဖစ္မည္နည္း… အပုိင္း(၂) ေမ ွ်ာ္….

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF