အဟမ္း… အားလုံး သိၾကတာ ္မူတဲ႕အတုိင္း ဒီခ်ဳပ္အစုိးယသက္တမ္း ရက္တလ ွ်ာ လြန္ျမာက္ခဲ႕ပါပီ (ဝုတ္ဝုတ္)။ ဘာတြ ထူးျခား ၿဖစ္ထြန္း အာင္ျမင္ခဲ႕ပါသရဲ။ အခု စကားကုိ ခြဲျခမ္းဆိတ္ၿဖာရင္ ထူးျခား ၿဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ အေျခအေန၃ရပ္ ရွိပါမယ္။

ရက္တလ ွွ်ာအတြင္း စစ္တပ္ အစုိးရ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ ္အတူလႈပ္ေဆာင္ေနဘုံ

ရက္တလ ွွ်ာအတြင္း စစ္တပ္၊ အစုိးရ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ ္

(၁) ထူးျခားမႈ

အသြင္သ႑ာန္အားၿဖင့္ ရွိပါတယ္၊ ႏွစ္၅၀က ်ာ္အတြင္း ပထမဆုံး ျပည္သူရြးခ်ယ္ တင္ျမာက္တဲ႕ ဒီမုိကရစီအစုိးရပါ။ ရဟန္းရွင္လူ ထာင္သာင္းခ ်ီ ၾကပ ်က္ဆီး စတးျပီးရလာတဲ႕ အသီးအပြင့္မုိ႕ ဂုဏ္ယူရပါမည္။ အဲ… အႏွစ္သာရအားၿဖင့္တာ႕ ေစာရန္ေျပာလုိ႕ ေနပါတယ္။ ဆိတ္ေစတနာပုိင္းမွာ စစ္အစုိးဓျမ၊ စစ္တပုိင္းအဆိုးရေတြထက္ သာတာ၊ သာမွာ ျငင္းစရာမရွိ။ ဒါေပမဲ႕ အဲလုိဆိတ္ေစတနာမ်ဳိး မရွိခဲ႕တာေတာ႕မဟုတ္။ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ အာဏာသိမ္းကာစ နဝတေခတ္ဦးပုိင္းမွာ ခုလုိပဲလုပ္ၾက။ ၁၉၆၂ ဦးေနဝင္း ေတာ ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစပုိင္းမွာလည္း အက ်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ နည္းခဲ႕ျပီး ၂ေခတ္စလုံး အထိန္းအကြပ္မဲ႕ေလေတာ႕ အလီဘာဘာ ဘဝနဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးယလာဘ္ထက္မွာ နည္းပညာေခတ္လည္ၿဖစ္၊ စစ္တပ္နဲ႕လည္း အားျပိဳင္ေနရမုိ႕ အက ်င့္သီလပိုင္း ပုိျပီးေမ ွွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေကာင္းရဲ႕။

(၂) ၿဖစ္ထြန္းမႈ

ရြ႕တခုခု ၿဖစ္ျမာက္သလား ဆိုရင္းပါ၊ အသစ္ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မယ္၊ ရြ႕နတာကုိပဲ အဟုန္မပ ်က္ ဆက္ရြ႕ျခင္းလည္း ၿဖစ္ႏုိင္တယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ လ႕လာတဲ႕ သုတသီမဟုတ္လုိ႕ အခ်က္အလက္ ျပည့္စုံစြာ မသိပါဘူး။ သိမွီသလာက္ ျခဳံငုံသုံးသပ္လ ်င္ အသစ္မျမင္မိပါ အဟာင္းရာဆိုတာ႕ ထင္ထင္ရွားရွား မရွိလုိ႕ ခက္ရန္ျပာတယ္။ ဒါပမဲ႕ အမြဆက္ခံ ထိန္းေက ်ာင္းရတဲ႕ ကုန္ေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္လာတာ မေကာင္းတဲ႕ အေရြ႕ၿဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ရာဇဝတ္မႈ၊ စည္ပင္သာယာရာ သန္႕ရွင္းေရး၊ ယဥ္ေၾကာထိန္းသိမ္းေရး ကိစ္စမ်ားမွာလည္း ဘယ္မွန္းေတာ႕မသိ ေရြ႕ေနပါတယ္။ မူဝါဒပုိ္င္းမွာ ဘာလုပ္မယ္ ညာလုပ္မယ္ေတာ႕ ေျပာလာပါျပီ။ မၾကာမွီ ပိုသိလာရလိမ့္မည္။ ဒီေတာ႕ ၿဖစ္ထြန္းမႈ ရွိေတာ႕ရွိတယ္၊ ေျမျပင္အေျခအေန အားရစရာ မရွိဘဲ ေပၚလစီပုိင္း အခ်ဳိ႕တဝက္ ၿဖစ္ထြန္းသည္။

(၃) အာင္ျမင္မႈ

ႏုိင္ငံရး၊ စီးပြားရး၊ လူမႈရး ၃ခု ယဘူယ ် ခြဲလုိက္တဲ႕အခါ ႏိုင္ငံရးပုိင္း အာင္ျမင္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ စုိးရိမ္သလုိ မတည္ျငိမ္မႈ ၿဖစ္မလာဘဲ စစ္တပ္ကုိ stand by အသင့္အနအထားနဲ႕ အပးအယူလုပ္ ထိန္းထားႏုိင္တယ္။ စစ္တပ္ျငိမ္မွတာ႕ ဖြတ္လည္းျငိမ္ မ်ဳိးညစ္တြလည္း ျငိမ္ပါ့။ အုပ္ခ်ဳပ္ရးပုိင္းမွာလည္း သူ႕ဟာနဲ႕သူ ခ်ီတက္နပါတယ္။ လူထု က ်နပ္တဲ႕အတြက္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွာၿဖစ္မည့္ အရးတြတာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ျပႏုိင္ခဲ႕တယ္၊ ဥပမာ မုိဘုိင္းလ္ဖုံးအခြန္၅% လုိမ်ဳိးပါ။ (သၾကၤန္မ႑ပ္ကတာ႕ လူတစု ဖြတာမုိ႕ သိပ္မႈလာက္စရာ မထင္။) ျပည္နယ္တုိင္း ျမဳိ႕နယ္ ေက ်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာလည္း အေႏွာက္အယွက္ ၾကီးၾကီးမားမား မေတြ႕သေလာက္ပါ။ ရက္တလ ွွ်ာ ေက ်ာ္ေပမည့္ လူထုေထာက္ခံမႈ အယင္အတုိင္းပါပဲ။ ႏွစ္အစိတ္ၾကာ လူထုေရွ႕ ခါးစည္းခံျပ ဦးေဆာင္ျပႏုိင္ျခင္းရဲ႕ ဆုလာဘ္ၿဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားရးပုိင္း ရရွည္မုိ႕ စာင့္ၾကည့္ရပါမယ္၊ မၾကာခင္ စီးပြားရးမူဝါဒ ထြက္မည္ဆိုလား။ သို႕ပမည့္ ကုန္ဈးႏႈန္းတက္၊ စီးပြားရး အယင္ကနဲ႕မထူး (သိုု႕) ပုိၾကပ္တည္းၾကာင္း ကိုယ့္လူမ်ားဆီကပင္ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ ထြက္လာတာမုိ႕ သတိျပဳရပါမည္။ အျပန္အလွန္ မွီခုိနတဲ႕ ခတ္မုိ႕ အျခအနတရပ္အာက္မွာ ကုိယ္ျခထာက္ပၚ ဘယ္လာက္ထိ ရပ္တည္ႏိုင္မည္လဲ အသအျခာ မညာတမ္း ဆန္းစစ္ စျခင္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အိမ္ျမနဲ႕ ဘ႑ာရးဈးကြက္ ျပဳိလဲမႈ အျပီးမွာ ယူအက္စ္အစုိးရက ဘဏ္တြကုိ ပုံမွန္ အလစ္အငုိက္ stress test ခံႏုိင္ရည္အား စမ္းသပ္သလုိမ်ဳိးပါ။ အကယ္လုိ႕မ်ား ႏုိင္ငံျခားပုိ႕ကုန္နဲ႕ သြငး္ကုန္ အဓိကဈးကြက္ တခုုခု ပ်က္ပါပီတဲ႕၊ ဒၚလာဈး ကသာင္းကနင္း ၿဖစ္ျပီတဲ႕… ျပည္တြင္းစီးပြားရးနဲ႕ အျခခံလူသုံးကုန္ဈးကြက္ ဘယ္လုိ ဘယ္လာက္ ထိခုိက္သြားမည္လဲ၊ ဟန္မပ ်က္ ဆက္ရပ္တည္ႏုိင္မည္လား။

လူမႈရးအပုိင္းကတာ႕ အပၚက ႏုိင္ငံရးနဲ႕ စီးပြားရး ကလြဲရင္ အကုန္သိမ္းၾကဳံးထည့္ရအာင္ပါ။ ဒါလည္း စီမံခ်က္ ဆြဲတုံးပဲ ၿဖစ္ပါမည္။ ဆြဲတာလည္းဆြဲ.. တြ႕ရွိခ်က္၊ လုပ္ဆာင္ခ်က္ ရလာဘ္မ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာ ထုတ္ျပန္မည္လာ။ လူမႈရးအပုိင္းမွာ ပိုျပီး သိသာထင္ရွားခ်က္ တြ႕ရလြယ္တာမုိ႕ မ ွ်ာ္လင့္ပမဲ႕ ထင္တာထက္ ျပာင္းလဲမႈ အတာ ္နည္းသည္။ ျပည္ထာင္စု အစုိးရ မူဝါဒပုိင္း မျပတ္သားမႈမွာ စစ္တပ္မ်က္ႏွာတာ ္ညဳိမွာစုိးတာ အဓိက ၿဖစ္နပုံရသည္။ လုံျခဳံရးအပုိင္း စစ္တပ္ကိုင္ထားၾကာင္း ဆင္ျခမွာ မခုိင္လုံ။ မပုိင္ျခင္ရုိက္သာ ဒီခ်ဳပ္ တာဝန္ယူရမည္။ ဥပမာပးရလ ်င္ ျပည္ပရာက္ ႏုိင္ငံရးသမားမ်ား ျပည္တာ ္ဝင္ရး ႏွာင့္ႏွးမႈမွာ လက္သင့္မခံႏုိင္သာ ပ ်က္ကြက္မႈၿဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ခ်က္ၾကာင့္ ထာင္က ်သူမ်ား ရာဂဏန္းနီးပါး ရွိေနဆဲပင္။ လူထုယုံၾကည္မႈၿဖင့္ တက္လာေသာ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရအေနၿဖင့္ မည္သုိ႕ေသာ အေပးအယူမ်ား စစ္တပ္ႏွင့္ ရွိခဲ႕ေစကာမူ လုပ္သင့္လုပ္အပ္ လုပ္ထုိက္ေသာ အခ်က္မ်ား ၿဖည့္ဆည္းေပးဖို႕ ပ ်က္ကြက္ပါက သမုိင္းတြင္ အမဲစက္တင္က ်န္ခဲ႕ ေပလိမ့္မည္။

ျပန္ခ်ဳပ္လ ်င္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ လုပ္ဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အဆန္းမဟုတ္၊ ခတ္ျပာင္းခ်ိန္ တက္လာသူတုိင္း လုပ္လ႕လုပ္ထ ရွိနမႈမ်ားသာ။ ထူးျခားမႈ ၿဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွ အာင္ျမင္မႈ ဆာင္ၾကဥ္းပးရန္လုိသည္။ တဖက္ကုိ ပ ်ာ႕ျပာင္းညွင္သာ ဆက္ဆံရြ႕ ကုိယ့္လူအပၚ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္ျခင္း မွားသည္ မဆိုသာ ္လည္း တဖက္ဆိတ္မကြက္ရန္ နာသာကုိယ့္လူအား ပစ္ပယ္လစ္လ ်ွဴ ရႈထားျခင္းမွာ လြန္စြာမုိက္မဲသာ အမွား၊ ခ်က္ျခင္းျပဳျပင္ရမည့္ အခ်က္ၿဖစ္သည္။

 

ပုဏ္

ျမန္ၾတံ႕ႏုိင္ငံဒၚအိ အတုိင္ပင္ခံအား

စာင့္ၾကည့္လ႕လာနသူ ဦးၾကာင္ၾကီး

 

 

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF