ထိုင္ ဝမ္​မွ​သု​ေတ​သီ​မ်ား​က​ေဆးလိပ္​ေသာက္​ျခင္း​ေၾကာင့္ အ​မ်ိဳး​သ​မီး​မ်ား​ရင္​သား​ကင္​ဆာ​ျဖစ္​နိုင္​ေျခ​ကို ျမင့္​တက္​လာ​ေစ​နိုင္​ေၾကာင္း​သ​တိ​ေပး​ေျပာ​ၾကား​လိုက္​သည္​။

ထိုင္​ေပ​ၿမို့​ရွိ​ထိုင္​ေပ​ေဆး​တ​ကၠ​သိုလ္​မွ ေဒါက္​တာ​ယြန္​ဆူး​ဟို​က​ေဆး​လိပ္​တြင္​ပါ​ဝင္​ေသာ နီ​ကို​တင္း​ဓာတ္​သည္​ကင္​ဆာ​ျဖစ္​ေစ​သည့္​ေမာ္​လီ​က်ူး​မ်ား ျမင့္​တက္​လာ​ေစ​ေသာ​အ​ဓိ​က​အ​ေၾကာင္း​ရင္း​တစ္​ရပ္​အ​ျဖစ္ သ​တိ​ေပး​သြား​သည္​။​ယြန္​ႏွင့္​လုပ္​ေဖာ္​ကိုင္​ဖက္​မ်ား​သည္ နီ​ကို​တင္း​ဓာတ္​က​လူ​သား​မ်ား​တြင္​ရင္​သား​ကင္​ဆာ ျဖစ္​ေပၚ​ေစ​သည့္​Alpha​9​ေမာ္​လီ​က်ူး​မ်ား​ကို လံႈ့​ေဆာ္​ပြား​မ်ား​ေစ​ေၾကာင္း​ေတြ႕​ရွိ​ခဲ့​သည္​။ ထိုင္​ဝမ္​အ​မ်ိဳး​သား​ကင္​ဆာ​ပ​ညာ​ေရး​ဌာ​န​က​ထုတ္​ေဝ​သည့္ ဂ်ာ​နယ္​တြင္​ယ​ခု​ေတြ႕​ရွိ​ခ်က္​အား​ေဖာ္​ျပ​ထား​ၿပီး နီ​ကို​တင္း​ဓာတ္​၏​လံႈ့​ေဆာ္​မႈ​သည္​ကင္​ဆာ​က​နဦး​အ​ဆင့္​ထက္ ေရာ​ဂါ​က်ြမ္း​ေန​ခ်ိန္​တြင္​ပို​မို​ဆိုး​ရြား​စြာ ေပၚ​ထြက္​လာ​တတ္​ေၾကာင္း​ေဖာ္​ျပ​ထား​သည္​။

ယြမ္​ႏွင့္​သု​ေတ​သီ​မ်ား​သည္​အ​မည္​ေဖာ္​ျပ​မ​ထား​သည့္ ရင္​သား​ကင္​ဆာ​ေဝ​ဒ​နာ​ရွင္​၂၇၆​ဦး​ထံ​မွ​ရ​ရွိ​သည့္ ကင္​ဆာ​ႀကိတ္​မ်ား​အား​ထိုင္​ေပ​ေဆး​တ​ကၠ​သိုလ္​ပိုင္ ေဆး​ရံု​တြင္​သု​ေတ​သ​န​ျပု​ခဲ့​ျခင္း​ျဖစ္​သည္​။ ေတြ႕​ရွိ​ခ်က္​အ​ရ​ေရာ​ဂါ​အ​ေျခ​အ​ေန​ျပင္း​ထန္​ခ်ိန္​တြင္ ေဆး​လိပ္​ေသာက္​သူ​မ်ား​၏​ကင္​ဆာ​ႀကိတ္​မ်ား​သည္​ေရာ​ဂါ​ပို​မို ဆိုး​ရြား​ေစ​သည္​ကို​ညႊန္​ျပ​ေန​ေၾကာင္း​လည္း​ယြန္​က ရွင္း​ျပ​သြား​သည္​။

ထိုင္ ဝမ္​မွ​သု​ေတ​သီ​မ်ား​က​ေဆးလိပ္​ေသာက္​ျခင္း​ေၾကာင့္ အ​မ်ိဳး​သ​မီး​မ်ား​ရင္​သား​ကင္​ဆာ​ျဖစ္​နိုင္​ေျခ​ကို ျမင့္​တက္​လာ​ေစ​နိုင္​ေၾကာင္း​သ​တိ​ေပး​ေျပာ​ၾကား​လိုက္​သည္​။

ထိုင္​ေပ​ၿမို့​ရွိ​ထိုင္​ေပ​ေဆး​တ​ကၠ​သိုလ္​မွ ေဒါက္​တာ​ယြန္​ဆူး​ဟို​က​ေဆး​လိပ္​တြင္​ပါ​ဝင္​ေသာ နီ​ကို​တင္း​ဓာတ္​သည္​ကင္​ဆာ​ျဖစ္​ေစ​သည့္​ေမာ္​လီ​က်ူး​မ်ား ျမင့္​တက္​လာ​ေစ​ေသာ​အ​ဓိ​က​အ​ေၾကာင္း​ရင္း​တစ္​ရပ္​အ​ျဖစ္ သ​တိ​ေပး​သြား​သည္​။​ယြန္​ႏွင့္​လုပ္​ေဖာ္​ကိုင္​ဖက္​မ်ား​သည္ နီ​ကို​တင္း​ဓာတ္​က​လူ​သား​မ်ား​တြင္​ရင္​သား​ကင္​ဆာ ျဖစ္​ေပၚ​ေစ​သည့္​Alpha​9​ေမာ္​လီ​က်ူး​မ်ား​ကို လံႈ့​ေဆာ္​ပြား​မ်ား​ေစ​ေၾကာင္း​ေတြ႕​ရွိ​ခဲ့​သည္​။ ထိုင္​ဝမ္​အ​မ်ိဳး​သား​ကင္​ဆာ​ပ​ညာ​ေရး​ဌာ​န​က​ထုတ္​ေဝ​သည့္ ဂ်ာ​နယ္​တြင္​ယ​ခု​ေတြ႕​ရွိ​ခ်က္​အား​ေဖာ္​ျပ​ထား​ၿပီး နီ​ကို​တင္း​ဓာတ္​၏​လံႈ့​ေဆာ္​မႈ​သည္​ကင္​ဆာ​က​နဦး​အ​ဆင့္​ထက္ ေရာ​ဂါ​က်ြမ္း​ေန​ခ်ိန္​တြင္​ပို​မို​ဆိုး​ရြား​စြာ ေပၚ​ထြက္​လာ​တတ္​ေၾကာင္း​ေဖာ္​ျပ​ထား​သည္​။

ယြမ္​ႏွင့္​သု​ေတ​သီ​မ်ား​သည္​အ​မည္​ေဖာ္​ျပ​မ​ထား​သည့္ ရင္​သား​ကင္​ဆာ​ေဝ​ဒ​နာ​ရွင္​၂၇၆​ဦး​ထံ​မွ​ရ​ရွိ​သည့္ ကင္​ဆာ​ႀကိတ္​မ်ား​အား​ထိုင္​ေပ​ေဆး​တ​ကၠ​သိုလ္​ပိုင္ ေဆး​ရံု​တြင္​သု​ေတ​သ​န​ျပု​ခဲ့​ျခင္း​ျဖစ္​သည္​။ ေတြ႕​ရွိ​ခ်က္​အ​ရ​ေရာ​ဂါ​အ​ေျခ​အ​ေန​ျပင္း​ထန္​ခ်ိန္​တြင္ ေဆး​လိပ္​ေသာက္​သူ​မ်ား​၏​ကင္​ဆာ​ႀကိတ္​မ်ား​သည္​ေရာ​ဂါ​ပို​မို ဆိုး​ရြား​ေစ​သည္​ကို​ညႊန္​ျပ​ေန​ေၾကာင္း​လည္း​ယြန္​က ရွင္း​ျပ​သြား​သည္​။

About cobra

oakar min maung has written 203 post in this Website..