ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္လည္း တစတစ တိုးလာခဲ့သည္။ အစိုးရသစ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈမွာ သိသိသာသာျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား လည္းရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ခရီးသြားလာေရးက႑အတြက္လည္း ယခင္ကထက္ ပိုမိုလြယ္ကူလာႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္ပခရီးသြားမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလက္ရွိအခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာႏွင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုးကာလတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး အဓိကလည္ပတ္သည့္အခ်ိန္မွာ ဂႏၴ၀င္ဆန္သည့္ ေန၀င္ခ်ိန္ႏွင့္ ေနထြက္ခ်ိန္အလွမ်ားကိုခံစားႏိုင္မည့္ ေအာက္တိုဘာမွ မတ္ လအတြင္း လည္ပတ္သင့္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ မီဒီယာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Bloomberg မွထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လည္ပတ္ရန္အသင့္ဆံုး ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္ခဲ့သည္။

3 copy

ျပည္ပခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ အဓိက စိတ္ဝင္တစားသြားေရာက္ၾကသည့္ ေဒသမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အထင္ကရ နာမည္ႀကီးေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ အင္းေလး၊ ပုဂံ ေဒသမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ သဘာ၀အလွပမ်ားကို အျပည့္အ၀ထိေတြ႔ခံစားရင္းသြားလာႏုိင္မည့္ ေျခလ်င္လမ္းၾကမ္းခရီးႏွင့္

ေတာင္တက္ခရီးစဥ္မ်ားကိုပါ စိတ္ဝင္တစားသြားေရာက္မႈမ်ား မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ကေလာ၊ ေက်ာက္မဲ၊ သီေပါ၊ ေနာင္ခ်ဳိေဒသမ်ားသုိ႔ ေျခလ်င္သြားေရာက္မႈမ်ားရွိသလို  ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္ဝိုင္းေတာင္၊ ဇြဲကပင္ေတာင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ နတ္မေတာင္ေဒသမ်ားသို႔သြားေရာက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ထို႔ျပင္ကယန္းလူမ်ဳိးမ်ားရွိရာ ကယားႏွင့္ နာဂလူမ်ဳိးမ်ားရွိရာ စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိနာဂေတာင္တန္းေဒသမ်ား၊ ဆလံုလူမ်ဳိးမ်ားရွိရာ ၿမိတ္ကၽြန္္းစုေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္မႈလည္းမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလာမႈမ်ားတြင္ ေတာင္တက္ျခင္း၊ မိမိတို႔သြားေရာက္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈဘ၀မ်ားကိုေလ့လာျခင္းမ်ားကိုေလ့လာျခင္း၊ သဘာ၀က်က်ေနထိုင္သြားလာျခင္း၊ ရွာေဖြစူးစမ္းေလ့လာျခင္း၊ စြန္႔စားခရီးသြားလာျခင္းတို႔ပါ၀င္ၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔သြားလာရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ အိမ္တြင္တည္းခိုႏိုင္သည့္အတြက္  ၄င္းတို႔၏ ဘ၀ကိုအနီးကပ္ေလ့လာႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ားကလည္း ခရီးသြားႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းစုမ်ားလုပ္ကိုင္မႈ မ်ားျပားလာၿပီး ႏိုင္ငံတကာဟိုတယ္လုပ္ငန္းစုမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လာေရာက္ဖြင့္လွစ္မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏မီးခိုးမထြက္သည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစု ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ အဖက္ဖက္မွ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ခရီးသြားဇုန္ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ ဟန္ျပင္ေနၾကသလို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း သဘာဝနယ္ေျမမ်ားကို သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈပိုမိုျမွင့္တက္လာေစရန္ တစ္ဖက္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ အဆင့္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသလို တစ္ဖက္တြင္လည္း ခရီးသြားမ်ား လြတ္လပ္လံုၿခံဳစြာခရီးသြားလာႏိုင္ေရးအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ နယ္ေျမမတည္ျငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ရသည္ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ထားၾကသည္။

4 copy

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ျပည္တြင္းသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းထက္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္လည္ပတ္မႈမွာပိုမို မ်ားျပားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလမွစတင္ကာ  နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားတြင္ E-VISA  ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ပိုင္း နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ခရီးသြားမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔  ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္လာရာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္သည့္ခရီးသြားမ်ားလည္း အမ်ားအျပားလာေရာက္ခဲ့သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ အင္တာနက္ကြန္ယက္ စနစ္ျဖန္႔က်က္မႈ၊ မုိဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈမ်ားလည္း တြင္က်ယ္လာခဲ့သည့္အတြက္ ခရီးသြားလာရာတြင္လည္း အြန္လိုင္းစနစ္ကိုအသံုးျပဳၿပီးခရီးသြားစီစဥ္မႈမ်ားလည္း တိုးတက္မ်ားျပားလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူဦးေရမွာလစဥ္တိုးေနၿပီးအင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမွာ၃၉သန္းေက်ာ္ရွိေနပါသည္။၂၀၁၆ ေမလလယ္ထိ ဆင္းကဒ္အသံုးျပဳသူေပါင္း ၄၃ဒသမ၇၂သန္းခန္႔ရွိၿပီး  မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အြန္လိုင္းကိုအသံုးျပဳၾကေၾကာင္းစစ္တမ္းမ်ားကေဖာ္ျပထားသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမွာေန႔စဥ္တိုးတက္လာေနၿပီးယင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ အြန္လိုင္းကိုအသံုးျပဳၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္လာၾကသည္မွာလည္း မ်ားျပားလာသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ အြန္လိုင္း၊ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္က်ယ္လာသလို ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ၊ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း တစတစမ်ားျပားလာခဲ့သည္။

5 copy

ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅ ႏုိင္ငံတြင္ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ အြန္လိုင္းဟိုတယ္ဘြတ္ကင္၀န္ေဆာင္မႈအခ်က္အလက္မ်ားအရ အြန္လိုင္းခရီးသြားလုပ္ငနး္မွာ ယေန႔ေခတ္ တြင္ႀကီးမားသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္

လာႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္သက္သာသည့္ အြန္လိုင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ မိုဘိုင္း၊အင္တာနက္သံုးစြဲသူတိုးတက္လာသည္ႏွင့္တေျပးညီ တိုးတက္လာ ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္လည္း မုိဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုးရွိရံုျဖင့္ ခရီးသြားလာမႈအစီစဥ္မ်ားကိုအခ်ိန္တိုအတြင္း စိတ္တုိင္းက် စီစဥ္ႏိုင္ေတာ့မည့္ျဖစ္သည္။

#credit

 

Shar Thet Man

About Shar Thet Man

Shar Thet Man has written 350 post in this Website..