အေတြ့အၾကံဳဟူေသာ စကားရပ္သည္ လူတိုင္းရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ျပီးသားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္တြင္ ။ လုပ္ငန္းခြင္၀င္အင္တာဗ်ဴးမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းအလို၇ွိသည္ဟူေသာ ေၾကာ္ျငာတို့တြင္ေတြ့ရမ်ားေလ့ရွိ သည္။ “ဒီလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး မင္းမွာအေတြ့အၾကံဳရွိပါသလား”၊ “အေတြ့အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္” စသည္ျဖင့္ အေတြ့အသံုးမ်ားေလ့ရွိသည္ အၾကံဳရွိသူကိုသာလွ်င္လုပ္ငန္းရွင္တို့ ႏွစ္ျခိဳက္သေဘာက်ေလ့ရွိတတ္ၾကသည္။ ထိုသို့ပံုေသကားခ်ပ္ရွိေနသည္ကို ကြ်ဳႏု္ပ္ သေဘာမက်ေပ။ ထိုအရာသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေနာင္လာေနာင္သားမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိျပီး အေတြ့အၾကံဳမရွိေသာလူငယ္ မ်ားအတြက္ အစည္းအတားတစ္ခုကဲ့သို့ျဖစ္လို့ေနပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ အေတြ့အၾကံဳမရွိေသာလူငယ္မ်ား လက္မွတ္ကိုင္ျပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးလို့ေနပါသည္။ လူတစ္ေယာက္ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ့အၾကံဳ ရွိဖို့ဆိုသည္မွာလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမွသာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေမြးကတည္းက တတ္ေျမာက္လာျခင္း မရွိေပ။ အလုပ္ကသာ သင္သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအေတြ့ၾကံဳ ရွိေသာသူသာလွ်င္ ဒီအလုပ္မွ ဟိုအလုပ္ေျပာင္း ဟို အလုပ္မွဒီအလုပ္ေျပာင္းစသည္ျဖင့္သူ့အဖို့သာလွ်င္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြရွိလို့ေနပါသည္။ဥပမာ-လူတစ္ဦးတြင္လုပ္ငန္းအတြ့အၾကံဳ ေတာ့ရွိပါသည္။ သို့ေသာ္ ဟိုအလုပ္တြင္သူသည္အလြဲသံုးစားမွု (သို့မဟုတ္) လိမ္လည္မွု တစ္ခုခုျဖင့္ထြက္လာခဲ့ရသူ ထိုအရာ မ်ားကို ယခုအလုပ္ရွင္ သ္ိခ်င္မွသိမည္။ ထိုသူနွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ့ၾကံဳေတာ့မရွိ သူ့တြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္း မ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ထားသူ ထိူသူႏွစ္ဦးအလုပ္ေလွ်ာက္မည္ဆိုပါက သင္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္လွ်င္ မည္သူကို ေရြးခ်ယ္ပါမည္နည္း။ ပံုေသနည္းအရ အေတြ့အၾကံဳရွိသူသာလွ်င္ အလုပ္ရမည္မွာပိုျပီးေသခ်ာလို့ေနပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ အေတြ့ရနည္းလွေသာ ၀န္ထမ္းအလိုရွိသည္ ဟူေသာ ေၾကာ္ျငာတြင္ အေတြ့အၾကံဳရွိရန္မလိုဟူေသာ စာတမ္းကို ကြ်ဳႏ္ုပ္ပုိျပီး သေဘာက်လွပါသည္။ အလုပ္တစ္ခုတြင္အေတြ့အၾကံဳ ဆိုတာထက္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမ်ား ရွိမွုသာလွ်င္ အဓိကထား ေရြးခ်ယ္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္လုပ္ငန္းခြင္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ လူတစ္ဦး၏ အက်င့္စာရိတၱ ကိုစမ္းစစ္ႏိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ား ျဖင့္သာေ၇ြးခ်ယ္ပါကမိမိလုပ္ငန္းအတြက္အေတြ့အၾကံဳမရွိေသာ္လည္းအရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာလုပ္သားေကာင္းမ်ားရရွိလာ ္္္မည္ျဖစ္သည္။တစ္ေယာက္မေကာင္းတစ္ေယာက္ေျပာင္းေနရေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သတိ္ျပဳသင့္လွေပသည္။ အခ်ိဳ့လူငယ္မ်ားသည္္စာေတြ့ထက္ လက္ေတြ့ရွိေသာလူငယ္မ်ားရွိသည္။ထိုသူတို့တြင္ဘာလက္မွတ္အေထာက္အထားမွွွ ွမျပႏိုင္ေပ။သို့ေသာ္သူတို့တြင္လက္ေတြ့လုပ္ကိုင္မွုမ်ားမွရရွိေသာအေတြ့အၾကံဳအရလက္မွတ္ကိုင္စာေတြ့သမားမ်ားထက္ ပိုေတာ္ေနသည္ကိုေတြ့ရွိရပါသည္။လက္မွတ္မျပႏိုင္ေသာ၊လက္ေတြ့သာရွိေသာလူငယ္သည္ လက္မွတ္ကိုင္စာေတြ့သမားမ်ား ႏွင့္ယွဥ္ပါက ေနာက္ခ်န္ေနသည္မွာလည္း ထိုသူမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းစရာ ျဖစ္ေပသည္။ အေတြ့အၾကံဳကို ပိုက္ဆံေပး၀ယ္လို့ မရႏိုင္ေသာ္လည္း သင္ေပးလွ်င္ အလြယ္တကူရေသာ အရာျဖစ္ေပသည္။ အက်င့္စာရိတၱေကာင္း ရွိဖို့ဆိုသည္မွာေရြးခ်ယ္ရ ခက္လွေပသည္။ လြယ္ကူတာကိုေ၇ြးခ်ယ္မည္လား.. ခက္တာကိုေ၇ြးခ်ယ္မည္လား.. ဆိုတာ သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပၚသာလွ်င္မူတည္ပါလိမ့္မည္။ ေနာက္ကိစၥရပ္တစ္ခုရွိသည္။ထိုကိစၥရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ အမ်ားအားျဖင့္ အေတြ့အၾကံဳ ရွိမွာကိုစိုးရြံ့တတ္ျပန္သည္။အေတြ့အၾကံဳ ရွိသူကိုေ၇ြးခ်ယ္မိပါက ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္ႏွာေခါင္းရွံု့ခ်င္ၾကသည္။ အေတြ့အၾကံဳမရွိသူကို ရမွသာလွ်င္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားတတ္ၾကသည္။ ထိုအရာကား အျခားမဟုတ္ အိမ္ေထာင္ဖက္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ရေသာ အရာပင္ျဖစ္ သည္။ ကဲ သင္သည္လည္း ထိုအရာက္ုိ ေ၇ြးခ်ယ္မည္ဆိုပါက အေတြ့အၾကံဳ ရွိတာကိုေရြးခ်ယ္မည္လား .. အေတြ့အၾကံဳမရွိတာ ကိုေ၇ြးခ်ယ္မည္လား ဆိုတာလည္း သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚ မူတည္လို့ေနပါသည္။အေတြ့အၾကံဳ..ဟူေသာအတားဆီးမွ လြတ္ကင္း ၾကပါေစ။ ။

About sususan

su kyaw has written 2 post in this Website..

I like this...