၂၁ရာစု ပင္လုံညီလာခံ မၾကာခင္ က ်င္းပမည္၊ မတ္လထဲ ၿဖစ္ရန္ရွိျပီး ရက္အတိအက ်ကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႕ ဒီခ်ပ္အစုိးရ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း သိရတယ္။ တဆက္ထဲမွာ အင္အားၾကီး ေကအန္ယူ ကရင္အဖြဲ႕က မတ္လ ၁၅ရက္မွာ သူတုိ႕ညီလာခံရွိလုိ႕ ရက္တုိက္ဆိုင္က ညီလာခံတက္ရန္ မေသခ်ာေၾကာင္း အရိပ္အၿမြက္ ထုတ္ေဖၚေျပာလုိက္တယ္။ သူတုိ႕ညီလာခံကလဲ တလ ကုိိးသီတင္းၾကာတတ္တာမုိ႕ တတ္ႏုိင္သမ ွ် ေစာက ်င္းပခ်င္ေနတဲ႕ ဘြားေဒၚဂ ်ီးအဖို႕ ေဘးက ်ပ္နံက ်ပ္ပါပဲ။ ဝေဒသမွာေတာ႕ အပစ္ရပ္၊မရပ္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ ေတြ႕ဆုံေနၿပီး မၾကာခင္ ၄င္းတုိ႕ သေဘာထား သိရဖြယ္ရွိသည္။ ညီလာခံတက္ရန္ ၾကိဳတင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။
စစ္တပ္နဲ႕ သိပ္ကီးမကုိက္တဲ႕ ရွမ္းသူပုန္မ်ားနဲ႕ တုိက္ပြဲၿဖစ္ေနတဲ႕ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕တုိ႕ပါလ ်င္ ညီလာခံ တဝက္ၿဖစ္ေျမာက္ၿပီမုိ႕ ဆင္ေျပာင္ၾကီး အျမီးက ်မွတစ္ေစမည့္ ေကအန္ယူဖက္ လွည့္ၾကည့္ရေအာင္။ ထာဝရ ရန္သူ၊ မိ္တ္ေဆြမရွိ ကုိယ့္အက ် ဳိးစီးပြားသာ ၾကည့္တတ္တဲ႕ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးၾကြယ္တဲ႕ ႏုိင္ငံေရးမုိ႕ ဗမာလူမ ်ဳိးၾကီး စစ္တပ္ကုိ ႏွစ္၆၀ေက ်ာ္ ေတာ္လွန္ေနပါတယ္ဆုိတဲ႕ ေကအန္ယူ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ပုိင္းဟာ စစ္တပ္နဲ႕ ဗုိလ္ၿပဳတ္ဖြတ္ပါတီနဲ႕ ပလဲဲနံပါတ္သင့္ျပီး ဖက္ဒရယ္မူသြားမည့္ တႏုိင္ငံလုံး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရနဲ႕က ်ေတာ႕ ဆက္ဆံေရး ခပ္တန္းတန္း ၿဖစ္ေနတာ ၿမင္တတ္ရင္ ႏုိင္ငံေရး သင္ခန္းစာပါပဲ။ (တဖက္ပိတ္မ်ား ဆင္ျခင္ဖို႕ပါ။)
ဟာကြာ တႏုိင္ငံလုံးနဲ႕ဆုိင္တဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမုိ႕ မင္းတုိ႕အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးဖ်က္လုိက္ အလြယ္ေတြးႏုိင္ေပမဲ႕ တဖက္မွာလဲ လြန္ခဲ႕တဲ႕၆လ က ်င္းပရမည့္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားတဲ႕ ေကအန္ယူညီလာခံ ၿဖစ္ျပီး ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း အေၿပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္တဲ႕ အေရးပါတဲ႕ အစည္းအေဝး ၿဖစ္ေနတယ္။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရကုိလည္း အစည္းအေဝး က ်င္းပမည့္ရက္ ေျပာၿပီးသားလုိ႕ ဆုိျပန္တယ္။ ဒါကုိ သူတုိ႕ရက္နဲ႕တုိက္ျပီး ေဖေဖၚဝါရီလကုန္ က ်င္းပဖုိ႕ ရည္ရြယ္ရာကေန အေျခအေနအရ ေနာက္ေရႊ႕လုိက္တာမုိ႕ ေကအန္ယူအလြန္ ေျပာရန္ ခက္ပါတယ္။
ပုိအေရးၾကီးတာ ခုလုိ အဖုအထစ္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရအေပၚသေဘာထား၊ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ ဦးစီးက ်င္းပမည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲနဲ႕ ေပၚလစီမ်ားအေပၚ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနပါတယ္။ ယေန႕ တုိင္းၿပည္ကုိ ဘယ္သူ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသလဲ၊ ဘယ္သူလက္ထဲ အဆုံးသတ္ အာဏာရွိသလဲ ဒီခ်ဳပ္အတြင္းစည္းဝင္မ်ားေတာင္ ေဝခြဲမရ ၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေျပာႏုိင္တာ ႏုိင္ငံၾကီးထဲ ႏုိင္ငံေလးတခု ရွိေနတယ္။ အစုိးရအဖြဲ႕ထဲ ေနာက္အစုိးရ တခုရွိတယ္ ဆုိတာပါပဲ။ မင္းသားၾကီးက ပုိအာဏာရွိသလား၊ မင္းသားေလးကပဲ လက္သည္း ဖြြက္ထားတာလား ေမးရန္ခက္ၾကီးပါ။ တုိင္းရင္းသား လက္ႏုက္ကုိင္မ်ားအတြက္ သာဆုိး မယုံသကၤာၿဖစ္ၿပီေပါ့။ အခ်ိန္၊ ေငြ၊ လူ အပင္ပန္းခံၿပီး ကတိကဝတ္ ၿပဳရမည့္ပြဲ တန္ရဲ႕လား တြက္တာ မဆန္းလွဘူး။ သူတုိ႕ လက္ခံေအာင္ ပူးေပါင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႕က လူထုမန္းဒိတ္ရတဲ႕ ဘြားေဒၚတာဝန္ ၿဖစ္လုိ႕ ေနပါတယ္။ ေနရာယူထားျပီမုိ႕ ၿဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႕ သူ႕တာဝန္ပါ။ ေျခဥ ျပင္ရမယ္ ေျပာရာကေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရင္ရမွလုိ႕ စစ္တပ္နဲ႕ညွိႏႈိင္းထားတဲ႕ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲကလည္း ဘြားေဒၚအတြက္ ပုိ ေလးလံေစတယ္။ စည္းရုံးေရး နည္းဗ ်ဴ ဟာမ်ား မွန္သေလာက္ သုံးတတ္သေလာက္ အစြမ္းျပပါမယ္။ ဒါဆုိ အေျခအေန ဘယ္လုိလဲ.. ၾကည့္တတ္ရင္ ျမင္ပါတယ္။ ေဘာ္လုံးစကားနဲ႕ ေျပာရင္ ကြင္းလယ္မွာပဲ ေဘာ္လုံး တဝဲလည္လည္။

ကၽြဲပါးေစာင္းတီး ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေဒၚစု ေတြ႕ဆုံေနတဲ႕ အဖြဲ႕မ်ားကုိ တူရာဖြဲ႕ရင္ ေယဘူယ ် ၃ အုပ္စု ရပါမယ္။ (၁) ကုိယ့္လူ (၂) သူ႕လူ (၃) ၾကားလူ မ်ားပါ။
(၁) ကုိယ့္လူ က ရွင္းတယ္။ အာဏာရပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အစုိးရ နဲ႕မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕မ်ားပါ။ သူေျပာလ ်င္ ေျပာသလုိျပီးတဲ႕ စကားနားေထာင္သည့္ အုပ္စု ၿဖစ္ပါတယ္။ ၾကိဳက္ၾကိဳက္ မၾကိဳက္ၾကိဳက္၊ ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ မီးေသပါတယ္။
(၂) သူ႕လူ က စစ္တပ္နဲ႕ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီ၊ သူတုိ႕အစြယ္အပြားမ်ားေပါ့။ သူတုိ႕မွာကုိယ္ပုိင္ အစီအစဥ္ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိတယ္။ ဒီခ်ဳပ္မူဝါနဲ႕ ဆန္႕က ်င္ေနတာလဲ အသိသာၾကီးပါ။ ထုိင္ဆုိထမည့္သူ၊ ေတာင္ဆုိေျမာက္လွမး္မည့္သူ၊ ခါးဖက္ျပီး နံၾကားဓါးထုိးမည့္ ေျမြေပြး ခါးပုိက္ေဆာင္ထားရသည့္ အုပ္စုပါပဲ။
(၃) ၾကားလူ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား။ မိတ္ေဆြဆုိေပမည့္ တစားပြဲထဲ မုန္႕လုစား ဟင္းခြက္လုႏႈိက္မည့္ ေျပာဆုိမႏုိင္သည့္ အုပ္စု။ ကုိယ့္ဂြင္ထဲေရာက္လာရင္ ဒီခ်ဳပ္ေသာ ဘြားေဒၚေသာ နားမလည္ တီးမည့္ သူမ်ားပါေပပဲ။
ေဒၚစုရဲ႕ အထက္ပါ အုပ္စုမ်ားနဲ႕ ဆက္ဆံေရး စည္းရုံးေရး ခ်ဥ္းကပ္ပုံ ခ်ဥ္းကပ္နည္း ဗ ်ဴ ဟာမ်ားကုိ သုံးသပ္ေဝဖန္တတ္ဖုိ႕ အၾကမ္းမ်ဥ္း ခြဲျခမ္းျပၿခင္းပါ။ အားလုံးကုိ ထူးမျခားနားတဲ႕ ဗ ်ဴ ဟာနဲ႕ ဆက္ဆံရင္ ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ႕ခံရတတ္တယ္။ အဲဒီ ၃အုပ္စု အၾကားမွာလဲ မ ွ်ေျခတည္ေဆာက္ႏိုင္ရမယ္။ အေျပာလြယ္ အလုပ္ခက္ၾကီး…။။

ေဒၚစု ေအာင္ျမင္ရဲ႕လား…

နံပါတ္(၁) အုပ္စု ေျပာစရာမရွိ… ကုိယ့္ကုိ ရာစုႏွစ္တဝက္ နင္းေျခဖ်က္ဆီးလာတဲ႕ စစ္အုပ္စုကုိေတာင္ သားတုိ႕သမီးတုိ႕ရယ္ သင္ပုန္းေျခလုိက္ပါ ဘာညာနဲ႕ ဘယ္သူ ကလန္ရဲသလဲ။

နံပါတ္ (၂) အုပ္စု အဆင္ေျပပုံပဲ။ သူတုိ႕ၾကိဳက္ေအာင္ မူဝါဒမ်ား ထိန္းညွိေရးဆြဲ၊ စစ္တပ္ကုိ မေဝဖန္၊ အယင္လူမ်ား စားဝါးထားတာ မသိျခင္ေယာင္ေဆာင္.. အဂၤလိပ္လုိ  ေရွ႕သုိ႕ခ်ီတက္ move forward ေနာက္ျပန္လည့္မၾကည့္ေရး ေပၚလစီၿဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ၿဖစ္ေနပုံပါပဲ…။

နံပါတ္ (၃) ေျပာစရာ ရွိတယ္။ (၁) နဲ႕ (၂) လုိ လုပ္ မရဘူး။ မရလုိ႕လဲ ေဒၚစုရဲ႕ ညီလာခံၾကီး ဆန္႕တငင္ငင္ ၿဖစ္ေနတာေပါ့။ ေျခာက္မရ ေခ်ာ႕မလြယ္ အုပ္စုပါ။ ေဒၚစု ဗ ်ဴ ဟာ ေအာင္ျမင္ပုံ မရဘူး။ ဖုိခေနာက္ဆုိင္ ၃ခု ထုိင္ဖုိ႕လုိအပ္တာမုိ႕ ဆန္းစစ္ရပါမယ္။ သူတုိ႕အျမင္ နားလည္ဖုိ႕ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းစဥ္းစား သင့္တယ္။ ဖိႏွိပ္သူနဲ႕ ဖိႏွိပ္ခံ ဆုိုလုိ႕ရွိရင္ ဒီခ်ဳပ္နဲ႕ ျပည္မ အမ်ားစု ဖိႏွိပ္ခံဘဝ လြတ္ျပီး ငါတုိ႕က ်န္ခဲ႕တယ္ ျမင္ေနလုိ႕လား။ ဗမာ – တုိင္းရင္းသား အျမင္အရ စစ္တပ္နဲ႕ ဒီမုိအတုိက္အခံ မ်ား ေပါင္းမိသြားျပီ ယူဆေနၾကသလား။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ျမဳိ႕ေပၚ ႏုိင္ငံေရးထဲ ဝင္ဖုိ႕မလြယ္ ရႈေဒါင့္က ေတြးေနၾကသလား။ လက္နက္ကုိင္ – လက္နက္ကုိင္ ရႈေထာင့္သာ ပကတိ အေျခအေန ၿဖစ္ေနသလား။ ရႈေထာင့္ အားလုံးအရေတာ႕ သူတုိ႕ယုံၾကည္မႈ လုိလ ်င္ စစ္တပ္ကုိ ၾသဇာ ရွိေၾကာင္း ျပႏုိင္ရမည္။ ဗမာ အုပ္စုကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ရွားရမည္။ စစ္တပ္ကုိ ဗမာစစ္တပ္လုိ႕ ျမင္တာေၾကာင့္လဲ တခုႏွစ္တခု ခြဲရန္ မၿဖစ္ႏုိင္။။။ တဖက္တြင္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ သိပ္ေရာေထြးယွက္တင္ လြန္းလ ်င္ စစ္တပ္မွ ျပသနာရွာမည္၊ စစ္အာဏာသိမ္းသည္ အထိ ၿဖစ္သြားႏုိင္သည္။ ေဒၚစုမွ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အား စားပြဲဝုိင္းလာထုိင္ အဲဒီမွာ ေၿပာတာေပါ့ အခ်ဳိသပ္ေနဆဲ..လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ဘာမွ မယ္မယ္ရရ မရွိ။ လက္နက္ကုိင္သည္ စစ္သားမုိ႕ စစ္သားလုိပဲ စဥ္းစားသည္။ “အာဏာ ေသနတ္ေျပာငး္မွ ထြက္သည္” ေမာ္စီတုံးစကား မွန္ေနဆဲ။ ဒီပုံႏွင့္ မုိးခ်ဳပ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ေရွ႕မတုိးႏုိင္မည္ စုိးပါသည္။။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး တမာန္ေတာ္ ေၾကာင္ၾကီး

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF