၂၀၁၅ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တုုိဘာလ(၁၅)ရက္ေန႔ မွာ ႏုုိင္ငံ ေတာ္အစုုိးရႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္း (၈) ဖြဲ႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆုုိခဲ့သည့္ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ုဳပ္ (NCA)၏ ႏုုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုုံတြင္ပါရွိသည့္ “အမ်ဳိး သားအဆင့္ႏုုိင္ငံေရးေဆြးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း” ကုုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္
ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပဲြ ကို က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီးျဖစ္ါတယ္။
အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမႈ့မ်ားကို မေဖာ္ျပခဲ့ေသးေပမဲ့
ေဆြးေႏြးမႈ့ အဓိက အခ်က္မ်ားကို တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
ကို ျပည္သူမ်ားသိ႐ွိႏိုင္ေစရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။
**************************************************************************

ခ်င္းအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတဲေြကာ္မတီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္။
—-+—-+—-+—-
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁) ရက္။

ပထမအႀကိမ္ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆးြေႏြးပြဲ (ခ်င္း) ကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံ ေရးေဆးြေႏြးမႈပူးတြေဲကာ္မတီ (CNDJC) ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တငြ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၇) ရက္မွ မတ္လ (၁) ရက္အထိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါ သည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေဆးြေႏြးပြဲသို႔ ျပည္နယ္တြင္း၊ ျပည္နယ္ျပင္ပမွ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ (၁၅၁) ဦး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ (၂၀၂) ဦး၊ ခ်င္း အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ (၁၆၁) ဦး၊ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သည့္ ခ်င္း ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ (၂၀) ဦး၊ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ ေလ့လာသူ မ်ား (၁၁၈) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၆၅၂) ဦး တက္ေရာက္ခ့ၾဲကပါသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေဆးြေႏြးပြဲတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ မူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆးြေႏြးကာ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔၏ သ ေဘာထားအျမင္မ်ားစုစည္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (Sovereign Power) ၂။ တန္းတူေရး (Equality) ၃။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (Self-Determination) ၄။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ (Federal Principles) ၅။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း (Ethnic Minority Rights) ၆။ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ က်ား၊မဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈ (Democracy, Human Rights and Gender Equality) ၇။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ (Multi-Party Democracy System) ၈။ ဘာသာေရးကို အေျခမခံေသာႏိုင္ငံ (Secular State) ၉။ အျခား အေျခခံမူမ်ား (Other Principles)
ခ်င္းအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြေဲကာ္မတီ

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတို႔၏ ဘံုသေဘာထားအျမင္မ်ား ႏွင့္ မတူကြျဲပားသည့္အျမင္မ်ား စုစည္းခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) တို႔မွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – (၂၁) ရာစု ပင္လံု သို႔ တင္သြင္းသြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပထမအႀကိမ္ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆးြေႏြးပြဲ (ခ်င္း) ကို အခ်ိန္အကန္႔အ သတ္၊ ခရီးသာြးလာေရးအခက္အခဲ အပါအဝင္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေသာ္လည္း ခ်င္းအမ်ိဳးသား တစ္ရပ္လံုး၏ အမ်ိဳးသားေရးႏိုးၾကားမႈ၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ႏွင့္ ထန္တလန္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္အပါအဝင္ ေဒသခံမ်ား၏ ဧည့္ဝတ္ေက်ျပြန္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္း ပႏိုင္ခဲ့ပါသည္ …..ဟု ထုတ္ျပန္လိုက္ပါေၾကာင္း……။

မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

About မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

has written 83 post in this Website..

ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္အရြယ္ေရာက္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာလိုေတြးၿပီး ျမန္မာလိုေျပာတတ္သည္။

   Send article as PDF