တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ သေဘၤာသီးပင္တို႔မွာ ေျမဆီဩဇာ နည္းပါးစြာရ၍ အခ်ိန္ၾကာျမင့္၍လာၿပီးေတာ့ကာ ျခံပိုင္္ရွင္က ဒီအပင္အသီးမသီးေတာ့ပါဘူးဆိုၿပီး ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းခံရ၍ အသီးသီးခြင့္ မၾကံဳျခင္းျဖစ္ရ၏။
• လူတို႔ တစ္ခ်ိဳ႕မွာလည္း သူေတာ္ေကာင္းဆီမွ သံသရာဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္မႈကို အက်ိဳးျပဳမည့္ တရားျမတ္ကို နာယူရေသာ္လည္း ခံယူမႈ ညံ့ဖ်င္း နည္းပါးေသာေၾကာင့္ တရားရွာရမွန္းေတာ့ သိပါသည္၊ သို႔ေသာ္ေလးနက္မႈအားနည္းၿပီးေတာ့့ က်င့္ၾကံမႈအားနည္း၍ အခ်ိန္အၾကာႀကီးၾက့ံၾကာလ်က္ သံသရာဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္မႈကို အက်ိဳးျပဳမည့္ တရားျမတ္ကို ျမင္ခြင့္မၾကံဳခင္မွာ ကံကျဖတ္ခ်လိုက္ေတာ့ ေသျခင္းအျဖစ္သို႔ေရာက္သြားၾကရ၏။
• တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ သေဘၤာသီးပင္တို႔မွာ ေျမဆီဩဇာ ေကာင္းမြန္ေသာ အရပ္မွာ ရွင္သန္ႀကီးထြား ရသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ပိုးမႊားမ်ား ဖ်က္ဆီးမႈဒဏ္ၾကီးမားမႈေၾကာင့္ အသီး သီးခြင့္ မရရွာဘဲ ျဖစ္ရ၏။
• လူတို႔ တစ္ခ်ိဳ႕မွာလည္း သူေတာ္ေကာင္းတရားကို နာယူရေသာ္လည္း ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ တဏွာ ႀကီးစိုးမႈ အားႀကီးေနေသာေၾကာင့္ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ မီးမ်ားေလာင္ကၽြမ္းျခင္းကို ခံရ၊ တဏွာယမိုက္ႏွင့္အတူ ယစ္မူးေနၾက၍ သံသရာဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္မႈကို အက်ိဳးျပဳမည့္ တရားျမတ္ကို မရရွာဘဲ ရွိၾက၏။
• တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ သေဘၤာသီးပင္တို႔မွာ သူတို႔အမ်ိဳးကိုက အသီးမသီးတဲ့ အမ်ိဳးျဖစ္၍ အသီးသီးခြင့္မရ ျဖစ္ရ၏။
• လူတို႔ တစ္ခ်ိဳ႕မွာလည္း သူတို႔၏ မ်ိဳးရိုးအစဥ္အလုိက္မွာ မိစၦာဒိ႒ိဆိုတဲ့ အယူမွား၊ အျမင္မွားတဲ့ မ်ိဳးရိုး ျဖစ္၍ ၎သူသည္လည္း ရိုးရာအစဥ္ကို လိုက္သြားသျဖင့္ သံသရာဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္မႈကို အက်ိဳးျပဳမည့္္ တရားျမတ္ကို မရရွိဘဲ ရွိၾက၏။
• တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ သေဘၤာသီးပင္တို႔မွာ ဥတုေဒသအရ မေပါက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေနရာ၌ မ်ိဳးခ်ျခင္းခံရ၍ ေပါက္ေရာက္ ႀကီးထြားျခင္း အျဖစ္သို႔ပင္ မေရာက္ၾကရရွာပဲ ရွိၾက၏။
• လူတို႔ တစ္ခ်ိဳ႕မွာလည္း မ်ိဳးရိုးအစဥ္အလိုက္ေတာ့ သံသရာဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္မႈကို အက်ိဳးျပဳမည့္ တရားျမတ္ရႏိုင္ေသာ မ်ိဳးရိုးျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း မိစၦာဒိ႒ိလႊမ္းမိုးေသာေနရာ၌ ေနထိုင္၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရ၍ ၎အရပ္ေဒသတြင္ သံသရာဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္မႈကို အက်ိဳးျပဳမည့္ တရားျမတ္မ်ားျပသေပးႏိုင္သည့္သူမရွိ၍ သံသရာဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္မႈကို အက်ိဳးျပဳမည့္ တရားျမတ္ကို သိခြင့္မႀကံဳဘဲ ရွိၾက၏။
• တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ သေဘၤာသီးပင္တို႔မွာ ဥတုေဒသအရ မေပါက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေနရာ၌ မ်ိဳးခ်ျခင္းခံရေသာ္လည္း ျပဳျပင္ဖန္တီးမႈျဖင့္ ေပါက္ေရာက္ ႀကီးထြားျခင္း အျဖစ္သို႔ေရာက္ၾကရ၍ အသီးသီးခြင့္ရ၏။
• လူတို႔ တစ္ခ်ိဳ႕မွာလည္း မိစၦာဒိ႒ိလႊမ္းမိုးေသာေနရာ၌ ေနထိုင္၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရေသာ္လည္း ၎အရပ္ေဒသတြင္ သံသရာဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္မႈကို အက်ိဳးျပဳမည့္ တရားျမတ္မ်ားျပသေပးသည့္ သူေတာ္ေကာင္းနဲ႔ ေပါင္းေဖာ္ခြင့္ရ၍ သံသရာဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္မႈကို အက်ိဳးျပဳမည့္ တရားျမတ္မ်ားနာယူခြင့္ရကာ သံသရာဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္မႈကို အက်ိဳးျပဳမည့္ တရားျမတ္မ်ားသိရွိလ်က္၊ ကိုယ္တိုင္က်င့္ၾကံကာ တရားျမင္၊တရားသိ၍ သံသရာဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ရ၏။
• တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ သေဘၤာသီးပင္တို႔မွာ သူတို႔ အမ်ိဳးကိုက အသီးဖ်င္းသာ သီးသည့္ အမ်ိဳးျဖစ္၍ ေျမဆီဩဇာ ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိၾကေသာ္လည္း အသီးဖ်င္းသာ သီးရ၏။

• လူတို႔ တစ္ခ်ိဳ႕မွာလည္း ကံသာအမိ၊ကံသာအဖ လုပ္ေနၾက၍ ကမၼဘဝကို ရည္သန္ကာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ၎ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔၏ အက်ိဳးေပးဘဝဒုကၡရလာဒ္ျဖင့္သာ သံသရာလည္ပတ္ျခင္းအျဖစ္သို႔ေရာက္ရ၏။
• တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ သေဘၤာသီးပင္တို႔မွာ ရာသီဥတု မွ်တ၍ ေျမဆီဩဇာ ေကာင္းမြန္စြာ ရၾက၍ လ်င္ျမန္စြာ အသီးသီးခြင့္ကို ရၾက၏။
• လူတို႔ တစ္ခ်ိဳ႕မွာလည္း သူေတာ္ေကာင္းမ်ားလႊမ္းမိုးေသာ အရပ္ေဒသတြင္ ေမြးဖြားၾကီးျပင္ခြင့္ၾကံဳကာ ၎သူေတာ္ေကာင္းမ်ားထံမွ သံသရာဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္မႈကို အက်ိဳးျပဳမည့္ တရားျမတ္ကို နာယူသိရွိခြင့္ႀကံဳ၍ အလ်င္အျမန္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ကာ သံသရာဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္မႈကို အက်ိဳးျပဳမည့္ တရားျမတ္ကို အလ်င္အျမန္ပဲ သိရွိ ခံစားခြင့္ၾကံဳၾကသည္၊ သံသရာဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ရသည္။
လိုအပ္ရင္ ျဖည့္စြက္ေပးၾကပါခင္ဗ်ား။ ဒါက ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကို ေဖာ္ျပထားတာပါ။ ဒီအထဲက ကိုယ္ဘယ္လို္ လူမ်ိဳးလည္း ဆိုတာသာ ေရြးခ်ယ္သံုးသပ္ၾကပါခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ဆႏၵကေတာ့ အားလံုးေသာ မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔သည္ သူေတာ္ေကာင္းနဲ႔ေပါင္းေဖာ္မႈမလြဲၾကေစပါနဲ႔။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ား၏ ေဟာၾကားဆံုးမမႈမ်ားကို ေလးစားစြာခံယူႏွလံုးသြင္းလ်က္ တရားသိ၊ ဘုရားသိတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ကာ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာကို အျမင္မွန္၊ အေတြးမွန္၊ အၾကံမွန္ ေတြျဖင့္ ေနထိုင္မႈျပဳေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
• သူေတာ္ေကာင္းတရားလက္ကိုင္းထားၿပီးေတာ့ မွန္ကန္ေသာ အျမင္၊ အယူဝါဒျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စားေသာက္ေနထိုင္လို႔ရပါတယ္။
• သူေတာ္ေကာင္းတရားကင္းမဲ့ၿပီးေတာ့ မွားယြင္းေသာ အျမင္၊ အယူဝါဒျဖင့္လည္း ေပ်ာ္ပါးစားေသာက္ေနထိုုင္လို႔ရပါတယ္။
ဒါဆို သူေတာ္ေကာင္းတရား လက္ကိုင္းထားၿပီးေတာ့ မွန္ကန္ေသာ အျမင္၊ အယူဝါဒျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စားေသာက္ေနထိုင္မႈကို ပဲ အားလံုးေရြးခ်ယ္ႏွစ္သက္ၾကရံုပဲရွိပါလ်က္နဲ႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကင္းမဲ့ၿပီးေတာ့ မွားယြင္းေသာ အျမင္၊ အယူဝါဒျဖင့္ ေပ်ာ္ပါးစားေသာက္ေနထိုုင္လိုရတာလည္း။ အဆိုးနဲ႔ အေကာင္းကေတာ့ ဒန္တြဲေနမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္းတဲ့အရာမ်ားရင္ မေကာင္းဘူးလားဗ်ာ။
အားလံုးေသာ မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ကို ေကာင္းတဲ့အထဲမွာ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕အဓိက ဆႏၵပါပဲခင္ဗ်ား။
အားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ…

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!