၂၀၁၇ၾကားၿဖတ္ ရြးကာက္ပြဲ ျပီးဆုံးသြားပါၿပီ။ ဒီခ်ဳပ္ ဝင္ျပဳိင္တဲ႕ ၁၈နရာမွာ ၉နရာႏုိင္တယ္၊ ဝင္မျပဳိင္တဲ႕ ကယားျပည္နယ္လႊတ္တာ္နရာသည္လဲ ဝင္ျပဳိင္ႏုိင္မွာမုိလုိ႕ စုစုပါင္း ၁၉နရာမွာ ၁၀နရာ ႏုိင္တယ္ ဆိုၾကပါစုိ႕၊ ရာခုိင္ႏႈန္းအားၿဖင့္ ၅၃%..။ ႏုိင္မွာ အားလုံးသိၿပီးမုိ႕ ဘယ္လာက္ႏုိင္မွ ႏုိင္မည္လဲ သုံးသပ္လ ်င္ ၁၉၉၀ နဲ႕ ၂၀၁၅ ရြးကာက္ပြဲၾကီးတြမွာ ၈၂% နဲ႕ ၈၀% စီႏုိင္ျပီး ၂၀၁၂ ၾကားၿဖတ္မွာ ၉၆%ႏုိင္ခဲ႕တယ္။ ျပီးခဲ႕တဲ႕ အာင္ျမင္မႈမ်ားနဲ႕ယွဥ္လ ်င္ တဝက္ထုိးက ်တယ္လုိ႕ အသာလး ကာက္ခ ်က္ခ ်ႏုိင္တယ္။ ျမျပင္အျခအန ျပန္ၾကည့္လ ်င္တာ႕ ရွမ္း ၈၊ ကယား မြန္ ရခုိင္ ခ်င္း စစ္ကုိင္း ၁ စီနဲ႕ ရန္ကုန္ ၅ နရာမုိ႕ ယခင္လုိ ဒီခ်ဳပ္ သာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ မႏုိင္မွာ တြက္လုိ႕ရတယ္။ မြန္ၿပည္နယ္ ခ်ာင္းဆုံမွာ ရႈံးတာ အထိနာလွတယ္။ တံတားနာမည္ၾကာင့္ စာင္ျမင္ကတ္ကတ္နဲ႕ မဲလာမပးတာၾကာင့္လုိ႕ ယူဆတယ္ မရႈံးသင့္သာ အရႈံး၊ ျပင္ႏုိင္တဲ႕ အမွားကုိ ရွ႕ဆက္တုိးလုိ႕ ခံရတာ။ ခုိင္လုံတဲ႕ အၾကာင္းျပခ်က္ မတြ႕ရ။ ႏုိင္ငံရးအရ အထိခုိက္ခံရလာက္အာင္ တံတားနာမည္သည္ အရးမပါ။ ထိပ္ဆုံးခါင္းဆာင္ကုိယ္တုိင္ ခါင္းမာမာနဲ႕ ဇြတ္တုိးလုပ္သလား။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္သိပ္ၾကီးလြန္းလ ်င္ခံရမယ္မွတ္။ ဒီအရႈံးသည္ လႊတ္တာ္ခ်ိန္ခြင္လ ်ွာကုိ မျပာင္းလဲစဘူး ဆိုပမဲ႕ ပါတီ သိပ္ခါရလည္လည္က ်တယ္၊ ဒသခံ ဒီခ်ဳပ္အမာခံမ်ားရဲ႕ ႏုိင္ငံရးဘဝကုိ ပ ်က္ဆီးသည္အထိ ထိရုိက္မႈ ရွိႏုိင္တယ္။ ပါတီမူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားရဲဲ႕ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ မးခြန္းထုတ္စရာ ၿဖစ္စတယ္။

န႕အခ်ိန္ ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ မူဝါဒနဲ႕ လုပ္ဆာင္ခ်က္မ ်ား လုိက္လ ်ာညီထြမႈ၊ တသမတ္ထဲရွိမႈ လြန္စြာ အားနည္းတာ ေတြ႕ရတယ္။ ပါတီ မူဝါဒေရးဆြဲ ခ်မွတ္သူမ်ားနဲ႕ ဘြားေဒၚ အံဝင္ခြင္က ် သိပ္မၿဖစ္လုိ႕မ်ားလား။ ဘြားေဒၚ လုပ္ခ ်င္ရာ လုပ္ေနသလား။ ပါတီေအာက္ေျခကုိ တမ်ဳိး၊ အထက္ပုိင္းကုိ တမ်ဳိး ဆက္ဆံလ ်င္ေတာ႕ နာလိမ့္မည္။ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က မဲေပးသူ နဲလုိ႕ ရႈံးတယ္၊ ဦးညဏ္ဝင္းက တံတားကိစ္စ မဆုိင္ဘူး ကာတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ျပီးမွာစုိးတယ္။ ဒီမုိကေရစီေျပာပီး အာဏမရခင္တမ်ဳိး အာဏာရေတာ႕ တမ ်ဳိး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိပါ။ ပါတီတြင္း အေျပာင္းအလဲ လုိေနၿပီ။ ခံသာတာ ေရွ႕မွာ ၄ႏွစ္က ်န္တယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဲကုိ ငွဲ႕ေနစရာ မလိုဘူး။ သံုးတတ္ရင္ေဆး မသုံးတတ္လ ်င္ေတာ႕ ေဘးပဲ။ မဲပးသူ နဲျခင္းနဲ႕ဆုိင္ပမဲ႕ ခ်ာင္းဆုံတခုပဲဲ ဒီခ ်ဳပ္အတြက္ သက္ရာက္တယ္။ က ်န္မဲရႈံးနရာမ်ားမွာ ရံႈးျမဲရႈံးဦးမွာပဲ။ ျခြင္းခ်က္အၿဖစ္ က ်ဳိင္းတုံမွာ အႏုိင္ရၾကံ႕ဖြတ္အမတ္ကုိ ဒီခ်ဳပ္ ကန္႕ကြက္ထားတယ္။

မူဝါဒ မျပတ္သားေတာ႕ တုိင္းရင္းသားမဲဆုံး စစ္တပ္မဲလဲ မရတာ ၾကားၿဖတ္ပြဲရလဒ္က ျပတယ္။ စစ္တပ္မဲရုံမ်ားမွာ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးရတယ္။ ၾကံ႕ဖြတ္အမာခံနယ္မ်ားမွာ ဘက္ေျပာင္းလာမႈ မရွိသလုိ တုိင္းရင္းသားပါတီ အားေကာင္းတဲ႕နယ္မွာ ေနာက္ေကာက္က ်ဆဲ။ ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႕ ေခ်ာင္းဆုံလုိ ကုိယ္႕လူမ်ား သူမ်ားဖက္ပါ၊ အိမ္မွာထိုင္ၾကည့္ေနတာ ပုိလာတယ္။ မဲ ရလဒ္ကုိ ေက ်ာ္ျပီး ၾကည့္လ ်င္ေတာ႕ တုိင္းရင္းသား အေရးသည္ ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ အၾကီးမားဆုံး ေပ်ာ႕ကြက္ၿဖစ္လုိ႕ေနျပီ။ မ်ဳိးညစ္ေတြရဲ႕ ဘာသာေရး လုပ္ၾကံမႈ အျပီးမွာ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လူမ်ဳိးစြဲ ေစာင္ပိန္းဝါဒနဲ႕ ရင္ဆုိင္ရေတာ႕မယ္။ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လ ်င္ ဖက္ဒရယ္မူကုိ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာမယ္။ စစ္တပ္သာ တုိင္းျပည္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ဆုိတဲ႕ စစ္ဝါဒ ျပန္ေခါင္းေထာင္လာမယ္။ ကုိယ့္ျပည္နယ္အတြက္ ဆုိတာရဲ႕ေနာက္ကြယ္ ခြဲထြက္ေရးမူ ရွိေၾကာင္း သံသယမ်ား၊ တန္ျပန္စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၊ နာက ်ည္းမုန္းတီးမႈမ်ား ကူးစက္ေရာဂါလုိ ပ ်ံ႕ႏွံ႕သြားမယ္။ အဆုံးမွာ ဒီမုိကေရစီ နိဂုံးခ်ဳပ္မည္။ 

ငတုံးေၾကာင္ အၿပဳံးေဆာင္

ဘယ္သူ ႏုိင္သလဲဆုိ ဦးခြန္ထြန္းဦးတုိ႕ SNLD ႏုိင္တယ္။ ဦးအးမာင္ ရခုိင္မ်ဳးိညစ္ပါတီ ႏုိင္တယ္၊ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီ အေျခအေနလွတယ္။ အက္စ္အန္အယ္လ္ဒီသည္ အေႏွးနဲ႕အျမန္ ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ေတာ႕မည္။ အယင္ကေတာ႕ အန္အယ္္လ္ဒီ အာဏာရလ ်င္ ၾကံ႕ဖြတ္ကုိ ေပးေသာမဲမ်ား ဒီခ်ဳပ္ဆီ ကူးေျပာင္းလာမည္ ေမ ွ်ာ္လင့္ခဲ႕ေပမဲ႕ ခုေတာ႕ သဲထဲေရသြန္ပဲ။ ေနာင္ရွမ္းျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ အေျခလွခ်င္လ ်င္ SNLDမဲ စည္းရုံးျခင္းထက္ ၾကံ႕ဖြတ္ဆီကမဲ စည္းရုံးျခင္း ပုိအလားအလာရွိပါမည္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာျပီ၊ ဒီပြဲမွာေတာ႕ ၾကံ႕ဖြတ္အထိနာတယ္။ ေနာင္လာမည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၾကံ႕ဖြတ္ထုိင္ခုံ ေပ ်ာက္ကိန္းရွိေနတယ္။ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီအသစ္နဲ႕ ဒီခ်ဳပ္တုိ႕ လုပ္ႏုိင္ပါမွ ရခုိင္ေသာက္ရမ္းမ်ားကုိ တားဆီးႏုိင္မည္။ တုိင္းရင္းသား နယ္မ်ား ရလဒ္ကို ၾကည့္လ ်င္ သူတုိ႕နဲ႕ေျပလည္လ ်င္ ႏုိင္မည္၊ ပဋိပခရွိလ ်င္ နာမည္။ စစ္တပ္ မ ်က္ႏွာၾကည့္ေနရတဲ႕ ဒီခ်ဳပ္ လုပ္ႏုိင္ပါမည္ေလာ။ ခ်င္းျပည္လုိ ျပည္နယ္တုိင္းကုိ ဒုတိယသမတ ေပးလုိ႕မၿဖစ္။ ပါတီမ်က္ႏွာထက္ လူကုိၾကည့္မဲေပးမႈသုိ႕ ေျပာင္းလဲသြားလ ်င္ အဆင္သင့္ ၿဖစ္ရန္လုိသည္။ ရွစ္ဆဲ႕ရွစ္မ်ဳိးဆက္မ်ား ပါတီဖြဲ႕မည္မုိ႕ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရွမ္း၊ ရခုိင္လုိ အင္အားၾကီး တုိင္းရင္းသားပါတီနဲ႕ ရွစ္ဆဲ႕ရွစ္ ညြန္႕ေပါင္းဖြဲ႕လ ်င္ ႏုိင္ငံေရး အေနအထားသစ္တရပ္ ေပၚေပါက္လာဖြယ္ရွိသည္။

အထင္ၾကီးမိတာ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီ။ သူ႕မွာ အျခခံမဲ အားကာင္းကာင္း ရွိဆဲ။ အာဏာလက္မဲ႕မုိ႕ အင္အား ၿပဳန္းမသြား။ အစုိးရသက္တမ္း တႏွစ္ရွိ ဒီခ်ဳပ္ အခြင့္အရးကုိ အသုံးမခ်ႏုိင္တာ ႏွျမာစရာ။ အယင္က လုံလာက္တဲ႕ ထာက္ခံသူ ရွိရဲလားလုိ႕ ခုတာ႕ အဓိက အတုိက္အခံပါတီအၿဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမယ္။ ဒီခ်ဳပ္ကုိ နယ္ေျမတုိင္းမွာ ျခရာတုိင္းႏုိင္တာ သူပဲရွိတယ္။ လက္ရွိ ရြးကာက္ပြဲ စနစ္နဲ႕တာ႕ အင္အားသာရွိ နရာမရွိတဲ႕ အတုိက္အခံဘဝ ရာက္မယ္။ တစညလုိပဲ ၿပဳျပင္ျပာင္းလဲလုိစိတ္ မရွိမႈက အာက္ဆြဲခ်သြားမွာ။ သန္းခ်ီတဲ႕ သူတုိ႕အမာခံမဲကုိ ဘယ္လုိ ခြဲထုတ္ယူမလဲ စဥ္းစားၾကပါ။ မဲမကြဲဖို႕ အခါတုိင္း ေဒေဝါၾကီး ေျခာက္တာ အလုပ္မၿဖစ္ႏုိင္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ လာဘ္ပံတန္း ေက ်ာင္းသားသပိတ္ ၿဖဳိခြဲမႈအျပီး ဦးဝင္းထိန္ေျပာတာ ၾကံ႕ဖြတ္အစုိးရ ႏုိင္ငံေရး မလုပ္တတ္တဲ႕။ အခုေရာ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ ႏုိင္ငံရးလုပ္တတ္သလား၊ ႏုိင္ငံရးလုပ္မွာလား မးခြန္းထုတ္ရမည့္ အလွည့္ရာက္ျပီ။ ႏုိင္ငံရး မလုပ္တတ္သူ၊ မလုပ္ရဲသူကတာ႕ ပၚပင္ လူမ်ဳိးရး၊ ဘာသာရးကုိ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ အရျခဳံတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ၊ ကုိယ့္လူကို သစ္စာ မစ္တာရွင္လုိ႕ တကယ္ယုံရင္ ၿပသနာမရွိပါ။ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ ထင္နရုံသက္သက္နဲ႕တာ႕ ဖင္မႏုိင္ ပဲၾကီးဟင္းစားမိမယ္မွတ္….။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF