အရင္လက Conditional Clause ေလးေတြအေၾကင္း အေတာ္ေလး ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ယခုလမွာေတာ့ စကားေျပာသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ စာေရးသည့္အခါ၌ျဖစ္ေစ ေတာ္ေတာ္ေလးအသုံး၀င္တဲ့ Adjective Clause ေလးေတြ အေၾကာင္းေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
Adjective Clause ဆိုေတာ့ adjective ေတြရဲ႕ ၀သီအတုိင္း Noun ကို အထူးျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါက်တစ္ခုမွာ adj clause ကို ႏွစ္ေနရာမွာ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ပထမဆုံး ေနရာကေတာ့ subject ကတၱားရဲ႕ အေနာက္ဘက္မွာကပ္လ်က္ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ –
“The man who works for my dad lives in San Jose”
The man = subject
Who works for my dad = adjective clause
အထက္ေဖာ္ျပပါ ၀ါက်မွာ Who works for my dad ဆုိတဲ့ adjective clause ေလးကုိ the man ဆုိတဲ့ subject ကတၱားရဲ႕ ေနာက္မွာကပ္လ်က္ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အဲဒီ adjective clause ကို ဒုတိယအေနနဲ႔ object ကတၱားရဲ႕ ေနာက္မွာလည္း ေတြ႕ရွိတတ္ပါေသးတယ္။
ဥပမာ – “I don’t like the man who works for my dad”
The man = object
who works for my dad = adjective clause
အထက္ပါ ၀ါက်မွာ who works for my dad ဆိုတဲ့ adjective clause ေလးကို the man ဆုိတဲ့ object ေလးရဲ႕ ေနာက္မွာ ကပ္လ်က္ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ဒီေတာ့ adjective clause ေလးေတြကို ၀ါက်တစ္ခုမွာ ဘယ္ေနရာမွာ ထည့္ၿပီး သုံးရမလဲဆိုတာ သေဘာေပါက္ေလာက္ပါၿပီေနာ္။ ဒီေတာ့ adjective clause ေလးေတြကို ဘယ္လုိဖန္တီးရသလည္းဆိုတာကို နားလည္သြားေအာင္ ၾကည့္ၾကရေအာင္။
adjective clause တုိင္းကုိ relative pronouns ေလးေတြနဲ႔ စရပါတယ္။ ဒီေတာ့ relative pronouns ေလးေတြကို အရင္ဆုုံးရင္းႏွီးေအာင္ ၾကည့္ထားဖုိ႔လိုမွာေပါ့။
relative pronouns ၅ ခုကို အရင္ၾကည့္ၾကရေအာင္။
who, whom, whose ကုိ လူႏွင့္သာသုံးရပါသည္။
who —- subject ကတၱားကုိ အစားထိုးပါသည္။
whom —- Object ကို အစားထိုးပါသည္။
whose — ပိုင္ဆုိင္မႈကိုျပတဲ့ pronoun နာမ္စား (သို႔မဟုတ္) noun နာမ္မ်ားကို အစားထုိးပါသည္။ object ကိုေသာ္လည္း၊ subject ကတၱားကိုေသာ္လည္း အစားထုိးႏုိင္ပါသည္။
that ကို လူႏွင့္ေရာ အရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္ပါ သုံး၍ရပါသည္။ that ႏွင့္ သုံးတာႏွင့္ which ႏွင့္ သုံးျခင္း ဘယ္လိုျခားနားလည္းဆုိတာ ေနာက္လတြင္ ရွင္းျပပါမည္။
တခ်ိန္က ပညာေရး၀န္ႀကီးအမည္ခံ စစ္သားတစ္ဦး that ႏွင့္ which တုိ႔၏ ကြာျခားမႈကို နားမလည္သျဖင့္ တကၠသိုလ္မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေမးသည့္အခါ မေျဖႏိုင္သူမ်ားကို နယ္သို႔ ပို႔ခ်ၿပီး ေျဖဆုိႏုိင္သည့္ ၎နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပႏုိင္သည့္ စာေရးသူ၏ ဆရာႀကီးတစ္ဦးကိုေတာ့ သေဘာက်ၿပီး ရာထူးေတာင္ တိုးေပးလုိက္ပါသည္။ ေအာ္ ဒီစစ္အစိုးရ – ေတာ္ေတာ္ကို ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ဘာမဟုတ္တဲ့ ကိစၥေလးနဲ႔ အျပစ္ေပးတတ္သလို ဘာမဟုတ္တဲ့ ကိစၥေလးနဲ႔လည္း ရာထူးတုိးေပးတတ္ပါသည္။ လူခင္ရင္ မူျပင္တယ္ေပါ့။ အခု democracy အစိုးရကေတာ့ ဒါမ်ိဳးေတြမရွိေတာ့တာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ဂုဏ္ယူစရာပါ။ relative pronouns ေလးေတြကို သုံးတတ္လာေအာင္ ေဖာ္ျပပါ နမူနာေလးေတြ ၾကည့္ပါ။
“The old man lives in Portland. He has a Ph.D. in Psychology”
“The old man who has a Ph.D. in Psychology lives in Portland.”
အထက္ပါ နမူနာ၌ ဒုတိယ၀ါက်၏ subject ကတၱား “he ” ကို “who” ႏွင့္အစားထုိးၿပီး adjective clause ေလးတစ္ခုကို ဖန္တီးလိုက္ပါသည္။
Who has a Ph.D. in Psychology ဆုိသည့္ “adj clause” ေလးကို ပထမ၀ါက်ရွိ The old man ၏ ေနာက္သို႔ ပို႔လိုက္သည္ကို သတိျပဳမိပါေစ။ ဤသို႔ျဖင့္ ၀ါက်ႏွစ္ကုိ adjective clause သုံးၿပီး ၀ါက်တစ္ခုတည္း ျဖစ္သြားေစပါသည္။ ၀ါက်ႏွစ္ခုႏွင့္လည္း အဓိပၸာယ္ေပၚပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရုပ္ဆုိးေနသည့္ ကားေဟာင္းႀကီးကုိ လွပသည့္ Mercedes ကားသစ္ေလးႏွင့္ လဲလိုက္သလို adjective clause ေလးကို သုံးၿပီး လွပတဲ့ ၀ါက်သစ္ေလး ဖြဲ႕စည္းလိုက္ႏုိင္ပါတယ္။ ကဲ whom ကို သုံးစြဲပုံေလးကုိ ၾကည့္ၾကရေအာင္။
“The old man lives in Portland. We know him as a psychiatrist”
“The old man whom we know as a psychiatrist lives in Portland.”
အထက္ပါ နမူနာ၌ whom သည္ object him ကို အစားထုိးပါသည္။ သို႔ေသာ္ him ၏ မူလေနရာ၌ whom ကုိ မထည့္ရသည္ကို သတိျပဳမိပါေစ။ Relative pronouns တိုင္းကို clause ၏ အစ၌သာ ထည့္ရပါသည္။ whom we know as a psychiatrist ဆုိသည့္ adjective clause ေလးကို ပထမ၀ါက်၏ the old man ၏ ေနာက္သို႔ ပို႔လိုက္သည့္အခါ ရုပ္ဆိုးေနသည့္ ၀ါက်ႏွစ္ခုမွာ လွပေခ်ာေမြ႕သည့္ ၀ါက်ေလးတစ္ခုျဖစ္သြားပါၿပီ။ အလားတူပင္ whose ကိုသုံးၿပီး ၀ါက်ႏွစ္ခုကို တခုတည္းျဖစ္သြားေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္ပါေသးသည္။
“The general destroyed the country. His children stole from the hardworking people.”
“The general whose children stole from the hardworking people destroyed the country.”
အထက္ပါ နမူနာ၌ whose သည္ နာမ္စား his ကိုအစားထုိးပါသည္။ whose children stole from the hardworking people ဆိုသည့္clause ေလးကို ပထမ၀ါက်ရွိ The general ရဲ႕ ေနာက္ကိုပို႔လုိက္သည့္အခါ အဓိပၸာယ္အလြန္ရွိသည့္ ၀ါက်ေလးတစ္ခုကို ရပါသည္။ ဘယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ ဘယ္ႏုိင္ငံကိုဆုိလိုတာလည္းဆိုတာေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ေလးသုံးၿပီးသာ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါေတာ့။ အရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္ သုံးရတဲ့ which ကို သုံးတတ္ေအာင္ ေဖာ္ျပပါ နမူနာေလးေတြကို ၾကည့္ပါ။
“The house is on top of the hill. It belongs to the general”
“The house which belongs to the general is on top of the hill.”
“The house is on top of the hill. The general sold it to a foreign investor.”
“The house which the general sold it to a foreign investor is on top of the hill.”
အဲတုိင္းျပည္ကို ကယ္တင္ခဲ့ပါတယ္ဆုိတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကို အိမ္တစ္လုံးေလာက္ပဲ ေရာင္းခဲ့တယ္ဆို ေတာ္ပါေသးရဲ႕။ အဲအခုေတာ့ တႏိုင္ငံလုံးနီးနီး ကုန္ပါၿပီေနာ္။ ထားပါေတာ့ေလ။ ၿပီးခဲ့တာေတြလည္းၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ ေနာက္လၾကမွ Adjective clause ေလးေတြ အေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

kai

About kai

Kai has written 1003 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF