ယခု ေနာက္ဆုံးၿဖစ္တဲ႕ ဘူးသီးတာင္ ေမာင္ေတာ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈဟာ မႏွစ္က ေအာက္တုိဘာလထဲ ၿဖစ္္္တဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈ အဆက္ပါ။ အုိင္တီ အသုံးအႏႈန္းလုိဆုိ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္မႈ ဗားရွင္း-၂ ၿဖစ္သည္။ ပထမ ဗားရွင္းမွာထဲက ဆရာစံ လယ္သမား အုံၾကြမႈလုိ လုပ္မွာ ျမင္ေနရသည္။ ဘယ္လုိ ကင္ပြန္းတပ္တပ္ ရပ္ရြာလူထု ပါလာလ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား တုံ႕ျပန္ရခက္သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကျငာေတာင္ အရမ္းကာေရာ ပစ္မရ။ လုပ္ခ်င္တုိင္းလုပ္လုိ႕ ႏုိင္ငံအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆုံးရႈံးရသည့္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ားက ယူဂုိဆလားဘီးယားႏုိင္ငံ သာဓက ရိွိသည္။ ႏုိင္ငံတြင္း လူနည္းစု ေဘာ႕စနီးယား မူဆင္မ်ားကုိ ဆားဘီးယားတုိ႕ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ၿဖစ္မႈနဲ႕ ယူအက္စ္၊ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ား စုေပါင္း ႏွိပ္ကြပ္တာ ေနာက္ဆုံး ႏုိင္ငံၿပဳိကြဲသြားသည္။ သင္ခန္းစာမွာ ကုိယ့္ဖက္တြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မည္မ ွ် ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္ပါေစ အျခားတဖက္တြင္ ဆင္ေျခၿဖစ္ေနတတ္သည္။ ပုိအေရးၾကီးတာ ဘက္သုံးဘက္ (သာမန္အားၿဖင့္) ျမင္ရမည္ ၿဖစ္သည္။ ကုိယ့္ဖက္၊ သူ႕ဖက္ ႏွင့္ ဆြမ္းၾကီးဝင္ေလာင္းမည့္အုပ္စု ၿဖစ္သည္။ ။။။။

ဥပမာေပးလ်င္ ဒီမုိကေရစီ လုိလားသူမ်ား ဘယ္လုိ ရွင္းျပ နားျခပါေစ၊ စစ္တပ္လုိလားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕သည့္အခါ သာမန္အရပ္သူအရပ္သားမ်ားအား စည္းရုံးသလုိ ရွင္းလင္းလြယ္ကူျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားအတြက္ မည္သုိ႕မ်ွ မၿဖစ္ႏုိင္သည္ကုိပင္ ၾကဳံရသည္။ လိပ္ခဲတင္းလင္း ၿဖစ္ေနရင္းမွ တဖက္လူအက် ဆြမ္းၾကီးဝိုင္းေလာင္းေပးသည့္ ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ေဆြမ်ား အကူအညီႏွင့္ မၿဖစ္ႏုိင္ ထင္ရသည္အား ထုိးေဖာက္ ၿဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ကာ အရပ္သားအစုိးရ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးစနစ္ အစပ်ဳိးႏုိင္ခဲ႕သည္။ မိမိအျမင္သာ တဖက္ထဲဆုပ္ကုိင္တတ္ေသာ စစ္တပ္ သိပ္အခ်ိန္မေႏွာင္းမွီ ေနာက္ဆုတ္ႏုိင္ေရြ႕ ခြာစစ္ေကာင္းစြာ ဆင္ႏဲႊႏုိင္သည္ကုိလဲ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ရခုိင္နယ္စပ္ အေရးတြင္ေရာ ဘယ္လုိလဲ။ ။။။။
အစဥ္အလာ စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင့္ ေျပာေတာ႕ ခုိးဝင္ဘဂၤါလီ အကုန္ သတ္ပစ္ယုံသာရွိသည္။ လက္ေတြ႕ မည္မ ွ် ၿဖစ္ႏုိင္ေခ် ရွိသနည္း ဆုိလ်င္ သုည ၿဖစ္သည္။ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာ ေရာက္ေနျပီးသား ဘဂၤါလီ ငါးသိန္းနီးပါး တဖက္ႏုိင္ငံထဲ ျပန္တြန္းပုိ႕ မရ (အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကဳိးစားခဲ႕ျပီးျပီ)၊ ပင္လယ္ထဲ ေမာင္းခ်မရ။ ျပည္တြင္းကိုလဲ အဝင္ခံဖို႕ မၿဖစ္ႏုိင္ ဆုိလ်င္ ဘာဆက္လုပ္ၾကမည္နည္း။ ၾကံ႕ဖြတ္ႏွင့္ တရိစာန္ဆရာဝန္ ေဒါက္တာေအးေမာင္တုိ႕၏ နယ္စပ္တံတုိင္း အျပည့္ကာရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား မည္မ်ွ ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္ပါသနည္း။ ဘဂၤါလီေတြကုိ သြားလာခြင့္ ကန္႕သတ္ျပီး စခန္းထဲ ပိတ္ထားသည္။ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ကလဲ လက္မခံ၊ ျမန္မာကလဲ အဝင္မခံ။ အဟိတ္တရိစာန္မ်ားကုိပင္ ေလွာင္အိမ္ထည့္ ပိတ္ေလွာင္ ေမြးျမဳမႈကုိ ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ေသာ ယဥ္ေက်းသည့္ ယေန႕ကဗာၾကီးတြင္ လူသားမ်ားအား ညွပ္ပူးညွပ္ပိတ္ ထားျခင္းမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေရး ခုိင္လုံေသာ အေၾကာငး္ျပခ်က္ တခု ၿဖစ္ေနသည္။ လူသားျခင္း စာနာအေထာက္အကူျပဳ ေထာက္ပံ႕ေရးလမ္းေၾကာငး္ ၿဖတ္ေတာက္လ်င္ တပူေပၚတပူဆင့္ ဖိအားပုိလာမည္။ လုံျခဳံေရးအေၾကာငး္ျပခ်က္ႏွင့္ အရမ္းကာေရာ အင္အားသုံး ၿဖဳိခြဲပါက လူမ်ဳိးတုံး သတ္ၿဖတ္မႈ စြဲခ်က္ၿဖင့္ စီးပြား၊ကုန္သြယ္ ပိတ္ဆုိ႕မႈ ၾကဳံရျပီး အဆုံးတြင္ ႏုိင္ငံတကာတပ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ရန္ လမ္းပြင့္သြားဖြယ္ရွိသည္။ ။။။။
အျခားနည္းမွာ ၁၉၈၂ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ အတိအက် က်င့္သုံးေရးၿဖစ္ျပီး ၄င္းဥပေဒအား သုံးဖက္စလုံးမွ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ နားလည္သေလာက္ ေျပာရလ်င္ ယင္းဥပေဒအတုိင္း သြားပါက ျပည္တြင္းထဲေရာက္ တရားမဝင္ ဘဂၤါလီမ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီ ေမာင္းထုတ္ခံရမည္ၿဖစ္ျပီး ေသာင္းသိန္းခ်ီေသာ နယ္စပ္ စခန္းမ်ားရွိ ဘဂၤါလီမ်ားစြာ ႏုိင္ငံသားၿဖစ္ခြင့္ရ အဝင္အထြက္ အလဲအလွယ္ ျပဳသကဲ႕သုိ႕ ရွိႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီဖက္စာနာသူမ်ား ဒါကုိ လက္မခံႏုိင္၊ ဥပေဒျပင္ေရး တြန္းအားေပးသည္။ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ဖက္က အျပင္မခံႏုိင္။ ႏုိင္ငံတကာ အေထာက္အပ့ံ စားေနရေသာ အစုိးရ ၿပည္တြင္း ျပည္ပ ၾကား ပဲေလွာ္ဆား ညွပ္သည္။ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ ယေန႕ လူဦးေရအခ်ဳိးအစား ျပသနာ မၿဖစ္ေသာ္လည္း ပုိေနျမဲ က်ားေနျမဲထက္ေက်ာ္လြန္ကာ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဘဂၤါလီမ်ား ဝင္ေရာက္လာပါက ၿမန္မာ လူမႈ၊စီးပြား၊ႏုိင္ငံေရး ပုံရိပ္ ေျပာင္းလဲသြားဖြယ္ရွိသည္။ လုံျခဳံေရးအရလဲ အႏ ္တရာယ္ ရွိလာႏုိင္သည္။ လတ္တေလာ ၿဖစ္ပြားေသာ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံရွိ ေမဒါဝီကၽြန္းအား အုိင္အက္စ္ အစ္စလာမ္းမစ္ စစ္ေသြးၾကြမ်ား စီးနင္းတုိက္ခုိက္မႈအား အလြယ္တကူ မေခ်မႈန္းႏုိင္ျခင္းမွာ ယင္းေဒသတြင္ အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္ထားေသာ ျမဳိ႕ျပအေဆာက္အဦးမ်ားေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။ ရခုိင္တြင္ ကံေကာင္းသည္က ဘဂၤါလီမ်ားတြင္ ခုိေအာင္းရန္ အခုိင္အမာ အေဆာက္အအုံမ်ား မရွိ။ အခ်ိန္ကုန္၊လူပမ္း၊ အက်ဆုံး ထိခုိက္မႈမ်ားသည့္ ျမဳိ႕ျပတုိက္ပြဲ ဆင္ႏဲႊစရာမလုိ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေတာင္းဆုိေသာ မူရင္းလူမ်ဳိးအၿဖစ္သာမက ႏုိင္ငံသားၿဖစ္ေရးပါ မၿဖစ္ႏုိင္သေလာက္ ရွိသည္။ ။။။။
ဖြတ္၊ စစ္တပ္ ႏွင့္ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္မ်ား ေတာင္းဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရး သဘာဝက်သည္။ အတုိက္အခံက ကန္ဒေကာဇလုပ္တာ မဆန္း။ အာဏာရ အန္အယ္လ္ဒီပါတီပင္လ်င္ အတုိက္အခံဘဝ ႏွင့္ အစုိးရဘဝ ျပဳမူခ်က္မ်ား ကြဲလြဲသည္။ အာဏာ လက္လႊတ္လုိက္ရသည့္ ႏုိင္ငံေရးေသေနသူမ်ား ရခိုင္ ပဋိပက္ခတြင္ ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္မည္မွာ ေမ်ာ္လင့္ထားစရာၿဖစ္သည္။ ၾကဳိတြက္ထားသည့္ အရာတကုိ အန္အယ္လ္ဒီ အစုိးရ တုံ႕ျပန္ပုံ ယခုထိေတာ႕ အားရစရာ မေကာင္း။ အခ်ဳိ႕လူမ်ား ေဝဖန္သလုိ တသက္လုံး ခံဖက္တြင္ေနလာလုိ႕ ျပန္ကုိ မဖိတတ္ေတာ႕သလား မသိ။ ျပသနာ ပုံၾကီးခ်ဲ႕ ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိသေလာက္ ၿဖစ္သည္။ ၿပည္တြင္း ဆူပူလႈံ႕ေစာ္သူမ်ား အစုိးရ အကြက္ေရႊ႕မွား ပုိမုိ အၾကပ္အတည္းေတြ႕ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ တည္ေပးရန္ ၾကဳိးစားေနၾကသည္။ အန္အယ္္လ္ဒီ အစုိးရ မည္သုိ႕ ထိန္းကြပ္မည္နည္း။ ။။။။

ရုိမေခၚရင္ ေဆာ္ထည့္လက္မဲ

ျပသနာမွာ ျပည္တြင္းစစ္လုိပင္ တဖြဲ႕ထဲ မဟုတ္၊ ရႈပ္ေထြးလွသည္။ ရခုိင္ လူမ်ဳိးအစြဲၾကီးသည္၊ ဗမာကုိ နယ္ခ်ဲ႕အၿဖစ္ ျမင္သည္၊ သူ႕ကုိ စစ္တပ္က မယုံ၊ အခြင့္သာလ်င္ ပုန္ကန္တုိက္ခုိက္လိမ့္မည္။ ဒါေၾကာင့္ အျခားနယ္စပ္မွာလုိ ျပည္သူ႕စစ္ဖြဲ႕ လက္နက္တပ္မေပး၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဆုိ ေဝးစြ။ လက္ရွိ ပုန္ကန္သည့္ ရခုိင္ေအေအ တပ္ႏွင့္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္မ်ား မူးယစ္ေမွာင္ခုိ အက်ဳိးစီးပြား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္သည္။ သူပုန္ထဖို႕ ဘ႑ာေငြလုိသည္မုိ႕ သိပ္မထူးဆန္း က်ဳိးသင့္ေၾကာင္းသင့္ ရွိသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ပင္လ်င္ သူ႕တပ္ ေထာက္ပံ႕ရန္၊ နယ္စပ္ရွိ တုိင္းရင္းသား သူပုန္မ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေရးကစားရန္ ဘိန္းႏွင့္ ကင္းသည္ မဟုတ္။ ။။။။

ဘဂၤါလီ က်ေတာ႕လဲ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္တြင္ သူ႕လူ မသတ္မွတ္၊ ႏုိင္ငံသမုိင္းမွာလဲ ရွီအာ နဲ႕ ဆြန္နီ မူဆလင္ ပဋိပခေၾကာင့္ အေရွ႕ပါကစ္စတန္ ႏွင့္ အေနာက္ပါကစ္စတန္ ကြဲ၊ ျပည္တြင္းစစ္ၿဖစ္ကာ အင္ဒိယ အကူအညီႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ႏုိင္ငံ ထူေထာင္စဥ္ ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဘဂၤါလီမ်ား ပါကစ္စတန္ဖက္ ရပ္ခဲ႕သည္။ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ေသာင္းက်န္းခဲ႕ေသာ ၄င္းတုိ႕ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္တဦးပင္ တေလာက ျပည္တြင္းစစ္ အၾကမ္းဖက္မႈ အျပစ္ရွိဆိုကာ ေသဒဏ္ စီရင္ျပီးခဲ႕ျပီး ၿဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ႏုိင္ငံက မလုိလားသူမ်ားသဖြယ္ ျမင္သည္။ နယ္ေျမအေနအထားအရလဲဲ ျမန္မာနယ္ထဲ ေျခခ်ျပီးေနျပီ။ သုိ႕ေသာ္ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ထုံးတမ္း စရုိက္ လုံးဝကြဲေသာ ျမန္မာတုိ႕ႏွင့္ စာလ်င္ အပုံၾကီးသာမည္ေတာ႕ ေသခ်ာသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရလဲ သူတုိ႕ကုိ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ ေထာက္ခံသူမ်ားစြာ ရွိသည္။ ။။။။

အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္က်ျပန္ေတာ႕လဲ အဆင္မေျပ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ တပ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးကုိ အရပ္သားအစုိးရ အမိန္႕မေပးႏုိင္။ ျပသနာၿဖစ္ေတာ႕ မည္သူ႕တြင္ ေခါင္းခံမည္နည္း။ ႏုိင္ငံအာဏာယူထားေသာ အရပ္သားအစုိးရလား၊ လုံျခဳံေရးက႑ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စစ္တပ္လား။ တဖက္ႏွင့္တဖက္ အျပစ္ဆိုရင္း အခ်ိန္ကုန္သည္၊ ထိခုိက္ေသေၾကမႈမ်ား ပိုလာသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပးလုိက္လ်င္ စစ္တပ္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ျပီး ေနာင္ၿဖစ္လာသမ် အခြင့္ေပးလုိက္ေသာ အရပ္သား အစုိးရ ရွင္းရမည္။ မေပးျပန္ေတာ႕ စစ္တပ္မွ ေပကတ္ေန ပညာျပႏုိင္သည္။ ကခ်င္၊ ရွမ္းတုိ႕တြင္ အရပ္သား အစုိးရ စကားနားမေထာင္ စစ္ဆင္ေရးျပဳေသာ စစ္တပ္ ရခုိင္တြင္ အရပ္သားအစုိးရအား က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲေရာက္ေအာင္ ျပဳေနသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ားရွိသည္။ ရခုိင္မွာ ရဲ၊ နယ္ျခားေစာင့္၊ ၾကည္းေရေလ တပ္အစုံရွိသည္။ ပထမအၾကိမ္မွာ ရဲ ဆယ္ဂဏန္း အသတ္ခံရ၊ လက္နက္မ်ား အလုခံရၿပီးျပီ၊ ယခုတၾကိမ္လဲ ထုိသုိ႕ပင္ ဆုိေတာ႕ လုံျခဳံေရး အစီအမံ ညံ့ဖ်င္းမႈ မည္သူ႕ တာဝန္လဲ။ ။။။။

ေခတ္အဆက္ဆက္ သုံးသည့္နည္းမွာ ပုိေနျမဲ က်ားေနျမဲ၊ ေျမြမေသ တုတ္မက်ဳိး ထားျခင္း ၿဖစ္ေသာ္လဲ အာဖဂန္နစ္စတန္၊ အီရတ္၊ ဆီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ား တုိ႕တြင္ စစ္ခင္းေနေသာ အေနာက္တုိင္းႏုိင္ငံမ်ား မူဆလင္ကဗာကုိ ေခၽြးသိပ္ရန္ ရခုိင္-ဘဂၤါလီအေရးမွာ ေရွ႕တန္းေရာက္လာသည့္ ထုိးေကၽြးစရာ က်ားကစားကြက္ ၿဖစ္လာသည္။ တဖက္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ေခ်းေငြ၊ အကူအညီမ်ား ယူေနရေသာ အရပ္သားအစုိးရ အေျခမခုိင္ေသးသည့္ ႏိုင္ငံၿဖစ္ေနခ်ိန္ ၿဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ဖြတ္ အာဏာျပန္ရေရး ႏုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ႕မ်ား အဟန္႕အတား ၿဖစ္ေနသည္။ ထုိအကူအညီမ်ား သူတုိ႕ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ မရခဲ႕၊ အကယ္ေရြ႕ မသမာသည့္နည္းႏွင့္ အာဏာျပန္ရလ်င္လဲ ၄င္းအကူအညီမ်ား ရလိမ့္မည္မဟုတ္သည့္ အတူတူ ကုလသမဂ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား အလုိမရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ား မေကာင္းေၾကာင္း မစားရသည့္အမဲ သဲႏွင့္ပက္ လႈံ႕ေစာ္ရန္သာ ရွိသည္။ သူတုိ႕ႏွင့္ မတူေသာ အန္အယ္လ္ဒီ အရပ္သား အစုိးရအတြက္ေတာ႕ တည့္ေအာင္ေပါငး္ႏုိင္မွ အသက္ရႈေခ်ာင္မည္ ၿဖစ္ေရြ႕ အဆီတဝင္းဝင္း သဲတရွပ္ရွပ္ ၿဖစ္သည္။ ။။။။

လူထုအတြင္း ရခုိင္နယ္စပ္ ျပသနာကုိ အေၾကအလည္ ရွင္းျပန္ရန္ လုိသလုိ ဘုံရပ္တည္ခ်က္ တည္ေဆာက္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ လူတုိင္း ဘဂၤါလီ လက္မခံတာ ရွင္းေပမဲ႕ မည္သုိ႕ စခန္းသြားမည္နည္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားကုိ မည္သုိ႕ ျမင္သင့္သနည္း၊ သတင္းမွားၿဖန္႕၊ မုန္းတီးေရး လႈံေစာ္မႈ မည္သုိ႕ အေရးယူမည္နည္း။ ေမာင္ေတာ ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ ႏွစ္နယ္အား ျပန္လည္ စုိးမုိးသိမး္ပုိက္ေရး မည္သည့္ အတားအဆီးမ်ား ရွိသနည္း။ အစုိးရမွ Big Brother အကုန္သိ အကုန္တတ္ အကုိၾကီးလုပ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမဲ႕ လုပ္ေနမႈမ်ား ေလ ်ွာ႕ခ်သင့္ၿပီ။ ။။။။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္သည့္အခါ ရခုိင္အတြက္သာမက ဘဂၤါလီ စခန္းမ်ား ကုိင္တြယ္ေရးကုိ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး ေပၚလစီေအာက္ထည့္သြင္း စဥ္းစား ၾကိဳးပမ္းသင့္သည္။ ဘဂၤါလီ စခန္းမ်ားထဲ ေရာက္သြားလ်င္ ေနမႈ၊ ထုိင္မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အားလုံး မတူေတာ႕၊ လုံးဝ ႏုိင္ငံျခားသလုိ ၿဖစ္ကုန္သည္။ သူမ်ားႏုိင္ငံအတြင္း ေနလ်င္ သူ႕ဥပေဒ ေလးစားလုိက္နာရမည္ ၿဖစ္ျပီး ယဥ္ေက်းမႈ ထုံးစံမ်ား ၿပဳလြယ္ျပင္လြယ္ လုိက္ဖက္ညီရမည္ ၿဖစ္သည္။ တရုတ္ႏွင့္ ကလား ျပည္ပမွ အေျခခ် ေျပာငး္ေရႊ႕လာျခင္း အတူတူ ေရခံေျမခံ ျမန္မာတုိ႕ႏွင့္ သဟဇာတၿဖစ္ ေပါင္းဖက္ႏုိင္မႈ အပုံၾကီး ကြာသည္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္သည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း ဆုိျခင္း၊ ဘာသာစကား သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ျခင္း တုိ႕မွအစ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယန္းဒရားကုိ လုိလားကူညီမႈ အလယ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဖိႏွိပ္ေသာ ဘာသာေရး ထုံးတမ္းမ်ား စြန္႕ပယ္ျခင္း၊ ဘာသာေရး လႊမ္းမုိးမႈ နဲေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေနမႈထိုင္မႈ ေျပာင္းလာေစေရး အဆုံး စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္ ၿဖစ္သည္။ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ပါေသာ ႏုိင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအုိမ်ား မစြံ၊ ကုိယ္တြင္လဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ မတတ္ႏုိင္ ဆုိလ်င္္ အစုိးရတရပ္အေနႏွင့္ ပူးတြဲဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္းမွ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအထိ သင့္ေတာ္ေသာ ပုံစံအသစ္ၿဖင့္ ၿပန္ဝင္လာမည့္ အန္ဂ်ီအုိမ်ား လုိက္နာရန္ သတ္မွတ္သင့္သည္။ ။။။။

ရခုိင္အေရး  ေၿဖရွင္းရန္ ေရတုိေရရွည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္အတူ လုံျခဳံေရးက႑ပါ မည္သုိ႕ ကုိင္တြယ္မည္ကုိ အေလးအနက္ စဥ္းစားရေတာ႕မည္ၿဖစ္သည္။ ၿပည္ထဲေရး ႏွင့္ စစ္တပ္ အရပ္သား အစုိးရ လက္ေအာက္ မရွိေရြ႕ ထိေရာက္စြာ တာဝန္မယူႏုိင္ဆုိလ်င္ သိသိႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ အာဏာယူခဲ႕ေသာ အန္အယ္လ္ဒီအစုိးရ မိမိမည္မ ွ် မုိက္မဲညံ႕ဖ်င္းေၾကာင္း ကုိယ့္ေပါင္ကုိယ္လွန္ ေထာင္းသကဲ႕သုိ႕သာ ရွိေပမည္။ ။။။။။

ဓညဝတီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ ဧကရာဇ္ဘုရင္ ဦးေၾကာင္ၾကီး *>:) devil

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF