၁။ မင္းမရွိေသာျပည္၊ အမွုမရွိေသာတရား၊ စကားမတတ္ေသာေရွ႕ေန၊ မေျပျပစ္ေသာသံတမန္၊
က်မ္းဂန္မတတ္ေသာရဟန္း၊ တိုင္တန္းသူမရွိေသာ ေၾကြးရွင္ေယာက်ာ္းကဲ့သို႔အမွားမွား အယြင္းယြင္း
လစ္ဟင္းရာသည္။

၂။ အဘမရွိ အမိမဲ့သား၊ လင္မဲ့သည့္မိန္းမ၊ မယားမဲ့သည့္ ေယာက်္ား၊
အရွင္မဲ့သည့္ကၽြန္၊
တံခြန္မဲ့သည့္ရထားကဲ့သို႔ စီးပြားမတြင္၊ျပင္လြင္စကားသာျဖစ္ရာသည္။

၃။ ဖြဲပံု၌ႏွက္ေသာတံသင္း၊ျမင္းေက်ာက္ကုန္း၌တင္ေသာ ဖရုံသီး၊
သူႀကီးမအုပ္ေသာငယ္သား၊ အထိန္းမထားေသာခ်ည္ခင္ကဲ့သို႔ အရွည္မၿမဲ
ေဘာက္လြဲရာသည္။

၄။ အဘရွိ အမိမဲ့သည့္သား၊ ခၽြန္းဖ်ားမအုပ္ေသာဆင္၊ မ်ဥ္းမတင္ေသာလႊ၊
တက္မရွိေသာေလွ၊ေရွ႕ေနခံုမအုပ္ေသာတရား၊ အနားစုတ္ျပတ္ေသာ ယပ္ပုဆိုး၊
ဆက္ႀကိဳးမရွိေသာျမင္း၊ ကန္သင္းမရွိေသာလယ္၊ႀကိမ္ႏြယ္ေလွ်ာ္မရွိေသာၾကမ္းကဲ့သို႔
ပရမ္းပတာရွိရာသည္။

၅။ဆားမရွိေသာဟင္း၊ အရင္းမရွိေသာကုန္၊အမွုန္အနည္မ်ားေသာေရ၊
လူေလေပါေသာရြာ၊သဒါၶတရားမရွိေသာသူ၊ အလွဴေပးလ်က္သီလပ်က္ေသာအမ်ိဳး၊
ပိုင္စိုးပါျငား တရားမတတ္ေသာသူႀကီးကဲ့သို႔ဟူးရီးဟူးရား၊စကားမေလး၊
ဂြမ္းေမြးပမာေပါ့ရာသည္။

၆။ပဲသြန္ၾကက္ေျပး၊သဲထဲေရေပါက္၊ေပါက္ထဲေရ၀င္၊ ဆင္တြင္ယင္နားဆိုသကဲ့သို႔
အရာမထင္လြင္စကားသာျဖစ္ရာသည္။

၇။ယုန္ေတာင္ေျပး၊ေခြးေျမာက္ကိုလိုက္၊ပိုက္တန္းသူကအေရွ႔ ေ၀ွ႔ေျခာက္သူကအေနာက္
ဆိုသကဲ့သို႔ ခံုယူတျခား တရားတေထြ၊ ဆင္ေျခလိမ္လည္၊ အမွုသည္ေျပာင္းျပန္ ရွိဟန္ဆိုမိသည္။

၈။ပန္းကိုအပြင့္၊လူကိုအက်င့္၊ ရွင္ကိုအတင့္၊သြားမည္ဆိုလွ်င္အသင့္၊ပညာကိုအခ်င့္။

၉။လူကိုအမ်ိဳး၊ ျမင္းကိုဆက္ႀကိဳး၊ေရကိုအရိုး၊ ေလွကို၀ါးထိုး။

၁၀။ေပ်ာ့ရာမွာဖေယာင္း၊မာရာမွာသံေခ်ာင္း၊ထက္ရာမွာေရေစာင္း၊နံရာမွာထေနာင္း၊
ေပါ့ရာမွာဗူးေတာင္း၊တံုးရာမွာ ဓါးမေဟာင္း။

၁၁။ေၾကာင္သြား၍ဆီးႏွင္းမေၾကြ၊ ေခြးေဟာင္၍ပိုးမေျပး၊
ေလလာ၍ေက်ာက္တိုင္မေရြ႕၊ဆီးေစ့ႏွင့္ ပစ္၍ျမင္းမိုရ္ေတာင္မယိမ္းမယိုင္သကဲ့သို႔ျဖစ္ရာ၏။

၁၂။မာတန္ေသာအေရးတြင္သံေခ်ာင္း၊ ေပ်ာ့တန္ေသာအေရးတြင္ဖေယာင္း၊
ျမင့္တန္ေသာအေရးတြင္ေန-လ၊ နိမ့္တန္ေသာအေရးတြင္ၾကက္မ။

၁၃။ေရရိုးကိုက်င္လည္ေသာ္ ေရတိမ္ေရနက္ကိုသိလြယ္၏ ၊
မင္း၌ခယမ္း၍ မင္းရိပ္မင္းေျခကို သိခက္သည္။

၁၄။ခ်ီးမြမ္းလြန္းေသာ္ မေခ်ငံ၊ အျပစ္တင္လြန္းေသာ္ မက်ိဳးႏြံ။

၁၅။သစ္ပင္ႀကီးအရိပ္ကိုခိုေသာ္ အပူေပ်ာက္၏ ၊ သစ္ပင္ပိေသာေဘးေရာက္၏။

၁၆။စာသူငယ္ဆင္ေျပာင္ကိုမေလး ၊ ေျမေခြးက်ားကိုမခန္႔။

၁၇။အ၀င္လြန္ေသာ္ အထြက္ခက္၏ ၊ အခ်စ္လြန္ေသာ္ အတင့္ရဲ၏။

၁၈။ၾကက္ကန္းအစာေကာက္သည္ကား ေက်ာက္ခဲသလဲစားမိ၏ ၊
ထက္ျမန္လြန္းေသာျမင္း၊ဆင္သည္ ခလုတ္ကန္သင္းထိမိ၏။

၁၉။သဒၶါလြန္ေသာ္ အေပးအကမ္းကၽြံသည္၊ ပညာလြန္ေသာ္ အေပးအကမ္းဆြံသည္၊
သမာဓိလြန္ေသာ္ အမွုမတြင္၊ ၀ီရိယလြန္ေသာ္ အျပစ္မျမင္။

၂၀။ကၽြန္လိမ္မာကို အလိုလိုက္ေသာ္ခန္႔ညားသည္၊ကၽြန္မိုက္ကို အလိုလိုက္ေသာ္ေစာ္ကားသည္။

၂၁။ျမင္ပါမ်ားေတာ့ငယ္၏ ၊ နမ္းပါမ်ားေတာ့ ျပယ္၏၊

၂၂။၀ရဇိန္လက္နက္မိုးႀကိဳးစက္ကား တခ်က္သာေသေစသည္၊ အရွင္စိုးမင္းမ်က္ေသာ္ကား ေဆြခုႏွစ္ဆက္ပ်က္ေၾကသည္။

၂၃၊ ယံုကားယံု၏၊အမွုမကုန္၊ အမွုကားကုန္၏၊မယံု။

၂၄။မစြမ္းသည့္၀န္ ညဥ္ကလြန္၊စြမ္းသန္ေသာသူႏွင့္ၿပိဳင္မူကားမခံႏိူင္။

၂၅။မႏိူင္အံ့သုိ႔က်ေသာ္ မခံ၀ံ့၊ မေလးအံ့ေပ့ါေလ်ာ့ေသာ္မႏိူင္။

၂၆။လိမ္မာမွစကားတတ္သည္၊ပညာရွိမွခြင့္သိသည္။

၂၇။စားျခင္း၌လက္တဆစ္၊ဆုိျခင္း၌ မွိုကိုးႏွစ္။

၂၈။သစ္ပင္ထီးေသာ္ ေလညွင္းသည္၊လူထီးေသာ္ ရန္ညွင္းသည္။

၂၉။ခ်စ္ေသာ္မျခားနား၊မုန္းေသာ္ကစဥ့္ကလ်ား။

၃၀။ေၾကာင္လက္သည္းကားအခါမဲ့ကို၀ွက္သည္၊အေရးရွိမွထြက္၏။
လူလိမ္မာကား အခါမဲ့ကို၀ွက္သည္၊အရာေရာက္မွထြက္သည္။

၃၁။သားမရုိေသက ကၽြန္မရုိေသ၊ ကၽြန္မရုိေသကဗိုလ္ေျခမခိုင္းမႏွုိင္း။

၃၂။ကၽြန္မိုက္ကိုအေရာ၀င္ေသာ္ အရွင္ကိုအရုိအေသတန္သည္။
ကၽြန္လိမ္မာကို အေလ်ာ၀င္ေသာ္ အရွင္သခင္ကိုက်ိဳးႏြံသည္။

၃၄။ေျမြအစြယ္ကားဒဏ္ခ်က္ငယ္သည္ဟူ၍မေလးေသာ္ အသက္ေသဆံုးတတ္၏။
မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ငယ္သည္ဟူ၍မေလးမခန္႔ေသာ္ပ်က္စီးျပဳန္းတီးတတ္သည္။

၃၅။တံငါကိုအိမ္ဘက္ျပဳေသာ္ အိမ္ပ်က္၏။ လူမုိက္အယူကိုႏွစ္သက္ေသာ္ အမွုထြက္၏။

၃၆။လူလိုမွနတ္လိုသည္။ နတ္လိုမွစီးပြားမ်ားသည္။

၃၇။ယာယီအိမ္ကိုမခိုင္ေစႏွင့္၊ အသိမ္းကိုမပိုင္ေစနွင့္၊မယားကိုမႏိူင္ေစႏွင့္။

၃၈။ဆင္အစြယ္ကားဒဏ္ခ်က္ႀကီး၏၊အနီးမခန္႔မျငား။
ေျမြစြယ္ကား စဥ္းငယ္ထိေသာ္အသက္ေသသည။

၃၉။ကၽြန္မိုက္ကိုအေရာ၀င္ေသာ္ အရွင္တို႔အက်ိဳးယုတ္သည္။

၄၀။အနာကုိေဆးကုလြန္ေသာ္ဓါတ္ပ်က္သည္၊အခါမဲ့ကိုတန္ဆာဆင္လြန္းေသာ္အျမင္ခက္သည္။

၄၁။ေစ်းစပါးကိုမ်ိဳးျပဳ၍အက်ိဳးမရွိ၊လူမိုက္ကိုအစဥ္သံုးေသာ္အက်ိဳးအျပစ္ကိုမသိ။

၄၂။ဆရာကိုလြန္ေသာ္ရူးသည္၊ျမင္းကုိလြန္ေသာ္မူးသည္။

၄၃။က်ားခ်င္းကိုက္ရာမွာသမင္ကူမွားသည္။

၄၄။ေျမြေနေသာတြင္းကိုေခြးအရွုဳမွားသည္။

၄၅။အမွိုက္ကိုေမႊေသယ္ေျမြေတြ႔သည္။

၄၆။အရာေကာင္းေသာ္တသက္၊ အေနေကာင္းေသာ္တခ်က္။

၄၇။လူမိုက္ကိုေစေသာ္ရန္ေတြ႔သည္၊ အရွင္စုိးမင္းမ်က္ေသာ္ တေန႔ခ်င္းပ်က္စီးသည္။

၄၈။လူသတင္းကိုလူခ်င္းေဆာင္သည္၊ပန္းသတင္းကိုေလညွင္းေဆာင္သည္။

၄၉။သားမေကာင္းေသာ္ အမိအဘအက်ိဳးယုတ္သည္၊ကၽြန္မေကာင္းေသာ္ အရွင္သတင္းပုပ္သည္။

၅၀။ေရတိမ္ေရနက္ကိုသိလိုေသာ္ ၾကာရုိးၾကာစြယ္ကိုျမင္သျဖင့္သိလြယ္၏။

၅၁။ဆိပ္တည္းဘြယ္မေကာင္းသည္ကို ကုန္သည္ေျပာသည္၊ကင္းမေကာင္းသည္ကိျေလွသားတို႔ေျပာသည္။

မယားမေကာင္းသည္ကိုကၽြန္အေစခံတို႔ေျပာသည္၊တရားသူႀကီးမေကာင္းသည္ကိုအမွုသည္တို႔ေျပာသည္။
ျပည္ရြာကြပ္မေကာင္းသည္ကိုရြာသားတို႔ေျပာသည္။

၅၂။ရဟန္းသည္မင္းက်င့္ကိုက်င့္ေသာ္ သီလညစ္ႏြမ္းသည္၊ မင္းသည္ရဟန္းအက်င့္ကိုက်င့္ေသာ္စီးပြားလစ္ဟင္းသည္။

၅၃။မိန္မေကာင္းျပည့္တန္ဆာမကဲ့သို႔က်င့္ေသာ္လင္ေကာင္းမရ၊ျပည့္တန္ဆာမ မိန္းမေကာင္းကဲ့သို႔က်င့္ေသာ္လာဘ္မရ။

၅၄။ခလုတ္ထိမွအမိတသည္၊ အလုပ္ရွိမွသတိရသည္။

၅၅။သားေရးေပၚတြင္အိပ္ေသာေခြးသားေရနားကိုစားသည္၊ငွက္ေပ်ာပင္ရိပ္တြင္ခ်ုေသာ္ကၽြဲ ငွက္ေပ်ာပင္ကိုခတ္လွဲသည္၊
ေညာင္ပင္ရိပ္တြင္ေနေသာဆင္သည္ေညာင္ပင္ကိုဖ်က္ဆီးသည္။

၅၆။ေတာေမ်ာက္ကိုသန္လ်က္ေပး၍အိပ္ယာေစာင့္ထည့္မွားသည္။

၅၇။ေရႊမရွိေသာဘုရားကိုလူမရုိေသ။

၅၈။အ၀တ္တန္ဆာညစ္ေသာမင္းတို႔သည္က်က္သေရမရွိ။

၅၉။အေဆြခင္ပြန္းနည္းေသာသူတို႔သည္အႀကံမရွိ။

၆၀။ေယာက်္ားကိုေစေသာ္မၿပီးႏိုင္၊ မိန္းမကိုေစေသာ္မခံနူိင္။

၆၁။တေသာင္းအားႏွင့္ယူေသာ္မရ၊တေယာက္အားႏွင့္ယူေသာ္ရသည္။

၆၂။လာမည့္ေဘးကိုအေ၀းကျမင္မွအသက္ခ်မ္းရွည္ရာသည္။

၆၃။မေခၚခင္ကေရာက္ႏွင့္သည္၊မဆိုခင္ကေၾကာက္ႏွင့္သည္။ မေမးခင္ကေထာက္ႏွင့္သည္၊မေငါက္ခင္ကငိုႏွင့္သည္။

၆၄။နီးေသာ္တက်က္က်က္၊ေ၀းေသာ္တသက္သက္။

၆၅။အမ်ိဳးဆယ္ပါး၊အရပ္ဆယ္ပါး၊သားခ်င္းေတာက္ဆပ္ မသင့္တတ္ေသာ္စုတ္ျပတ္ခ်ဳပ္လြယ္ပုဆိုးႏွယ္။

၆၆။အနီးတရွည္း၊အေ၀းဆယ္ရွည္း။

၆၇။လူမိုက္နိဗိၺာန္ခ်မ္းသာကိုေၾကာက္မွားသည္၊ေၾကာင္ေရွ႔တြင္ၾကြက္ျမဴးစားမွားသည္၊
ေက်ာက္ဖ်ာမွာ ၀က္တူးစားမွားသည္၊ႏြားသူငယ္က်ားမကိုအမိမွတ္၍ကပ္မွားသည္။

၆၈။သူ႔သားကိုခ်စ္မွားေသာ္မုန္႔ကုန္သည္၊ သူမယားကိုခ်စ္မွားေသာ္ကြမ္းကုန္သည္။

၆၉။အပ္သြားရာကို ပုဆိန္မ၀င္၊ေပါက္ဆိန္ရာမွာ အပ္သြားမေရာက္။

၇၀။မိေက်ာင္းမင္းကိုေရကူးသင္သည္၊တံငါကိုပိုက္ထိုးသင္သည္၊မုဆိုးကိုသားထိုးသင္သည္။

၇၁။ေျမျဖဴကိုထံုးျပဳ၍ကြမ္းႏွင့္စားေသာ္ကြမ္းေရးမလွ၊ေတးခပ္ပ်ားကိုေရႊေနရာမွာသံုးေသာ္အေရာင္မလွ၊
လူမလိမ္မာကိုအရာအခြင့္ေပးေသာ္အေရးမရ။

၇၂။ခ်စ္ေယာင္ေဆာင္၍ေသေအာင္ႀကံသည္။

၇၃။ဆံခ်ည္ႏွင့္လည္ပင္းျပတ္သည္။

၇၄။ပ်ားရည္ႏွင့္၀မ္းခ်သည္။

၇၅။လည္ကိုဖက္၍ပေတာက္ကိုႏွုိက္သည္။

၇၆။သူခိုးကုိတိုက္စိုးထဲထည့္သည္။

၇၇။ေတာသားကိုလိုေသာ္အိမ္ႏွင့္ရင္းသည္။

၇၈။ေတာသစ္သီးကိုလိုေသာ္ ေတာအုတ္ခဲႏွင့္ပစ္သည္။

၇၉။ေတာဟင္းရြက္ကိုလိုေသာ္ ေတာသစ္ခက္ႏွင့္ခ်ဴသည္။

၈၀။ေတာစပါးကိုလိုေသာ္ အိမ္စပါးႏွင့္ရင္းသည္။

၈၁။ေလွေမ်ာလွ်င္ေလွခ်င္းလိုက္သည္။

၈၂။ေတာၾကက္ကိုလိုေသာ္ ခါတိန္ညင္ႏွင့္တည္မွရသည္။

၈၃။ဆင္ခ်ည္ေသာႀကိဳးႏွင့္ၾကက္ကိုခ်ည္ေသာ္မၿမဲ၊ ၾကက္ခ်ည္ေသာႀကိဳးနွင့္ဆင္ခ်ည္ေသာ္မခိုင္။

၈၄။အားမရွိပဲဆားလ်က္ေသာ္ရင္ဆာသည္။

၈၅။အေနွာင့္ႏွက္ေသာ္အသြားနာသည္။

၈၆။မယားရွက္ကို၀ိပါတ္ပါသည္။

၈၇။ပညာရွိသည္ဟူ၍ကိုယ္တည္းမႀကံရာ။

၈၈။မနာလိုေသာ္မဆိုႏွင့္၊မ၀င္လိုေသာ္မမ်ိဳႏွင့္။

၈၉။က်ီစားသန္လွ်င္ရန္ျဖစ္သည္။

၉၀။အလိုႀကီးကအရနည္းသည္၊ အရနည္းကလက္ခ်ည္းရွိသည္။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!