ေဈးေပါေသာ အလုပ္သမားခႏွင့္ သယံဇာတရင္းျမစ္ ၾကြယ္ဝမႈတုိ႕အား မက္ေမာေရြ႕ တရုတ္ျပည္ကုိ ၁၉၃၇ တြင္ ဂ်ပန္ဝင္ေရာက္ က ်ဴးေက်ာ္သည္။ အင္အားျပင္းထန္ေသာ ထုိးစစ္ႏွင့္ က်ဴးေကာ်္သိမ္းပုိက္ရန္ ၁၉၃၇တြင္ ေပက်င္းအနီး မာကုိပုိလုိ တံတားအနီးတြင္ ၿဖစ္ပြားသည့္ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈအား ဂ်ပန္တုိ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိၿဖင့္ ဖန္တီးေရြ႕ ပဋိပခ စတင္သည္။ ထုိနွစ္ေႏွာင္းပုိင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၃တြင္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီတုိ႕၏ ျမဳိ႕ေတာ္ နန္က်င္းအား ဂ်ပန္တုိ႕သိမ္းပုိက္ျပီး စစ္သုံ႕ပန္း ႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား ကြက္မ်က္သတ္ၿဖတ္၊ အမ်ဳိးသမီး ေထာင္ခ်ီ မုဒိမ္းက်င့္ခံရကာ ျမဳိ႕အား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီး လုယက္မႈမ်ားၿဖင့္ ရက္စက္မႈအေပါင္း သရဖူေဆာင္းခဲ႕ၾကသည္။ ။။။။
တရုတ္မွာ ဂ်ပန္တုိ႕ ပုံစံခ်ထားေသာ အေရွ႕အာရွ စီးပြားေရး မ ွ်ေဝခံစားေရးဇုန္အတြင္း က်ေရာက္ေနခဲ႕သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဂ်ပန္မွ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္ေရး မူဝါဒကုိ ဟုိးအရင္ထဲက စတင္ေနခဲ႕သည္။ ၁၉၃၁ စက္တင္ဘာတြင္ ဂြမ္ေဒါင္ တပ္ေတာ္မွ မန္ခ်ဴရီးယား ထုိးစစ္အား ဆင္ႏႊဲေရြ႕ တရုတ္ျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ျခမ္းကုိ စတင္သိမ္းပုိက္ျပီး ေနာက္တႏွစ္တြင္ ကြင္တရုတ္မင္းဆက္ ေနာက္ဆုံးဘုရင္ ပုရီကုိ ရင္ခြင္ပုိက္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္အၿဖစ္ တင္ေျမာက္ကာ နုိင္ငံတခု တည္ေထာင္သည္။ တကဲ႕ အာဏာမွာ ဂြမ္ေဒါင္စစ္တပ္မွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အမ်ုိးသား ကာကြယ္ေရး အစုိးရလက္ဝယ္ ရွိေနျပီး Manzhouguo (Manchukuo) မွာ အာရွတုိက္အတြင္းပုိင္းထဲ က်ဴးေက်ာ္ရန္ ဂ်ပန္၏ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး အေျခစုိက္စခန္း ၿဖစ္လာသည္။ ။။။။
စစ္ပြဲစတင္ခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္ အမ်ားစုကုိ အမ်ဳိးသားေရးပါတီ ကူမင္တန္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားကာ ကနဦးတြင္ အေရွ႕ဖက္ပင္လယ္ ျမဳိ႕ၾကီးမ်ားတြင္ အင္အားေတာင့္တင္းကာ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကုန္းတြင္းပုိင္းသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ျပီး စစ္ပြဲတြင္းျမဳိ႕ေတာ္ ေခ်ာင္ကြင္းကုိ တည္သည္။ ကူျမဴနစ္တုိ႕မွာ ယင္န္အန္ျမဳိ႕အပါအဝင္ အေနာက္ေျမာက္ဖက္တေၾကာ လြတ္ေျမာက္ေရးေဒသဟု သတ္မွတ္သည့္ ေက်းလက္မ်ားတြင္ အင္အားတည္ေဆာက္သည္။ အဆုိပါ စစ္ေရးပဋိပက္ခကုိ ဒုတိယ တရုတ္-ဂ်ပန္ စစ္ပြဲဟု လူသိမ်ားၿပီး (ပထမ တရုတ္-ဂ်ပန္ စစ္ပြဲမွာ ၁၈၉၄ – ၉၅ တြင္ၿဖစ္ပြားသည္) နယ္ခ်ဲ႕ဂ်ပန္ ခုခံစစ္ပြဲဟုလဲ ကင္ပြန္းတပ္သည္။ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ၿဖစ္ပြားေသာ ဒုတိယကဗာစစ္ႏွင့္အတူ စတင္ခဲ႕ျပီး ၁၉၄၅ခုႏွစ္ ဂ်ပန္တုိ႕ လက္နက္ခ်ေတာ႕မွသာ ျပီးဆုံးသည္။ စစ္ပြဲေၾကာင့္ လူ သန္း၂၀ အသက္ဆုံးရႈံးျပီး အတိအက် အေရအတြက္မွာ အၾကီးအက်ယ္ အျငင္းပြားလ်က္ပင္ ရွိေသးသည္။ ၿပင္းထန္ ရက္စက္ေသာ စစ္ပြဲတြင္ အရပ္သားမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား ဗုံးၾကဲျခင္း၊ သတ္ၿဖတ္၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္၊ သက္ရွိလူသားမ်ားကုိ တိရိစာန္သဖြယ္ ဓါတ္ခြဲခန္းထဲ စမ္းသပ္၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းအျပင္ ဓါဓုေဗဒ ႏွင့္ ဇီဝပုိးမႊားလက္နက္ႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ။။။။

တရုတ္-ဂ်ပန္ မဟုတ္မမွန္

ဂ်ပန္၊ တရုတ္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ တရုတ္ျပည္သူမ်ားကုိ ပုိစတာ ဝါဒၿဖန္႕ခ်ီေရးသုံးေရြ႕ ၾသဇာလႊမ္းေရး ၾကဳိးပမ္းခဲ႕သည္။ ဂ်ပန္တုိ႕က သူတုိ႕ စစ္ေရးက်ဴးေၾကာ္မႈကုိ တရားဝင္ရန္ ခုခံတုိက္ခံမႈမ်ား အခ်ည္းႏွီးၿဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ား ကူျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းျခင္းမရွိေစရန္ အားထုတ္သည္။ ကူျမဴနစ္ ႏွင့္ အမ်ဳိသားေရး ကူမင္တန္တုိ႕က ဘုံရန္သူ ဂ်ပန္ကုိ ခုခံရန္ လူထုအား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား ျပဳသည္။ ကူမင္တန္ႏွင့္ ကူျမဴနစ္တုိ႕ အသုံးျပဳခဲ႕ေသာ ဝါဒၿဖန္႕ခ်ီ ပုိစတာမ်ားမွာ ယခုအခါ အလြန္အမင္း ရွားပါးေနျပီး ေကာ္ပီတခုတေလသာ က်န္ရစ္သည္။ ကူမင္တန္ ပုိစတာမ်ားတြင္ ဒဏ္ရာရ စစ္သားမ်ားကုိ ေဖၚျပသည္။ သူတုိ႕၏ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႕ အနစ္နာခံမႈမ်ားကုိ ခ်ီးမႊမ္းကာ ျပန္လည္သက္သာ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေရွ႕တန္းျပန္ထြက္ရန္ အားေပးထားသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ဂ်ပန္ ပုိစတာမ်ားၿဖစ္သည္။ ကူျမဴနစ္မ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ထားၿပီး ဂ်ပန္စစ္တပ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳကာ ေနာက္တန္းမွ အားေပး ေထာက္ခံမႈမ်ားၿဖင့္ ဝါဒၿဖန္႕သည္။ ။။။။။

။။။။။  တရုတ္ဖက္ ထိခုိက္ေသေၾကမႈစာရင္း   ။။။။။

– စစ္သား ၃သန္း ၂သိန္း ၂ေသာင္း။ ။
– အရပ္သား ၉သန္း ၁သိန္း ၃ေသာင္း (ႏွစ္ဖက္္တုိက္ခုိက္မႈ ၾကားညွပ္) ။ ။
– စစ္သားမဟုတ္သူ ၈.၄သန္း ဒဏ္ရာရ။ ။
– စုစုေပါင္း ဒဏ္ရာရသူ ၃၅သန္း ရွိ၊ (အေနာက္တုိင္း သမုိင္းပညာရွင္မ်ားက အနဲဆုံးေတာ႕ သန္း၂၀ ရွိမည္ ခန္႕မွန္း)။ ။
– ၉၅ စစ္ေျပး ဒုတ္ခသည္ၿဖစ္။
။။။။။  ဂ်ပန္ဖက္ ထိခုိက္ေသေၾကမႈစာရင္း  ။။။။။
– စစ္သား ၁သန္း ၁သိန္း မွ ၁သန္း ၉သိန္း ထိခုိက္၊ ေသဆုံး၊ ေပ်ာက္ဆုံး။ ။
– ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန အဆုိအရ ၂သိန္းပဲရွိ သုိ႕ေသာ ္ စစ္ပြဲၿဖစ္ပြားတဲ႕ အရွည္ကာလကုိ ၾကည့္ျခင္းၿဖင့္ အေရအတြက္ အလြန္အမင္း ေလွ်ာ႕ျပထားပုံရ။ ။
– ဂ်ပန္စစ္သား ၁သန္း ၇သိန္း ၇ေသာင္းအား သတ္ၿဖတ္ခဲ႕လုိ႕ တရုပ္ဖက္မွေျပာ။ ။
တရုတ္ကူျမဴနစ္ေကဒါ ေၾကးမုံနီဂ်ီး၏ျခစ္သူ ဗကပေၾကာင္ၾကီး *^#(^ it wasn't me
ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF