• စိတ္ႏွလံုးသည္ အသက္၏ စမ္းေရေပါက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သင္၏စိတ္ကို အထူးတလည္ေစာင့္ေရွာက္ပါ…
  • အဆင္းလွေသာ္လည္း သမာဓိမရွိေသာ မိန္းမသည္၀က္၏ ႏွာေခါင္းဖ်ားတြင္ တပ္ထားေသာ ေရႊကြင္းႏွင့္တူသည္။
  • လမ္းတြင္ေလွ်ာက္သြားျပီး ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြါးမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ သူသည္ ေခြး၏ နားရြက္ကို သြားကိုက္ေသာသူႏွင့္ တူသည္။
  1. ျမတ္ႏိုးျခင္းေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံျခင္း ျဖစ္ရ၏။ From endearment springs grief.
  2. ျမတ္ႏိုးျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိ္္မ္ျခင္း ျဖစ္ရ၏။From endearment springs fear.
  3. ျမတ္ႏိုးျခင္း ကင္းလြတ္ေသာ သူမွာ စိုးရိမ္ျခင္း မရွိ။From endearment there is no grief.
  4. ေၾကာက္ရျခင္း အဘယ္မွာရွိမည္နည္း။Whence then fear.

အသိဥာဏ္ရွိျပီး စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္ေသာ သူအားငါ့ဆီ လႊတ္ေလာ့…..ငါသည္သူ႔အားသင္ၾကားေပးျပီးလမ္းျပေပးမည္။Send a person who has intelligence and can think to me .I will teach him and point.

About badbabylay09@gmail.com

bad baby has written 43 post in this Website..