ယခင္လေတြက Adjective Clause နဲ႔ adverb clause ေလးေတြအေၾကာင္း အေတာ္အသင့္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ယခုလမွာေတာ့ noun clauses ေလးေတြအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါ တယ္။noun clause လို႔ေခၚရတာက ဒီစကားစုေလးေတြမွာ ႀကိယာလည္းပါတယ္။ သာမာန္အားျဖင့္ noun နာမ္ေလးေတြနဲ႔သာသံုးလို႔ရတဲ့ ကတၱားsubject ေနရာနဲ႔ ကံobject ေနရာတို႔မွာ သံုးလို႔ျဖစ္ပါတယ္။noun clause အမ်ိဳးအစား ၃ မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။လူသိမ်ားတဲ့ that clause လို႔ေခၚတဲ့ That နဲ႔စတဲ့ စကားစုေလးေတြရွိသလို wh-clause လို႔ေခၚတဲ့ wh-question တနည္းအားျဖင့္ what, when, where,why,how စတဲ့ wh-question ေလးေတြနဲ႔စတဲ့ စကားစုေလးေတြရယ္၊ ေနာက္ဆံုး ။ သို႔မဟုတ္ whether နဲ႔စတဲ့ noun clause ရယ္လို႔ ၃ မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ wh-question ဆိုတာကေတာ့ အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ what, when , where ,how, why စသည္တို႔ႏွင့္ စတဲ့ ေမးခြန္းေလးမ်ားျဖစ္ၾက ပါတယ္။
ဥပမာ – What time is it?
When is the general going to tell the truth?
Why is the general so rich?
Where does he live?
How do Buddhists pray?
ဒီေမးခြန္းေလးေတြကို noun clause အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲလိုလွ်င္ question ဘဝမွ statement ဘဝသို႔ ေျပာင္းလဲေပးလိုက္ရပါတယ္။
What time it is
When the general is going to tell the truth
Why the general is so rich
How Buddhists pray
ေဖၚျပပါ နမူနာဝါက်ေလးမ်ား၌ Be verb ကိုကတၱားရဲ႕ေနာက္ကို အသာေလးပို႔ေပးလိုက္ရံုပါဘဲ။ သို႔ေသာ္ do, does, did ပါတဲ့ ဝါက်မွာေတာ့ do, does, did ကိုလံုးဝျဖဳတ္ခ်လိုက္ၿပီးပူး တြဲရွိေနတဲ့ ႀကိယာကို လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို singular form သို႔မဟုတ္ past form သို႔ေျပာင္းေပးရပါတယ္။ နမူနာ #၄ ႏွင့္ နမူနာ #၅ တို႔ကို ေသခ်ာၾကည့္လိုက္ပါ။ Noun Clause ေလးေတြကို ဖန္တီးယူတတ္ၿပီဆိုၾကပါစို႔.။ ေနာက္တဆင့္အေနျဖင့္ ဝါက်၌ထည့္၍သံုးစြဲတတ္ရန္လိုပါသည္။ ေဖၚျပပါ noun clause ေလးမ်ားကို ဝါက်၌ကတၱား subject ေနရာ၌ ၎ကံ object ေနရာ၌၎ ထား၍သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ ဦးစြာပထမ ကတၱား subject ေနရာ၌ထား၍ သံုးစြဲၾကည့္ၾကရေအာင္။
ဥပမာ – What time it is is hard to know.
When the general is going to tell the truth is a mystery.
Why the general is so rich remains a good question.
Where he lives is public knowledge.
How Buddhists pray can seem strange to some people.
အထက္ပါဝါက်မ်ား၌ Noun Clause အားလံုးသည္ ကတၱား subject ေနရာ၌ ရွိေနၾကၿပီး is, remains, can seem စသည့္ ႀကိယာမ်ားႏွင့္တြဲ၍ သံုးထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါ သည္။အထူးသျဖင့္ ပထမဆံုးဝါက်၌ is is ဟူ၍ is ၂ လံုးကို ကပ္လွ်က္ေတြ႔ရွိသည့္အခါ သဒၵါမကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအေနနွင့္ မွားမ်ားေနသလားဟု ထင္စရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ Noun Clause မ်ားကို ကံ object ၏ေနရာ၌၎ သံုးစြဲႏိုင္ပါေသးသည္။ ဥပမာ –
I don’t know what time it is.
I wonder when the general is going to tell the truth.
I want to know why the general is so rich.
I am curious as to where he lives.
I know how Buddhists pray.
အထက္ပါဝါက်မ်ား၌ noun clause ေလးမ်ားကို ႀကိယာမ်ား၏ အေနာက္ဖက္ ကံ object ေနရာ၌ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ I don’t know တလံုးသိလွ်င္ noun clause ေလးမ်ားကို သံုး၍ရပါၿပီ။ ဥပမာ –
– I don’t know how many students were killed.
I don’t know why soldiers hate Aung San Su Kyi.
I don’t know what will happen.
Wh – Noun clause ေလးမ်ားကို သံုးတတ္သြားၿပီဆိုလွ်င္ yes / no question မ်ားမွလာေသာ if/whether တို႔ႏွင့္စတင္သည့္ noun clause ေလးမ်ားကို ေလ့လာၾကရေအာင္။ ဦးစြာပထမ yes/no question ေလးမ်ားကို ေရးသားရပါသည္။ ဥပမာ –
Is the general a killer?
Are the soldiers sorry for their actions?
Is he working for the good of the country?
Did the soldiers kill the peaceful protesters?
Do the people want the military to serve the people?
ေဖၚျပပါ Questions မ်ားကို statement အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ရပါသည္။ မွတ္မိၾကပါလိမ့္မည္၊ question မ်ားကို statement အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလိုလွ်င္ Be ႀကိယာကို ကတၱား၏ေနာက္သို႔ ျပန္ပို႔ေပးလိုက္ရံုသာ လိုပါသည္။ do, does, did ကိုေတာ့ ျဖဳတ္ပစ္လိုက္ၿပီး ပူးတြဲေနသည့္ ႀကိယာကို လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို singular form သို႔မဟုတ္ past form သို႔ ေျပာင္းေပးရပါသည္။
ဥပမာ – The general is a killer.
The soldiers are sorry for their actions.
He is working for the good of the country.
The soldiers killed the peaceful protesters.
The people want the military to serve the people.
ေနာက္ဆံုးအဆင့္၌ ထို noun clause ေလးမ်ားကို ဝါက်၌ ကံ object ၏ေနရာ၌ထား၍ သံုးစြဲလို႔ရပါၿပီ။ ဥပမာ –
I want to know if the general is a killer.
I wonder whether the soldiers are sorry for their actions or nor.
I don’t know if he is working for the good of the country.
We have no idea whether the soldiers killed the peaceful protesters.
I believe the people want the military to serve the people.
ကဲ ဒီလအတြက္ေတာ့ နားၾကပါစို႔။ ေနာက္လမွာ က်န္ေနေသးသည့္ That Clause ေလးေတြအေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF