ေမာ္စီတုံး ငယ္စဥ္ဘဝ   …..
၁၈၉၃ ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ဟူနန္ျပည္နယ္ ဇင္းတန္ခရုိင္ ရႈိရွမ္းျမဳိ႕ရွိ လယ္သမား မိသားစု၌ ေမြးဖြားသည္။ ။။
၁၉၀၁ – ၀၆၊ မူလတန္း တက္သည္။ ။။
၁၉၀၇ – ၀၈၊ လူမ်ဳိးႏြယ္ မိန္းခေလးႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေမာ္ လက္ထပ္ကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပါင္းဖက္ၿပီး သူမ အသက္၂၁ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သည္။ ။။
၁၉၁၀၊ ဟူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အစာေရစာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ကပ္ေဘးအား ကုိယ္ေတြ႕ၾကဳံသည္။ ။။
၁၉၁၁၊ ကြင္မင္းဆက္ကုိ ခ်မ္းရွတြင္ ၿဖစ္ပြားေသာေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈထဲ ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္သည္။ ။။
၁၉၁၂၊ ေနာ္မယ္လ္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာၿဖစ္ အတတ္သင္တန္း တက္သည္။ ။။
၁၉၁၅၊ ဒုတိယ ဇနီးၿဖစ္မည့္သူ ယန္ကုိင္ေဟြ ႏွင့္ ဆုံေတြ႕သည္။ ။။
၁၉၁၈၊ ဟူနန္ခရုိင္အဆင့္ ေနာ္မယ္လ္ေက်ာင္းမွ ဘြဲ႕ရသည္။ ။။
၁၉၁၉၊ ေမ၄ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ေပက်င္းသုိ႕ ေမာ္သြားေရာက္သည္။ ။။
၁၉၂၀၊ ပါေမာက္ခ ယန္ခန္ဂ််ီ၏သမီး ယန္ကုိင္ေဟြႏွင့္ လက္ထပ္ျပီး သားသုံးေယာက္ ထြန္းကားသည္။ ။။ ။။
ကူျမဴနစ္ မာ႕က္စ္ဝါဒ သင္ၾကားမႈ  …….
၁၉၂၁၊ ေပက်င္းတကသုိလ္ စာၾကည့္တုိက္တြင္ အလုပ္လုပ္ရင္း မာ႕က္စ္ဝါဒႏွင့္ စတင္ေလ႕လာသည္။ ။။
၁၉၂၁ ဇူလုိင္ ၂၃၊ ပထမအၾကိမ္ ကူျမဴနစ္ပါတီ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ဂရက္သုိ႕ တက္ေရာက္သည္။ ။။
၁၉၂၄၊ အမ်ဳိးသားေရးပါတီ ေကအမ္တီ ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကြန္ဂရက္သုိ႕ ဟူနန္နယ္ ပါတီအခြဲ ကုိယ္စားျပဳ ေစလႊတ္ျခင္းခံရသည္။ ။။
၁၉၂၅ မတ္၊ ေကအမ္တီ ေခါင္းေဆာင္ ဆြန္ယက္ဆင္ ကြယ္လြန္ျပီး ခ်န္ေကရွိတ္ တက္လာသည္။ ။။
၁၉၂၇ ဧျပီ၊ ဟူနန္သုိ႕ ျပန္ေရြ႕ ကူျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ စည္းရုံးကာ လယ္သမား အုံၾကြမႈ လုပ္ေဆာင္သည္။ ။။
၁၉၃၀၊ ကူမင္တန္မွ ေမာ္ဦးေဆာင္သည့္ အုံၾကြမႈကုိ စစ္သည္ တသန္း အင္အားရွိ လႈိင္းငါးဆင့္ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ႏွိပ္ကြပ္သည္။ ။။
၁၉၃၀ ေမ၊ ဟီဇီဈန္ ႏွင့္ လက္ထပ္သည္။ ။။
၁၉၃၀ ေအာက္တုိဘာ၊ သူ႕မိန္းမ ယန္ကုိင္ေဟြႏွင့္ သားၿဖစ္သူ အန္ယင္တုိ႕ ကူမင္တန္ ဖမ္းမိၿပီး ယန္ ကြက္မ်က္ခံရသည္။ ။။ ။။
အာဏာ ႏွင့္ နာမည္ေက ်ာ္ၾကားမႈ တည္ေဆာက္ျခင္း  …..
၁၉၃၁ – ၃၄၊ က်န္ဇီေတာင္တန္းမ်ားေပၚ၌ တရုတ္ရီပတ္ပလစ္ဆိုဗီယက္ ႏုိင္ငံကုိ ေမာ္ႏွင့္ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ား တည္ေထာင္သည္။ ။။
အနီရဲရဲ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ – ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒသခံ လူထုအား ကူျမဴနစ္တုိ႕ ႏွိပ္စက္ ညွင္းပန္း သတ္ၿဖတ္သည္။ ။။
၁၉၃၂ ဇြန္၊ တပ္နီအေစာင့္အင္အား ၄၅၀၀၀ အျပင္ ျပည္သူ႕စစ္  ႏွစ္သိန္း ရွိလာသည္။ ။။
၁၉၃၄ ေအာက္တုိဘာ၊ ကူျမဴနစ္မ်ားအား ခ်န္ေကရွိတ္တပ္မ်ား ဝုိင္းထားသည္။ ။။
၁၉၃၄ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ – ၁၉၃၅ ေအာက္တုိဘာ ၁၉၊ အေနာက္ႏွင့္ေျမာက္ ေဒသသုိ႕ မုိင္ရွစ္ေထာင္ ခရီးရွည္ခ်ီၿပီး ကူျမဴနစ္တုိ႕ လြတ္ေျမာက္သည္။ ။။
၁၉၃၇၊ ေတာ္လွန္ေရး လက္စြဲမူ “ဝိေရာဓိ” ႏွင့္ “လက္ေတြ႕” ဒသနမ်ား ထုတ္ေဝသည္။ ။။
၁၉၃၇၊ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္ေနေသာ ေမာ္ကုိ ဟီဇီဈန္ ဖမ္းမိျပီး သူတုိ႕ ခြဲကာေနထုိင္သည္။ (ကြာရွင္းမႈ မျပဳ)။ ။။
၁၉၃၇ ဇူလုိင္ ၇ – ၁၉၄၅ စက္တင္ဘာ ၉၊ ဒုတိယ တရုတ္ ဂ်ပန္ စစ္ပြဲ ၿဖစ္သည္။ ။။
၁၉၄၂၊ အျခား ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ ပါတီတြင္း သန္႕ေစေရး တုိက္ပြဲ စတင္သည္။ ။။
၁၉၄၃၊ တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ ဥကဌ ၿဖစ္လာသည္။ ။။
၁၉၄၄၊ ဒုိင္ဇီအား တရုတ္ကူျမဴနစ္နွင့္ ဆက္ဆံရန္ ကုိယ္စားလွယ္ေစလႊတ္သည္။ အေမရိကန္တုိ႕ ေကာင္းစြာ ဧည့္ခံၾကဳိဆုိ ခံရသည္။ ။။
၁၉၄၅၊ ခ်ဳံကင္းတြင္ ခ်န္ေကရွိတ္၊ ေဂ်ာ႕မာရွယ္တုိ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေသာ္လဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရခဲ႕။ ။။
၁၉၄၆ – ၄၉၊ တရုတ္ျပည္တြင္းစစ္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ေရာက္သည္ ။ ။။
၁၉၄၉ ဇန္နဝါရီ ၂၁၊ ကူမင္တန္တုိ႕ ေမာ္ဦးေဆာင္သည့္ အေစာင့္နီတပ္အား အၾကီးအက်ယ္ အေရးနိမ့္သည္။ ။။
၁၉၄၉ ေအာက္တုိဘာ ၁၊ တရုတ္ျပည္သူ႕ သမတႏုိင္ငံ (ပီအာရ္စီ) တည္ေထာင္သည္။
၁၉၄၃ – ၅၃၊ လူတသန္းေက်ာ္မည့္ ေျမရွင္ ႏွင့္  လက္ယာဝါဒီမ်ား အစုလုိက္အျပဳံလုိက္ ကြက္မ်က္ခံရသည္။ ။။
၁၉၄၉ ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ကူမင္တန္တုိ႕၏ ေနာက္ဆုံးေျခကုပ္ ခ်န္ဒူးကုိ ကူျမဴနစ္တုိ႕ သိမ္းပုိက္ေရြ႕ ထုိင္ဝမ္သုိ႕ ခ်န္ေကရွိတ္ ထြက္ေျပးသည္။ ။။
၁၉၅၀၊ တရုတ္ – ဆိုဗီယက္ ျခစ္ၾကည္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကုိ ေမာ္ ႏွင့္ စတာလင္ လက္မွတ္ထုိးသည္။ ။။ ။။
ပထမ ဆယ္စုႏွစ္ ေအာင္ပြဲ ႏွင့္ ကပ္ေဘးမ်ား  …..
၁၉၅၀ ေအာက္တုိဘာ ၇၊ တိဘက္ကုိ က ်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ရန္ အမိန္႕ေပးသည္။ ။။
၁၉၅၀ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅၊ ေမာ္၏သား ေအယင္န္ ကုိရီးယား စစ္ပြဲတြင္ က်ဆုံးသည္။ ။။
၁၉၅၁၊ အရင္းရွင္ ဆန္႕က်င္ေရး လႈံေစာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သၿဖင့္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတ္ေသ (သုိ႕) ကြပ္မ်က္ခံရသည္။ ။။
၁၉၅၂၊ ကူျမဴနစ္ပါတီမွလြဲေရြ႕ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ပိတ္ပင္သည္။ ။။
၁၅၃ – ၅၈၊ တရုတ္ျပည္အား စက္မႈႏုိင္ငံ တမဟုတ္ျခင္း ထူေထာင္ရန္ ပထမ ငါးႏွစ္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္သည္ ။။
၁၉၅၄ စက္တင္ဘာ ၂၇၊ တရုတ္ျပည္သူ႕သမတႏုိင္ငံ၏ သမတ ၿဖစ္လာသည္။ ။။
၁၉၅၆ – ၅၇၊ အစုိးရအား ေဝဖန္ခြင့္ျပဳေသာ ပန္းေပါင္းတရာ ပြင့္ပါေစ ကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္သည္။ (ဆန္႕က်င္သူမ်ားကုိ အျမစ္ၿဖဳတ္ရန္ လွည့္ကြက္)
၁၉၅၆ – က်န္းကြင္ ေမာ္စကုိသုိ႕ ကင္ဆာေရာဂါ ကုသခံရန္ သြားသည္။ ။။
၁၉၅၇ – ၅၉၊ ၿပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး လက္ယ ်ာဝါဒီ ဆန္႕က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ငါးသိန္းမကေသာ အစုိးရေဝဖန္သူမ်ားကုိ အလုပ္ၾကမ္းစခန္းသုိ႕ပုိ႕ (သုိ႕) ပစ္သတ္သည္။ ။။
၁၉၅၈၊ စုေပါင္းဘုံလယ္ေျမစနစ္ ထူေထာင္ေသာ မဟာခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား ဒုတိယငါးႏွစ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ လူ သန္း၂၀ မွ ၄၃သန္း ငတ္မြတ္ေသသည္။ ။။ ။။
ၿပည္တြင္း ျပည္ပ ၿပသနာမ်ား  …..
၁၉၅၈ ဇူလုိင္၃၁ – ၾသဂုတ္ ၃၊ ခရူးရွက္ဗြ္ တရုတ္ျပည္သုိ႕ အလည္အပတ္လာ ေမာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံသည္။ ။။
၁၉၅၈ ဒီဇင္ဘာ၊ သမတရာထူးကုိ လူေရွာင္ ဆက္ခံသည္။ ။။
၁၉၅၉၊ တရုတ္ ဆုိဗီယက္ ကြဲျပဲသည္။ ။။
၁၉၆၂ ဇန္နဝါရီ၊ “တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ ကြန္ဖရင့္ညီလာခံ ၇၀၀၀” ေပက်င္းတြင္ က်င္းပၿပီး လူေရွာင္မွ မဟာခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားေရး စီမံကိန္းအား ရႈံ႕ခ်သည္။ ။။
၁၉၆၂ ဇြန္ – ႏုိဝင္ဘာ၊ တရုတ္ အင္ဒီးယား စစ္ပြဲဲတြင္ ဆုိဗီယက္ အင္ဒီးယားဖက္မွ ကူညီၿပီး Askai ခ်င္းနယ္စပ္ေဒသကုိ တရုတ္ရသည္။ ။။
၁၉၆၄ ဧၿပီ၊ “ဆန္႕က်င္ဖက္ ဝိေရာဓိ” ႏွင့့္ “လက္ေတြ႕” လက္စြဲမူမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကုိ အိတ္ေဆာင္ စာအုပ္နီထဲ ထည့္သြင္းပုံႏွိပ္သည္။ ။။
၁၉၆၄ ေအာက္တုိဘာ ၁၆၊ ေလာ႕နာ တြင္ ပထမဆုံး ညဴကလီးယားလက္နက္ တရုတ္ စမး္သပ္ေဖာက္ခြဲသည္။ ။။
၁၉၆၆- ၇၆ ေမ ၁၆၊ လူ ႏွင့္ တိန္အား ဆန္႕က်င္ေသာ အၾကမ္းဖက္ လႈမႈေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အၾကမ္းဖက္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲသည္။ ။။
၁၉၆၇ ဇန္နဝါရီ၊ ေပက်င္းရွိ ဆုိဗီယက္သံရုံးကုိ အေစာင့္နီတပ္သားမ်ား ဝုိင္းသည္။ ။။
၁၉၆၇ ဇြန္ ၁၄၊ ပထမဆုံး ဟုိက္ဒရုိဂ်င္ဗုံး တရုတ္ စမ္းသပ္ေဖါက္ခြဲသည္။ ။။ ။။
ေမာ္ အက်ပုိင္း ႏွင့္ ေသဆုံးျခင္း  ……
၁၉၆၈၊ ဝီဂါမူဆလင္မ်ား ထၾကြမႈကုိ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရန္ ဇင္က်န္းျပည္နယ္ နယ္စပ္တေလ်ာက္ ဆုိဗီယက္တပ္မ်ား စုရုံးသည္။ ။။
၁၉၆၉ မတ္၊ ဥစူရီ ျမစ္တေလ်ာက္တြင္ တရုတ္ ႏွင့္ ဆုိဗီယက္ တုိက္ပြဲ ၿဖစ္ပြားသည္။ ။။
၁၉၆၉ ၾသဂုတ္၊ ဆုိဗီယက္က တရုတ္အား ညဴကလီးယား အင္အားသုံးမည္ ျခိမ္းေျခာက္သည္။ ။။
၁၉၇၁ ဇူလုိင္၊ ဟင္နရီ ကစ္ဆင္ဂ်ာ ေပက်င္းသုိ႕ အလည္သြားသည္။ ။။
၁၉၇၂ ေဖေဖၚဝါရီ၊ သမတနစ္ဆင္ ေပက်င္းသုိ႕ အလည္ေရာက္သည္။ ။။
၁၉၇၄၊ အာရုံေၾကာ ေရာဂါေၾကာင့္ ေမာ္ စကား ေကာင္းစြာ မေျပာႏုိင္ေတာ႕။ ။။
၁၉၇၅၊ ရာထူးမွ အဖယ္ရွား ခံရေသာ တိန္ေရွာက္ပိန္ ပါတီအတြင္းေရးမႈ ျပန္ၿဖစ္လာသည္။ ။။
၁၉၇၅၊ ခ်န္ေကရွိတ္ ထုိင္ဝမ္တြင္ ကြယ္လြန္သည္။ ။။
၁၉၇၆ ဇူလုိင္ ၂၈၊ ၾကီးမားလွေသာ တန္ရွန္း ငလ်င္ေၾကာင့္ လူ ႏွစ္သိန္းခြဲ မွ ရွစ္သိန္း ေသသည္၊ ေမာ္မွာ ေဆးရံုတက္ေနခဲ႕ရျပီးၿပီ။ ။။
၁၉၇၆ စက္တင္ဘာ ၉၊ ေမာ္ ကြယ္လြန္ျပီး ဟြာဂူဖန္း သူ႕ေနရာ ဆက္ခံသည္။ ။။
၁၉၇၆၊ က်န္းကြင္ ႏွင့္ ေလးဦးဂုိဏ္းဝင္မ်ား အဖမ္းခံရသည္။ ။။ ။။
ေမာ္စီတုံး၏ျမစ္ ကူျမဴနစ္ တရုတ္သဗုံ ေၾကးမုံဂ်ီး၏ဘဲ ခ်န္ေကရွိတ္ျမစ္ ကူမင္တန္ ထုိင္ဝမ္ေၾကာင္ၾကီး *:D big grin
ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF