တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ အၾကီးအကဲေဟာင္းမွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ လူသတ္ပြဲအား ရႈံ႕ခ်ၿပီး အေနာက္တုိင္းပုံစံ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ခ်ီးမႊမ္းလုိက္ျခင္း …… ။။။။။။။

၁၉၈၉ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီ လုိလားေသာ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္ ဆႏ ္ဒျပပြဲ၌ ေက်ာင္းသားမ်ားဖက္မွ စာနာရပ္တည္ခဲ႕ေရြ႕ ၿဖဳတ္ထုတ္သတ္ အလုပ္ခံရေသာ တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီေခါင္ေဆာင္၏ လ ွွ်ဳိ႕ဝွက္အသံသြင္း ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္း ၄င္းကြယ္လြန္ျပီး ၄ႏွစ္အၾကာတြင္ ထြက္ေပၚလာသည္။ ၁၆ႏွစ္ၾကာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခံရေသာ တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ အၾကီးအကဲေဟာင္း ေက်ာက္က်ိယန္၏ လ ွ်ဳိ႕ဝွက္အသံသြင္း ရစ္ေကာ္ဒါတိပ္တြင္ အစုိးရဆန္က်င္ဆႏ ္ဒျပသမားမ်ားအား သတ္ၿဖတ္မႈကုိ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းဖြယ္ အၿဖစ္ဆုိးဟု ေျပာဆုိ ရႈံ႕ခ်ၿပီး ဒီမုိကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာငး္လဲမႈမ်ားအေပၚ ပါတီ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆန္႕က်င္ရန္လုိမႈမ်ားအား စိမ္ေခၚေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။ အသံသြင္းတိပ္ေခြအား တရုတ္ျပည္မွ ခုိးထုတ္လာျပီး ယခုလတြင္ အဂၤလိပ္၊ တရုတ္ ႏွစ္ဘာသာၿဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဥ္းသား – ေက်ာက္က်ိယန္၏ လ ွ်ဳိ႕ဝွက္မွတ္တမ္း အမည္တပ္ ၂၀ႏွစ္ေျမာက္ တိန္အင္န္မင္ လူသတ္ပြဲ ႏွစ္ပတ္လည္ မတုိင္မွီ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမည္ၿဖစ္သည္။ (ေဆာင္းပါး ေရးသားခ်ိန္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄) ။။ ။။။ ။။။ ။။
စာအုပ္ထဲတြင္ အေနာက္တုိင္း ဒီမုိကေရစီအား ခ်ီးမႊမ္းထားျပီး ဆႏ ္ျပသူတုိ႕မွာ တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ ဦးေဆာင္မႈကုိ ၿဖဳတ္ခ်ရန္ ၾကိဳးစားခဲ႕ျခင္း မဟုတ္ဟု အခုိင္အမာ ဆုိေၾကာင္း စာအုပ္ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ရရွိထားေသာ ရုိက္တာသတင္းဌာနအရ သိရသည္။ “၁၉၈၉ ဇြန္ ၃ရက္ ညဖက္ မိသားစုႏွင့္အတူ ေနာက္ေဖးပန္းျခံထဲ ထုိင္တုံး ျပငး္ထန္မ်ားျပားတဲ႕ ေသနတ္သံမ်ား ၾကားရတယ္ လုိ ေက်ာက္ ေရးထားသည္။ ကဗာကုိ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားသြားေစမည့္ ၿဖစ္ရပ္ဆုိး ေရွာင္လႊဲမရႏုိင္ေတာ႕ၿပီ။ ” သူက ဆက္ေရြ႕…. လူအမ်ားစုက က်ဳပ္တုိ႕ကုိ အားနည္းခ်က္ အနာအဆာေတြ ၿပင္ဖို႕သာ ေတာင္းဆုိတာ၊ က်ဳပ္တုိ႕ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ အစားထုိး လဲလွယ္ဖုိ႕ ၾကိဳးစားျခင္း မဟုတ္လုိ႕ အဲဒီအခ်ိန္က က်ဳပ္တင္ျပခဲ႕သည္။ ။။။။ ။။။

စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပုိင္း သေဘာထား တင္းမာသူ ႏွင့္ ျပဳျပင္ေၿပာင္းလဲ လုိသူမ်ားအၾကား အာဏာလြန္ဆြဲပြဲ အရွိန္တုိးျမွင့္လာသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ လူထုဆႏ ္ဒျပပြဲမ်ားက မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေစျပီး အျငင္းပြားမႈကုိ အျမင့္ဆုံးသုိ႕ တြန္းပုိ႕လုိက္သည္။ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားကုိ ကန္႕လန္႕ကာေနာက္ကြယ္မွ အာဏာခ်ဳပ္ကုိင္ထားသူ တိန္ေရွာက္ပိန္ ေထာက္ခံလုိက္ခိ်န္ဝယ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထုတ္ျပန္ရန္ သေဘာတူၾကျပီး ေက်ာက္က်ိယန္ တဦးသာ ကန္႕ကြက္ဆန္႕က်င္သည္။ ။။ ။။။
ေက်ာင္းသားေတြကုိ ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းဖို႕ စစ္တပ္ကုိ ဆင့္ေခၚတဲ႕ ကူျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးအၿဖစ္ သမုိင္းတြင္ရစ္ မခံဘူးလုိ႕ ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ငါ့ကုိယ္ငါ ဆုံးၿဖတ္ထားၾကာင္း မွတ္တမ္းတြင္ ေဖၚျပသည္။ အနာဂါတ္ကုိ လွမ္းေမ်ွာ္ၾကည့္ရာ၌ အေနာက္တုိင္း ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီအား ခ်ီးမႊမ္းထားျပီး က်ဳပ္တုိ႕ အဲဒီ ပန္းတုိင္သုိ႕ မခ်ီတက္လ်င္ တရုတ္ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္အတြင္း ၿဖစ္ေနတဲ႕ မူမမွန္တဲ႕ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ အေျခအေနကုိ ေၿဖရွင္းဖို႕ မၿဖစ္ႏုိင္ပါ။ ။။။။။။။

******** ******(ပီကင္းျမဳိ႕ဗဟုိရပ္ကြက္ ေနအိမ္ပန္းျခံတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘဝ သတင္းစာဖတ္ေနေသာ ေက်ာက္ကိ်ယန္ (၁၉၉၅) ………)

တင္းၾကပ္တဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္မႈးမ်ားေအာက္ ေနရျပီး ေတြ႕သမ်လူအားလုံးကုိ ပုိ္က္စိပ္တုိက္ ရွာေဖြစစေ္ဆး ေနာက္ေယာင္ခံႈမႈေၾကာင့္ လ ွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ အသံသြင္းတဲ႕ သူ႕မွတ္တမ္းအေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားပင္ သတိမျပဳမိခဲ႕ၾကေပ။ ပီကင္းေအာ္ပရာ ႏွင့္ ခေလးသီခ်င္း တိပ္ေခြမ်ားတြင္ နာရီ၃၀ၾကာ သြင္းထားတဲ႕ တိပ္ေခြမ်ားအား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တဝုိက္ အသံသြင္းယူသည္။ ထုိတိပ္ေခြ ၃၀ကုိ ထိပ္တန္းအရာရွိေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ၃ဦးက တရုတ္ျပည္မွ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ခုိးထုတ္လာခဲ႕ၾကသည္။ ။။။ ။။။။
ေက်ာက္ ရုိက္ခ်ဳိးခံရလုိ႕ နာၾကည္းမုန္းတီးေနမည္၊ အနည္းဆုံးေတာ႕ မ်ားျပားျပင္းထန္လွတဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရး စနစ္ေအာက္ တိန္အင္န္မင္ အေရးအခင္းနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႕ ေနာက္ဆုံးစကား တခြန္းတေလေတာင္ သူ မထုတ္ျပန္ႏုိင္ေတာ႕ဘူး လူေတြ ထင္ခဲ႕ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ႕ သူ လုပ္ျပႏုိင္ခဲ႕တယ္.. ဘယ္သူမွ မသိလုိက္ၾက လုိ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာ အယ္ဒီတာ Adi Ignatius မွ ဂါးဒီယန္း သတင္းစာသုိ႕ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ တိန္အင္န္မင္ ၿဖစ္ရပ္ဟာ အဲသလုိ အဆုံးသတ္ဖုိ႕ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထိပ္ပုိင္းအဆင့္ အာဏာလြန္ဆြဲပြဲတခု ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရ ဝါဒၿဖန္႕ခ်က္ လႈိင္းၾကေလထထန္ သမုိင္းၿဖစ္ရပ္မွန္ အၾကမ္းဖက္ သူပုန္ထမႈနဲ႕ လားလားမ်ွမဆိုင္ေၾကာင္း လူေတြကုိ အမွတ္ရေစလိမ့္မည္။ ။။။။။။

စာအုပ္သတင္း အခ်ိန္မတုိင္ခင္ ေပါက္ၾကားမည္ အလြန္စုိးရေရြ႕ ထုတ္ေဝသူ Simon ႏွင့္ Schuster တုိ႕မွ ကက္တေလာ႕တြင္ စာအုပ္အမည္ – မေပးရေသး၊ စာေရးသူ – အမည္မသိဟု ထည့္သြင္းထားခဲ႕သည္။ တရုတ္အစုိးရ သိသြားခဲ႕လ်င္ စာအုပ္မထြက္ဖို႕ ဘယ္နည္းကုိမဆိုသုံး တားဆီးမွာမုိ႕ လုံျခဳံေရးအတြက္ တကယ္႕ကုိ စုိးရိမ္ခဲ႕ရတယ္။ စီးပြားေရးအရတင္ မကဘူး လုိ႕ Ignatius မွ ဆက္ေျပာသည္။ တရုတ္ျပည္မၾကီးထဲ ပိတ္ထားမွ ေသခ်ာေပမဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားဟာ အင္တာနက္ နဲ႕ ဘေလာ႕ဂ္ ေရးသားမႈမ်ားက တဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံေရာက္ရွိသြားမည္လုိ႕ Ignatius ယုံၾကည္ေနသည္။ ။။ ။။။။
ေဟာင္ေကာင္အေျခစုိက္ စာအုပ္ကုိ တရုတ္ဘာသာ ထုတ္ေဝသူ ႏွင့္ ေက်ာက္၏ ထိပ္တန္း လက္ေထာက္ေဟာင္း ေဘာင္ပုက မွာၾကားခ်က္ရယ္လုိ႕ေတာ႕ မရွိဘူး၊ ဒါေပမဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ညႊန္ျပေနတာ ေက်ာက္က သူ႕ေျပာခ်င္တဲ႕ အၿဖစ္အပ်က္မ်ား လူၾကားထဲေရာက္ေစခ်င္တယ္ ဆုိတာပါပဲ။ စာအုပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား သိပ္ပ်စ္ပ်စ္ႏွစ္ႏွစ္ ရွိလြန္းတာမုိ႕ သူ အသံသြင္းမႈ မစခင္ စာရြက္ေပၚ ေရးခ်ထားတဲ႕ မူၾကမ္းနဲ႕ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ေလာက္ထဲက ျပင္ဆင္ခဲ႕ပုံရတယ္။။။။။။

သူက ဆက္လုိ႕ ဒီစာအုပ္က တရုတ္ႏုိင္ငံေရးအေပၚ တုိက္ရုိက္ သက္ေရာက္မႈ ရွိမယ္ထင္တယ္၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ဖတ္ျပီးရင္ သူတုိ႕အေတြးအျမင္မွာ ေရာင္ျပန္ဟပ္ပါလိမ့္မည္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ အုံၾကြမႈအျပီး ေထာင္အခ်ခံရတဲ႕ အဆင့္အျမင့္ဆုံး အစုိးရအရာရွိၿဖစ္သူ ေဘာင္ရဲ႕အေဖ ေဘာင္ေတာင္ ရုိက္တာသတင္းဌာနကုိ ေျပာရာ၌ စာအုပ္ဟာ ပါတီဝင္မ်ားအေပၚ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း သက္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ ဝါရင့္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း ပုိဖတ္ဖြယ္ရွိတယ္။ သူတုိ႕ စဥ္းစားဖုိ႕ အခ်က္အလက္ မ်ားစြာ ေပးမွာၿဖစ္ျပီး ပါတီရဲ႕ အေျခခံ ရပ္တည္မႈကုိ သုံးသပ္ခြင့္ ရေစပါလိမ့္မည္။ ။။။။။။
ရုိက္တာသတင္းဌာနမွ ၄င္းကုိ နားၾကပ္ဖုန္းေပးေရြ႕ ေနာက္ေယာက္ခံလုိက္ ေစာင္ၾကည့္ထားေသာ ပီကင္းဟုိတယ္ စားေသာက္ဆုိင္တခုတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အင္တာဗ်ဴး ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကုိ နားေထာင္ခုိင္းခဲ႕ရာ တိပေ္ခြထဲကအသံ ေက်ာက္ရဲ႕ အသံမွန္တာ ရာႏႈန္းျပည့္ ေသခ်ာလုိ႕ သူကဆုိသည္။ ေက်ာက္မွာ အခ်ိန္ႏွင့္အမ ွ် ေထာက္လွမ္း ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရေသာ တရုတ္ျမဳိ႕ေတာ္တြင္ ေနထုိင္သည္။ ေက်ာက္ မိသားစုမွ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ေတာင္းခ်က္ကုိ ျငင္းပယ္ခဲ႕သည္။ ။။။။။။
အဆုိပါ မွတ္တမ္းက တိန္ရွာက္ပိန္သမုိင္းကုိလဲ ပုံံဖၚမည္ၿဖစ္သည္။ ေက်ာက္က်ိယန္မွာ အမ်ားအျမင္တြင္ ပါတီ၏ အျမင့္ဆုံးပုဂ္ဂုိလ္ၿဖစ္သာ္လဲ တိန္မွာ ျမင္ကြင္းနာက္ကြယ္မွ အၾကြင္းမဲ႕အာဏာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသာ ပါတီလူၾကီးပုိင္း ခါင္းဆာင္ၿဖစ္သည္။ တသြးတသံတမိန္႕ အာဏာရွင္စနစ္ စိတ္အားသန္သူ ပါတီလူၾကီးပုိင္းထဲတြင္ တိန္ကုိ ရွ႕ဆုံးတြင္ အျမတတြ႕ရသည္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္တုံးက သဘာထားတင္းမာသူမ်ားၾကာင့္ တိန္႕အျမင္ ျပာင္းလဲသြားျခင္းကုိ စာအုပ္တြင္ ျငင္းခ်က္ထုတ္ထားသည္။ ဒီမုိကရစီဆုိတာ အခြံဗလာ ဟန္ျပစကားလုံးသက္သက္ထက္ မပုိဟု တိန္ရႈျမင္သည္။ ထုိစာအုပ္ထဲတြင္ တိန္အား လူအမ်ား ခ်ီးမႊမ္းသည့္ စီးပြားရး ျပဳျပင္ျပာငး္လဲမႈတြင္ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းပါဝင္ခဲ႕သည့္ က်ာက္၏ အခန္းက႑ကုိ ဖၚထုတ္ထားသည္။ ။။။။။။

မဟုတ္တရုတ္ ဗကပေၾကးမုံဂ်ီးအား အျပတ္တီးမည့္ သာကီဝင္ ျမန္ၾတံ႕ေၾကာင္ၾကီး <3 <3 <3

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF