ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ သိန္း ၄၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး မဲ႐ုံေပါင္း ၆၀၀၀ ၀န္းက်င္ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတို႔တြင္ ပါရွိသည့္ အခန္း(၄) ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား တြင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ စတင္ က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေသာ ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳ ခြင့္ရသူ သို႔မဟုတ္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ၊ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္၏ မဲစာရင္းတြင္ပါ၀င္သူ မ်ားမဲေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ မဲဆႏၵနယ္အသီးသီးအတြက္ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား၏ မဲစာရင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲတို႔က ျပဳစုရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ မ်ား၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမ်ားတို႔တြင္ ပါရွိသည့္ အခန္း(၁၀) ဆႏၵမဲေပးျခင္းတြင္ ‘ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲသည္ ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းရွိ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား လြယ္ကူစြာ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေရး၊ သတ္ မွတ္ထားေသာ မဲေပးခ်ိန္အတြင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားအားလုံး မဲေပးႏိုင္ေရး ႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆႏၵျပဳႏိုင္ေရးတို႔ကို ေရွး႐ႈ၍ မဲ႐ုံတစ္႐ုံစီ၌ ဆႏၵမဲေပးရ မည့္ဦးေရႏွင့္ မဲ႐ုံအေရအတြက္ကို လိုအပ္သလို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲသည္ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ႀကိဳတင္ေၾကညာ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..