ဆြစ္ဇာလန္ အေၿခစိုက္ Rynga Online Phone အသစ္တစ္မ်ဳိးၿဖင့္ မေလးရွား၊ တရုတ္ ၊ ထိုင္း ႏွင့္ အေမရိကန္ ဥေရာပ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ အခမဲ့ ေခၚဆိုခြင့္ေပးထားပါသည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဖုန္းစနစ္တစ္မ်ဳိးအတြက္သာ ရရွိၿပီး ေခၚဆိုခြင့္ ကာလ ေလးလၿဖစ္ပါသည္။တစ္ပါတ္လွ်င္ ႏွစ္နာရီ အခမ့ဲ ရရွိပါမည္။ ပိုမိုေခၚဆိုလုိပါက credit ၀ယ္ယူၿပီး ကမၻာႏိုင္ငံ အသီးသီးသို႕ ေစ်းႏုန္း ခ်ဳိသာစြာၿဖင့္ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။
About Rynga in brief :
Rynga provides you with the cheapest international calling rates available!Another incredible feature is that you can talk for FREE with other users (pc-to-pc).Download free software and start saving on your international calls!Just follow these three easy steps to start saving on your calls immediately :1) Download the client2) Buy credits
3) Start calling!
remarks: After registering, you must verify your email first to start and using calling voip.Ryna will check your connection speed and audio status.

About smytu1996

soe tun has written 142 post in this Website..

i just wanna share my knowledge via web.