ယခုႏွစ္အတြင္း ႀကိဳးဖုန္းႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိရာ အဆိုပါဖုန္းမ်ား အားလုံးကို အမ်ားျပည္သူထံ ခ်ထားေပးမႈမ်ား ၿပီးစီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖုန္းကိုင္ေဆာင္ႏိုင္သူ ဦးေရ ၂၆ သိန္းေက်ာ္အထိ ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ သိရွိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာျပည္တြင္ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းအလုံးေရ ၈၆၆၀၈၄လုံး၊ ARTS ေရဒီယိုတယ္ လီဖုန္း အလုံးေရ ၃၈၅၆လုံး၊ DECT ေရဒီယို တယ္လီဖုန္း အလုံးေရ ၁၉၄၈၊ CDMA (Fixed ) တယ္လီဖုန္းအလုံးေရ ၂၀၀၃၈လုံး၊CDMA (Mobile ) တယ္လီဖုန္း အလုံးေရ ၅၄၅၆၅၀လုံး၊CDMA -800 တယ္လီဖုန္းအလုံးေရ ၁၅၀၀၀၀လုံး၊D-AMPS တယ္လီဖုန္း အလုံးေရ ၃၈၄၀၀ လုံး၊ GSM တယ္လီဖုန္း အလုံးေရ ၄၉၄၃၀၀လုံး၊ WCDMA တယ္လီဖုန္းအလုံးေရ ၂၈၀၀၀ လုံးႏွင့္ McWLL  တယ္လီဖုန္း အလုံးေရ ၅၀၀၀၀ လုံးစုစုေပါင္း အလုံးေရ ၂၁၉၈၂၇၇ လုံးကိုကိုင္ ေဆာင္အသုံးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။

ထို႔ျပင္ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း၌ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ခ်ထား ေပးႏိုင္ရန္ေရဒီယိုစခန္း ၃၀ ခု၊ CDMA-450 ဖုန္းအလုံးေရ ၂၈၁၀၀၀အ တြက္စခန္း ၁၅၁ခုႏွင့္ CDMA-800 WLL အလုံးေရ ၁၀၀၀၀၀ အတြက္ စခန္း ၄၂ ခုကို တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိရာၿပီး စီးပါက ႀကိဳးဖုန္းႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း အလုံးေရ ၅ သိန္းနီးပါးကိုခ်ထား ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တယ္လီဖုန္း ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္သူဦးေရ ၂၆သိန္းေက်ာ္ အထိရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တယ္လီဖုန္း သိပ္သည္းဆမွာလည္း လူ၁၀၀၀ လွ်င္ တယ္လီဖုန္းသိပ္သည္းဆ ၃၇ ဒသမ ၇၈ဆထက္ ပိုမိုစြာ သုံးစြဲလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!