၂၀၀၉-၂၀၁၀ခုႏွစ္အတြင္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားေသာ အေျခအေနမဲ့ ေနထိုင္သူမ်ားအနက္ မိဘအုပ္ထိန္းသူထံသို႔ ျပန္အပ္ႏွံသည့္ကေလး အေရအတြက္ ၈၂၅ ဦးရွိေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေသာစာရင္းအရ သိရသည္။
အလားတူပင္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ယာယီပို႔အပ္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ကေလးမွာလည္း ၈၈၂ဦးရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ေစာင့္ေရွာက္ထားေပးေသာ အေျခ အေနမဲ့ေနထိုင္သူမ်ားတြင္ မိဘအုပ္ ထိန္းသူရွိပါက မိဘအုပ္ထိန္းသူ မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေပး ေၾကာင္း သိရသည္။
အေျခအေနမဲ့ ေနထိုင္သူမ်ားကို ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္း၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနႏွင့္ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမ်ားမွ စီမံခ်က္ျဖင့္ေခၚယူ၍ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္သာယာ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း(ဟံသာ၀တီ)၌ ေခတၱထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ထားျပီး ထို႔မွတစ္ဆင့္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ မ်ားကို လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနလက္ ေအာက္ရွိ ျပဳစုေရးဌာနမ်ားႏွင့္ သင္ တန္းေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေရႊဂံု တိုင္ကေလးျပဳစုေရးဌာန၊ ေထာက္ ၾကန္႔ကေလးျပဳစုေရးဌာန၊ ကမၻာေအး လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ သင္တန္းေက်ာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးကေလးမ်ား သင္တန္း ေက်ာင္း(မလိခ)၊ အမ်ဳိးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း(နတ္ေမာက္)တို႔၌ ေယာက္်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးခြဲျခား၍အသက္အရြယ္ အလိုက္ ေခၚယူေစာင့္ေရွာက္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
မိဘအုပ္ထိန္းသူထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေသာစာရင္း
(၃-၇-၂၀၁၀ မွ ၆-၈-၂၀၁၀ ထိ)

၃ .၇ .၂၀၁၀ မွ ၉ .၇ .၂၀၁၀ ထိ ၇ ဦး
၁၀ .၇ .၂၀၁၀ မွ ၁၆ .၇ .၂၀၁၀ ထိ ၂၁ ဦး
၁၇ .၇ .၂၀၁၀ မွ ၂၃ .၇ .၂၀၁၀ ထိ ၅ ဦး
၂၄ .၇ .၂၀၁၀ မွ ၃၀ .၇ .၂၀၁၀ ထိ ၁၀ ဦး
၃၁ .၇ .၂၀၁၀ မွ ၆ .၈ .၂၀၁၀ ထိ ၃ ဦး

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!