ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) အား အာဆီယံတြင္ ပထမဆုံးစံျပအျဖစ္ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းပစ္မည္ဟု ျမန္မာစစ္အစိုးရ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းစိန္က ယခုစက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းတြင္ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ျမိဳ႕ေတာ္ျမစ္ၾကီးနား၊ လ၀ါယန္အေျခစိုက္  ဦးလဆန္ေအာင္၀ါ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ပန္၀ါအေျခစိုက္ ယခင္ကခ်င္ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္ (NDA-K) နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဦးသိန္းစိန္မွ ဤက့ဲသို႔ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိ္န္က ေရြးေကာက္ပြဲျပီးလွ်င္ “KIO အား အေရွ႕ေတာင္အာရွ (အာဆီယံ) တြင္ စံျပအျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းပစ္မည္ ”ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္အစိုးရသစၥာခံ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔အား အထူးဖိတ္ေခၚ၍ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

၎ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ လ၀ါယန္အေျခစိုက္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္ ဦးလဆန္ေအာင္၀ါ ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ NDA-K နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ (BGF) မွ ေခါင္းေဆာင္ ဦးဇခုန္တိ္န္႔ယိန္းကိုယ္စား အျခား BGF စစ္ဗိုလ္မ်ားတက္ေရာက္ခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ သိန္းစိန္က ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ KIO အား ၄ ၾကိမ္အခြင့္အေရးသီးျခားစီ ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎တို႔မွာ–
(၁) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းဖြင့္ေပးျခင္း၊
(၂) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (Border Guard Force) ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္၊
(၃) ျပည္သူ႔စစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္
(၄) ေနာက္ဆုံး လက္နက္စြန္႔ရန္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) အား ျပန္လည္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းျခင္း သိ႔ုမဟုတ္ လက္နက္ခ်ေရးကို လက္မခံခဲ့ေသာ KIO/KIA အဖြဲ႔အား ေနာက္ေနာင္ လက္နက္ခ် အလင္း၀င္လာေသာ္လည္း လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ စစ္အစိုးရအာဏာစက္ေအာက္ရွိေနရာေဒသမ်ားတြင္ သြားလာလႈပ္္ရွားေသာ KIO/KIA အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား အေရးယူဖမ္းဆီးျခင္း၊ အဖြဲ႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိတ္ပင္ျခင္း၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏မိသားစု၀င္မ်ား ၀င္ထြက္သြားလာမႈမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားသို႔ ၀င္ထြက္သြားလာျခင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သို႔ေသာ္ KIO/KIA အဖြဲ႔တခုလုံးအေနျဖင့္မဟုတ္ဘဲ တဦးတေယာက္၊ တပ္စိတ္၊ တပ္စု၊ တပ္ရင္း၊ တပ္မဟာခ်င္း လက္နက္ႏွင့္တစ္ပါတည္း အလင္း၀င္လာျခင္းကိုမူ အျပစ္ေပးျခင္းမျပဳဘဲ လက္ခံသြားမည္ကို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ထပ္ေျပာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ လက္နက္ခ်ရန္ စစ္အစိုးရ၏ညႊန္ၾကားမႈကို KIO က လက္မခံေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၃၀၊ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့့ျပီးေနာက္ ယခုလို္ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ (USDP) ေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းစိန္၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္လည္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ သိ္န္းစိန္ ပူတာအိုသို႔သြားေရာက္ၿပီး ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္ေသာ ရ၀မ္ ႏွင့္ လီဆူ လူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုသာ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုစကားေျပာခဲ့သည္။

ထိုအစည္းအ၀းတြင္ ဦးသိန္းစိ္န္ (ထိုခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္) မွ “မင္းတ႔ိုကို ဂ်ိန္းေဖာေတြ ဘယ္ေလာက္ ေတာင္သတ္ခဲ့သလဲ။ (၁၉၆၈ KIO ႏွင့္ ရ၀မ္ၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ “ခရန္ခူးအျပန္ အလွန္သတ္ျဖတ္ျခင္း အျဖစ္အပ်က္” ကို ရည္ညႊန္းျခင္း) မင္းတို႔ ဂ်ိန္းေဖာတိ႔ုကို ျပန္သတ္ မလား။ သတ္မယ္ဆိုရင္ လက္နက္ ထုတ္ေပးမယ္” ဟု ရန္မီး ေမြးေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားၾကား အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ၾကေစရန္ ေသြးထိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ေသြးထိုးမႈကို လီဆူ လူမ်ိဳးမ်ားက တိတိပပ လက္ခံျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေခါင္လန္ဖူးအေျခစိုက္ ရ၀မ္သီးသန္႔ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔ (ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြ႔ဲ) ၏ ေခါင္းေဆာင္ စီးပြါးေရးသမား တန္ဂူးတန္ (အတန္) မွာ လက္ခံခဲ့သည္။

၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း စစ္အစိုးရမွ စစ္အင္အားျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းခဲ့ခ်ိန္ တန္ဂူးတန္သည္ ၎၏တပ္ဖြ႔ဲအင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္အား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ လာမည့္ ႏိုင္၀င္ဘာ ၇ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပီး တရား၀င္အစိုးရ ျဖစ္လာေရး ၾကိဳးပမ္းေနပါသည္။ ထို႔ေနာက္ KIO အပါအ၀င္ အျခား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ အားလုံးကို ေခ်မႈန္းရန္ ျပင္ေနပါသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရက KIO အား မည္သို႔ျပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ KIO ဘက္မွ စစ္အစိုးရကို စတင္တုိ္က္ခို္က္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!