ဘုရားရွင္ အနာထပိဏ္ – သူေဌးအိမ္ ဆြမ္းစားၾကြတဲ့အခါ
အနာထပိဏ္ သူေဌးအိမ္တြင္ ဆူညံသံကို ၾကားရလို့  ‘ သူၾကြယ္ ၊ သင့္အိမ္မွာ တံငါသည္ေတြ ငါးလုပ္တဲ့အခါ ဆူညံေနၾကသလို လူေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ ဆူညံေနၾကတာလဲ ‘ လို႕ ဘုရားရွင္ကေမးတယ္ ။

အဲဒီေတာ့ အနာထပိဏ္ သူေဌးက  ” အရွင္ဘုရား ၊ သုဇာတာ – ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့အမ်ိဳးမွ ေခြ်းမအျဖစ္ေဆာင္ယူခဲ့ပါတယ္ ။
အဲဒီအမ်ိဳးသမီးဟာ ေယာကၡမေတြကိုလည္း မေလးစား ၊ လင္ကိုလည္း မေလးစား ၊ ဘုရား တရား သံဃာကိုလည္း ေလးစားျခင္း မရွိပါ ၊ အဲဒါေၾကာင့္ ဆူဆူညံညံ ျဖစ္ေနတာပါ ” လို့ ေလွ်ာက္ထားတယ္ ။

အဲဒီအခါ ဘုရားရွင္က သုဇာတာကို ေခၚျပီး ဆံုးမစကား မိန့္ၾကားတယ္ ။
ခ်စ္သမီး သုဇာတာ ၊ ေလာကမွာ မယား ခုႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္ ၊ အဲဒီ ခုႏွစ္မ်ိဳးမွာ _

(၁) သူသတ္သမားနဲ့တူတဲ့မယား
(၂) ခိုးသူနဲ့တူတဲ့မယား
(၃) အရွင္သခင္ နဲ့ တူတဲ့ မယား
(၄) အမိနဲ့ တူတဲ့ မယား
(၅) ႏွမနဲ့ တူတ ဲ့မယား
(၆) မိတ္ေဆြနဲ့ တူတဲ့ မယား
(၇) ကြ်န္နဲ့ တူတဲ့ မယား တို့ျဖစ္တယ္ ။
ဒီခုႏွစ္မ်ိဳးမွာ သင္ဟာ ဘယ္မယား အမ်ိဳးအစားျဖစ္သလဲလို့ ေမးတယ္ ။

အဲဒီအခါ သုဇာတာက ” အရွင္ဘုရား ၊ အက်ဥ္းေဟာၾကားတာကို တပည့္ေတာ္မ နားမလည္ပါ တပည့္ေတာ္မ နားလည္ေအာင္ အက်ယ္ခ်ဲ့ျပီး ေဟာေတာ္မူပါ ဘုရား ” လို့ ေလွ်ာက္ထားတယ္။

(၁) သူသတ္သမားနဲ့တူတဲ့မယား

လင္ေယာက္်ားကို ပ်က္စီးေစလိုတဲ့ စိတ္ရွိျပီး ၊ လင္ေယာက္်ားကို အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ေအာင္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမျပဳဘူး ၊ တစ္ျခား ေယာက္်ားကို တပ္မက္လို့ လင္သားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳတယ္ ၊ တစ္ျခားသူက ေငြေပးခိုင္းရင္ လင္ကိုသတ္ဖို့
လက္မေႏွးဘူး ၊ ဒီလို မယားမ်ိဳးကို  ” သူသတ္သမားနဲ့တူတဲ့ မယား ” လို့ေခၚရတယ္။

(၂) ခိုးသူနဲ့တူတဲ့မယား
အတတ္ပညာျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ ကုန္သြယ္ လယ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ မိမိလင္ေယာက္်ား ရွာေဖြထားတဲ့ ေငြေၾကးပစၥည္းကို အနည္းငယ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လင္သားမသိေအာင္ အျပင္ကို ထုတ္ယူေလ့ရွိတယ္ ၊ ဒီမယားမ်ိဳးကို ” ခိုးသူနဲ့တူတဲ့မယား ” လို့
ေခၚရတယ္။

(၃) အရွင္သခင္နဲ့တူတဲ့မယား
အလုပ္မလုပ္ ၊ ပ်င္းရိျပီး အစားၾကီးတယ္ ၊ ကိုယ္ႏႈတ္ၾကမ္းျပီး မေကာင္းတဲ့ စကားကိုဆိုတယ္ ၊ ထၾကြ လံု့လရွိတဲ့  လင္ေယာက္်ားကို လႊမ္းမိုးအႏိုင္ယူတယ္ ၊ ဒီမယားမ်ိဳးကို ” အရွင္သခင္နဲ့တူတဲ့မယား ” လို့ေခၚရတယ္။

(၄) မိခင္နဲ့တူတဲ့မယား
အျမဲတမ္း လင္ေယာက္်ားကို အက်ိဳးစီးပြားရွိေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ကူညီတယ္ ၊ မိခင္ဟာ ရင္မွျဖစ္တဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ သားကို အျမဲေစာင့္ေရွာက္သလို လင္ေယာက္်ားကို အျမဲေစာင့္ေရွာက္တယ္ ၊ လင္ေယာက္်ား ရွာေဖြစုေစာင္းေပးတဲ့
ပစၥည္းဥစၥာကို ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေလွ်ာက္တယ္ ၊ ဒီလိုု မယားမ်ိဳးကို ” မိခင္နဲ့တူတဲ့မယား ” ေခၚရတယ္။

(၅) ႏွမနဲ့တူတဲ့မယား
အစ္မ ၊ ႏွစ္မတိုက ေမာင္ကို ရိုေသ ေလးစားသလို ၊ မိမိလင္ေယာက္်ားကို ရိုေသေလးစားတယ္ ၊ ရွက္ရံြ့စိ္တ္ရွိျပီး  လင့္သားအလိုကိုလိုက္တယ္ ၊ ဒီလို မယားမ်ိဳးကို ” ႏွမနဲ့တူတဲ့မယား ” လို့ ေခၚရတယ္။

(၆) မိတ္ေဆြနဲ့တူတဲ့မယား
အလြန္ၾကာျမင့္မ ွေတြ႔ရတဲ့ အေဆြခင္ပြန္းကို ျမင္ရတဲ့အခါ ၀မ္းသာသလို လင္သားကို ျမင္ရင္ ၀မ္းသာတယ္ ၊ ေကာင္းတဲ့ အမ်ိဳးအႏြယ္ကလာတယ္ ၊ အက်င့္သီလနဲ့ ျပည့္စံုတယ္ ၊ လင္ေယာက္်ားကို ရိုေသတယ္ ၊ ဒီလိုမယားမ်ိဳးကို
” မိတ္္ေဆြနဲ့တူတဲ့မယား ” လို့ေခၚရတယ္။

(၇) ကြ်န္နဲ့တူတဲ့မယား
လင္ေယာက္်ားက ရိုက္ႏွက္ျခင္း ၊ တုတ္ ဓားျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းျပဳေပမဲ့ စိတ္ဆိုးျခင္း ေၾကာက္ရြံ့ျခင္းမရွိ ၊ ျပစ္မွားလိုတဲ့စိတ္ မရွိဘူး ၊  လင္သားကို သည္းခံတယ္ ၊ လင္သားအလို လိုက္တယ္ ” ဒီလိုမယားမ်ိဳးကို ကြ်န္နဲ့တူတဲ့မယား ” လို့ေခၚရတယ္။

အဲဒီမယား ခုႏွစ္မ်ိဳးမွာ … သူသတ္သမားနဲ့တူတဲ့မယား ၊ ခိုးသူနဲ့တူတဲ့မယား ၊ အရွင္သခင္နဲ့တူတဲ့မယားတို့ဟာ အက်င့္မေကာင္းသူေတြျဖစ္ျပီး ကြယ္လြန္တဲ့အခါ အပါယ္ငရဲကို ေရာက္ၾကရတယ္။

အမိနဲ့တူတဲ့မယား ၊ ႏွမနဲ့တူတဲ့မယား ၊ ကြ်န္နဲ့တူတဲ့မယားေတြဟာ အက်င့္သီလ ျပည့္စံုသူမ်ားျဖစ္လို့ ေသတဲ့အခါ သုဂတိဘံု ေရာက္ၾကရတယ္လို့ ဘုရားရွင္က ရွင္းလင္းေျပာျပတဲ့အခါ …… သုဇာတာက ” အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္မကို ယေန့မွစ၍ ကြ်န္မနဲ့တူတဲ့ မယားအမ်ိဳးအစားလို့ သတ္မွတ္ေတာ္မူပါ ” လို့
ေလွ်ာက္ထားပါတယ္ ။

( ဘရိယာသုတ္၊အဗ်ာကတ၀ဂ္၊သတၱကနိပါတ္၊အဂၤုတၱရနိကာယ္ )

NJ , Manalapan မဟာစည္ေက်ာင္းဆရာေတာ္မွ ခ်ီးျမွင့္ထားေသာ ( ဗုဓၵေဟာၾကား သိမွတ္စရာမ်ား ) စာအုပ္မွျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

About မမေလး

has written 129 post in this Website..