အလုပ္ ေလွ်ာက္ထား သူသည္  ကြန္ျပဴတာ၊ အုိင္တီ ပညာရပ္တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ဘဲြ႔ရထားၿပီး လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကဳံ အနည္းဆုံး ၂ ႏွစ္ ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။

အလုပ္ခ်ိန္ အေျပာင္း အလဲအတြက္ ညိွႏိႈင္းႏုိင္ၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈရိွေသာ အေျခအေနတြင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

ျမန္မာစာ၊ စကား ကြ်မ္းက်င္ၿပီး အဂၤလိပ္ ဘာသာရပ္ အေတာ္အသင့္ နားလည္သူ ျဖစ္ရမည္။

PHP, MySQL, HTML, CSS, Joomla, Java Script, Flash, Photoshop တုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာ အသုံးျပဳတတ္ရမည္။ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇုိင္း၊ ၀က္ဆုိက္ ဒီဇုိင္း၊ ဓာတ္ပုံမ်ား အေၾကာင္းကုိ သိနားလည္ရမည္။

အစုအဖဲြ႔ႏွင့္ ဖန္တီးႏုိင္သူ၊ လုပ္ငန္း စီမံႏုိင္ရမည္။

လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းရမည္။

ရုံးတြင္း ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္ ႏွင့္ အင္တာနက္ လုံၿခဳံေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရုံးတြင္း ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ အင္တာနက္ အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔တြင္ ကြ်မ္းက်င္ရမည္။

စိတ္၀င္စားသူမ်ားသည္ မန္ေနဂ်ာ ဦး၀င္းသူ // <![CDATA[// <![CDATA[
var prefix = ‘mailto:’;
var suffix = ”;
var attribs = ”;
var path = ‘hr’ + ‘ef’ + ‘=’;
var addy95979 = ‘winthu’ + ‘@’;
addy95979 = addy95979 + ‘irrawaddy’ + ‘.’ + ‘org’;
document.write( ‘‘ );
document.write( addy95979 );
document.write( ” );
// ]]>
winthu@irrawaddy.org // <![CDATA[// This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it // <![CDATA[// <![CDATA[
document.write( ” );
// ]]> ထံသုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ မၾကာေသးမီက ရုိက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပုံတပုံကုိ ပူးတဲြေပးပုိ႔ရမည္။

၃ လ ၾကာျမင့္မည့္ အလုပ္သင္/အေတြ႔အႀကဳံ ဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္ကုိ သတင္းေထာက္၊ ဘေလာ္ဂါ၊ ဓာတ္ပုံဆရာ၊ အုိင္တီ ကြ်မ္းက်င္သူ စသည့္ မီဒီယာတြင္ စိတ္၀င္စားသူ မည္သူမဆုိ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္သည္။

ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္သည့္ မီဒီယာ (free media)၊ လြတ္လပ္သည့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း (skills in independent journalism)၊ ေခတ္မီ နည္းပညာ ဗဟုသုတ (know-how knowledge of modern technology) တုိ႔ကုိ ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြးအျမင္မ်ား ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ (field trip) လည္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္လုပ္ကုိင္လုိသူသည္ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

စိတ္၀င္စားသူမ်ားသည္ မန္ေနဂ်ာ ဦး၀င္းသူ // <![CDATA[// <![CDATA[
var prefix = 'mailto:';
var suffix = '';
var attribs = '';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy72645 = 'winthu' + '@';
addy72645 = addy72645 + 'irrawaddy' + '.' + 'org';
document.write( '‘ );
document.write( addy72645 );
document.write( ” );
// ]]>
winthu@irrawaddy.org // <![CDATA[// This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it // <![CDATA[// <![CDATA[
document.write( '’ );
// ]]> ထံသုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ မၾကာေသးမီက ရုိက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပုံတပုံကုိ ပူးတဲြေပးပုိ႔ရမည္။

Source : Irrawaddy

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..