၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၆၀ အရ သမၼတကို သမၼတ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႔က ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။သမၼတ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႔ကို ဖဲြ႔စည္းရာတြင္ အုပ္စု ၃ ခုကို အေျခခံထားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ထိုလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သီးျခား တတိယအဖဲြ႔အျဖစ္ ပါ၀င္ပါမည္။ အဖဲြ႔တခုခ်င္းစီက သမၼတေလာင္းတဦးစီကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ စစ္တပ္ကလည္း တဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က မဲအမ်ားစုျဖင့္ အႏိုင္ရရိွသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ တခုသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၃၃၀ ၏ အမ်ားစုကို အႏိုင္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔၏ သမၼတေလာင္းသည္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ႏုိင္ရန္ ေသခ်ာေပါက္ ေမွ်ာ္လင့္ထား၍ မရႏိုင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) က သမၼတ တဦး၏ အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ စစ္ေရးတြင္ အကၽြမ္းတ၀င္ရိွရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ ပါ၀င္ေနသည္။ ၎အခ်က္သည္ စစ္သား မဟုတ္သည့္ အရပ္သား သမၼတေလာင္း တဦးကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္း မျပဳရဟု မဆိုထားေသာ္လည္း ထိုသို႔ကန္႔သတ္ထားသည့္ႏွင့္ တူပါသည္။

ထို႔အျပင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ သမၼတ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ သမၼတ၏ သေဘာတူညီမႈ မပါဘဲ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန တုိ႔မွ ၀န္ႀကီးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ခန္႔အပ္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရိွပါသည္။

ယင္းသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္သားအစိုးရတို႔အၾကား မွ်တသည့္ အာဏာခြဲေ၀မႈ ျဖစ္သည္ဟု အေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာႏိုင္ပါသည္။ တျခားေသာ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ ဤအေျခခံဥပေဒက စစ္တပ္ကို အႀကြင္းမဲ့ အာဏာ ေပးအပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဏာအရိွဆံုးေသာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ

အေျခခံဥပေဒတြင္ အာဏာအရိွဆံုးအဖဲြ႔သည္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ ျဖစ္ပါသည္။ အဖဲြ႔၀င္ ၁၁ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ထုိအဖဲြ႔တြင္ စစ္တပ္မွ ၆ ဦး ပါ၀င္သည့္ အတြက္ ထိုအဖဲြ႔သို႔ ေရာက္ရိွလာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္အားလံုးသည္ကို စစ္တပ္က ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္ ၄ ရပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ပထမလုပ္ငန္းမွာ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၂ အရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီက ေရြးခ်ယ္ အတည္ျပဳၿပီး သမၼတက ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယလုပ္ငန္းမွာ ႏိုင္ငံတ၀န္းလံုးတြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခဲ့လွ်င္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၁၇ ႏွင့္ ၄၁၈ အရ သမၼတသည္ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ လြဲေျပာင္းေပးေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တတိယလုပ္ငန္းမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အေရးေပၚအေျခအေန ကာလတြင္ တိုင္းျပည္ကို အမ်ားဆံုး ၂ ႏွစ္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုကာလ ေက်ာ္လြန္သည့္အခါ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီက အာဏာ ၃ ရပ္ကို သမၼတကိုယ္စား က်င့္သံုးမည္ဟု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၁၊ ၄၂၇ ႏွင့္ ၄၃၁ တို႔တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။

စတုတၳလုပ္ငန္းမွာ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၉ အရ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီသည္ တိုင္းျပည္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ထားျခင္းကို ရုတ္သိမ္းၿပီး ၆ လအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးေရး ျဖစ္သည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ (စ)အရ `တပ္မတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိက တာ၀န္ရိွသည္´ ဆိုသည့္ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တခုကို ျပဌာန္းလ်က္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အာဏာကို ခိုင္ၿမဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

အားလံုးကို ၿခံဳ၍ေျပာရလ်င္ အေျခခံဥပေဒကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသည္ဟု စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ယံုၾကည္လာပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ကို အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ ေရာက္ရိွသြားႏိုင္ပါသည္။ 

About smytu1996

soe tun has written 142 post in this Website..

i just wanna share my knowledge via web.