စစ္အစိုး၇

အေသအၿခာေလ့လာပါကလာမည့္ေ၇ြးေကာက္ပြဲကို၎တို့အႏိုင္၇၇ွိေ၇းလုပ္ႏို္င္မည့္နည္းလမ္းအခိုင္အမာကိုစစ္အစိုး၇ကေၿခကုပ္ယူထားၿပီးၿဖစ္သည္ကိုကွြန္ေတာ္တို့အားလံုးသိထားဘို့လိုပါသည္။ ထင္၇ွားေသာသာဓကအေန ႏွင့္မဲဆြယ္မွုကိုစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားၾကိဳးၾကိဳးပမ္းပမ္းလုပ္စ၇ာမလိုသည္ကိုၾကည့္ၿခင္းၿဖင့္သိႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ တြင္မဲဆြယ္ပြဲမ်ားၿပဳလုပ္သည္ကိုၾကည့္ပါ။ မဲဆႏၵ၇ွင္မ်ား၏ယံုၾကည္အားကိုးမွုကို၇၇န္ၿမိဳ့ေ၇ာနယ္ပါဆင္းၿပီးေငြ ေၾကး၊ကတိစကား၊စသည္တို့ကိုအၿမွုပ္ထြက္မတတ္ေၿပာေဟာႏိုင္မွမဲ၇ႏိုင္သည္မွာမ်က္ၿမင္ကိုယ္ေတြ့မ်ားပင္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကားလူထုထံမွစကားကိုပင္နားေထာင္စ၇ာမလိုဘဲလူထုထံမွမတ၇ားနည္းမ်ိဳးစံုၿဖင့္၇ထားေသာ၇ံပံု ေငြကိုသံုးကာေၿပာခ်င္၇ာေၿပာၿပီးၿပန္လာၾက၇ံုပင္။ မဲႏိုင္ေ၇းကိစၥမွာၾကိမ္းေသေပါက္အလိုအေလ်ာက္ ၿဖစ္လာမည့္ပံုစံေပါက္ေနသည္မဟုတ္ပါလား။ စစ္အစိုး၇အေနၿဖင့္နဲနဲလက္၀င္မည့္ကိစၥမွာႏိုင္ငံတကာ ကို၎တို့အႏိုင္၇၇ွိေၾကာင္း (ခ်ြင္းခ်က္မ၇ွိႏိုင္ေၾကာင္းပင္ေၾကၿငာႏိုင္ပါသည္။)ကိုမည္သို့မည္ပံု ေၾကၿငာ၇မည့္ဆိုသည့္ကိစၥပင္။ ယင္းအတြက္လဲမ်ားစြာေသာအေၾကာင္းၿပခ်က္(ယံုခ်င္ယံုမယံုခ်င္ေန) တို့ထဲမွအၿဖစ္ႏိုင္ဆံုးအေၾကာင္းၿပခ်က္ကား၊ သန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး၇ွိေနၿပီးၿဖစ္ေသာ ၾကံ့/ဖြံ့ အင္အား၀င္စာ၇င္း ကိုလက္ညွိဳးထို့းၿပလိုက္ယံုပင္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ကားက်န္ပါတီမ်ားကအမတ္၇၇ွိေ၇းကိုခါးေတာင္း ၾကိဳက္မီးထြန္း၇ွာေန၇ခ်ိန္မဟုတ္ပါလား။ ေနာက္အခ်က္ကား ”ေနာင္ေပၚထြန္းလာမည့္ဒီမိုကေ၇စီအစိုး၇” ဟူေသာစကားလံုးလွလွသံုးထားေသာေ၀ါဟာ၇မွလြဲ၍စစ္တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ့ေ၇းအပါအ၀င္အဓိကစီးပြားေ၇း။စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးကို ၎တို့ကိုယ္ပိုင္ကိစၥကဲ့သို့အၾကြင္းမဲ့စီးစဥ္ထားသည္မွာထင္၇ွားေနပါသည္။ မည္သည့္အဓိကစီးပြားေ၇းလုပ္ငန္းမဆို၎တို့ႏွင့္၎တို့၏မိသားစုအသိုင္အ၀ိုင္းကသာခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္ကိုၾကည့္ပါ။ ဒီမိုကေ၇စီနည္းလမ္းက်မည့္အ၇ိပ္အေယာင္၇ွိေသာအနာဂါတ္အစိုး၇ဆိုသည့္လကၡဏာကို စိုးစဥ္းမွ်မေတြ့၇ပါ။

About maungmoenyo

ေမာင္မိုးညိဳ has written 57 post in this Website..