သင္ခန္းစာ(၂၁)။ ဖုန္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ျခင္း။

第二十一课,通过电话购物;

(တိ အာ့ စ္-ရွ္ ယီး ခဲ့ ၊ ထုန္းေကာ့ တ်န္ ့ဟြ ကုံ ့၀ု)

Lesson 21 ;Shopping by Phone

1.      我要订个比萨饼。Wǒ yào dìng gè bǐsàbǐng.

( ေ၀ၚေယာက္ တင့္ ကဲ့  ပီစာ ့ပင္္ ။)

ကၽြန္ေတာ္ ပီစာမုံ ့တစ္ခု မွာ ခ်င္ပါတယ္။

I want to order a pizza.

2.   怎么付钱呢?Zěnme fù qián ne?  ( ဇွ္ -မဲ့ ဖွဳ ခ်န္ နဲ ။)

ကၽြန္ေတာ္ က်သင့္ေငြကုိ ဘယ္လုိ ရွင္းရပါမလဲ ခင္ဗ်ာ။

How do I make payment?

3.   可以货到付款。Kěyǐ huòdào fùkuǎn.  ( ခဲယီ ေဟာ့ ေတာက္ ဖွဳ ခြမ္ ။)

ပစၥည္းရ ေငြေခ်စံနစ္နဲ ့ရွင္းနိဳင္ပါတယ္ရွင္္။

You can just pay on delivery.

4.   你说一个时间。Nǐ shuō yí gè shíjiān.  ( နီ စ္-ေရွာ ယီးကဲ့ စ္-ရွစ္ က်န္း ။)

ခင္ဗ်ားက အခ်ိန္ေလးတစ္ခုေလာက္ ေျပာေပးပါလားဗ်ာ။

You name a time.

သင္ခန္းစာ(၂၂)။ ။ အ၀တ္အထည္ အေရာင္းဆုိင္မွာ။

第二十二课,在服装店;

(တိ အာ့ စ္-ရွ္ အာ့ ခဲ့ ၊ ဇွိဳက္ ဖွဴ ဇ္-ကၽြမ္း တ်န္ ့)

Lesson 22; At the Clothes Store

1.   我想买一件旗袍。Wǒ xiǎng mǎi yí jiàn qípáo. ( ေ၀ါ ယွန္မုိင္ ယီက်န္ ့ ခ်ီ ေဖါင္ ။)

ကၽြန္မ ဂါ၀န္အရွည္ တစ္ထည္ ၀ယ္ခ်င္ပါတယ္ ရွင္္။

I want to buy a cheongsam.

2.   这是什么料子的?Zhè shì shénme liàozi de?  ( ဇ္-က်ဲ ့ စ္-ရွစ္ စ္-ရွ မဲ ေလ်ာက္ ဇ္ ႆဲ့ )

ဒါ က ဘယ္က ထုတ္တာ ပါလဲ ရွင္။

What is it made of?

2.      蓝色的好还是黄色的好?Lánsè de hǎo háishì huángsè de hǎo?

( လန္စဲ့ ႆဲ့ ေဟာင္ ဟုိင္း စ္-ရွစ္ ဟြမ္းစဲ့ ႆဲ့ ေဟာင္ )

ဘယ္ဟာကုိ ႏွစ္သက္ပါသလဲရွင္၊ အျပာေလးလား ၊ အ၀ါေလးလား။

Which do think is better? The blue one or the yellow one?

4.   能试试吗?Néng shìshi ma?  ( နိန္ စ္-ရွစ္ စ္-ရွစ္ မား ။)

ကၽြန္မ ၀တ္ၾကည့္ လုိ ့ရမလား ရွင္ ။

Can I have a try on it?

5.  能打折吗?Néng dǎ zhé ma? ( နိန္ တာ ဇ္-က်ယ္ မား ။)

ေစ်းေလွ်ာ့ ေပးနိဳင္ပါဦးမလား ရွင္။

Is it possible to get a discount?

သင္ခန္းစာ(၂၃)။ ကုန္စုံေရာင္း ကုန္တုိက္ႀကီးမွာ။

第二十三课,在百货公司;

(တိ အာ့ စ္-ရွစ္ စန္း ခဲ့ ၊ ဇွိဳက္ ပုိင္ ေဟာ့ ကုန္း စစ္ —)

Lesson 23 ;At the Department Store

1.      我想买一个小冰箱。Wǒ xiǎng mǎi yī gè xiǎo bīngxiāng.

( ေ၀ါ ယွန္ မုိင္ ယီးကဲ့ ေယွာင္ ပင္းယွန္း ။)

ကၽြန္ေတာ္ ေရခဲေသတၱာငယ္တစ္လုံးေလာက္ ၀ယ္ခ်င္ပါတယ္။

I’m looking for a small fridge.

2.   哪种质量好?Nǎ zhǒng zhìliàng hǎo? ( နား ဇ္-က်ဳံ ဇ္-က်စ္လ်န္ ့ ေဟာင္ ။)

ဘယ္ အမ်ိဳးအစားထဲက ပုိေကာင္းပါသလဲ ခင္ဗ်ာ။

Which one is better?

3.   它的噪音特别小。Tā de zàoyīn tèbié xiǎo. ( ထားႆဲ့ ေဇွာက္ယင္း ထဲ့ဗ်ယ္ ေယွာင္ ။)

ဒီတစ္မ်ိဳးက ဆူညံသံ ထြက္တာ ေတာ္ေတာ္နည္းပါတယ္ ရွင္။

This one doesn’t make much noise.

4.   别的店更便宜。Bié de diàn gèng piányi. ( ပ်ယ္ ႆဲ့ တ်န္ ့ ကိန္ ့ဖ်န္းယိ ။)

တစ္ျခားဆုိင္ေတြမွာက ေစ်း ပုိသက္သာေနတယ္ ေနာ္။

Prices in other shops are much lower.

5.   能用信用卡吗?Néng yòng xìnyòngkǎ ma? ( နိန္ ယုန္ ့ ယွင့္ယုန္ ့ခါ  မား ။)

ကၽြန္ေတာ္ရဲ ့ေၾကြး၀ယ္ကဒ္ ကုိ သုံးလုိ ့ရနိဳင္မလားခင္ဗ်ာ။

Can I use my credit card?

6.  能送货吗?Néng sòng huò ma? ( နိန္ စုန္ ့ ေဟာ့ မား ။)

အိမ္အေရာက္ ပုိ ့ေပးနိဳင္ပါ့မလား ခင္ဗ်ာ။

Including delivery?

သင္ခန္းစာ(၂၄)။ စာအုပ္ အေရာင္းဆုိင္ မွာ ။

第二十四课,在书店;

(တိ အာ့ စ္-ရ္ွွ စစ္ ခဲ့ ၊  ဇွိဳက္ စ္-ရွဴး တ်န္ ့)

Lesson 24 ;At the Book Store

1.   哪儿有大的书店?Nǎr yǒu dà de shūdiàn? ( နား ယုံ  တာ့ႆဲ့  စ္-ရွဴးတ်န္ ့။)

စာအုပ္အေရာင္းဆုိင္ႀကီးႀကီး ဘယ္နားမွာ ရွိပါသလဲ ။

Where is a big bookstore?

2.   我要买本字典。Wǒ yào mǎi běn zìdiǎn.  ( ေ၀ၚ ေယာက္ မုိင္း ပိန္ ဇွစ္တ်န္ ။)

ကၽြန္ေတာ္ စာလုံးအဘိဓါန္စာအုပ္ တစ္အုပ္ ၀ယ္ခ်င္ပါတယ္။

I want to buy a dictionary.

3.   我想买本北京导游手册。Wǒ xiǎng mǎi běn Běijīng dǎoyóu shǒucè.

( ေ၀ါ ယွန္ မုိင္း ပိန္ ေပက်င္း ေတာင္ယုံ  စ္-ရွဳံ ဆဲ့ ။)

ကၽြန္ေတာ္ ပီကင္းျမိဳ ့ခရီးလမ္းညႊန္စာအုပ္ တစ္အုပ္ ၀ယ္ခ်င္ပါတယ္။

I’d like a guide book for Beijing.

1.      请问英文小说在几层卖?Qǐngwèn Yīngwén xiǎoshuō zài jǐ céng mài?

( ခ်င္၀ိန္ ့ ယင္း၀ိန္ ေယွာင္ စ္-ေရွာ ဇွိဳက္ ကီ်း ဆိန္ မွဳိက္ ။)

ေမးပါရေစဗ်ာ ၊ အဂၤလိပ္၀တၳဳ စာအုပ္ေတြကုိ ဘယ္အထပ္မွာ ေရာင္းပါသလဲ။

Please may I ask where the English language novels are?

သင္ခန္းစာ(၂၅)။ လမ္းေလွ်ာက္ သြားျခင္း။

第二十五课,步行; (တိ အာ ့စ္-ရွ္ ၀ူ ခဲ့ ၊ ပု ယွင္ )

Lesson 25 ;Walking

1.      请问地铁站在哪里?  Qǐngwèn dìtiězhàn zài nǎli?

( ခ်င္၀ိန္ ့ တိထ်ယ္ ဇ္-က်န္ ့ ဇွိဳက္ နား လီ ။)

ေမးပါရေစေနာ္၊ ေျမေအာက္ရထားဘူတာရုံ က ဘယ္နားမွာပါလဲ ခင္ဗ်ာ။

Excuse me, where is the subway station?

2.   离这里远吗?Lí zhèli yuǎn ma?  ( လီ  ဇ္-က်ဲ ့လီ ယြမ္ မား ။)

ဒီေနရာက ေန ေတာ္ေတာ္ေ၀းေသးလား ခင္ဗ်ာ။

Is it far from here?

2.      我应该坐什么车去?Wǒ yīnggāi zuò shénme chē qù?

( ေ၀ၚ ယင့္ကုိင္း စ္-ရွ္ မဲ ဆ္-ခ်ဲ ခၽြိ ။)

ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္္ဘတ္စ္ကားကုိ စီးသြားရပါ မလဲ ခင္ဗ်ာ။

Which bus should I take to get there?

3.      您得去马路对面坐车。Nín děi qù mǎlù duìmiàn zuò chē.

( နင္း ႆယ္ ခၽြိ  မာလု ေတြ ့မ်န္ ့ ေဇွာ ့ ဆ္-ခ်ဲ ။)

ခင္ဗ်ား ဟုိဘက္လမ္းကေန ဘတ္စ္ကားကုိ ေစါင့္ စီး ရမွာ ။

You should catch the bus on the opposite side of the road.

About Visesa

Ashin Revata has written 22 post in this Website..

arriving in China to study the Chinese Language.

   Send article as PDF