မ်က္စိ၊ႏွာေခါင္း တို.ယားယံလွ်င္

မ်က္လုးံ ယားယံ လွ်င္ လူအမ်ားစုကလက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖစ္ ပြတ္ေလ.ရွိသည္ ။ လက္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ ေရာဂါပိုးကပ္ ျငိရန္ အလြယ္ကူဆံုး ျဖစ္သည္ ။ ယင္းလက္ေခ်ာင္းမ်ားမွတစ္ဆင္. မ်က္လုးံအတြင္းသို. ေရာဂါပိုး မ်ားသည္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင္. မ်က္လံုး အတြင္းသို. ေရာဂါပိုး မ်ား ကူးစက္ ၀င္ေရာက္သြား ႏုိင္သည္။ လက္ေကာက္၀တ္အရုိးဖု မ်ားသည္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင္. စာပါက ေရာဂါပိုး ကပ္ျငိ ရန္ခက္ခဲေသာေနရာျဖစ္သည္။

သို.ျဖစ္ရ် ္မ်က္စိ၊ႏွာေခါင္း တို. ယားယံ ပါက လက္ေခ်ာင္းမ်ားအသုံးျပဳ ပြတ္သပ္ျခင္း ကပိုမို ရ် ္က်န္းမာေရးႏွင္. ညီညႊတ္ေပသည္ ။ မ်က္စိသည္ခႏြာ ကိုယ္တြင္းသို.ေရာဂါ ပိုး၀င္ေရာက္ရန္ အေရးႀကီးေသာ၀င္ေပါက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးသည္ မ်က္စိ၊ႏွာေခါင္း ပြတ္သပ္ျခင္း၊မ်က္ႏွာအားကုတ္ျခစ္ျခင္း စသည္. အေလ. အထ ကို တစ္ေန. လွ်င္အႀကိမ္ ၂၀ မွ အႀကိမ္ ၅၀ အထိ ျပဳလုပ္ေလ. ရွိေႀကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာဆိုေပသည္ ။

အကိုး ။      ။ ျမတ္မဂၤလာ စက္တင္ဘာလထုတ္ ၂၀၁၀ ။

About The Reds

Steven Torres has written 14 post in this Website..

I want to be great writer .