လကၤာေဆာင္ပုဒ္

မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု၊ ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္မ်ားႏွင့္သံုးပါးအစပ္၊ႏွစ္ရပ္မူလ ၀ဋ္သံုး၀ႏွင့္ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္ ဤရွစ္သြယ္ကိုအလြယ္က်က္မွတ္သိေစအပ္သည္သံသရာမွလြတ္ေၾကာင္းတည္း။

လကၤာေဆာင္ပုဒ္ အေျဖ

၁။ မူလႏွစ္ျဖာ …. …. အ၀ိဇၨာႏွင့္ တဏွာ။
၂။သစၥာႏွစ္ခု …. …. သမုဒယသစၥာ – ဒုကၡသစၥာ။
၃။ေလးခုအလႊာ …. …. အတိတ္အေၾကာင္းတလႊာ၊ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတလႊာ။
ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းတလႊာ၊ အနာဂတ္အက်ိဳးတလႊာ။
၄။အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး …. …. အ၀ိဇၨာ , သခၤါရ , ၀ိညာဏ္, နာမ္ရုပ္ , သဠာယတန ,ဖႆ, ေ၀ဒနာ, တဏွာ, ဥပါဒါန္ , ကမၸဘသ, ဇာတိ , ဇရာ မရဏ။
၅။သုံးပါးအစပ္ …. …. သခၤါရ ႏွင့္ ၀ိညာဏ္တစပ္ ၊ ေ၀ဒနာႏွင့္ တဏွာတစပ ၊ ကမၼဘ၀ႏွင့္ ဇာတိတစပ္။
၆။၀ဋ္သုံး၀ႏွင့္ …. …. (ႏွစ္ရပ္မူလ = တဏွာ , အ၀ိဇၨာ )

>>ကိေလသ၀ဋ္ (၃)ပါး – အ၀ိဇၨာ , တဏွာ , ဥပါဒါန္
>>ကမၼ၀ဋ္ (၂)ပါး- သခၤါရႏွင့္ ကမၼဘ၀
>>၀ိပါက၀ဋ္ (၈)ပါး-, ၀ိညာဏ္, နာမ္ရုပ္ , သဠာယတန ,ဖႆ, ေ၀ဒနာ, တဏွာ, ဥပါဒါန္ , ကမၸဘသ,
ဇာတိ , ဇရာ, မရဏ (ဥပပၸတၱိဘ၀)

၇။ကာလသုံးျဖာ …. …. >>လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ကာလ – အ၀ိဇၨာ , သခၤါရ
>>ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ ကာလ – ၀ိညာဏ္, နာမ္ရုပ္, >>သဠာယတန ,ဖႆ, ေ၀ဒနာ, တဏွာ, ဥပါဒါန္
, ကမၼဘ၀

>>ေနာင္ျဖစ္လတၱံ႕ အနာဂတ္ကာလ- ဇာတိ , ဇရာမရဏ။

၈။ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္ …. …. >>အတိတ္အေၾကာင္းျခင္းရာ ငါးပါး- အ၀ိဇၨာ , သခၤါရ , တဏွာ, ဥပါဒါန္ , ဘ၀
>>ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး – ၀ိညာဏ္, နာမ္ရုပ္, သဠာယတန ,ဖႆ, ေ၀ဒနာ
>>ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး – တဏွာ , ဥပါဒါန္ , ဘ၀ , အ၀ိဇၨာ , သခၤါရ
>>အနာဂါတ္အက်ိဳးအျခင္းရာငါးပါး-၀ိညာဏ္ , နာမ္ရုပ္ , သ႒ာယတန , ဖႆ , ေ၀ဒနာ

ဤရွစ္သြယ္ကိုအလြယ္က်က္မွတ္သိေစအပ္သည္သံသရာမွလြတ္ေၾကာင္းတည္း။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း နံပါတ္ ၁ အကြက္အတြင္းရွိအရာမ်ားသည္ အတိတ္ကျဖစ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နံပါတ္ ၁ အကြက္ရွိ အ၀ိဇၨာမသိမွဳေၾကာင့္ ကုသိုလ္သခၤါရ အကုသိုလ္သခၤါရဆိုသည့္အေၾကာင္းျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင္း ယခုပစၥဳပၸန္တြင္ ၀ိညာဏ္ နာမ္ရုပ္ သ႒ာယတန ဖႆ ေ၀ဒနာ ဟူ၍ ခႏၶာငါးပါးဆိုသည့္ အက်ိဳးရပါသည္။ ခႏၶာငါးပါးသစၥာဖြဲ႔ေတာ့ ဒုကၡသစၥာရပါတယ္ …ဒုကၡသစၥာဆိုတဲ့အကိ်ဳးရဖို႔အတြက္အတိတ္က အ၀ိဇၨာဦးေဆာင္ျပီး အေၾကာင္းေတြလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္..အတိတ္က လုပ္ခဲ့တဲ့ အ၀ိဇၨာ သခၤါရ ဟာ ၀ဋ္အေနနဲ႔ဆိုလ်င္ အ၀ိဇၨာသည္ကိေလသ၀ဋ္ ၊ သခၤါရသည္ ကမၼ၀ဋ္ ဆိုတဲ့ ၀ဋ္္ႏွစ္မ်ိဳးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ပစၥဳပၸန္တြင္ ၀ိပါက၀ဋ္ဆိုတဲ့ ခႏၶငါးပါး ဒုကၡသစၥာရပါတယ္ ….
အ၀ိဇၨာ သခၤါရ သည္ သစၥာဖြဲ႔ေသာအခါ သမုဒယသစၥာျဖစ္သည္။ ျခင္းရာအေနႏွင့္ၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ အတိတ္အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး လုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ နံပါတ္ ၂ အကြက္ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါးျဖစ္လာပါတယ္………….
ပစၥဳပၸန္တြင္ခႏၶာငါးပါး ဒုကၡသစၥာရေတာ့ဒီအတိုင္းမေနဘူး ဒုကၡသစၥာဆိုသည့္အတုိင္း ပဋိသေႏၶဒုကၡ ၊ ဇရာဒုကၡ ၊ ဗ်ာဓိဒုကၡ(နာျခင္းဒုကၡ) ၊ မရဏဒုကၡ(ေသျခင္းဒုကၡ) မ်ားမလႊဲမေသြေတြ႔ၾကံဳၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ အခုပစၥဳပၸန္ကာလမွာပင္အ၀ိဇၨာမသိမွဳျဖင့္သခၤါရေတြဆက္လုပ္မယ္ဆိုလ်င္ျဖင့္ သံသရာဘယ္ေတာ့မွရပ္တန္႔မည္မဟုတ္ …..အ၀ိဇၨာဆိုသည္ သစၥာေလးပါးမသိျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ………သစၥာေလးပါးသိျခင္း ၀ိဇၨာျဖင့္ သခၤါရေတြလုပ္မည္ဆိုပါကယခုလို သခၤါရ ပစၥေယာ ၀ိညာဏ္ မျဖစ္ဘဲ သခၤါရ နိေရာဓ ၀ိညာဏ္နိေရာေဓာျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ ယခု နံပါတ္ ၂ ပစၥဳပၸန္တြင္ရွိေနေသာ ဒုကၡသစၥာကိုအနည္းငယ္ေျပာပါမည္ ….သခၤါရေၾကာင့္ ၀ိညာဏ္(သေႏၶစိတ္) ျဖစ္သည္ဟုဆိုခဲ့သည္ထိုအရာသည္မျဖစ္ခ်င္လို႔မရအတိတ္ကျပဳခဲ့ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္အက်ိဳးျဖစ္ျခင္းကိုနားလည္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
၀ိညာဏ္ေၾကာင့္ နာမ္ရုပ္ျဖစ္ရသည္ သေႏၶစိ္တ္တြင္ခႏၶငါးပါးပါလာျပီျဖစ္သည္ အခ်ိန္တန္ေသာေၾကာင့္ အသီးအပြင့္မ်ားအျဖစ္ နာမ္ရုပ္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္ (ဥပမာကိုယ္လက္အဂၤါမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးလာျခင္းကိုဆိုလိုသည္) နာမ္ရုပ္ျဖစ္လာေသာအခါ သ႒ာယတန ဟူသည့္ ဒြါရ ေျခာက္ခု(မ်က္စိ ၊ နား၊ နွာေခါင္း ၊ လ်ွာ ၊ ကိုယ္ ၊ စိတ္ ) သည္ တြဲလ်က္ပါလာရသည္ …ထို႕ေၾကာင့္ နာမ္ရုပ္ ပစၥေယာ သ႒ာယတန ျဖစ္သည္ ။ ထို ဒြါရေျခာက္ခု(သ႒ာယတန) မွျဖစ္ေပၚေသာအာရံုေၾကာင့္ ဖႆ(အာရံုကိုသိမွဳ) ျဖစ္လာရသည္ ဖႆ ေၾကာင့္ ေ၀ဒနာ(အာရံုကိုခံစားစိတ္ ၊ အေကာင္းအဆိုးခံစားစိတ္) ျဖစ္လာရသည္ ။ ထိုေ၀ဒနာ ေၾကာင့္ တဏွာ(လိုခ်င္မွဳ၊ တပ္မက္မွဳ) ျဖစ္ ……..ထိုမွ မရရင္မျဖစ္တဲ့ဥပါဒါန္(စြဲလမ္းမွဳ) ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ကမၼဘ၀ (ကံ ၊ သခၤါရ) ေတြထပ္လုပ္ေတာ့ ေနာက္ဘ၀ဆိုတဲ့ ဇာတိေတြျဖစ္ေပၚတယ္ ထိုမွ ဇရာ မရဏ ေသာက ပရိေဒ၀ ဒုကၡ ေဒါမနႆ ဆက္ျပီးသံသရာလည္ရျခင္း ျဖစ္တယ္…………နံပါတ္ ၂ အကြက္ကေန ျပီး ၃ နဲ႔ ၄ ကိုတစ္ဆက္တည္းျဖစ္သြားရတယ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့အေၾကာင္းနဲ႕ အက်ိဳးကဆက္ေနတာေၾကာင့္ပဲ..အတိတ္ကအေၾကာင္းေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္အကိ်ဴး ခႏၶာငါးပါးရတယ္ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အနာဂါတ္မွာ အက်ိဳးအေနနဲ႔ ခႏၶာထပ္ျပီးေပၚရတယ္…….ဒါေၾကာင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္၀ိုင္း (သံသရာလည္ျခင္းအေၾကာင္းအက်ိဳး)
သိမွသာ သံသရာကဘယ္လိုလြတ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ရမလဲသိမွာျဖစ္တယ္…နံပါတ္ ၂ အကြက္ ပစၥဳပၸန္ခႏၶာငါးပါး ေၾကာင္း သ႒ာယတန ဖႆ ေ၀ဒနာ ျဖစ္လာတယ္ ဒါကို ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းအျဖစ္ ေ၀ဒနာမွာတင္မရပ္ပဲ တဏွာဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုကူးကူးသြားျခင္းေၾကာင္း သံသရာလည္ေနရျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာသိဖို႕ပဲ ……….ေ၀ဒနာ ကေန တဏွာ မကူးရေအာင္ ၀ိဇၨာဆိုတဲ့ သစၥာေလးပါးသိမွဳ နဲ႕ ေ၀ဒနာကေန စြဲလမ္းမွဳမျဖစ္ရေအာင္ ဒီခႏၶာၾကီးဟာမျမဲပါလား အနိစၥပါကလား ဆိုတာကိုသိတဲ့ ျဖစ္ပ်က္ကိုသိတဲ့ ၀ိပႆနာဥာဏ္နဲ႕ ေ၀ဒနာ နိေရာဓ တဏွာနိေရာေဓာ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မွ သံသရာ ၾကီးကလြတ္ေျမာက္မည္ျဖစ္သည္ ……….ဒါေၾကာင့္ ဒီပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သည္ ခႏၶာျဖစ္ေၾကာင္းတရားျဖစ္သည့္အတြင္း ဒီစက္၀ိုင္းသည္ ဒီခႏၶာထဲမွာပဲရွိတယ္ဆိုတာကိုသိရွိရမည္ျဖစ္သည္ ……..

(အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ကၽြန္ေတာ္ဖတ္မွတ္ရသမွ်ထဲမွေကာက္ႏွုတ္ျပီးကၽြန္ေတာ္နားလည္သလိုေရးထားျခင္းျဖစ္သည္)
မွတ္ခ်က္- ကၽြန္ေတာ္အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေလ့လာခ်င္စိတ္ေပၚေပါက္ေစရန္သာျဖစ္သည္။

About badbabylay09@gmail.com

bad baby has written 43 post in this Website..