ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပရာ၌ အမႇန္တရားကို အမႇန္တရားအတိုင္း၊ အရႇိ တရားကို အရႇိတရားအတိုင္း ျပည္သူ႔မ်က္ႏႇာတစ္ခုတည္းၾကည့္ၿပီး တင္ျပႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားေသာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ စာနယ္ဇင္းမီဒီယာေကာင္း ျဖစ္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပႏိုင္မႈနည္းတူ ေႏႇာင္ႀကိဳးကင္းစြာရပ္တည္ႏိုင္မႈကလည္း အေရးပါေၾကာင္း ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာၾကီးမ်ားႏႇင့္အတူ နယ္ပယ္အသီးသီးမႇ ပညာရႇင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကပါသည္။

အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပမႈႏႇင့္ အေႏႇာင္အဖြဲ႕ကင္းမႈမ်ား အၾကားမွ်ေျခတစ္ခု ရႇိေနေစရန္အတြက္ ယခုအခ်ိန္ကတည္းကပင္ ရႇင္းရႇင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ေဆာင္ထားရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရႇိရပါသည္။

စာနယ္ဇင္းမီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏႇင့္ပတ္သက္၍လည္း ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၈) အပိုဒ္ ၃၅၄ တြင္ ”ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအလို႔ငႇာ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏႇင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာသံုးစြဲေဆာင္ရြက္ခြင့္ရႇိသည္”ဟု ေဖာ္ျပထားခဲ့ျပီး အဆိုပါအပိုဒ္၏ အပိုဒ္ခြဲ(က)တြင္ မိမိ၏ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ခြင့္ (to express and publish freely their convictions and opinions)ဟူ၍ ခ်မႇတ္ထားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား အခန္းရႇိ အပိုဒ္ ၂၁၊ အပိုဒ္ခြဲ(ဃ)တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ခံစားခြင့္၊ တာ၀န္ႏႇင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္ခိုင္မာျပည့္စံုရန္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒျပဌာန္းရမည္ (Necessary law shall be enacted to make citizen’s freedoms, right, benefits, responsibilities and restrictions effective, steadfast and complete)ဟူ၍ ခ်မႇတ္ထားခဲ့ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံေဒါက္တိုင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ဳိင္(လႊတ္ေတာ္)၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ဳိင္(တရား႐ံုးမ်ား)၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္(အစိုးရအဖြဲ႕)ႏႇင့္ စာနယ္ဇင္းမ႑ဳိင္ဟူေသာ မ႑ဳိင္ႀကီးေလးခုစလံုး ခိုင္ၿမဲရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ စတုထၳမ႑ိဳင္ၾကံ့ခိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း က်န္ရႇိေသာမ႑ိဳင္ၾကီးသံုးရပ္မႇ ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း စတုထၳအားမ႑ိဳင္ၾကံ့ခိုင္မႈရႇိေစရန္အတြက္ ကာကြယ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို တိုင္းတာတဲ့ေနရာမႇာ သတင္းမီဒီယာဟာ အဓိက စံႏႈန္းပါပဲ။ လြတ္လပ္စြာေရးသားႏိုင္ခြင့္ (Freedom of press)ဆိုတာတင္မဟုတ္ဘဲ ဒီအခြင့္အေရးအေပၚ ဘယ္ေလာက္တာ၀န္ယူႏိုင္ၿပီး ဘယ္ေလာက္မွ်တမႈ ရႇိႏိုင္မလဲဆိုတာ အေရးပါပါတယ္ “

မ႑ဳိင္ႀကီးေလးခုအနက္ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏႇင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္မ်ားမႇာ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရကခန္႔အပ္ထားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္စရိတ္ျဖင့္ ရပ္တည္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ စာနယ္ဇင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကိုယ့္ေျခေထာက္ျဖင့္ ကိုယ္ရပ္တည္ေနေသာ မ႑ဳိင္ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ စာနယ္ဇင္းမီဒီယာတစ္ခု၏ ရပ္တည္မႈသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရႇိရန္လိုအပ္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ရပ္တည္ခ်က္ကို စာဖတ္ပရိတ္သတ္ (Audience)အား အသိေပးရန္လိုမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ခုတည္းပဲ ရႇိပါတယ္။ guided democracy တို႕၊ ဘာတို႔ဆိုတာေတြက သီးျခားဖြင့္ဆိုတာမရႇိဘူး။ လက္ရႇိအေျခအေနအရဆိုတာ အဓိပၸာယ္အျပည့္မဖြင့္ဆိုႏိုင္ေသးဘူးဆိုတာက တစ္မ်ိဳးေပါ့။ ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ျဖိဳးမႈကိုတိုင္းတာတဲ့ေနရာမႇာ သတင္းမီဒီယာဟာ အဓိကစံႏႈန္းပါပဲ။ လြတ္လပ္စြာေရးသားႏိုင္ခြင့္ (Freedom of press)ဆိုတာတင္မဟုတ္ဘဲ ဒီအခြင့္အေရးအေပၚ ဘယ္ေလာက္တာ၀န္ယူႏိုင္ျပီး ဘယ္ေလာက္မွ်တမႈရႇိႏိုင္မလဲဆိုတာ အေရးပါပါတယ္”ဟု Eleven Media Group မႇ Chairman & CEO ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က ေျပာျပပါသည္။

ယေန႔ေခတ္အေျခအေနတြင္ မီဒီယာေလာက၌ ထိုကဲ့သို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ မီဒီယာမ်ားရႇားပါလာၿပီး အေထာက္အပံ့ခံမီဒီယာမ်ားသာ တိုးပြားလာသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။ သတင္းေရးသားမႈတြင္လည္း ၀ါဒစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲသတင္းမ်ားကသာ မ်ားျပားလာေနခဲ့ပါသည္။

“မၾကာခဏေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။ သတင္းသမားစစ္စစ္ဆိုတာ လံုး၀လြတ္လပ္ေနရမယ္။ အစိုးရလက္ကိုင္တုတ္လည္း မျဖစ္ရဘူး၊ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ NGO ေတြရဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္လည္း မျဖစ္ရဘူး။ သီျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အေထာက္အပံ့ခံဘ၀မ်ိဳးနဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္လည္း မျဖစ္ေစရဘူး။ ျပည္သူ႔မ်က္ႏႇာတစ္ခုကိုပဲၾကည့္ျပီး မႇန္တာကိုပဲ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေရးသား ေျပာဆိုၾကရမယ္။ ဒါမႇလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ ေလးစားယံုၾကည္မႈကို ရႏိုင္မယ္။ အဖြဲ႕အစည္း လက္ကိုင္တုတ္ဘ၀နဲ႕ ေနထိုင္ေနရတဲ့သူေတြကေတာ့ ျပည္သူရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို ဘယ္ေတာ့မႇ မရႏိုင္ဘူး။ လိမ္ရင္လည္း ခဏပဲရမယ္။ အျမဲတန္းေတာ့ မရႏိုင္ဘူး။ စာနယ္ဇင္းသမားေကာင္းဆိုတာကေတာ့ မွ်တမႈနဲ႕ အေႏႇာင္အဖြဲ႕ကင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနဖို႔ အျမဲလိုအပ္တယ္”ဟု ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာၾကီး လူထုစိန္၀င္းက ေျပာျပသည္။”

အေႏႇာင္အဖြဲ႕ဟုဆိုရာတြင္ ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေႏႇာင္အဖြဲ႕ႏႇင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအေႏႇာင္အဖြဲ႕ဟူ၍ ႏႇစ္မ်ိဳးရႇိႏိုင္ျပီး မည္သည့္အေႏႇာင္အဖြဲ႕ ရစ္ဖြဲ႕ထားသည္ျဖစ္ေစ သတင္းစာသမားအတြက္ လြတ္လပ္မႈမရႇိႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

” လူ႕သဘာ၀အရသူတို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူသိမခံခ်င္တဲ့ အမႇန္တရားေတြကို ဖုံးကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားမႇာပဲ။ ဒီလိုျဖစ္ရပ္မ်ဳိးက ႏိုင္ငံတိုင္းမႇာ ျဖစ္ေနတာပဲ။ ဂ်ာနယ္လစ္ထက္ ဘယ္သူေတြက အမႇန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားႏိုင္မႇာလဲ “

“သတင္းသမားတစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ အျဖစ္အပ်က္၊ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားသံုးသပ္ တင္ျပတဲ့အခါမႇာ မ်မ်တတျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ မ်မ်တတမျဖစ္ဘူးဆိုရင္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ရႇိေနတယ္ ဆိုရင္ေတာင္ မ်တမႈမရႇိတဲ့ ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈေတြ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ တယ္။ မွ်တတဲ့အျမင္၊ မွ်တတဲ့ခံယူ ခ်က္ေတြရႇိေနဖို႔ ဆိုရင္ေတာ့ သတင္းသမားေတြမႇာ အေႏႇာင္အဖြဲ႕ကင္းရႇင္း ထားဖို႔လိုအပ္တယ္”ဟု ၀ါရင့္ သတင္းစာဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ ေမာင္၀ံသက ေျပာျပပါသည္။

“မီဒီယာသမားျဖစ္လာျပီဆိုကတည္းက မွ်တမႈနဲ႕ အေႏႇာင္အဖြဲ႕ကင္းမႈက သိပ္အေရးပါပါတယ္။ မွ်တမႈနဲ႕ အေႏႇာင္အဖြဲ႕ကင္းမႈရႇိေနေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမယ္”ဟု အျငိမ္းစားသံအမတ္ၾကီး ဦးသက္ထြန္းက ေျပာျပသည္။

”ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ သတင္းမီဒီယာကို အားကိုးအားထားျပဳျပီး သူတို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာေတြကို သတင္းမီဒီယာေတြကပဲ လုပ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္လာၾကတဲ့အခ်ိန္မႇာ မီဒီယာသမားေတြအေနနဲ႕ ကိုယ့္ရဲ႕ professional ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပဳျပီး သိကၡာရႇိရႇိေနၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ မွ်တမႈနဲ႕ ေႏႇာင္ၾကိဳးမရႇိဖို႕က အေရးၾကီးဆံုးပါပဲ ”ဟု Reuters သတင္းဌာနမႇ ဦးေအာင္လႇထြန္းက ေျပာျပပါသည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၌လည္း မိမိအားေပးေထာက္ခံေသာ အယူ၀ါဒခံခ်က္မ်ား ရႇိေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိ၏ သေဘာထားတစ္ခုတည္းကိုသာ ေရႇ႕တန္းတင္ၿပီး ေရးသားမည္ဆိုပါက ၄င္းေရးသားေသာစာေပမႇာ မႇန္ကန္ေသာ အေတြးအျမင္ျဖစ္လာရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။

“သတင္းစာဆရာေတြလည္း လူေတြပဲမို႕ ခံစားခ်က္တို႔၊ ခံယူခ်က္တို႔ရႇိေနမႇာပါပဲ။ သတင္းစာသမားမို႕ ခံစားခ်က္၊ ခံယူခ်က္မရႇိရေတာ့ဘူးလားလို႔ ေမးစရာရႇိပါတယ္။ ရႇိမႇာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သတင္းနဲ႕ပတ္သက္လာျပီဆိုရင္ေတာ့ သတင္းစာသမားေတြအေနနဲ႕ ဘယ္လိုအေႏႇာင္အဖြဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေႏႇာင္ၾကိဳးကင္းေနဖို႔လိုအပ္မႇာ အမႇန္ပါပဲ။ ဒီလိုကင္းထားမႇလည္း မႇန္ကန္မွ်တတဲ့အျမင္ေတြ ထြက္လာမႇာပါ”ဟု ဆရာလူထုစိန္၀င္းက ေျပာျပပါသည္။

ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ထိုကဲ့သို႕ေသာ အေႏႇာင္အဖြဲ႕မ်ားႏႇင့္ ကင္းလြတ္ခဲ့ျခင္းမရႇိသျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈႏႇင့္ ေ၀းသြားခဲ့ရေသာ သတင္းစာမ်ားလည္း ယခင္ကရႇိခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

“စာနယ္ဇင္းသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း သာဓကေတြ ရႇိေနခဲ့ဖူးတယ္။ ပထမဦးဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ နာမည္အၾကီးဆံုး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သူရိယသတင္းစာနဲ႕ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာကိုပဲ အျဖစ္ကို ဥပမာေပးခ်င္တယ္။ ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၊ ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္း၊ ဆရာၾကီးပီမိုးနင္းတို႕လိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးေတြက ဦးေဆာင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကတာမို႕ ျမန္မာ့အလင္းထက္ ပိုနာမည္ၾကီးခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမႇာေတာ့ တာရႇည္ခံမသြားရရႇာဘူး။ ဘၾကီးဘေဖရႇယ္ယာရႇင္ျဖစ္လာရာကေန ေနာက္ဆံုးဦးေစာက ရႇယ္ယာအမ်ားဆံုးပိုင္သြားခဲ့တဲ့အခ်ိန္မႇာ သူရိယရဲ႕ရပ္တည္မႈက ယိမ္းယိုင္လာတယ္။ ဦးေစာကလည္း သူနန္းရင္း၀န္ျဖစ္ေရးအတြက္ သတင္းစာကို အသံုးခ်ခဲ့တဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္းမႇာ သူရိယဟာ က်ဆံုးသြားခဲ့ရတယ္။ ျမန္မာ့အလင္းက်ေတာ့ ပါတီစြဲလည္း အျဖစ္မခံခဲ့ဘူး။ လက္ကိုင္တုတ္လည္း အျဖစ္မခံခဲ့ဘူး။ အမ်ိဳးသားေရးအက်ိဳးကိုလည္း ပစ္ပယ္မထားဘူး။ သခင္သိန္းေဖတို႕၊ ကိုဗဟိန္းတို႕၊ သခင္သန္းထြန္းတို႕၊ သခင္လႇေရႊတို႔၊ ဗိုလ္လက်္ာတို႔လို႔ လူငယ္ေတြကို အယ္ဒီတာေနရာ၊ သတင္းေထာက္ေနရာေတြေပးျပီး ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ ပါတီလက္ကိုင္တုတ္ မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ရပ္တည္သြားႏိုင္ခဲ့တယ္”ဟု ပါလီမန္ေခတ္က ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ သူရိယသတင္းစာႏႇင့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာအၾကား ကြဲျပားေသာအေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဆရာလူထုစိန္၀င္းက ေျပာျပသည္။

၁၉၅၈ ခုႏႇစ္ေနာက္ပိုင္း တည္ျမဲ၊ သန္႔ရႇင္းကြဲခဲ့သည့္အခ်ိန္၌လည္း ပါတီစြဲျဖင့္ေပၚထြက္လာေသာ သတင္းစာမ်ားမႇာ ေရရႇည္ေအာင္ျမင္မႈ မရရႇိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“တည္ျမဲ၊သန္႔ရႇင္းကြဲၾကတဲ့အခါ ဦးညိဳျမရဲ႕ အိုးေ၀က သန္႔ရႇင္းဘက္က ရပ္ခဲ့တယ္။ ဦးထြန္းေဖရဲ႕ မ႑ိဳင္နဲ႕ ရန္ကုန္ဘေဆြရဲ႕ မီးတုတ္သတင္းစာေတြက တည္ျမဲဘက္က ရပ္ခဲ့တယ္။ ဘယ္ဖက္ကမႇ မရပ္ပဲ ျပည္သူမ်က္ႏႇာတစ္ခုတည္းၾကည့္ျပီး ရပ္ခဲ့တဲ့သတင္းစာေတြဆိုလို႔ ရန္ကုန္သတင္းစာ၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာနဲ႔၊ ဟံသာ၀တီသတင္းစာတို႔ေလာက္ပဲ ရႇိခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးမႇာေတာ့ ျပည္သူဘက္ကိုပဲ ၾကည့္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာေတြပဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ယံုၾကည္မႈကို ရခဲ့ၾကပါတယ္”ဟု ဆရာေမာင္၀ံသက ေထာက္ျပပါသည္။

ပါတီစြဲ၊ခံယူခ်က္အစြဲမ်ားျဖင့္ သတင္းစာလုပ္ငန္းအေပၚ ေႏႇာင္ဖြဲ႕ရာမႇ သတင္းစာလုပ္ငန္းအေပၚ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းခဲ့ရသည့္နည္းတူ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးအေထာက္အပံ့မ်ားရယူခဲ့ျပီး အေထာက္အပံ့ရခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးေကာင္းေၾကာင္းကိုသာ ေရးသားခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူ႔ယံုၾကည္မႈႏႇင့္ ေ၀းသြားခဲ့ရေသာ သတင္းစာမ်ားလည္း ရႇိိခဲ့ေၾကာင္းသိရႇိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးေတြက ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းထားတယ္ဆိုတာေတြက မ်က္ႏႇာဖံုးတပ္ထားတဲ့ အရာေတြပဲ။ ဒါေတြကိုလက္ခံရင္း၊ လက္ခံရင္းနဲ႕ ေနာက္ဆံုးမႇာျပည္သူနဲ႕ ေ၀းသြားရတဲ့ အျဖစ္ေတြ အမ်ားၾကီးရႇိခဲ့တယ္။ သံ႐ံုး၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊NGO တစ္ခုခုရဲ႕ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံကို ရယူထားတဲ့ စာနယ္ဇင္းေတြဟာ ဒီအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ လိုရာၾကိဳးကိုင္မႈကို ခံေနရမႇာက မလြဲမေသြပဲ။ ဒါေတြကို ျပည္သူေတြက သိတဲ့အခါမႇာေတာ့ သူအေပၚယံုၾကည္မႈ ဘယ္ရႇိႏိုင္ေတာ့မလဲ”ဟု ဆရာလူထုစိန္၀င္းက ေထာက္ျပသည္။

“အေႏႇာင္အဖြဲ႕ဆိုတဲ့ေနရာမႇာ ႏႇစ္ပိုင္းရႇိတယ္။ သတင္း၊ေဆာင္းပါးေရးတဲ့သူ ကာယကံရႇင္ကိုယ္တိုင္က လာဘ္ယူထားလို႔ ျဖစ္ေနတဲ့အေႏႇာင္အဖြဲ႕နဲ႕ သူအလုပ္လုပ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း၊အသိုင္းအ၀ိုင္းက ပိုင္ရႇင္ကျဖစ္ေစ၊ BOD(Board of Directors)အဖြဲ႕ကျဖစ္ေစ လာဘ္ယူထားလို႔ ျဖစ္တဲ့အေႏႇာင္အဖြဲ႕နဲ႕တူမႇာ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အေႏႇာင္အဖြဲ႕ျဖစ္လာျပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္မႇျဖစ္ေနတဲ့ တုတ္ေႏႇာင္မႈကို မေျဖႏိုင္ဘူးဆိုရင္ သတင္းသမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေရးသားမႈေတြဟာ မႇန္ကန္မွ်တမႈဆီ ေရာက္ႏိုင္မႇာမဟုတ္ပါဘူး”ဟု ဆရာေမာင္၀ံသက သံုးသပ္ပါသည္။

စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ကို ေစာင့္ထိန္းရန္ တာ၀န္အျပည့္ရႇိျပီး မိမိအက်ိဳးစီးပြားထက္ အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳးကိုေစာင့္ေရႇာက္ေသာTransparency ရႇိထားရန္လည္းအေရးၾကီးေၾကာင္း MAT စာရင္းကိုင္ သင္တန္းေက်ာင္းမႇ မန္းေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာေဒါက္တာတင္လတ္က ေျပာျပပါသည္။

“ခံယူခ်က္ပိုင္းမႇာ ကြဲလြဲမႈေတြရႇိေနႏိုင္ေပမယ့္ ေငြရထားလို႕၊ ေငြေပးထားလို႕ ေငြေပးထားတဲ့သူေတြရဲ႕ အလိုက် ျပည္သူမ်က္ႏႇာမၾကည့္ဘဲ လုပ္ေဆာင္တဲ့ က်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ိဳးေတြကိုေတာ့ မီဒီယာသမားေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ပိုမလုပ္သင့္ပါဘူး”ဟု ဥပေဒပညာရႇင္ဦးသန္းေမာင္(စစ္ေတြ)က ေျပာျပပါသည္။

မီဒီယာေခတ္ ျဖစ္လာသည္ ႏႇင့္အမ် နယ္ပယ္အသီးသီးမႇ လူပုဂၢိဳလ္ အသီးသီးတို႔ သည္လည္း မီဒီယာေလာကအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ဳိး အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ဳိးမ်ိဳးျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာ ေသာအဆိုပါ မီဒီယာသမား၊ဂ်ာနယ္လစ္ ဆိုသည္မ်ားတြင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးကို အမႇန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္လိုေသာ သေဘာထားရႇိသူ မ်ားပါ၀င္သလို ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ေၾကာင့္ မီဒီယာေလာက အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကျခင္းလည္း ရႇိႏိုင္ ပါသည္။သို႔ရာတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္ အစစ္အမႇန္ဆိုသည္မႇာ သတင္းအေပၚ တြင္႐ိုးသားစြာ ေရးသားၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။

“ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ သတင္းမီဒီယာလုပ္ရင္ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမီဒီယာ တစ္နည္း Activist journalist ပဲျဖစ္မယ္။ အဆင့္ျမင့္တဲ့၊ စစ္မႇန္တဲ့ဂ်ာနယ္လစ္လို႔ယူဆလို႔ မရဘူး။ ျပည္ပက Activist journalist တစ္ခ်ဳိ႕က ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာသမားစစ္စစ္ေတြကို ႏႇိမ့္ခ်လိုတဲ့သေဘာနဲ႔ အပုတ္ခ်ေရးေနတာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာမလုပ္သင့္၊ မလုပ္ထိုက္တဲ့ကိစၥပါ။ စာနယ္ဇင္းသမားစစ္စစ္ဆိုရင္ မွ်တရမယ္။ အျဖစ္မႇန္ကို အျဖစ္မႇန္အတိုင္းပဲ ေရးရမယ္။ ကိုယ္နဲ႔ မတည့္ရင္ ဘိန္းစားလို႔ ေရးလိုက္၊ တည့္ရင္(ဒါမႇမဟုတ္)ကိုယ့္ ရန္သူရဲ႕ ရန္သူဆိုရင္ သူရဲေကာင္းႀကီးလို ခ်ီးေျမႇာက္လိုက္။ ဒါဟာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးသမားေတြ၊ ကိုယ္လိုရာဆြဲ လုပ္ၾကတာပါ။ တကယ့္စာနယ္ဇင္းသမားဂ်ာနယ္လစ္စစ္ေတြ မလုပ္ပါဘူး။ က်ဴးေက်ာ္၀င္လာတဲ့လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကို ဦးႏုေခတ္က မဲရလိုေဇာနဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ေပးတာနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ေယာင္ေယာင္ေရး၊ NGO ေတြ ေငြရႇာလို႔ေကာင္းေအာင္ ပံုႀကီးခ်ဲ႕တဲ့အလုပ္မ်ဳိးကို တိုင္းျပည္တကယ္ခ်စ္တဲ့ မီဒီယာသမားစစ္ေတြ ဘယ္ေတာ့မႇမလုပ္ပါဘူး”ဟု ဆရာလူထုစိန္၀င္းမႇ ေျပာပါသည္။

“မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီလိုအေရးၾကီးသလို လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာျဖစ္ဖို႕လည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ အေႏႇာင္အဖြဲ႕၊ အေထာက္အပံ့ေတြနဲ႕ ေနေနၾကတဲ့သူေတြ ဘယ္လိုအဆင့္အတန္းနဲ႕ ေနမလဲဆိုတာက အေရးပါပါတယ္။ ကိုယ္လာတဲ့လမ္းေၾကာင္း၊ ဘယ္ေလာက္ရႇင္းသလဲဆိုတာကို ျပည္သူေတြ သဲသဲကြဲကြဲသိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။ ေနာင္လာမယ့္ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီေခတ္မႇာလည္း ပါတီအာေဘာ္ကို ေဖာ္ျပတဲ့သတင္းစာေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ သတင္းစာေတြ ရႇိလာမႇာပါပဲ။ ဒီအခါမႇာ အဲ့ဒီသတင္းစာေတြအေနနဲ႕ ကိုယ့္ေနာက္ခံအဖြဲ႕အစည္း ဘယ္သူဆိုတာကို ျပည္သူသိေအာင္ၾကိဳတင္ ရႇင္းျပထားဖို႕ လိုအပ္ပါမယ္။ မရႇိဘူးဆိုရင္လည္း လြတ္လပ္တဲ့မီဒီယာေတြအေနနဲ႕ ျပည္သူေတြသိေအာင္ မီးေမာင္းထိုးျပရပါမယ္”ဟု သတင္းစာ ဆရာတစ္ဦးက ေထာက္ျပ ေျပာဆိုပါသည္။

ကိုယ့္ေနာက္ခံအဖြဲ႕အစည္း ဘယ္သူဆိုတာကို ျပည္သူသိေအာင္ ႀကိဳတင္႐ွင္ျပထားဖို႕ လိုအပ္ပါမယ္။ မ႐ွိဘူးဆိုရင္လည္း လြတ္လ္တဲ့မီဒီယာေတြအေနနဲ႕ ျပည္သူတြသိေအာင္ မီးေမာင္းထိုးျပရပါမယ္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရးသမားမ်ားမဟုတ္သည့္အျပင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေသာ လက္ကိုင္တုတ္လည္း မျဖစ္ေစရန္အတြက္ အေႏႇာင္အဖြဲ႕ကင္းရႇင္းေရးက အေရးပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာဆရာၾကီးမ်ားႏႇင့္ သံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

“Propagandist (၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးသမား)ေတြနဲ႔ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြရဲ႕အဓိကကြာျခားခ်က္ကေတာ့ သတင္းေဖာ္ျပရာမႇာ မွ်တမႈ (Balanced news)ရႇိျခင္းပါပဲ။ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြဟာ ပုဂၢဳိလ္ေရးသတင္းေတြကို ေဖာ္ျပရာမႇာ မူ(Principle)အေပၚ အေျခခံတယ္။ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးသမားေတြ၊ အ၀ါေရာင္စာနယ္ဇင္းသမားေတြကေတာ့ ပုဂၢဳိလ္ေရးသတင္းေတြကို ေရးရာမႇာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရႇိရႇိ ပုဂၢဳိလ္ေရးအပုတ္ခ်ေရးသားတဲ့နည္း(Character Assassination)ကို က်င့္သံုးေလ့ရႇိပါတယ္”ဟု Eleven Media Group မႇ Chairman & CEO ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က ေျပာပါသည္။

“လူ႔သဘာ၀အရ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူသိမခံခ်င္တဲ့ အမႇန္တရားေတြကို ဖုံးကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားမႇာပဲ။ ဒီလိုျဖစ္ရပ္မ်ဳိးက ႏိုင္ငံတိုင္းမႇာ ျဖစ္ေနတာပဲ။ ဂ်ာနယ္လစ္ထက္ ဘယ္သူေတြက အမႇန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားႏိုင္မႇာလဲ”ဟု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေစာင္ေရအမ်ားဆုံးထုတ္ေ၀ေနသည့္ သတင္းစာ Yomiuri Shimbun မႇ တာ၀န္ရႇိသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Kazuo Nagatau က ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
”ကမာၻေပၚမႇာရႇိတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမႇာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ လုံး၀ရႇိရပါမယ္။ အစိုးရေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေရးသားမႈေတြ ျပဳလုပ္ရမႇာျဖစ္သလို စီးပြားေရးက႑ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးသားမႈေတြ လုပ္ရမႇာပဲ။ အစိုးရရဲ႕ အာေဘာ္ေတြကို ေရးသားေဖာ္ျပဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လစာေပးထားတာမဟုတ္သလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေကာင္းေၾကာင္းေတြေရးဖို႕လစာေပးထားတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မရႇိတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ ေခါင္မိုးမရႇိတဲ့ အိမ္တစ္အိမ္မႇာ ေနထိုင္ရသလိုပါပဲ။ ေခါင္မိုးမရႇိရင္ မိုးရြာတာကို ဘယ္လိုကာကြယ္ႏိုင္မႇာတုန္း။ စီးပြားေရးအရေရာ ႏိုင္ငံေရးအရပါ လြတ္လပ္မႈရႇိရပါမယ္။ မီဒီယာေအဂ်င္စီေတြအေနနဲ႔လည္း ဘ႑ာေရးအရ ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈ ရႇိရပါမယ္။ ဒါမႇ သူတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမႇ မႇီခိုစရာမလိုေတာ့ဘူး”ဟု Mr.KazuoNagata က ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ မႇန္ကန္မွ်တေသာ သတင္းေရးသားေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ေႏႇာင္ႀကဳိးကင္းရႇင္းမႇသာလွ်င္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရႇိကာ ျပည္သူ႔အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ ဂုဏ္သိကၡာရႇိေသာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရႇင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

http://news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=587:2009-11-15-07-15-15&catid=78:general&Itemid=135

မွတ္ခ်က္။   ။  Eleven Media Group (http://news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=587:2009-11-15-07-15-15&catid=78:general&Itemid=135) မွ တိုက္ရိုက္ကူးယူေဖၚျပပါသည္။ ေအာက္မွ ကြန္မန္င့္မွာ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္ထင္သျဖင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္မွ လူထုသတင္းစာ၏မ်ိဳးဆက္သစ္တဦးျဖစ္သူ ဘိုဘိုလန္းစင္ ၏မွတ္ခ်က္အားျဖည့္စြက္ေပးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ တိုက္ရိုက္ကူးယူထားျခင္းသာျဖစ္ျပီး မည္သည့္မြန္းမံျပင္ဆင္မႈမွ မရွိပါေၾကာင္း..ႏွင့္ မႏၱေလးေဂဇက္သည္ ယခု၄ႏွစ္သက္တန္းေရာက္သည္အထိမည္သည့္အစိုးရ၊ အဖြဲ့အစည္း၊ NGO ၊ပုဂၢိဳလ္တို႔၏အေထာက္အပံ့မွမပါပဲ အေနွာင္အဖြဲ ့ကင္းရွင္းစြာ၊ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ေဖၚျပရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း..။

Comments From FB :
ဘိုဘိုလန္းစင္ –

လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာျဖစ္ဖို႕လည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ အေႏႇာင္အဖြဲ႕၊အေထာက္အပံ့ေတြနဲ႕ ေနေနၾကတဲ့သူေတြ ဘယ္လိုအဆင့္အတန္းနဲ႕ ေနမလဲဆိုတာက
အေရးပါပါတယ္။ ကိုယ္လာတဲ့လမ္းေၾကာင္း၊ ဘယ္ေလာက္ရႇင္းသလဲဆိုတာကို ျပည္သူေတြသဲသဲကြဲကြဲသိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF