သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ သတင္းမ်ား

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ(JICA)တုိ႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ ICTTIသင္တန္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပပါသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါ သည္။ Software Development Course ကို ၃-၅-၂၀၁၀(အပတ္စဥ္ ၇)ရက္ေန႔မွစ၍ သင္ တန္းကာလ၂၂ပတ္၊ Network Development Course ကို ၃-၅-၂၀၁၀(အပတ္စဥ္ ၇) ရက္ မွစ၍ သင္တန္း ကာလ ၂၂ ပတ္၊ Advanced Web Design Course (JavaScript, Ajax, Web Service, Web Design, User Interface Design) ကို ၂၄-၅-၂၀၁၀(အပတ္စဥ္ ၁)၊ ၁၉-၇-၂၀၁၀ (အပတ္စဥ္ ၂)၊ ၆-၉-၂၀၁၀ (အပတ္စဥ္ ၃) ရက္မွစ၍သင္တန္းကာလ ၃ပတ္ Advanced Java Framework-based Development Course (Spring, Struts, Hiber- nate)ကို ၃-၅-၂၀၁၀(အပတ္စဥ္ ၁)၊ ၁၄-၆-၂၀၁၀(မပတ္စဥ္ ၂) ၁၃-၉-၂၀၁၀ (အပတ္စဥ္ ၃)ရက္မွစ၍ သင္တန္းကာလ ၂ ပတ္၊ Advanced Database Administration and Pro- gramming Course (Oracle 11 g DBA, PL/SQL) ကို ၃-၅-၂၀၁၀(အပတ္စဥ္ ၁)၊ ၂၄-၅- ၂၀၁၀(အပတ္စဥ္ ၂)၊ ၁၆-၈-၂၀၁၀(အပတ္စဥ္ ၃) ရက္မွစ၍ သင္တန္းကာလ ၂ပတ္၊ Ad- vanced Server Course (Virtualization and LDAP)ကုိ ၃-၅-၂၀၁၀(အပတ္စဥ္ ၁)၊ ၂၆- ၁-၂၀၁၀(အပတ္စဥ္ ၂) ရက္မွစ၍ သင္တန္းကာလ ၆ပတ္၊ Advanced Network Course (Cisco Switching & Routing) ကုိ ၃-၅-၂၀၁၀ (အပတ္စဥ္ ၁)၊ ၂၄-၅-၂၀၁၀ (အပတ္စဥ္ ၂) ၅-၇-၂၀၁၀(အပတ္စဥ္ ၃)၊ ၂၆-၇-၂၀၁၀ (အပတ္စဥ္ ၄)၊ ၁၆-၈-၂၀၁၀ (အပတ္စဥ္ ၅) ရက္မွစ၍ သင္တန္းကာလ ၂ ပတ္ၾကာ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။

Advanced Web Design Course ႏွင့္ Database Administration and Programming Course သင္တန္းမ်ားအ တြက္ ICTTI သင္တန္းဌာနမွ Software Development သင္တန္းႏွင့္ IMCEITS သင္ တန္းဌာနမွ သင္တန္းတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Adva- nced Java Framework-based Development Course သင္တန္းအတြက္ Java Fun- damental အေျခခံရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ Advanced Server Course (Virtu- alization and LDAP)သင္တန္းအတြက္ ICTTI Network Development သင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Advanced Network Course (Ciso Switching & Routing) သင္တန္းအတြက္ ICTTI Network Development သင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ သင္တန္းမ်ားၿပီးဆံုးပါက သိပၸံႏွင့္နည္း ပညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ (JICA)တို႔မွ ပူးေပါင္း၍ ေပးအပ္မည့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးခ်ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီအဆင့္ ျမင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားလို သူမ်ားသည္ B.C.Sc/B.C. Tech./B.Tech/B.E.(IT)/M.A.ScM.I.Sc./M.C.Tech./ M.E.(IT) ဘြဲ႔တစ္ခုခုရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ မိမိႏွင့္တကြမိဘႏွစ္ပါးလံုး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀င္ခြင့္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖဆိုႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။ သိပၸံႏွင့္နည္း ပညာ၀န္ႀကီးဌာန၌ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနသူျဖစ္ပါက ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ကတိခံ ၀န္ခ်က္မ်ားအား လက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက ေလွ်ာက္ ထားလိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔သက္ဆုိင္ရာဌာန အႀကီးအကဲ၏ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳေၾကာင္း ခြင့္ျပဳအမိန္႔စာ ပါရွိရမည္။ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္/ရဲစခန္းမွ (၃)လထက္ မ ေက်ာ္လြန္သည့္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာမ်ားအား သင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အတူပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရမည္။ သင္တန္း ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ၅-၄-၂၀၁၀ရက္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီမွစ၍ ICTTI သင္တန္းဌာန ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠ သိုလ္(လိႈင္)တြင္ Online ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကရမည္ျဖစ္သည္။ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ကို သတ္မွတ္ပံုစံျဖင့္ ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္(လႈိင္) ICTTI သင္တန္းဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္(ေလွာ္ကား) ေက်ာင္းသားေရးရာ ဌာနတုိ႔တြင္ ၃၁-၃- ၂၀၁၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ အျခားသိရွိလုိပါက ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာကၠသိုလ္(လႈိင္)၊ ICTTI သင္တန္းဌာန ဖုန္း – ၀၁-၅၂၂၄၂၉သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရီးသြားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေငြေသတၱာအတြင္း ယာဥ္စီးခ ထည့္သြင္းရသည့္ စနစ္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိမွသာ e-Ticket စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္

ယာဥ္လိုင္းအခ်ိဳ႕တြင္ ခရီးသြားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ယာဥ္စီးခ ထည့္သြင္းရမည့္ စနစ္ကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးယင္းအစီအစဥ္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္လည္းအဆိုပါယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ယာဥ္ႀကီးၾကပ္မ်ားထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ယာဥ္လိုင္းမွတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးကဆိုပါသည္။ ေငြေသတၱာထဲသို႔ ခရီးသည္မ်ား ကိုယ္ တိုင္ထည့္ၿပီးကားစီး ရမည့္စနစ္ေအာင္ျမင္မွသာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ e-Ticket စနစ္ကို လ်င္ျမန္စြာ စီစဥ္က်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသည္။

“တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕ မွာ လိုင္းကားစီးတဲ့အခါ အသံုးျပဳေနတဲ့ e-Ticket စနစ္ကို ျပည္တြင္းမွာအသံုးျပဳဖို႔အတြက္ ေဖ ေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ရက္ေန႔ကစၿပီး ဒဂံုတကၠသိုလ္ကေန ပါရမီကို ေျပးဆြဲေနတဲ့ ယာဥ္လိုင္းအမွတ္ ၂၃၂ ယာဥ္ႏွစ္စီးကစတင္ကာ ခရီးသည္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ယာဥ္စီးခကို ေငြေသတၱာထဲ ထည့္ၿပီး ကားစီးတဲ့စနစ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ။ ဒီစနစ္ကို ယာဥ္စီးတဲ့ ခရီးသည္ေတြနားလည္ၿပီး အက်င့္ျဖစ္ေအာင္ အဲဒီယာဥ္ေတြမွာ ယာဥ္ႀကီးၾကပ္တစ္ေယာက္ထားရွိသြားပါမယ္။ခရီးသည္ ေတြအေနနဲ႔က ယာဥ္ေနာက္လိုက္နဲ႔လည္း စကားမေျပာရေတာ့ဘူး။ေငြအေၾကြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့လည္း စကားေျပာစရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ အခုတစ္လအေတာအတြင္းမွာခရီးသည္ေတြ အေနနဲ႔လည္း အဆင္ေျပတာေတြ႔ရွိတဲ့အတြက္ ဒီစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အထက္ကတာဝန္ရွိ သူကို တင္ျပထားပါတယ္။ ဒီစနစ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၊ ဘ႑ာ အခြန္ဝန္ ႀကီးဌာနတို႔နဲ႔လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္” ဟု တာဝန္ရွိသူကရွင္းျပခဲ့သည္။ ဆက္ လက္ၿပီး “ယာဥ္စီးသူေတြဘက္ကလည္း သစၥာရွိရမယ္၊တာဝန္သိရမယ္။ ၿမိဳ႕ႀကီးသားပီသရ မယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗႏၶဳလသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္၏ ပါ ရမီၿမိဳ႕တြင္း ခရီးသည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း တြင္ စီးတီးဘတ္စ္ယာဥ္စုစုေပါင္း ၅၉၆ စီးရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မတ္လ ၂၄ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထား ပါ သည္။

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး သတင္းႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းလိုင္း ၃၆ မ်ိဳးအား တည္ဆဲႏႈန္းထားမ်ားမွ အေကာက္ခြန္ သုည ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာ၊ မိတၱဴကူးစက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္ ေသာ အုိင္စီတီ(ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းႏွင့္နည္းပညာ)ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းလိုင္း ၃၆ မ်ိဳး အား တတိယအသုတ္အျဖစ္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁ရက္ေန႔မွစ၍ တည္ဆဲႏႈန္းထား မ်ားမွ သုည ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ သိရွိရသည္။ အာဆီယံ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာ ဆီယံ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Agreement On the Common Effective Preferential Tariff Scheme For ASEAN Free Trade Area ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ Common Effective Preferential Tariff Product List And Tariff Reduction Plan ကုိ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အ ခြန္၀န္ႀကီးဌာနမွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ေန႔စြဲပါ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၂၄၇/၉၇ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ CEPT Pr- oduct List ၏ထည့္သြင္းစာရင္း (Inclusion List)တြင္ရွိေနေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားအနက္ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာကုန္ပစၥည္းလိုင္း ၃၆မ်ိဳးအား e-ASEAN Framework Agreement အပိုဒ္ ၆(၂)အရ တည္ဆဲႏႈန္းထားမ်ားမွ သုညရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ “ အုိင္စီတီ ပစၥည္းဆိုတာ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာဆုိင္ရာ ပစၥည္းအားလံုးကို ဆိုလိုပါ တယ္။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ဆက္စပ္ပစၥည္း၊ Printer ေတြနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ မိုက္ခ႐ိုဖုန္းအားလံုး စ သျဖင့္ ပါ၀င္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွာ ကုန္စည္ ၉၂လိုင္းနဲ႔ ၂၀၀၉ ခု ႏွစ္မွာ ကုန္စည္ ၅၅ လိုင္းတု႔ိကို သုညရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အခု တတိ ယသုတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွတ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ အိုင္စီတီကုန္ပစၥည္း လက္က်န္အား လံုးကို သုညရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ အၿပီးေလွ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟုအေကာက္ခြန္မူ၀ါဒ ဆိုင္ရာႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေလ့လာတင္ျပေရးအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္။အိုင္စီတီ(သတင္း၊ဆက္သြယ္ေရး၊နည္းပညာဆုိင္ ရာ)ပစၥည္းမ်ားကို သုညရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ အေကာက္ခြန္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ e-ASEAN Fr- amework Agreement အရ အသုတ္ သံုးသုတ္ခြဲ၍ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဆီယံ မူ လေျခာက္ႏိုင္ငံတြင္မူ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မ ွစတင္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး က်န္ ေလးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ က ေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတုိ႔အတြက္မူ ၂၀၁၀ တြင္ အၿပီးေလွ်ာ့ ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အိုင္စီတီပစၥည္းမ်ား အေပၚ အေကာက္ခြန္ေလွ်ာ့ ခ်ရာတြင္ မူလအာဆီယံေျခာက္ႏုိင္ငံအတြက္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေလွ်ာ့ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅ ဟူ၍ အသုတ္သံုးသုတ္ခြဲေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ကာ ျမန္ မာႏိုင္ငံအတြက္မူ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ ဟူ၍ အသုတ္ သံုးသုတ္ခြဲ၍ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မႏၱေလး-ျမစ္ႀကီးနား- မႏၱေလး ခရီးစဥ္ အမွတ္ (၃၇) အဆန္၊ အမွတ္(၃၈) အစုန္အျမန္ လူစီးရထားမ်ား ၁၆ နာရီျဖင့္ ေန႔ခ်င္းေပါက္ ေျပးဆြဲမည္

ျမန္မာ့စီးရထားက ခရီးသည္မ်ား သြားလာမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္မႏၲေလး -ျမစ္ႀကီးနား- မႏၲေလးခရီးစဥ္ အမွတ္ (၃၇) အဆန္၊ အမွတ္( ၃၈) အစုန္ အျမန္လူစီးရထား မ်ားကုိမတ္ ၂၄ရက္မွစ၍ ၁၆နာရီျဖင့္ ေန႔ခ်င္းေပါက္ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။ အမွတ္(၃၇) အ ဆန္ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားခရီးစဥ္၌ မႏၲေလးမွ နံနက္ ၄ နာရီခြဲတြင္ ထြက္ခြာၿပီးေရႊဘို၊ ေကာ လင္း၊ မိုးညႇင္းဘူတာမ်ား၌ ရပ္တန္႔ေပး၍ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ည ၈ နာရီခြဲတြင္ ေန႔ခ်င္း ေပါက္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အမွတ္(၃၈) အစုန္ျမစ္ႀကီးနား- မႏၲေလး ခရီးစဥ္၌ ျမစ္ႀကီးနားမွ နံ နက္၄နာရီခြဲတြင္ ထြက္ခြာၿပီးမိုးညႇင္း၊ ေကာလင္း၊ ေရႊဘိုဘူတာမ်ား၌ ရပ္တန္႔ေပး၍မႏၲေလး သို႔ ည၈နာရီခြဲတြင္ ေန႔ခ်င္းေပါက္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အမွတ္(၃၇) အဆန္၊ အ မွတ္(၃၈) အစုန္ေန႔ခ်င္းေပါက္ အျမန္လူစီး ရထားမ်ား အခ်ိန္စာရင္းကို ျပင္ဆင္လိုက္ျခင္း ေၾကာင့္ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား- မႏၲေလး ခရီးစဥ္တြင္ ေျပးဆြဲေနေသာ အမွတ္ (၄၁)အဆန္၊ အမွတ္(၄၂)အစုန္၊ အမွတ္(၅၅)အဆန္၊ အမွတ္ (၅၆)အစုန္၊ အမွတ္(၅၇) အဆန္၊ အမွတ္ ( ၅၈) အစုန္ရထားမ်ား၏ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲ ေျပးဆြဲမည္ ျဖစ္ သည္။ အမွတ္(၄၁) အဆန္ရထားသည္ မႏၲေလးမွ ညေန၆နာရီခြဲတြင္ထြက္၍ေနာက္တစ္ ေန႔ညေန ၆နာရီခြဲတြင္ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အမွတ္(၄၂) အစုန္ရထားသည္ ျမစ္ႀကီးနားမွ နံနက္ ၅နာရီတြင္ထြက္၍ ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္၄နာရီမိနစ္ ၂၀တြင္ မႏၲေလး သို႔ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အမွတ္(၅၅) အဆန္ရထားသည္ မႏၲေလးမွမြန္းတည့္ ၁၂နာရီ တြင္ ထြက္၍ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္၈နာရီတြင္ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး အမွတ္ ( ၅၆) အစုန္ရထားသည္ ျမစ္ႀကီးနားမွ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ထြက္၍ မႏၲေလးသို႔ ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္ ၅နာရီ ၄၅မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အမွတ္(၅၇) အဆန္ ရထားသည္ မႏၲေလးမွ ညေန ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ထြက္၍ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ေနာက္တစ္ ေန႔မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး အမွတ္(၅၈) အစုန္ရထားသည္ ျမစ္ႀကီး နားမွ မြန္းလြဲ ၁နာရီ ၄၅မိနစ္တြင္ထြက္၍ မႏၲေလးသို႔ ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား- မႏၲေလးခရီးစဥ္တြင ္ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ အမွတ္(၄၁) အဆန္၊ အမွတ္(၄၂) အစုန္၊ အမွတ္(၅၅) အဆန္၊ အမွတ္(၅၆) အစုန္၊အ မွတ္(၅၇)အဆန္၊ အမွတ္(၅၈) အစန္ရထားမ်ားသည္ မူလရပ္တန္႔ေပးသည့္ ဘူတာစဥ္ အတုိင္း ရပ္တန္႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အမွတ္(၃၇) အဆန္အျမန္လူစီးရထားအတြက္လက္ မွတ္မ်ားကို မႏၲေလး ဘူတာတြင္ ၃ ရက္ ႀကိဳတင္၍ လည္းေကာင္း၊ လမ္းခရီးဘူတာမ်ား တြင္ ၁ ရက္ႀကိဳတင္၍ လည္းေကာင္း၊ အမွတ္ (၃၈) အစုန္ အျမန္လူစီး ရထားအတြက္ လက္မွတ္မ်ားကို ျမစ္ႀကီးနားဘူတာ၌ ၃ ရက္ႀကိဳတင္၍လည္းေကာင္း၊ လမ္းခရီးဘူတာ မ်ားတြင္ ၁ရက္ႀကိဳတင္၍ လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္မတ္ လ ၁၉ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF