ဘီယာသည္ပထမဆံုးအရက္ပါေသာ အေဖ်ာ္ယမကာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ ပထမဆံုးဘီယာမည္သူစ
တင္ ေသာက္ခဲ့သည္ကိုမူ မသိရွိေပ။ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက လူသားမ်ားသည္ ဘီယာႏွင့္တျခားယမကာ
မ်ားကို ႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ံဳ၊ စပါးစသည့္  ႏွံစားပင္ႏွင့္  ေရကိုအသံုးျပဳ၍
ေပါင္မုန္႔မထုတ္လုပ္ႏိုင္ခင္ ပထမဆံုးဘီယာကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္မႈနည္းစနစ္   အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚ
ထြက္္ လာၿပီီးေနာက္ အသံုးျပဳသည့္ ႏွံစားပင္လည္းကြာျခားခဲ့သည္။ ဘီယာ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အာဖရိက
လူမ်ိဳးမ်ားက လူး၊ ဆပ္၊ ႏွံစားေျပာင္း၊ ပီေလာပီနံ ကို အသံုးျပဳၾကသည္။ တ႐ုတ္ လူမ်ိဳးမ်ားကမူ ဂ်ံဳကိုအ
သံုးျပဳကာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားကဆန္ကိုအသံုးျပဳၾကသည္။ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးမ်ားက ဘာလီေစ့ကိုအသံုးျပဳၾကၿပီး၊
ယေန႔ေခတ္ဘီယာထုတ္လုပ္ရာတြင္အဓိက အသံုးျပဳေသာဗ်စ္ပန္း(Hop)  မ်ား ကိုမူ ေအဒီ ၁,၀၀၀ တိုင္
ေအာင္အသံုးမျပဳေပ။ ယေန႔ေခတ္ဘီယာခ်က္လုပ္ရာတြင္ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ား ျဖင့္ခ်က္လုပ္ကာအလုိ
အေလ်ာက္ ပုလင္းထဲထည့္ျခင္း၊  ပိုးသတ္ျခင္းမ်ားကို  ေဆာင္ရြက္သည္။ Kruger Cream Ale တံဆိပ္
ပထမဆံုးဘီယာဘူးမ်ားကို၁၉၃၅ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီ၂၄ရက္က Kruger Brewingကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ေရာင္း
ခ်ခဲ့ၾကေၾကာင္း ၂၀၀၈ခုႏွစ္ေမလ၁၅ရက္ေန႔ထုတ္္ 7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About parparazi

Min Nay Myo has written 45 post in this Website..

   Send article as PDF