ႏုိင္ငံတကာအသိမွတ္ျပဳ (ITPEC) စာေမးပြဲကို ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔တြင္ ေျဖဆိုႏိုင္ျပီ Japan, Myanmar, Malaysia, Mongolia, Philippines, Thailand and Vietnam ႏိုင္ငံမ်ား စုေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲျဖစ္ျပီး ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာေအာင္လက္မွတ္ျဖစ္ပါသည္။
စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ပါက ရရွိမည္႔အခြင္႔အလမ္း
ဂ်ပန္အပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Visa ကိုလြယ္ကူစြာရရွိျခင္း၊ အိုင္တီပညာရပ္ အသံုးခ်လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္႔ အခြင္႔အလမ္း သာလြန္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဴပ္မွ ေစလြတ္ေသာ ပညာေတာ္သင္ ဆုမ်ားတြင္လည္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္း
အနညး္ဆံုးအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္အေနျဖင္႔ တက သိုလ္၀င္တန္းေအာင္းျမင္ျပီး IT ပညာရပ္တြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူမ်ား ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔ IT ဘြဲ႔ရသူမ်ားေျဖဆိုရန္ ပိုမို သင္ေတာ္ပါသည္။
Examination
စာေမးပြဲကို 2010 ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (31) ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္ တစ္ျပိဳင္တည္း တခ်ိန္တည္း က်င္းပေျဖဆိုမည္။ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔တြင္ တတိယအၾကိမ္က်င္းပေသာ စာေမးပြဲျဖစ္သည္။
စာေမးပဲြ စာရင္းမ်ားကို 2010 ေအာက္တိုဘာလ (27)ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုး ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Information Technology Passport Exam (IP) -5000ks/ Fundomental Information Technology Engineer Exam -10000ks
Training Class
ေျဖဆိုရမည္႔ ဘာသာရပ္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္းမွ အခမဲ႔ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းအခ်ိန္
(14.10.2010)ရက္မွ(29.10.2010)ရက္အထိ နံနက္ (10:00)နာရီမွ (12:00)နာရီထိ
သင္တန္းေနရာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (ရွမ္းျပည္နယ္) ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္း (ရွမ္းျပည္နယ္) ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင္႔ ေတာင္ေက်ာင္းလမ္းေထာင္႔၊ျမိဳ႔မရပ္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔။ ဖုန္း – 081 25329 တို႔ျဖစ္ပါသည္။

About ႏိုင္ႏိုင္

cherryland lay has written 46 post in this Website..

ေလႏွင္ရာလြင္႔ခရီးသည္...