ဟစ္ပိုကေ၇တိစ္ကေၿပာေသာ…”သမား”ဆိုသည္မွာ

ေမာင္မိုးညိဳသိ၇သေလာက္ဆ၇ာ၀န္ဘြဲ့ယူၾကသူတိုင္း(ကမၻာတ၀ွမ္း) ဟစ္ပိုကေ၇တိ (Hippocrates Oath) က်မ္းကိုက်ိန္ၾက၇ပါသည္။ ဟစ္ပိုကေ၇းတီစ္ဆိုသူကားဂ၇ိလူမ်ိဳးေဆးသမားတို့ဖခင္ၿဖစ္သည္။ “ဂီလာနေဆာင္ေ၀ဒနာ၇ွင္အေပါင္းတို့အား၊ ဆင္း၇ဲခ်မ္းသာမေ၇ြး၊အခ်ိန္အခါမေ၇ြး ၊မိမိတို့တတ္အပ္ေသာပညာၿဖင့္ အစြမ္းကုန္ၿပဳစုကုသပါမည္”ဟုက်မ္းက်ိမ္ဆိုခ်က္တြင္ပါပါသည္။ ယေန့ၿမင္ေန၇သည္မွာၿမန္မာနိုင္ငံတြင္သာမက ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္က်န္းမာေ၇းအာမခံမ၇ွိသူတို့ကအလံုးစံုအိပ္စိုက္ေငြေပးေခ်ကုၾက၇ၿပီး၊ အာမခံ၇ွိသူတို့ကလည္း သူတို့အာမခံ coverage သက္ေသမထူနိုင္သေ၇ြ့ ဘယ္ဆ၇ာ၀န္၊ သူနာၿပဳတို့ကမွ်လက္ဖ်ားႏွင့္မတို့ၾကေတာ့ပါ၊ ဟစ္ပိုကေ၇တိ ကိုၿပန္အသက္သြင္း၍ယင္းၿဖစ္၇ပ္ေတြလက္ညွိဳး ထိုးၿပ၇ေတာ့မည့္အၿဖစ္ပင္။ coverage မ၇ွိေသာလူနာစမ္းသပ္မိသူအေပါင္းမွာလဲဒုကၡေ၇ာက္ၾက သည္ဟုၾကားဘူးသည္။ ဒီၾကားထဲ (HIPAA)ေခၚကာယကံ၇ွင္၏က်န္းမာေ၇းဆိုင္အတြင္းေ၇းအခ်က္အလက္ မ်ားလ်ွိဳ့၀ွက္ကာကြယ္ေ၇းဥပေဒ (၁၉၉၆ တြင္အေမ၇ိကန္၌အတည္ၿပဳေသာဥပေဒ)ကလူနာႏွင့္လူနာ၇ွင္မ်ား အၾကားအက်ေန၇ာ၀င္ၿပီးယူေန ေပၿပီ။ တေလာကကိုယ္အကိုအ၇င္းေခါက္ေခါက္၏က်န္းမာေ၇းတိုးတက္မွုအေၿခအေနကိုေမးၿမန္းမိေသာ ၿမန္မာဆ၇ာ၀န္တေယာက္အေၿဖမ၇ယံုမကယင္းHIPAA ႏွင့္ကိုင္အေပါက္ခံခဲ့၇သည္ကိုၾကားဘူးပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားကိုေ၇လည္ေအာင္မေၿပာတတ္ၾကေသာစာေ၇းသူတို့ၿမန္မာမ်ားမွာယင္းHIPAA ၀ဲၾသဂတြင္ဘာအေၿဖ မွမသိ၇ဘဲ၊ေသာကပြားၾက၇သည္မွမနဲၿပီ။ တေလာကလဲေၿပာင္းခိုလာသူ တိုင္း၇င္းသားrefugee အမ်ိဳးသမီး တဦးေဆး၇ံုအေ၇းေပၚတက္၇၍ေဆး၇ံုကဆင္းလာၿပီး၇က္အနဲငယ္ၾကာမွ သူ့မကိုဘာခြဲစိပ္ေပးလိုက္ေၾကာင္းသိ၇ မွၿခံဳးပြဲခ်ငို၇သည့္အၿဖစ္ကိုနဖူးေတြ့ဒူးေတြ့ၾကံုခဲ့၇သည္။ အၿဖစ္မွာ ထံုးစံအတိုင္းေဆး၇ံုကခင္ပြန္းကိုပင္ေဆး၇ံုေပၚတက္ခြင့္ မေပးဘဲ (ေဆး၇ံုမွေၿပာသမွ်ဘာမွနားမလည္သၿဖင့္ အေ၇းေပၚတြင္သာက်န္၇စ္ခဲ့၇) ၿမန္မာစကားၿပန္ႏွင့္ဖံုးေပၚ တြင္အေမးအေၿဖလုပ္ၿပီးခြဲခန္းထဲသြင္းသြားပါသည္။ ေဆး၇ံု၀န္ထမ္းတို့မသိသည္မွာၿမန္မာတိုင္း၇င္းသားတိုင္းၿမန္မာစကားနားလည္ၾကသည္မဟုတ္ဆိုသည္ကိုပင္။ ထိုကိစၥကိုrefugee မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္ေသာဌာန ေပါင္းစံုပါသည့္အစည္းအေ၀းတြင္စာေ၇းသူမွတင္ၿပေသာအခါ အစည္းအေ၀းတက္ၾကသူအားလံုးက၇င္သပ္၇ွု ေမာၿဖစ္ၾကသည္မွလြဲ၍တည္ဆဲဥပေဒကိုဘာမွ်ၿပင္၍မ၇ေၾကာင္း နားလည္မိၾကသည္။ ၀မ္းသာစ၇ာေကာင္းေသာကိစၥတခုမွာ-အေမ၇ိကႏွင့္အၿခားႏိုင္ငံမ်ားအသီးသီးတြင္ ေ၇ာက္၇ွိေနထိုင္ဆ၇ာ၀န္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာၿမန္မာဆ၇ာ၀န္အမ်ားစု (အမ်ားစုဟုဆုေတာင္းပါသည္) ကမိမိတို့ႏွင့္သက္ဆိုင္ ဆက္စပ္ေသာမိတ္ေဆြဉာတကေဆြမ်ိဳးမ်ားကိုၾကံဳ၇င္ၾကံဳသလိုတိုးတိုးၿဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ၿဖစ္ေဆြတတ္အား သမွ်၇ိုင္းပင္းၾကသည္ဟုသိိ၇သည့္အတြက္အားကိုးေမွ်ာ္ၾကေသာၿမန္မာမိသားစု မ်ားအတြက္လြန္စြာ၀မ္းေၿမာက္ ၿခင္းၿဖစ္၇သည္ကားအမွန္။

အမွန္ဆို၇လ်င္တိုးတက္လာေသာေခတ္မွီနည္းပညာႏွင့္ေဆးကုထံုးမ်ားႏွင့္သူႏိုင္ငါႏိုင္အၿပိဳင္က်ဲေနေသာေဆးကုသစ၇ိတ္တို့၏အားၿပိဳင္မွုကိုအေမ၇ိကႏွင့္ေခတ္မွီႏိုင္ငံမ်ားကယေန့အလူးအလဲခံေန၇ခ်ိန္ဆိုလ်င္မမွားပါ။ ဆ၇ာ၀န္မ်ားအပါအ၀င္ေဆးဘက္ဆိုင္၇ာပညာ၇ွင္မ်ားအားလံုးလိုလိုကလည္းမိမိစမ္းသပ္ေတြ့၇ွိမွုမ်ားအေပၚဘာေ၇ာဂါၿဖစ္ေနသည္ဟူ၍လူနာအားမေၿပာေတာ့ပါ။ ေ၇ာဂါအေၿဖကိုဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးမွုအပါအ၀င္ကိ၇ိယာႏွင့္စမ္းသပ္ေသာအေၿဖေပၚတြင္သာအေၿခခံၿပီးအေၿဖကိုေပးၾကေတာ့သည္။ ဥပေဒေၾကာင္းအ၇တ၇ားစြဲဆိုမွုေတြမ်ားလာေသာခုေခတ္အခါတြင္ဆ၇ာ၀န္မ်ားကမိမိလူနာကိုဘာေ၇ာဂါလဲဟုမေၿပာေတာ့သည္မွာ၀မ္းနဲဘြယ၇ာအခ်က္ပင္မဟုတ္ပါလား။ Liability ေခၚမိမိအေၿဖေပၚမွာအေၿခခံေသာတာ၀န္ယူ၇မွုကိုေ၇ွာင္က်ဥ္လာၾကသည္။ တနည္းအားၿဖင့္ဆိုေသာစက္ကိ၇ိယာေပၚတြင္းအားကိုးမွုမ်ားလာသည္။ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ေဆးပညာေက်ာေထာက္ေနာက္ခံကိုအသံုးမ်ေတာမ၇ွိသေလာက္ဟုပင္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေဆးပညာ၏အံ့မခန္းေအာင္ၿမင္မွုကိုကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ့၇သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း၊ေဆး၇ံုကုတင္ေပၚထိုင္၇င္း၊ေ၀ဒနာကိုခါးဆီးခံစားေန၇ခ်ိန္တြင္ေဆးအာမခံကုမၸဏီ (insurance carriers)မ်ားႏွင့္ၿငင္း၇ခုန္၇၊စာ၇ြက္စာတမ္း မ်ားၿဖင့္လံုးပမ္း၇ေသာဒုကၡအေပါင္းကိုလူတိုင္းညီးညဴၾကစိတ္ဆင္း၇ဲေသာကေ၇ာက္ၾက၇သည္။ ယေန့အလုပ္လုပ္ေနၾက၇ေသာ senior လူတန္းစား၏(၈၅)၇ာႏွုန္းကိုယခင္က၀င္ေငြေကာင္းေသာအလုပ္၇ွိၿပီး ပင္စင္ယူအနားယူၿပီးေသာ္လည္းဘာေၾကာင့္ဆက္အလုပ္ (အခ်ိဳ့အခိ်န္ပိုင္း)လုပ္ေနၾက၇ေသးသလဲဟု ေမးၾကည့္ပါ။  အဓိကအေၿဖတခုထြက္လာပါလိမ့္မည္ – healthcare insurance မ၇ွိလို့…။ ေမာင္မိုးညိဳႏွင့္၇င္းႏွီးေသာကင္ဆာေ၇ာဂါသည္လုပ္ေဖၚတဦးဆိုလ်င္ခံစား၇ေသာေ၀ဒနာထက္၊ယင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ေန့တဓူ၀၇င္ဆိုင္ေၿဖ၇ွင္း၇ေသာစိတ္ေသာကကပိုမိုၾကီးမားေနေၾကာင္း၀န္ခံခဲ့သည္။ မတတ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အဆံုး၊ အမ တဦးကိုအလုပ္မွနားယူခိုင္းၿပီးယင္းကိစၥ၀ိစၥအားလံုးကိုလွြဲ၇ေတာ့သည့္အေၿခေ၇ာက္သြား ေၾကာငး္မယံုႏိုင္ဘြယ္ၾကား၇သည္။ တတ္ႏိုင္ေသာမိသားစုအသိုင္းအ၀န္းမို့ပင္။ ဒီလိုႏိုင္ငံေတြအေနႏွင့္က လည္းစနစ္ေနာက္ေၾကာင္းၿပန္လွည့္ၿပီး၊ေခတ္ေဟာင္းကလို ကိုယ္ကုသမွ်ကိုယ္အကုန္ေပး၇ေသာ (total out-of-pocket) ေခတ္သို့ၿပန္ဘို့ကမၿဖစ္ႏိုင္ေတာ့။ ေ၇ာက္ႏွင့္ေနၿပီးေသာအေနအထားမွအေကာင္ဆံုးၿဖစ္ႏိုင္မည့္စနစ္နည္းလမ္းကို၇ွာ၇မည္မဟုတ္ပါလား။ အစိုး၇အေနႏွင့္ဤေန၇ာတြင္အေ၇းပါယံုမကတာ၀န္ဟူ၇ေသာအပိုင္းက႑ၿဖစ္လာသည္။

About maungmoenyo

ေမာင္မိုးညိဳ has written 57 post in this Website..