၂၀၁၀ ခုႏွစ္သည္ ကမၻာ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အပူးဆံုးႏွစ္ျဖစ္
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္သည္ ကမၻာ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အပူခ်ိန္အျမင့္မား ဆံုးႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ အပူခ်ိန္ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ အာတိတ္ပင္လယ္ျပင္ရွိ ေရခဲထု မ်ားသည္ အရည္ေပ်ာ္ႏႈန္းျမင့္မားလာၿပီး ကမၻာ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တတိယေျမာက္ေရခဲထု အနည္းဆံုး ႏွစ္ျဖစ္လာေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္ျခင္း၊ အာတိတ္ပင္လယ္ျပင္ရွိ ပင္လယ္ဖ်ံမ်ားအေနျဖင့္ ေနထိုင္ရာ ေရခဲျပင္ နည္းပါးလာမႈေၾကာင့္ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ား ႀကံဳေတြ႔ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းရွစ္လတာကာလအတြင္း ကမၻာ့အပူခ်ိန္မွာ ၅၈.၅ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ထိတိုင္ ရွိခဲ့ရာ ထိုအပူခ်ိန္မွာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကမၻာ့စံခ်ိန္တင္ အပူ ခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

About Aung Myint

aung myint has written 2 post in this Website..