လူေတြသည္၊ အေၾကာင္းအက်ိဳးမသိ၊
က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္ျခင္းလည္းမရွိ၊
အတၱစိတ္လည္းမ်ားလွ၏။
မည္သို႔ျဖစ္ေစ၊ ေမတၱာထားလိုက္ပါ။

လူေတြသည္၊ ေကာင္းေသာအမွု သင္မည္မွ်ျပဳေသာ္လည္း
မရုိးမသား ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ပါဟု စြပ္စြဲၾကလိမ့္ဦးမည္။
မည္သို႔ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းေသာအမွုကို ျပဳျမဲျပဳပါ။

သင္ေအာင္ျမင္ျပီဆိုလွ်င္၊
သင့္၌မိတ္ေဆြအတုအေယာင္မ်ားေရာ၊
ရန္သူစစ္စစ္မ်ားပါရရွိလာလိမ့္မည္။
မည္သို႔ျဖစ္ေစ၊ ေအာင္ျမင္ရန္သာ အားထုတ္ပါ။

ရုိးေျဖာင့္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းစြာ စကားဆိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္
သင့္မွာ ထိခိုက္စရာေတြၾကံဳခ်င္ၾကံဳရလိမ့္မည္။
မည္သို႔ျဖစ္ေစ၊ ရုိးေျဖာင့္ပြင့္လင္းစြာသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံပါ။

သင္ယေန႔ျပဳသည့္ေကာင္းေသာအမွဳကို
မနက္ျဖန္သူတို႔ ေမ့ေလ်ာ့ေကာင္း ေမ့ေလ်ာ့ၾကလိမ့္မည္။
မည္သို႔ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းေသာအမွဳကိုျပဳျမဲျပဳပါ။

အၾကီးအက်ယ္ဆံုး စိတ္ကူးဥာဏ္ရွိသည့္ အျမင့္မားဆံုးပုဂ္ဂိုလ္ သည္လည္း
အႏုံခ်ာဆံုးစိတ္ထားရွိသည့္
အေသးမႊားဆံုး လူထံ
ေ၀ဖန္ျခင္းကဲ့ရဲ႕ အပုပ္ခ်ျခင္းခံခ်င္ခံႏိုင္သည္။
မည္သို႔ျဖစ္ေစ၊ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ ျမင့္ျမင့္မားမားသာစဥ္းစား ၾကံစည္ပါ။

လူေတြသည္ နိမ့္ပါးသူေအာက္လူမ်ားကို ေစတနာပိုတတ္သည္ဆိုေသာ္လည္း
(လက္ေတြ႔၌ ) အေပၚစီးရသူ ထိပ္ဆံုးလူမ်ားေနာက္သို႔သာ လိုက္ပါတတ္ၾကသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိဳ႔ေသာ နိမ့္ပါးသူ ေအာက္လူတို႔အတြက္ ရပ္တည္ေပး
တိုက္ပြဲ၀င္ေပးပါ။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာအရာသည္
ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ျဖိဳလွဲဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခ်င္ခံရလိမ့္မည္။
မည္သို႔ျဖစ္ေစ၊ တည္ေဆာက္စရာရွိတာ ဆက္၍သာတည္ေဆာက္ပါ။

ကမာၻေလာကအတြက္ အေကာင္းဆံုးကို သင္ေပးလ်က္လည္း၊ သင့္အား ခါးသည္းနာက်ည္းဖြယ္
တံု႕ျပန္ေကာင္းတံု႕ျပန္လိမ့္မည္။
မည္သို႔ျဖစ္ေစ၊ သင့္မွာ ရွိသည့္ အေကာင္းဆံုးကိုသာ ေပးျမဲ သင္ေပးပါ။
ေမးလ္ ထဲကိုေရာက္လာလို. ျပန္တင္ထားေပးလိုက္ပါ ။
လူတိုင္းအတြက္အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္

About badbabylay09@gmail.com

bad baby has written 43 post in this Website..